LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014 METŲ KONSOLIDAVIMO KALENDORIAUS PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 31 d. Nr. 1K-504

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties, lygių, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimo tvarkos ir už jų parengimą atsakingų viešojo sektoriaus subjektų nustatymo“ 2.8 papunkčiu:

1. T v i r t i n u 2014 metų Konsolidavimo kalendorių (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad 2014 metų Konsolidavimo kalendoriumi vadovaujasi viešojo sektoriaus subjektai, teikiantys informaciją 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniams parengti į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Rimantas Šadžius

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-504

 

 

 

 

2014 METŲ KONSOLIDAVIMO KALENDORIUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Darbas

Procedūra pagal Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“

Konsolidavimo lygis

Už darbo atlikimą atsakingas konsolidavimo lygis

Darbo pradžios data

Darbo pabaigos data

1.

Tarpusavio operacijų suderinimas

Tarpusavio operacijų informacijos, kuri yra derinama su kitais viešojo sektoriaus subjektais, pateikimas į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą tarpusavio operacijų derinimo srityje ir suderinimas

Visi

Visi

2015 01 19

2015 03 02

2.

Informacijos apie nuosavybės dalis pateikimas

 

 

Informacijos apie nuosavybės dalis pateikimas ir tvirtinimas

Visi

Visi

 

2015 01 19

2015 02 25

3.

Informacijos apie nuosavybės dalis tvirtinimas

 

 

Visi

Visi

2015 02 26

2015 02 27

4.

Išankstinis viešųjų įstaigų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas

Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas ir tvirtinimas

Visi

Visi

 

2015 01 19

2015 02 17

5.

Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas

Visi

Visi

 

2015 01 19

2015 03 12

6.

Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos tvirtinimas

Visi

Visi

2015 03 13

2015 03 16

7.

Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos apsaugojimas

 

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimas ir tvirtinimas

Visi

Visi

 

2015 03 13

2015 03 16

8.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimas

 

IV

IV

 

2015 03 23

2015 04 07

9.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

 

IV

IV

2015 04 08

2015 04 09

10.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio apsaugojimas

 

IV

III

2015 04 08

2015 04 09

11.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimas

 

III

III

 

2015 04 10

2015 04 28

12.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

 

III

III

2015 04 29

2015 04 30

13.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio apsaugojimas

III

II

2015 04 29

2015 04 30

14.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimas

 

 

II

II

 

2015 05 04

2015 05 27

15.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

 

 

II

II

2015 05 28

2015 05 29

16.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio apsaugojimas

 

 

II

I

2015 05 28

2015 05 29

17.

Nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengimas

 

 

I

I

 

2015 06 01

2015 06 26

18.

Nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

 

 

I

I

2015 06 29

2015 06 30

19.

Nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio apsaugojimas

 

 

I

I

2015 06 29

2015 06 30

20.

Valstybės konsoliduoto ir nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinių tikslinimas

 

I, II

I, II

2015 07 01

2015 07 31

 

___________________