LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKINIŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR MOKINIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 25 d. Nr. V-1959

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 56 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, 18 straipsnio 3 dalimi ir 20 straipsniu:

1. R e o r g a n i z u o j u Mokinių registrą, keisdamas registro tvarkytoją.

2. T v i r t i n u Mokinių registro nuostatus (pridedama).

3. N u s t a t a u:

3.1. Mokinių registro reorganizavimo pabaiga – 2021 m. gruodžio 31 d.;

3.2. reorganizuotas Mokinių registras pradeda veikti 2022 m. sausio 1 d.;

3.3. iki Mokinių registro reorganizavimo visi jame įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka;

3.4. reorganizavimo laikotarpiu Mokinių registro valdytojo ir tvarkytojų teisės ir pareigos nesikeičia;

3.5. iki Mokinių registro reorganizavimo išduoti dokumentai ir (arba) jų kopijos laikomi galiojančiais ir reorganizavus Mokinių registrą.

4. P a v e d u Nacionalinei švietimo agentūrai:

4.1. organizuoti Mokinių registro programinės įrangos pakeitimų sukūrimą;

4.2. iki 2021 m. gruodžio 1 d. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui tvirtinti šio įsakymo 2 punktu pakeistiems Mokinių registro nuostatams įgyvendinti reikalingų teisės aktų pakeitimų projektus;

4.3. paskirti Mokinių registro duomenų valdymo įgaliotinį;

4.4. ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo įsakymo įsigaliojimo paskelbti informaciją apie Mokinių registro reorganizavimą Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje.

5. R e k o m e n d u o j u savivaldybių administracijų direktoriams paskirti atsakingus asmenis ir pavesti jiems savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų Mokinių registro tvarkymo koordinavimą, mokyklų ir kitų švietimo teikėjų vadovams paskirti asmenis ir pavesti jiems tvarkyti Mokinių registro objektų duomenis Mokinių registro nuostatų nustatyta tvarka.

6. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. V-405 „Dėl Mokinių registro reorganizavimo ir Mokinių registro nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

7. Šio įsakymo 2 ir 6 punktai įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                      Jurgita Šiugždinienė

 

 


 

 

 


SUDERINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos

2021 m. rugsėjo 13 d. raštu

Nr. (1.86Mr) 2T-973

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos

ir inovacijų ministerijos

2021 m. rugsėjo 13 d. raštu

Nr. (4.6-82Mr)-3-4014

 

SUDERINTA

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos

2021 m. rugpjūčio 24 d. raštu

Nr.   (4.1 E) 6K-654

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

2021 m. rugsėjo 1 d. raštu

Nr. 1D-4992

 

 

SUDERINTA

Valstybinės duomenų apsaugos

inspekcijos 2021 m. rugsėjo 30 d.

raštu Nr. 2r-4891(3.2.Mr)

 

 

SUDERINTA

Valstybės įmonės Registrų centro

2021 m. rugsėjo 6 d. raštu

Nr. S-103713 (1.10 E)

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2021 m. rugpjūčio 20 d. raštu

Nr. (13)-SD-580

 

SUDERINTA

Lietuvos statistikos departamento

2021 m. rugsėjo 2 d. raštu

Nr. SD-663

 


 

 

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro 2021 m. spalio 25 d.

įsakymu Nr. V-1959

 

 

 

MOKINIŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

1.  Mokinių registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Mokinių registro (toliau – Registras) paskirtį, jo objektus, Registro valdytoją ir tvarkytojus, jų teises ir pareigas, Registro duomenų ir informacijos (toliau kartu – Registro duomenys) tvarkymą, saugą ir teikimą, Registro sąveiką su susijusiais registrais, valstybės informacinėmis sistemomis, Registro duomenų pakartotinio panaudojimo sąlygas ir tvarką, Registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

 

2.  Registro paskirtis – registruoti Nuostatuose nurodytus Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – Registro duomenų gavėjai), atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

 

3.  Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

4.  Asmens duomenys tvarkomi Registro objekto identifikavimo, veiksmingos švietimo sistemos valdymo ir apskaitos įstaigos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis, statistikos tikslais.

 

5.  Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

 

6.  Registras yra žinybinis registras.

 

7.  Registras tvarkomas, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas), Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas), Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų veiklą.

 

 

 

 

II SKYRIUS

 

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

 

8.  Registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Ji yra Registre tvarkomų asmens duomenų valdytoja.

 

9.  Registro tvarkytojai yra mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai, vykdantys pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir (ar) formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, švietimo įstaigos ir lituanistikos (baltistikos) centrai užsienyje, kuriuose mokoma lietuvių kalbos ar lietuvių kalba (toliau – lituanistinio švietimo įstaiga) (toliau bet kuris iš jų – Švietimo teikėjas, visi kartu – Švietimo teikėjai), ir Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA). Jie yra asmens duomenų tvarkytojai.

 

10.  Registro valdytojas vykdo Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas duomenų valdytojo prievoles ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, taip pat turi šiame įstatyme nustatytas teises, atlieka jame nurodytas pareigas ir turi teisę reikalauti iš Švietimo teikėjų, kad Registro duomenys, jų pakeitimai būtų įrašyti laiku ir teisingai.

11.  Registro tvarkytojai vykdo Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas duomenų tvarkytojų prievoles. Švietimo teikėjai turi teisę tvarkyti tik tų asmenų asmens duomenis, kuriems teikia švietimo paslaugas. Registro tvarkytojų pareigos:

11.1. tvarkyti asmens duomenis tik pagal Registro valdytojo dokumentais įformintus nurodymus, įskaitant susijusius su asmens duomenų perdavimu trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai, išskyrus atvejus, kai tai daryti reikalaujama pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę, kuri yra taikoma duomenų tvarkytojui; tokiu atveju duomenų tvarkytojas prieš pradėdamas tvarkyti duomenis praneša apie tokį teisinį reikalavimą Registro valdytojui, išskyrus atvejus, kai pagal tą teisę toks pranešimas yra draudžiamas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių;

11.2. užtikrinti, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą arba jiems būtų taikoma atitinkama teisės aktais nustatyta konfidencialumo prievolė;

11.3. imtis visų priemonių, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2016/679 32 straipsnį;

11.4. laikytis Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytų kito duomenų tvarkytojo pasitelkimo sąlygų;

11.5. atsižvelgdami į duomenų tvarkymo pobūdį, privalo padėti Registro valdytojui taikant tinkamas technines ir organizacines priemones, kiek tai įmanoma, kad būtų įvykdyta Registro valdytojo prievolė atsakyti į prašymus pasinaudoti Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje nustatytomis duomenų subjekto teisėmis;

11.6. įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, kaip tai yra nurodyta Nuostatų VIII skyriuje;

11.7. informuoja raštu ir (ar) elektroniniu paštu (nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 24 valandas) Registro valdytoją pagal Reglamento (ES) 2016/679 33 straipsnio 2 dalį apie įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikdami pranešimą Registro valdytojo nustatyta tvarka;

11.8. padėti Registro valdytojui užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 32–36 straipsniuose nustatytų prievolių laikymąsi, atsižvelgdami į duomenų tvarkymo pobūdį ir duomenų tvarkytojo turimą informaciją;

11.9. pagal Registro valdytojo pasirinkimą, užbaigus teikti su duomenų tvarkymu susijusias paslaugas, ištrinti arba grąžinti Registro valdytojui visus asmens duomenis ir ištrinti esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Sąjungos ar valstybės narės teise reikalaujama asmens duomenis saugoti;

11.10. teikti Registro valdytojui visą informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnyje nustatytos prievolės, ir sudaryti sąlygas bei padėti duomenų valdytojui arba kitam duomenų valdytojo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus. Nedelsdami informuoja duomenų valdytoją, jei, jų nuomone, nurodymas pateikti informaciją ar nurodymas, susijęs su audito patikrinimų atlikimu, pažeidžia Reglamentą (ES) 2016/679 ar kitas duomenų apsaugos nuostatas.

