VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2017 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO

NR. VA-121 „DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM313 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 4 d. Nr. VA-2

Vilnius

 

1. Pakeičiu Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), ir 4 punktą išdėstau taip:

4. Visi mokestį išskaičiuojantys asmenys – Lietuvos vienetai, veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje vykdantys užsienio vienetai, nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje, kurie mokestinio laikotarpio atitinkamą mėnesį ar jo dalį turėjo pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, Deklaraciją privalo pateikti net ir tuo atveju, jeigu per mokestinio laikotarpio mėnesį gyventojams neišmokėjo jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų ir B klasės išmokų, nuo kurių išskaičiavo ir / arba savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį.

Šiuo atveju Deklaracijos laukeliai, skirti išmokoms ir pajamų mokesčiui deklaruoti, neužpildomi arba juose įrašomi nuliai.“

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu pakeistomis Taisyklėmis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2022 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formas.

 

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                      Edita Janušienė