CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BIRŽELIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 4R-100 „DĖL VEŽĖJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2015 m. gruodžio 31 d. Nr. 4R-224

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u Vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 4R-100 „Dėl vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.       Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Vežėjo veiklos patikrinimų metu ar kitais būdais nustatyti saugos trūkumai skirstomi į 1 arba 2 lygio trūkumus.“

2.       Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Jeigu keičiasi vežėjo pažymėjime įrašyti duomenys, kurių pasikeitimas neturi įtakos vežėjo teisėms ir įsipareigojimams (pasikeičia vežėjo adresas, vežėjo kontaktiniai duomenys arba vežėjas prašo išbraukti orlaivį iš VPP), vežėjas nedelsia ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo pateikia CAA prašymą pakeisti vežėjo pažymėjimą ir pasikeitimą patvirtinančių dokumentų kopijas. CAA direktorius per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų ir duomenų pateikimo dienos priima sprendimą dėl vežėjo pažymėjimo keitimo ir apie tai nedelsdamas informuoja vežėją.

 

 

 

Direktorius                                                                                  Joris Gintilas