 

 

12. Švietimo teikėjai, kaip Registro tvarkytojai, turi ir vykdo Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje bei 5 dalies 1 ir 3 punktuose numatytas teises ir pareigas.

13. Švietimo teikėjai, kaip Registro tvarkytojai, privalo:

13.1. pagal kompetenciją registruoti į Registrą mokinius, kuriems teikia švietimo paslaugas;

13.2. teikti savo tvarkomus Registro duomenis;

13.3. atlikti veiksmus, nustatytus Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, išskyrus minėto įstatymo 24 straipsnio 6 dalies 3 punktą.

14. NŠA, kaip Registro tvarkytoja, vykdo Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje (išskyrus Registro objekto registravimą) ir 5 dalies 2 ir 3 punktuose bei 6 dalies 2, 3, 5–9 punktuose nustatytas teises ir pareigas ir atlieka šias funkcijas:

 

14.1. administruoja ir tvarko Registro duomenų bazę, užtikrina tinkamą ir nepertraukiamą Registro veikimą, Registro duomenų saugą;

 

14.2. užtikrina Registro techninės ir programinės įrangos funkcionavimą;

 

14.3. kuria Registro duomenims klasifikuoti reikalingus klasifikatorius;

 

14.4. automatiniu būdu atnaujina Registro duomenų bazėje naudojamus nacionalinius ir žinybinius klasifikatorius;

 

14.5. užtikrina sąveiką su susijusiais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis;

 

14.6. užtikrina, kad Registro duomenys, gauti iš susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų, būtų nuolat atnaujinami ir atitiktų susijusiuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose esančius duomenis;

 

14.7. teikia Registro duomenis Registro duomenų gavėjams ir tvarko duomenų teikimo apskaitą;

 

14.8. daugkartinio duomenų teikimo atveju teikia Registro duomenis pagal sudarytas su Registro duomenų gavėjais duomenų teikimo sutartis;

14.9. Registro valdytojui nusprendus, inventorizuoja Registro duomenis ir sudaro Registro duomenų rinkinius, kaip tai apibrėžta Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatyme;

14.10. užtikrina, kad sudaryti Registro duomenų rinkiniai būtų pateikti skelbti Lietuvos atvirų duomenų portale teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

III SKYRIUS

 

REGISTRO OBJEKTAI, JŲ DUOMENYS

 

 

 

15.  Registro objektai yra mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir (ar) formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, lituanistinio švietimo programas.

 

16.  Registro duomenų bazėje kaupiami:

 

16.1. Registro objekto bendrieji duomenys:

 

16.1.1. suteikiamas automatiškai generuojamas Registro objekto identifikavimo kodas, Registro objekto įregistravimo ir išregistravimo datos, Registro objekto duomenų įrašymo ir keitimo datos;

 

16.1.2. asmens kodas;

 

16.1.3. vardas (vardai), pavardė (pavardės);

16.1.4. gimimo data;

16.1.5. lytis;

 

16.1.6. mirties data (jeigu yra);

 

16.1.7. pilietybė (pilietybės), jos (jų) įgijimo ir netekimo data (datos) (jeigu yra);

 

16.1.8. gyvenamoji vieta (adresas), atvykimo į gyvenamąją vietą data; jeigu asmuo išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data; jeigu asmuo nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; jeigu asmuo neturi gyvenamosios vietos ir yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, – savivaldybė, kurioje gyvena;

16.1.9. faktinės gyvenamosios vietos adresas;

 

16.1.10.  elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris;

 

16.1.11.  gimtoji kalba (-os);

 

16.1.12.  mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų), jeigu mokiniui nėra 18 metų, vardai, pavardės, faktinės gyvenamosios vietos adresas;

 

16.1.13.  valstybės, kurioje įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija ir jos lygis (jeigu turi), baigta visa švietimo programa ar jos dalis, įvertintos kompetencijos, pavadinimas;

 

16.1.14.  mokyklos, kurioje įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija, baigta visa švietimo programa ar jos dalis, įvertintos kompetencijos, pavadinimas ir juridinio asmens kodas (jeigu yra);

 

16.1.15.  programos, pagal kurią įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija, baigta visa švietimo programa ar jos dalis, įgytos kompetencijos, baigimo metai, išsilavinimo ir (ar) kvalifikacijos įgijimo metai, kompetencijų įvertinimo metai, išduoto pažymėjimo numeris (jeigu yra), serija (jeigu yra), išdavimo data, registracijos numeris, originalas ar dublikatas;

 

16.1.16.  švietimo programos, kurią baigus įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija, ir (ar) įgytos kompetencijos, ar baigtos švietimo programos dalies pavadinimas ir jos valstybinis kodas (jeigu yra);

 

16.1.17.  išsilavinimas (jeigu turi);

 

16.1.18.  kvalifikacija ir jos lygis (jeigu turi);

 

16.1.19.  mokymo sutarties tipas ir sutarties numeris;

 

16.1.20.  mokymo sutarties sudarymo data;

 

16.1.21.  mokinio pirma mokymosi diena (data);

 

16.1.22.  mokymo sutarties nutraukimo data, nutraukimo priežastis, Švietimo teikėjo vadovo įsakymo, nurodančio mokymo sutarties nutraukimo priežastį, numeris;

 

16.1.23.  mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas, pažymėjimo duomenys: tipas, numeris, išdavimo data, galiojimo pabaigos data, registracijos numeris, brūkšninis kodas, juridinio asmens, organizuojančio mokinio pažymėjimų personalizavimą ir išdavimą, kodas ir pavadinimas;

 

16.1.24.  Švietimo teikėjo (-ų) (padalinio (-ių), kuriame (-iuose) mokosi, pavadinimas (-ai) ir juridinio asmens kodas (-ai);

 

16.1.25.  Švietimo teikėjo (-ų) (padalinio (-ių), kuriame (-iuose) mokosi, grupė (-ės), pagrindinis (-iai) ir kiti tipai;

 

16.1.26.  Švietimo teikėjo (-ų) (padalinio (-ių), kuriame (-iuose) mokosi, pagrindinė (-ės) ir kitos paskirtys;

