Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 25 d. Nr. 283

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“:

1. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašą ir papildyti 5 punktu: 

5. Konkursas į sąraše nurodytas pareigas gali būti nerengiamas, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir į sąraše nurodytas pareigas darbuotojai priimami pagal terminuotas darbo sutartis terminuotam ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiui.“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašą ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašą ir papildyti IV skyriumi:

 

IV SKYRIUS

DARBDAVIŲ ĮRAŠYMAS Į SĄRAŠĄ, ESANT PASKELBTAI EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI AR KARANTINUI

 

11. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir dėl objektyvių priežasčių darbdavys neturi galimybės suteikti darbuotojui darbo, kurį būtų galima dirbti nuotoliniu būdu, ir turi apriboti savo veiklą, Valstybinė darbo inspekcija paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiui tokį darbdavį, jeigu jis atitinka Aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytus Kriterijus, įrašo į Sąrašą, neatlikdama Aprašo 5 ir 6 punktuose numatytų veiksmų.

12. Tam, kad darbdavys būtų įrašytas į Sąrašą ir ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu galėtų vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, jis elektroninių ryšių priemonėmis turi pateikti prašymą Valstybinei darbo inspekcijai. Prašyme darbdavys privalo nurodyti objektyvias priežastis, dėl kurių neturi galimybės suteikti darbuotojui darbo, kurį būtų galima dirbti nuotoliniu būdu, ir turi apriboti savo veiklą, taip pat privalo nurodyti kontaktinio asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą) ir savo interneto svetainės (jei ją turi) adresą. Valstybinė darbo inspekcija per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą, ar darbdavys, kuris ketina vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, atitinka Aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytus Kriterijus ar jų neatitinka. Sprendime, kad darbdavys, kuris ketina vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, neatitinka Aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytų Kriterijų, turi būti nurodyta neatitikties Kriterijams priežastis, sprendimo apskundimo tvarka ir terminai.

13. Vyriausybei atšaukus ekstremaliąją situaciją ar karantiną, darbdavį, kuris yra įtrauktas į Sąrašą Aprašo 11 ir 12 punktuose nustatyta tvarka, Valstybinė darbo inspekcija per 1 darbo dieną nuo ekstremaliosios situacijos ar karantino atšaukimo dienos išbraukia iš Sąrašo.“

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis