Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

įsakymas

DĖL administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. DV-9 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

darbo tvarkos reglamento ir vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m. vasario 27 d. Nr. DV-137

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. vasario 1 d. raštu Nr. KS-8 „Dėl audito metu nustatytų trūkumų ir neatitikimų išeitinių išmokų srityje“, atsižvelgdamas į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo tarybos 2018 m. vasario 22 d. raštą Nr. ASI-141:

1Keičiu Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo reglamentą, patvirtintą Administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. DV-9 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos reglamento ir vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (Administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. DV-163 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), papildant jį 25-1 punktu:

25-1. Išeitinės kompensacijos:

25-1.1. Darbuotojui, atleidžiamam iš darbo/pareigų teisės aktų nustatyta tvarka sudarant rašytinį šalių susitarimą, gali būti išmokama iki atleidimo jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija, atsižvelgiant į darbuotojo darbo/tarnybos stažą Administracijoje:

25-1.1.1. iki penkerių metų – 2 mėnesių;

25-1.1.2. nuo penkerių iki dešimties metų – 3 mėnesių;

25-1.1.3. nuo dešimties iki dvidešimties metų – 4 mėnesių;

25-1.1.4. daugiau kaip dvidešimt metų – 6 mėnesių.

25-1.2. Išeitinė kompensacija išmokama darbuotojui jo atleidimo iš darbo/praeigų dieną arba pradedama mokėti praėjus mėnesiui nuo darbuotojo atleidimo dienos ir mokama kas mėnesį lygiomis dalimis. Jeigu išeitinės kompensacijos mokėjimas atidedamas, jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas ar priimamas į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke. Jeigu asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas ar priimamas į darbą ne pirmą mėnesio dieną, išeitinė kompensacija mokama tik už to mėnesio dienas iki priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas ar priėmimo į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke dienos.“

2. Pavedu:

2.1. Bendrojo skyriaus vyr. specialistei A. Pagojienei įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto tinklapyje ir su juo supažindinti struktūrinių bei struktūrinių teritorinių padalinių vadovus, o vadovams – savo struktūrinio padalinio darbuotojus;

2.2. Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistei L. Valantonei paskelbti įsakymą Administracijos skelbimų lentoje.

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Rimantas Užuotas