 

16.1.27.  Švietimo teikėjo (-ų) (padalinio (-ių), kuriame (-iuose) mokosi, priklausomybė (-ės) ir teisinis statusas;

 

16.1.28.  Švietimo teikėjo (-ų) (padalinio (-ių), kuriame (-iuose) mokosi, savininkas (-ai), savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (-os), dalyvių duomenys: apie juridinį asmenį – juridinio asmens kodas ir pavadinimas, apie fizinį asmenį – vardas, pavardė, asmens kodas;

 

16.1.29.  Švietimo teikėjo (-ų) (padalinio (-ių), kuriame (-iuose) mokosi, buveinė (adresas);

 

16.1.30.  Švietimo teikėjo (-ų) (padalinio (-ių), kuriame (-iuose) mokosi, mokymo kalba (-os), mokymo formos, mokymo proceso organizavimo būdai, profesinio mokymo organizavimo forma;

 

16.1.31.  ikimokyklinės, priešmokyklinės grupės, kurioje mokosi, pavadinimas, tipas, paskirtis, padalinio pavadinimas (jeigu tai padalinio grupė);

 

16.1.32.  mokyklos, kurioje mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, klasė, klasės pavadinimas, tipas, paskirtis, mokymo pamaina, padalinio pavadinimas (jeigu tai padalinio klasė), jungtinės klasės požymis;

 

16.1.33.  Švietimo teikėjo, kuriame mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programą, grupės pavadinimas, kursas;

 

16.1.34.  Švietimo teikėjo, kuriame mokosi pagal tęstinio profesinio mokymo programą, grupės pavadinimas, mokymų pradžios ir mokymų pabaigos šioje grupėje datos;

 

16.1.35.  grupės, kurioje mokinys ugdomas pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, pavadinimas, savivaldybės, kurios teritorijoje vykdoma programa, pavadinimas, neformaliojo vaikų švietimo kryptis ir pakraipa;

 

16.1.36.  klasės / grupės, kurioje mokosi, mokytojo, vadovaujančio klasei / grupei, arba klasės / grupės kuratoriaus vardas ir pavardė;

 

16.1.37.  kalba, kuria mokinys ugdomas / mokomas;

 

16.1.38.  mokymosi forma ir mokymo proceso organizavimo būdas, kuriuo mokinys ugdomas;

16.1.39.  pameistrystės darbo sutarties sudarymo data ir numeris, darbdavio pavadinimas, juridinio asmens kodas;

16.1.40.  mokymosi pasiekimus įteisinančiame dokumente įrašyti mokymosi dalykų pavadinimai, dalyko kursas (jeigu yra), dalyko apimtis valandomis, užsienio kalbos mokėjimo lygis (jeigu yra), įvertinimas, Švietimo teikėjo, kuriame baigta švietimo programos dalis, vadovo įsakymo, nurodančio, kad mokinys paliktas kartoti bendrojo ugdymo programą 5–11 ar I–III gimnazijos klasėje, data ir numeris (jeigu yra);

 

16.1.41.  įgytų kompetencijų, reikalingų atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimai, teorinių ir praktinių žinių įvertinimai (jeigu vertino);

 

16.1.42.  švietimo programos, pagal kurią mokinys ugdomas, pavadinimas ir jos valstybinis kodas;

 

16.1.43.  švietimo programos mokymosi trukmė, apimtis, suteikiamo išsilavinimo kodas ir pavadinimas (jeigu suteikiamas), įgyjamų kompetencijų, reikalingų atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimai, suteikiamo leidimo dirbti konkretų darbą pavadinimas lietuvių kalba, suteikiamos kvalifikacijos kodas ir pavadinimas, Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis, Europos kvalifikacijų sandaros lygis, profesinio standarto, kuriame aprašyta kvalifikacija, kodas, kompetencijų sąrašas (jeigu nenustatytas profesiniame standarte), išduodamo išsilavinimo pažymėjimo lygmens kodas ir pažymėjimų kodai, programos modulio kodas, pavadinimas, trukmė ir kompetencijos;

 

16.1.44.  švietimo programos vykdytojo juridinio asmens kodas, data, nuo kada gali vykdyti programą, programos vykdymo sustabdymo data;

 

16.1.45.  neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, kurioje mokinys ugdomas, akreditavusi savivaldybė (jeigu programa akredituota), akreditacijos laikotarpis, programos kryptis ir pakraipa;

16.1.46.  duomenys apie mokinio mobilumą (judrumą) (išvykimo / atvykimo šalis, išvykimo / atvykimo pobūdis, išvykimo / atvykimo tikslas, numatoma grįžimo / išvykimo data);

16.1.47.  lietuvių kilmės užsieniečio statusas (taip / ne);

16.1.48.  mokinių pasiekimų stebėsenos grupės, tipai, įvertinimai (pagal pasirinktą matavimo / vertinimo skalę), vertinimo data, vertinimą atlikusios institucijos pavadinimas ir kodas (jei yra), klasė;

16.1.49.  leidimo gyventi Lietuvoje numeris, išdavimo data, pilietybė, šalies, iš kurios atvyko, pavadinimas, atvykimo priežastis (mokytis, gyventi), jeigu asmuo – užsienietis;

16.1.50. Švietimo teikėjo numatomi karantino laikotarpiai (jei yra);

 

16.2. Registro objekto specialieji duomenys:

 

16.2.1. jeigu mokinys ugdomas pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą:

 

16.2.1.1. asmens nurodytas našlaičio tipas (jeigu asmuo nurodė, pateikė tai įrodančius dokumentus);

 

 

16.2.1.2. specialiųjų ugdymosi poreikių grupė (-ės) ir specialiųjų ugdymosi poreikių lygis (jeigu asmuo nurodė, pateikė tai įrodančius dokumentus);

 

16.2.1.3. globos grupės pavadinimas (jeigu lanko);

 

16.2.1.4. visą parą dirbančios grupės pavadinimas (jeigu lanko);

 

16.2.1.5. lanko ne mažiau nei 20 valandų per savaitę (taip / ne);

 

16.2.1.6. skirto savivaldybės privalomo ikimokyklinio ugdymo laikotarpis;

16.2.1.7. skirtos švietimo pagalbos rūšis ir laikotarpis, nuo kada iki kada buvo skirta pagalba (jeigu buvo skirta);

16.2.1.8. suteiktos švietimo pagalbos rūšis ir laikotarpis, nuo kada iki kada buvo suteikta pagalba (jeigu buvo suteikta);

16.2.1.9. gautos koordinuotai teikiamos paslaugos laikotarpis, nuo kada iki kada buvo gauta (jeigu buvo gauta);

16.2.1.10. gyvena toliau nei 3 km nuo mokyklos kaimuose ir miesteliuose (taip / ne);

16.2.1.11. pavežamas į mokyklą ar pavežamas iš jos ir kokiu vežiojimo būdu (maršrutiniu transportu, privačiu transportu, mokyklos transportu, geltonu autobusiuku, kitais pavėžėjimo būdais (taip / ne);

