LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2008 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 1K-465 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ SUBJEKTŲ ŽEMESNIOJO LYGIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ SUDARYMO TAISYKLIŲ IR FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 30 d. Nr. 1K-405

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą formą Nr. 1 ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą formą Nr. 2 ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą formą Nr. 3 ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.4. Pripažįstu netekusiu galios 2.4 papunktį.

1.5. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisykles:

1.5.1. Pripažįstu netekusiu galios 2.4 papunktį.

1.5.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro Taisyklių 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytos ataskaitos ir aiškinamasis raštas. Teikiant pusmečio ataskaitų rinkinį papildomai teikiama Taisyklių 2.3 papunktyje nurodyta ataskaita.“

1.5.3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Taisyklių 8.1 papunktyje nurodyti subjektai Taisyklių 2.2 papunktyje nurodytą ataskaitą sudaro praleisdami tuščias eilutes, nekeisdami jų eilės numerių. Taisyklių 2.3 papunktyje nurodyta ataskaita turi būti sudaroma taip, kad asignavimų nepanaudojimo priežastys būtų detalizuojamos nesujungiant eilučių, kiekvieną nuokrypio sumą detalizuojant atskira eilute, nurodant programos pavadinimą, finansavimo šaltinio kodą, asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerį ir detalų paaiškinimą.“

1.5.4. Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, ir jų paaiškinimas: nurodoma programa, ekonominės klasifikacijos straipsnis, finansavimo šaltinis ir mokėtinos sumos susidarymo priežastis (-ys);“.

1.5.5. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Ataskaitos sudaromos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis, iš jų forma Nr. 1, forma Nr. 2 pildomos eurais ir centais, forma Nr. 3 – tūkstančiais eurų su vienu ženklu po kablelio.“

1.5.6. Pripažįstu netekusiais galios 12 ir 13 punktus.

1.5.7. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas, priimantis Taisyklių 2.1–2.3 papunkčiuose nurodytas ataskaitas, konsultuoja Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytus subjektus šių ataskaitų sudarymo klausimais.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 1.5.4 papunktį, taikomas rengiant ir teikiant 2020 metų ketvirčių, metų ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių duomenis;

2.2. šio įsakymo 1.5.4 papunktis taikomas rengiant ir teikiant 2019 metų ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių duomenis.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka