LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS 2019 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. KS-44 „DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS PRIŽIŪRIMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS RIZIKOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 24 d. Nr. KS-23

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 5.2 ir 7.12 papunkčiais, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-432/1R-169 „Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“, Lietuvos radijo ir televizijos komisija nusprendžia:

1. Pakeisti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. KS-44 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. 2 punkte vietoj žodžių „visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis“ įrašyti žodžius „audiovizualinės žiniasklaidos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2. Komisija atlieka ūkio subjektų veiklos, t. y. radijo ir televizijos programų transliavimo, retransliavimo, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo veiklų rizikos vertinimą (toliau – rizikos vertinimas), siekdama pagrindinio Komisijos vykdomos ūkio subjektų veiklos priežiūros tikslo – užtikrinti radijo ir televizijos programų transliavimo, retransliavimo, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir šios veiklos vykdymo teisėtumą, Komisijos kompetencijai priskirtų visuomenei svarbių vertybių apsaugą.“

1.2. 3 punkte vietoj žodžių „visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis“ įrašyti žodžius „audiovizualinės žiniasklaidos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3. Ūkio subjektų rizikos vertinimas – procesas, kurio metu analizuojami Komisijoje kaupiami ūkio subjektų vykdomos radijo ir televizijos programų transliavimo, retransliavimo, užsakomųjų  audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo veiklų duomenys. Šio proceso metu ūkio subjektų veiklos rizika yra apskaičiuojama ir įvertinama.“

1.3. 9.3 papunktyje po žodžio „Europos“ įrašyti žodį „audiovizualinių“, vietoj žodžių „visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis“ įrašyti žodžius „audiovizualinės žiniasklaidos“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

9.3. reikalavimų Europos audiovizualinių kūrinių kvotoms transliuojamose televizijos programose ir (ar) užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų kataloguose nesilaikymas;“.

1.4. 12.1 papunktyje vietoj žodžių „visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis“ įrašyti žodžius „audiovizualinės žiniasklaidos“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

12.1. ūkio subjektas (radijo ar televizijos programos transliuotojas, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjas) paskelbė neskelbtiną (draudžiamą skelbti) informaciją (taikytina Visuomenės informavimo įstatyme ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme nurodytai draudžiamai skelbti informacijai):“.

1.5. 12.2 papunktyje vietoj žodžių „visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis“ įrašyti žodžius „audiovizualinės žiniasklaidos“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

12.2. ūkio subjektas (radijo ar televizijos programos transliuotojas, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjas) paskelbė ribojamą skelbti informaciją, nesilaikydamas teisės aktuose nustatytų tokios informacijos skelbimo reikalavimų:“.

1.6. 13.2 papunktyje vietoj žodžių „visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis“ įrašyti žodžius „audiovizualinės žiniasklaidos“, po žodžio „Europos“ įrašyti žodį „audiovizualinių“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

13.2. ūkio subjektas (televizijos programos transliuotojas, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjas) nesilaikė reikalavimų dėl Europos audiovizualinių kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų sukurtų kūrinių dalies transliuojamose televizijos programose ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų kataloguose:“.

 

 

 

Pirmininko pavaduotojas                                                                       Ričardas Slapšys