16.2.1.12. požymis, ar mokinys buvo ugdomas užsienyje, lankytos lituanistinės mokyklos užsienyje pavadinimas (jei buvo lankoma);

16.2.1.13. požymis, ar lanko visos dienos mokyklos grupę (jeigu lanko);

16.2.1.14. požymis, kad nepilnametis, nelegaliai patekęs į Lietuvos Respublikos teritoriją;

 

16.2.2. jeigu mokinys ugdomas pagal bendrojo ugdymo programą ir mokomas pagal formaliojo pirminio profesinio mokymo programą, kurią baigus suteikiama kvalifikacija ir įgyjamas pagrindinis ar vidurinis išsilavinimas:

 

16.2.2.1. vardinis numeris profesinio mokymo įstaigoje;

 

16.2.2.2. asmens nurodytas našlaičio tipas (jeigu asmuo nurodė, pateikė tai įrodančius dokumentus);

 

 

16.2.2.3. specialiųjų ugdymosi poreikių grupė (-ės) ir specialiųjų ugdymosi poreikių lygis (jeigu asmuo nurodė, pateikė tai įrodančius dokumentus);

 

16.2.2.4. užsienio kalba (-os) (jeigu mokosi);

 

16.2.2.5. pasirinkti laikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalykai ar brandos egzaminai ir kalbų įskaitos (dalyko / egzamino / įskaitos pavadinimas, dalyko programos kursas arba užsienio kalbos mokėjimo lygis, atitinkamo dalyko įvertinimas) (jeigu rinkosi laikyti);

 

16.2.2.6. gyvena mokymo įstaigos bendrabutyje (taip / ne);

16.2.2.7. gyvena kitos mokymo įstaigos bendrabutyje (nurodyti mokymo įstaigos pavadinimą);

16.2.2.8. skirtos švietimo pagalbos rūšis ir laikotarpis, nuo kada iki kada buvo skirta pagalba (jeigu buvo skirta);

16.2.2.9. suteiktos švietimo pagalbos rūšis ir laikotarpis, nuo kada iki kada buvo suteikta pagalba (jeigu buvo suteikta);

16.2.2.10. gautos koordinuotai teikiamos paslaugos laikotarpis, nuo kada iki kada buvo gauta (jeigu buvo gauta);

 

16.2.3. jeigu mokinys ugdomas pagal bendrojo ugdymo programą:

 

16.2.3.1. asmens nurodytas našlaičio tipas (jeigu asmuo nurodė, pateikė tai įrodančius dokumentus);

 

 

16.2.3.2. specialiųjų ugdymosi poreikių grupė (-ės) ir specialiųjų ugdymosi poreikių lygis (jeigu asmuo nurodė, pateikė tai įrodančius dokumentus);

 

16.2.3.3. mokinio asmens bylos numeris;

16.2.3.4. lankomos pailgintos dienos grupės pavadinimas (jeigu lanko);

16.2.3.5. mokosi lotynų kalbos (taip / ne);

 

16.2.3.6. užsienio kalba (-os) (požymis, klasė, kurioje pradėjo mokytis) (jeigu mokosi);

 

16.2.3.7. dalykų ar programą mokosi nuotoliniu ar savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu (mokomas namie dėl ligos ar patologinės būklės, mokosi visų dalykų, mokosi atskirų dalykų ar jų modulių ir valandų skaičius per savaitę, mokosi tik lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos dalykų programas, mokosi pakartotinai pageidaujamų suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos dalykų, už kuriuos sumoka savo lėšomis);

 

16.2.3.8. lanko mokyklą, kuri savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) priskirta pagal aptarnavimo teritoriją (taip / ne);

 

16.2.3.9. gyvena toliau nei 3 km nuo mokyklos kaimuose ir miesteliuose (taip / ne);

16.2.3.10. pavežamas į mokyklą ar pavežamas iš jos ir kokiu vežiojimo būdu (maršrutiniu transportu, privačiu transportu, mokyklos transportu, geltonu autobusiuku, kitais pavėžėjimo būdais (taip / ne);

 

16.2.3.11. gyvena bendrabutyje (taip / ne);

 

16.2.3.12. patirtos fizinės traumos ugdymo proceso metu data (jeigu patyrė);

 

 

16.2.3.13. pasirinkti laikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalykai ar brandos egzaminai ir kalbų įskaitos (dalyko / egzamino / įskaitos pavadinimas, dalyko programos kursas arba užsienio kalbos mokėjimo lygis, atitinkamo dalyko įvertinimas) (jeigu rinkosi laikyti);

16.2.3.14. požymis, ar mokinys buvo ugdomas užsienyje, lankytos lituanistinės mokyklos užsienyje pavadinimas (jei buvo lankoma);

16.2.3.15. požymis, ar lanko visos dienos mokyklos grupę (jeigu lanko);

16.2.3.16. mokinio atstovo sutikimo dėl dalyvavimo profilaktiniame COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrime gavimo patvirtinimo faktas (jeigu yra);

16.2.3.17. skirtos švietimo pagalbos rūšis ir laikotarpis, nuo kada iki kada buvo skirta pagalba (jeigu buvo skirta);

16.2.3.18. suteiktos švietimo pagalbos rūšis ir laikotarpis, nuo kada iki kada buvo suteikta pagalba (jeigu buvo suteikta);

16.2.3.19. gautos koordinuotai teikiamos paslaugos laikotarpis, nuo kada iki kada buvo gauta (jeigu buvo gauta);

16.2.3.20. Švietimo teikėjo skelbiamus mokinių atostogų laikotarpius;

16.2.3.21. savikontrolės duomenys (COVID-19) – požymis, žymimas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) testavimą vykdant savikontrolės greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais;

16.2.3.22. požymis, kad nepilnametis, nelegaliai patekęs į Lietuvos Respublikos teritoriją;

16.2.4. jeigu mokinys mokomas pagal formaliojo pirminio profesinio mokymo programą, kurią baigus suteikiama kvalifikacija, ar jos modulį:

 

16.2.4.1. asmens nurodytas našlaičio tipas (jeigu asmuo nurodė, pateikė tai įrodančius dokumentus);

 

 

16.2.4.2. specialiųjų ugdymosi poreikių grupė (-ės) ir specialiųjų ugdymosi poreikių lygis (jeigu asmuo nurodė, pateikė tai įrodančius dokumentus);

 

16.2.4.3. vardinis numeris profesinio mokymo įstaigoje;

 

 

16.2.4.4. profesinio mokymo organizavimo forma;

 

16.2.4.5. užsienio kalba (-os) (jeigu mokosi);

16.2.4.6. gyvena mokymo įstaigos bendrabutyje (taip / ne);

16.2.4.7. gyvena kitos mokymo įstaigos bendrabutyje (nurodyti mokymo įstaigos pavadinimą);

 

16.2.4.8. akademinės atostogos (pradžios data, mokymosi pertraukimo priežastis, numatoma pabaigos data, teisinis pagrindas, faktinė grįžimo data);

 

16.2.4.9. gaunamos stipendijos pavadinimas ir kitos materialinės paramos pavadinimas (dydis);

16.2.4.10. įskaitytų modulių pavadinimai, kodai, pažymėjimo pavadinimas, išdavimas, registracijos data, skaičius (jei tokių yra);

16.2.4.11. mokinio mokymosi finansavimo šaltiniai ir mokėtina kaina per pusmetį, metus, už programą ar jos dalį, jei mokosi valstybės nefinansuojamoje vietoje;

16.2.4.12. asmens grąžintina į valstybės biudžetą lėšų suma nutraukus mokymąsi Profesinio mokymo įstatymo 36 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka;

16.2.4.13. skirtos švietimo pagalbos rūšis ir laikotarpis, nuo kada iki kada buvo skirta pagalba (jeigu buvo skirta);

16.2.4.14. suteiktos švietimo pagalbos rūšis ir laikotarpis, nuo kada iki kada buvo suteikta pagalba (jeigu buvo suteikta);

16.2.4.15. gautos koordinuotai teikiamos paslaugos laikotarpis, nuo kada iki kada buvo gauta (jeigu buvo gauta);

16.2.4.16. įmonės siųstas mokytis;

16.2.4.17. požymis, kad nepilnametis, nelegaliai patekęs į Lietuvos Respublikos teritoriją;

 

16.2.5. jeigu mokinys mokomas pagal tęstinio profesinio mokymo programą ar jos modulį:

16.2.5.1. asmens nurodytas našlaičio tipas (jeigu asmuo iki 24 metų nurodė, pateikė tai įrodančius dokumentus);

16.2.5.2. specialiųjų ugdymosi poreikių grupė (-ės) ir specialiųjų ugdymosi poreikių lygis (jeigu asmuo nurodė, pateikė tai įrodančius dokumentus);

16.2.5.3. vardinis numeris profesinio mokymo įstaigoje;

16.2.5.4. profesinio mokymo organizavimo forma;

 

16.2.5.5. užsienio kalba (-os) (jeigu mokosi);

16.2.5.6. gyvena mokymo įstaigos bendrabutyje (taip / ne);

16.2.5.7. gyvena kitos mokymo įstaigos bendrabutyje (nurodyti mokymo įstaigos pavadinimą);

 

16.2.5.8. akademinės atostogos (pradžios data, mokymosi pertraukimo priežastis, numatoma pabaigos data, teisinis pagrindas, faktinė grįžimo data);

 

16.2.5.9. gaunamos stipendijos pavadinimas ir kitos materialinės paramos pavadinimas (dydis);

16.2.5.10. įskaitytų modulių pavadinimai, kodai, pažymėjimo pavadinimas, išdavimas, registracijos data, skaičius (jei tokių yra);

16.2.5.11. mokinio mokymosi finansavimo šaltiniai ir mokėtina kaina per pusmetį, metus, už programą ar jos dalį, jei mokosi valstybės nefinansuojamoje vietoje;

16.2.5.12. asmens grąžintina į valstybės biudžetą lėšų suma nutraukus mokymąsi Profesinio mokymo įstatymo 36 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka;

16.2.5.13. skirtos švietimo pagalbos rūšis ir laikotarpis, nuo kada iki kada buvo skirta pagalba (jeigu buvo skirta);

16.2.5.14. suteiktos švietimo pagalbos rūšis ir laikotarpis, nuo kada iki kada buvo suteikta pagalba (jeigu buvo suteikta);

16.2.5.15. gautos koordinuotai teikiamos paslaugos laikotarpis, nuo kada iki kada buvo gauta (jeigu buvo gauta);

16.2.5.16. įmonės siųstas mokytis;

16.2.6. jeigu mokinys ugdomas pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą:

 

16.2.6.1. neformaliojo vaikų švietimo kryptis ir pakraipa;

 

16.2.6.2. mokinio mokymosi finansavimo šaltiniai;

16.2.7.    jeigu mokinys ugdomas pagal lituanistinio švietimo programą:

16.2.7.1. lanko mažiau nei 30 valandų per metus (taip / ne);

16.2.7.2. lanko ne mažiau nei 30–34 valandas per metus (taip / ne);

16.2.7.3. lanko ne mažiau nei 60–68 valandas per metus (taip / ne);

16.2.7.4.      lanko ne mažiau nei 90–102 valandas per metus (taip / ne);

16.2.7.5. klasė arba grupė;

16.2.7.6. programos dalių pavadinimai (jeigu yra);

16.2.7.7. lygis, pagal kurį mokėsi lietuvių kalbos;

16.2.7.8. socialinis ugdymas (įskaityta / neįskaityta) (jeigu yra);

16.2.7.9. gyvena nuo 3 km iki 50 km nuo mokyklos kaimuose ir miesteliuose (taip / ne);

16.2.7.10.     gyvena nuo 50 km iki 100 km nuo mokyklos kaimuose ir miesteliuose (taip / ne);

16.2.7.11. gyvena toliau nei 3 km nuo mokyklos kaimuose ir miesteliuose (taip / ne);

 

16.3. asmens, įvedusio Registro objekto duomenis ir duomenų pasikeitimus, vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, Švietimo teikėjo pavadinimas, Švietimo teikėjo padalinio pavadinimas.

 

17. Registro objektui klasifikuoti naudojami klasifikatoriai:

 

17.1. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tvarkomi nacionaliniai klasifikatoriai:

 

17.1.1. išsilavinimo;

 

17.1.2. kalbų;

 

17.2. klasifikatoriai, gaunami iš kitų institucijų:

 

17.2.1. administracinių vienetų tipų, gyvenamųjų vietovių tipų, gatvių tipų (gaunamas iš Lietuvos Respublikos adresų registro);

 

17.2.2. pilietybių;

 

17.2.3. pasaulio šalių ir teritorijų;

 

17.3. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtinti žinybiniai klasifikatoriai:

 

17.3.1. bendrojo ugdymo dalykų įskaitos;

 

17.3.2. brandos egzaminai;

 

17.3.3. dalykų tipai;

 

17.3.4. institucijų grupės;

 

17.3.5. institucijų tipai;

 

17.3.6. institucijų paskirtys;

 

17.3.7. institucijų priklausomybės;

 

17.3.8. išsilavinimo pažymėjimų blankai;

 

17.3.9. kalbų mokėjimo lygiai;

 

17.3.10. klasių tipai;

17.3.11. klasių paskirtys;

 

17.3.12. mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai;

 

17.3.13. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupės;

 

17.3.14.  mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formos;

 

17.3.15. mokymo pagal bendrojo ugdymo ir formaliojo profesinio mokymo programas procesų organizavimo būdai;

 

17.3.16. mokymosi ar studijų nutraukimo arba pertraukos priežastys mokykloje;

 

17.3.17. mokymosi ir studijų finansavimo šaltiniai;

 

17.3.18. našlaičio tipas;

 

17.3.19. neformaliojo vaikų švietimo kryptys;

 

17.3.20. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalykai;

 

17.3.21. pagrindinio ugdymo programos dalykai;

 

17.3.22. profesinio mokymo bendrieji dalykai;

 

17.3.23. profesinio mokymo organizavimo formos;

 

17.3.24. stipendijų ir išmokų studijoms, mokymuisi tipai;

17.3.25. studijų ir mokymo programos;

 

17.3.26. vidurinio ugdymo programos dalykai;

 

17.3.27. vidurinio ugdymo programos dalyko kursai;

17.3.28. mokinių pasiekimų stebėsenos grupės;

17.3.29. mokinių pasiekimų stebėsenos grupių rodikliai;

 

17.4. specialūs Registro klasifikatoriai – sąrašai:

 

17.4.1. išėjimo akademinių atostogų priežastys;

 

17.4.2. ikimokyklinio ugdymo grupių tipai;

 

17.4.3. klasių / grupių ugdymo tarpsniai;

 

17.4.4. mokinio atvykimo / išvykimo mokytis pobūdis;

 

17.4.5. mokinio atvykimo / išvykimo tikslas;

 

17.4.6. neformaliojo vaikų švietimo pakraipos;

 

17.4.7. mokinių pasiekimų tipai.

 

 

IV SKYRIUS

 

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

 

 

18.  Registro duomenų teikėjai yra asmenys, kurie mokosi, arba jų atstovai pagal įstatymą arba pavedimą (toliau – Teikėjai).

 

19.  Teikėjai, teisės aktų nustatyta tvarka Švietimo teikėjo vadovui pateikę prašymą priimti mokytis ir pasirašę mokymo sutartį, privalo tą pačią sutarties pasirašymo dieną Registro tvarkytojui – Švietimo teikėjui rašytine forma tiesiogiai, elektroniniu paštu arba paštu pateikti Registro objekto duomenis ir juos pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Nuostatų 16.1.2 papunktyje, jei mokinys neturi asmens kodo, duomenis, nurodytus 16.1.3–16.1.8 papunkčiuose, 16.1.9–16.1.12, 16.1.21 papunkčiuose, ir Nuostatų 16.2 papunktyje esančius duomenis atitinkamai pagal mokinio mokymosi programą:

 

19.1. Nuostatų 16.2.1.1, 16.2.1.2, 16.2.1.5, 16.2.1.6, 16.2.1.11, 16.2.1.12, 16.2.1.13 papunkčiuose, jeigu mokinys ugdomas pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą;

19.2. Nuostatų 16.2.2.2–16.2.2.7 papunkčiuose, jeigu mokinys ugdomas pagal bendrojo ugdymo programą ir mokomas pagal pirminio profesinio mokymo programą, kurią baigus įgyjama kvalifikacija ir pagrindinis arba vidurinis išsilavinimas;

19.3. Nuostatų 16.2.3.1, 16.2.3.2, 16.2.3.5–16.2.3.11, 16.2.3.13, 16.2.3.14 papunkčiuose, jeigu mokinys ugdomas pagal bendrojo ugdymo programą;

19.4. Nuostatų 16.2.4.1, 16.2.4.2, 16.2.4.5–16.2.4.7 papunkčiuose, jeigu mokinys ugdomas pagal formaliojo pirminio profesinio mokymo programą, kurią baigus įgyjama kvalifikacija;

19.5. Nuostatų 16.2.5.1, 16.2.5.2, 16.2.5.5–16.2.5.7 papunkčiuose, jeigu mokinys mokomas pagal formaliojo tęstinio profesinio mokymo programą;

19.6. Nuostatų 16.2.6.2 papunktyje, jeigu mokinys ugdomas pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą.

20.  Registro tvarkytojas – Švietimo teikėjas įrašo į Registro duomenų bazę šiuos savo veiklos procese disponuojamus duomenis:

 

20.1. jeigu mokinys ugdomas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, – Nuostatų 16.1.19, 16.1.20, 16.1.22, 16.1.31, 16.1.36, 16.1.46, 16.2.1.7–16.2.1.10, 16.2.3.16, 16.2.3.21 papunkčius;

 

20.2. jeigu mokinys ugdomas pagal bendrojo ugdymo programą ir pirminio profesinio mokymo programą ar jos modulį, – Nuostatų 16.1.19, 16.1.20, 16.1.22, 16.1.23, 16.1.33, 16.1.36, 16.1.40, 16.1.41, 16.1.46, 16.2.2.1, 16.2.3.16, 16.2.3.21 papunkčius ir Nuostatų 16.1.13–16.1.18 papunkčius, jeigu Diplomų ir atestatų registre nėra duomenų apie turimą išsilavinimą ar kvalifikaciją;

 

20.3. jeigu mokinys ugdomas pagal bendrojo ugdymo programą, – Nuostatų 16.1.19, 16.1.20, 16.1.22, 16.1.23, 16.1.32, 16.1.36, 16.1.40, 16.1.46, 16.1.48, 16.2.3.3, 16.2.3.8, 16.2.3.12, 16.2.3.16, 16.2.3.17– 16.2.3.19, 16.2.3.21 papunkčius ir Nuostatų 16.1.13–16.1.17 papunkčius, jeigu Diplomų ir atestatų registre nėra duomenų apie turimą išsilavinimą ar kvalifikaciją;

20.4. jeigu mokinys mokomas pagal formaliojo pirminio profesinio mokymo programą ar jos modulį, – Nuostatų 16.1.19, 16.1.20, 16.1.22, 16.1.23, 16.1.33, 16.1.36, 16.1.40, 16.1.46, 16.2.4.3, 16.2.4.8, 16.2.4.9 papunkčius ir Nuostatų 16.1.13–16.1.18 papunkčius, jeigu Diplomų ir atestatų registre nėra duomenų apie turimą išsilavinimą ar kvalifikaciją;

20.5. jeigu mokinys mokomas pagal formaliojo tęstinio profesinio mokymo programą, – Nuostatų 16.1.19, 16.1.20, 16.1.22, 16.1.23, 16.1.34, 16.1.36, 16.1.41, 16.1.46, 16.2.5.8 papunkčius ir Nuostatų 16.1.13–16.1.18 papunkčius, jeigu Diplomų ir atestatų registre nėra duomenų apie turimą išsilavinimą ar kvalifikaciją;

20.6. jeigu mokinys ugdomas pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, – Nuostatų 16.1.19, 16.1.20, 16.1.22, 16.1.35, 16.1.36, 16.1.46, 16.2.6.1 papunkčius.

 

21.  Teikėjai:

 

21.1. atsako už pateiktų duomenų tikrumą, tikslumą, išsamumą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

 

21.2. pateikia pasikeitusius Registro duomenis, įvykus duomenų pasikeitimams, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamo fakto atsiradimo;

 

21.3. turi teisę susipažinti su Registre saugomais jų pateiktais Registro duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius Registro duomenis (toliau – netikslūs duomenys).

 

22.  Gavęs Registro objektui registruoti reikalingus duomenis ir juos pagrindžiančius dokumentus, Registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo duomenų gavimo dienos atlieka pateiktų duomenų analizę. Jeigu duomenys teisingi, Registro tvarkytojas priima sprendimą įregistruoti Registro objektą ir įrašo Registro duomenis į Registro duomenų bazę.

 

23.  Registro objektas neregistruojamas, jeigu pateikti duomenys ar juos pagrindžiantys dokumentai yra klaidingi, netikslūs, neišsamūs, Registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo netikslumų nustatymo dienos žodžiu, raštu tiesiogiai, paštu ar elektroniniu būdu praneša apie tai Teikėjui ir nustato jam 5 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Jeigu Teikėjas per Registro tvarkytojo nustatytą terminą nepašalina trūkumų, Registro tvarkytojas priima sprendimą neregistruoti Registro objekto Registre ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo žodžiu, raštu tiesiogiai, paštu ar elektroniniu būdu praneša Teikėjui apie neįregistravimo priežastis.

24.  Registro tvarkytojas, prieš įregistruodamas Registro objektą, patikrina Registro duomenų bazėje arba Registro duomenų bazės archyve pagal Registro objekto asmens kodą, ar jis buvo įregistruotas. Jeigu nustatoma, kad Registro objektas buvo įregistruotas anksčiau, jis pakartotinai neregistruojamas, o jo duomenys iš Registro duomenų bazės archyvo perkeliami į Registro duomenų bazę.

 

25.  Registro objektas laikomas įregistruotu, kai Registro tvarkytojas atlieka Nuostatų 22 punkte nustatytus veiksmus: nustato, kad pateikti Registro objekto duomenys yra teisingi, priima sprendimą įregistruoti Registro objektą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo įregistruoti Registro objektą priėmimo suformuoja duomenų įrašą, automatiniu būdu suteikia Registro objekto identifikavimo kodą, įrašo duomenis į Registro duomenų bazę. Duomenų teikėjas neinformuojamas apie Registro objekto įregistravimą.

 

26.  Pasikeitus Registro objekto duomenims, Teikėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamo fakto atsiradimo dienos teikia pasikeitusius duomenis Registro tvarkytojui rašytine forma tiesiogiai, elektroniniu paštu arba paštu. Registro tvarkytojas, gavęs pasikeitusius duomenis, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasikeitimų gavimo dienos privalo įrašyti duomenų pasikeitimus į Registro duomenų bazę.

 

27.  Pakeisti Registro objekto duomenys ir informacija apie duomenų pakeitimą saugomi Registro duomenų bazėje kartu su visais Registro objekto duomenimis. Duomenų pasikeitimai perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą tokia pat tvarka kaip ir kiti Registro objekto duomenys.

 

28.  Mokiniui nutraukus mokymąsi, baigus mokymąsi, mirus ir Švietimo teikėjo vadovui priėmus sprendimą dėl mokymo sutarties nutraukimo ar mokslo užbaigimo, Registro objektas išregistruojamas iš Registro. Išregistravus Registro objektą, į Registro duomenų bazę įrašoma Registro objekto išregistravimo data.

 

29.  Sprendimas dėl Registro objekto išregistravimo priimamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Švietimo teikėjo vadovo priimto sprendimo, nurodyto Nuostatų 28 punkte, pasirašymo dienos. Į Registro duomenų bazę įrašoma mokymo sutarties nutraukimo data, mokslo baigimo data, o mirties atveju – mirties data, Švietimo teikėjo vadovo įsakymo numeris, mokymo sutarties nutraukimo data ir mokymo sutarties nutraukimo priežastis.

 

30.  Išregistruoto Registro objekto duomenys nedelsiant automatiškai perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi 10 metų. Praėjus šiam terminui, Registro objekto duomenys sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka. Apie Registro objektų išregistravimą neskelbiama. Išregistruoto Registro objekto identifikavimo kodas negali būti suteikiamas kitam Registro objektui.

 

 

 

 

V SKYRIUS

 

Registro duomenų taisymas

 

 

 

31.  Netikslūs, klaidingi ar neišsamūs Registro duomenys (toliau – netikslūs duomenys) gali būti taisomi arba Registro tvarkytojo iniciatyva, arba gavus suinteresuoto asmens (Registro duomenų gavėjo, susijusio registro, valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, duomenų subjekto) prašymą, pateiktą Registro tvarkytojui raštu tiesiogiai, paštu arba elektroniniu būdu, ir jį pagrindžiančius dokumentus.

 

32.  Registro tvarkytojas, nustatęs, kad Registro duomenų teikėjų pateikti duomenys nesutampa su susijusių registrų, valstybės informacinių sistemų duomenimis, sustabdo registravimo procedūrą ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo netikslių duomenų nustatymo dienos, neatlygintinai elektroniniu ar kitu registro duomenų teikimo sutartyje sutartu būdu praneša apie tai susijusio registro ir valstybės informacinės sistemos tvarkytojui ir nurodo aplinkybes bei informuoja Registro duomenų teikėją. Susijusio registro ir valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, gavęs tokį prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikia Registro tvarkytojui patikslintus duomenis arba motyvuotą paaiškinimą, kad perduoti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Gavęs patikslintus duomenis, Registro tvarkytojas tęsia objekto registravimo procedūrą ir gautus duomenis nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, įrašo į Registrą.

 

33.  Gavęs iš Registro duomenų gavėjo, susijusio registro, valstybės informacinės sistemos tvarkytojo informaciją apie Registro objektą ir ją pagrindžiančius dokumentus apie perduotus netikslius duomenis, Registro tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas nuo netikslių duomenų nustatymo dienos pateiktą informaciją patikrinti ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslius Registro duomenis. Apie ištaisytus įrašytus netikslius duomenis Registro tvarkytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atliktų ištaisymų dienos informuoja netikslių duomenų ištaisymo reikalavusį asmenį, susijusio registro, valstybės informacinės sistemos tvarkytoją ir visus Registro duomenų gavėjus, kuriems buvo pateikti ir (ar) perduoti netikslūs duomenys.

 

34.  Registro tvarkytojas – Švietimo teikėjas, nustatęs, kad dėl jo kaltės į Registrą buvo įrašyti netikslūs duomenys, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslių duomenų nustatymo dienos turi ištaisyti netikslius duomenis ir tą pačią dieną apie tai neatlygintinai informuoti Registro duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti netikslūs duomenys, taip pat duomenų subjektą.

 

35.  Jeigu nustatoma, kad į Registro duomenų bazę įrašyti netikslūs duomenys dėl Registro tvarkytojos – NŠA veiklos, Registro tvarkytoja – NŠA nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslių duomenų nustatymo dienos, neatlygintinai ištaiso savo įrašytus netikslius duomenis ir informuoja visus Registro duomenų gavėjus ir (ar) susijusių registrų, valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kuriems buvo pateikti ir (ar) perduoti netikslūs duomenys, taip pat duomenų subjektą.

36.  Jeigu nustatomi susijusio registro, valstybės informacinės sistemos tvarkytojo sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumai, Registro tvarkytoja – NŠA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo netikslių duomenų nustatymo dienos apie tai informuoja duomenų teikėją arba susijusio registro, valstybės informacinės sistemos tvarkytoją, pareikalauja ištaisyti netikslius duomenis ir pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos.

37.  Asmuo, kurio duomenys yra tvarkomi Registre, turi teisę susipažinti su Registre tvarkomais jo duomenimis.

38. Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta Reglamente (ES) 2016/679, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose duomenų subjektų teises. Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje nurodytos Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir NŠA direktoriaus tvirtinamu asmens duomenų tvarkymo Nacionalinėje švietimo agentūroje tvarkos aprašu.

 

 

 

VI SKYRIUS

 

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

 

 

39.  Registre naudojami šių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenys:

39.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 16.1.2–16.1.8 papunkčiuose (tik asmenims, turintiems Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo suteiktą asmens kodą);

39.2. Švietimo ir mokslo institucijų registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 16.1.24–16.1.30 papunkčiuose. Gaunamiems duomenims koduoti naudojamas klasifikatorius, nurodytas Nuostatų 17.2.1 papunktyje;

39.3. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 16.1.42, 16.1.43 papunkčiuose;

39.4. Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų – duomenys, nurodyti Nuostatų 16.1.13–16.1.18 papunkčiuose;

39.5. Licencijų registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 16.1.44 papunktyje;

39.6. Pedagogų registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 16.1.36 papunktyje;

39.7. Neformaliojo švietimo programų registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 16.1.42, 16.1.45 papunkčiuose;

39.8. Nacionalinių egzaminų centralizuotos informacinės sistemos – duomenys, nurodyti Nuostatų 16.2.2.5, 16.1.48 papunkčiuose;

39.9. Užsieniečių registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 16.1.49 papunktyje;

39.10.  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos – duomenys, nurodyti Nuostatų 16.2.4.9 ir 16.2.5.9 papunkčiuose.

40.  Duomenys iš Švietimo ir mokslo institucijų, Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų, Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų, Licencijų, Pedagogų, Neformaliojo švietimo programų, Nacionalinių egzaminų centralizuotos informacinės sistemos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos gaunami automatiniu būdu, o iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir Užsieniečių registro – duomenų teikimo sutartyse nustatytais terminais ir būdais.

 

 

VII SKYRIUS

 

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

 

 

41.  Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, yra vieši ir Registro duomenų gavėjui teikiami neatlygintinai.

 

42.  Registre tvarkomi asmens duomenys naudojami ir teikiami, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Nuostatais. Asmens duomenys naudojami tik tiek, kiek reikalinga Registro tikslams pasiekti vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 5 straipsniu.

 

43.  Registro duomenis Registro duomenų gavėjams teikia ir (ar) perduoda Registro tvarkytojai:

 

43.1. Registro tvarkytojai – Švietimo teikėjai – teikia tik savo tvarkomų Registro objektų duomenis, perduodami tik pagal savo tvarkomus Registro duomenis parengtus išrašus ir Registro duomenų bazės išrašus arba jų dalį;

 

43.2. Registro tvarkytoja – NŠA – teikia visų Registro objektų duomenis, perduodama Registro išrašus ir Registro duomenų bazės išrašus, apimančius visus (išskyrus asmens kodą, vardą ir pavardę) Registro duomenų bazėje saugomus Registro duomenis arba jų dalį, Registro duomenų pasikeitimus.

44.  Registro tvarkytojas Registro duomenų gavėjams Registro duomenis, įskaitant asmens duomenis, ir dokumentus teikia pagal pateiktus raštiškus prašymus (vienkartinio teikimo atveju) arba pagal Registro tvarkytojo su Registro duomenų gavėjais sudarytas duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju). Duomenų teikimo sutartyse nurodomas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų Registro duomenų apimtis, o prašyme – Registro duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti duomenų apimtis. Sutartys nesudaromos, kai Registro duomenys teikiami susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms, kurių duomenų valdytojas yra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, o tvarkytojas yra NŠA.

45.  Iš Registro gautais duomenimis Registro duomenų gavėjas negali naudotis kitaip ar naudoti jų kitam tikslui, negu yra nustatyta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme, ir negali keisti iš Registro gautų duomenų ir, juos naudodamas, turi nurodyti duomenų šaltinį.

 

 

46.  Išrašai, Registro duomenų pagrindu parengti dokumentai ir informacija gali būti perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais, pateikiami peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais, pateikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis. Šiame punkte nustatyta tvarka teikiami ne tik duomenys, bet ir asmens duomenys.

 

47.  Registras susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų pateiktus duomenis gali teikti tik kartu su savo duomenimis Nuostatų nustatyta tvarka.

 

48.  Registro tvarkytojos – NŠA interneto svetainėje teikiama informacija apie Registro objektą, tvarkymo tikslus, Registro valdytoją, Registro tvarkytojus, Registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis, neteisingų, netikslių ir neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, Teikėjus ir Registro duomenų gavėjus, susijusius registrus ir valstybės informacines sistemas, kuriems perduodami Registro duomenys, kokie duomenys teikiami Registrui, kokiu būdu duomenys pateikiami Registro tvarkytojui ir kokius reikalavimus turi atitikti.

49.    Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių (narių) ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

 

 

 

VIII SKYRIUS

 

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

 

 

50.  Registro duomenų (įskaitant ir asmens duomenis) sauga reglamentuojama Registro valdytojo tvirtinamais Registro duomenų saugos nuostatais ir kitais saugos dokumentais, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami, laikantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų aprašu ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų ir informacijos saugą, reikalavimų.

51.  Už Registro duomenų saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako Registro valdytojas ir Registro tvarkytojai.

 

52.  Registro valdytojo, Registro tvarkytojo ir jų atstovų darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, teisės aktų nustatyta tvarka privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams.

 

53.  Registro valdytojas, Registro tvarkytojai, pažeidę Registro saugos nuostatų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

54.  Registro valdytojas ir Registro tvarkytojai įgyvendina Registro duomenų saugos nuostatuose ir saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose nustatytas administracines, technines ir organizacines priemones, skirtas informacijos, skaitmeninių kopijų patikimumui ir saugai užtikrinti nuo jų atsitiktinio ar neteisėto naudojimo, sunaikinimo, pakeitimo, sugadinimo, atskleidimo, neteisėto pasisavinimo, paskelbimo, pateikimo ar kito neteisėto tvarkymo.

 

55.  Registro duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų ir asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

 

56.  Tvarkant Registrą, teisinėmis, organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis užtikrinama, kad į Registrą nebūtų įrašomi neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, kad Registro duomenys atitiktų Registro tvarkytojui pateiktus duomenis.

 

 

 

IX SKYRIUS

 

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

 

 

57.  Registras finansuojamas iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, įskaitant Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas.

 

 

 

X SKYRIUS

 

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

 

 

58.  Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, kitų įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

59.  Likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

______________