KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ, GERIAMOJO VANDENS IŠLAIDŲ IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ TEIKIMO, KREDITO, PAIMTO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI), IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2019 m. rugsėjo 10 d. Nr. T-416

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ir Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-174/A1-116 „Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo, kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimą Nr. T-507 „Dėl Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo, kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                         Visvaldas Matijošaitis

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2019 m. rugsėjo 10 d.

sprendimu Nr. T-416

 

 

BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ, GERIAMOJO VANDENS IŠLAIDŲ IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ TEIKIMO, KREDITO, PAIMTO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI), IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis aprašas nustato būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo, kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti, ir palūkanų apmokėjimo nepasiturintiems gyventojams (toliau – asmenys) tvarką.

2. Asmenims būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidos kompensuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (toliau – Įstatymas) ir šiuo aprašu.

3. Kreditas ir palūkanos apmokami vadovaujantis Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-174/A1-116 „Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kredito ir palūkanų apmokėjimo tvarkos aprašas), Įstatymu ir šiuo aprašu.

4. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos (toliau – kompensacijos) finansuojamos ir kreditas, paimtas daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanos finansuojami iš Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšų.

5. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme.

 

II SKYRIUS

KOMPENSACIJŲ TEIKIMAS

 

6. Asmenims, kurie kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka Įstatyme nurodytus reikalavimus, kompensacijos teikiamos:

6.1. pinigais:

6.1.1. už asmenų individualiai perkamą kietąjį ar kitokį kurą;

6.1.2. už gamtines dujas, tiekiamas uždaros akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“;

6.1.3. už elektros energiją, naudojamą būstui šildyti ir vandeniui pašildyti;

6.1.4. už šilumos energiją ir geriamąjį vandenį (bendrijų, kurios su akcine bendrove „Kauno energija“ ir uždarąja akcine bendrove „Kauno vandenys“ atsiskaito už visus bendrijos gyventojus pagal vieną sąskaitą, gyventojams);

6.2. pervedant apskaičiuotų kompensacijų sumas į šilumos energiją, kurą, geriamąjį ir karštą vandenį tiekiančių įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose.

7. Asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių arba netekusiems 60–100 procentų darbingumo, jeigu nesikeičia bendrai gyvenančių asmenų sudėtis arba vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis, jų (jo) pajamos ir turtas, kompensacijos skiriamos šešių mėnesių laikotarpiui.

8. Asmenų prašymus gauti kompensacijas priima, nustato teisę į kompensacijas ir apskaičiuoja šeimos vidutines pajamas kompensacijoms teikti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Socialinės paramos skyrius) specialistai, dirbantys seniūnijose, pagal asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą arba pagal būstą nuomojančių asmenų gyvenamąją vietą.

9. Asmenims, kuriems šilumos energiją ir karštą vandenį tiekia akcinė bendrovė „Kauno energija“ ir kuriems geriamąjį vandenį tiekia akcinė bendrovė „Kauno vandenys“, kompensacijos skaičiuojamos Savivaldybės administracijos su šiomis bendrovėmis sudarytose bendradarbiavimo sutartyse nustatyta tvarka.

10. Socialinės paramos skyrius iki einamojo mėnesio 2 darbo dienos kreipiasi į kitus šilumos energijos tiekėjus (toliau – tiekėjai) dėl praėjusio mėnesio duomenų apie šilumos energiją pateikimo.

11. Tiekėjai pateikia 10 punkte nurodytus duomenis Socialinės paramos skyriui iki einamojo mėnesio 10 dienos.

12. Socialinės paramos skyrius pagal pateiktus tiekėjų duomenis apskaičiuoja asmenims kompensacijas ir iki einamojo mėnesio 15 dienos pateikia tiekėjams duomenis apie kompensacijų dydį. Pagal šiuos duomenis tiekėjai sumažina asmenims mokestį už būsto šildymą ir karštą vandenį ir pateikia paraiškas Savivaldybės administracijos padaliniui, atsakingam už šilumos ir karšto vandens tiekimo vartotojams organizavimą.

13. Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimą, patikrina tiekėjų paraiškose taikomų šilumos kainų teisingumą ir iki einamojo mėnesio 20 dienos pateikia Savivaldybės administracijos padaliniui, atsakingam už lėšų pervedimą, paraiškas padengti išlaidas, pagal kurias atsiskaito su tiekėjais.

14. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos (toliau – bendrijos), kurios su akcine bendrove „Kauno energija“ ir uždarąja akcine bendrove „Kauno vandenys“ atsiskaito už visus bendrijos gyventojus pagal vieną sąskaitą (kai bendrija su šiomis bendrovėmis yra sudariusi šilumos, geriamojo ir karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis), iki einamojo mėnesio 10 dienos pateikia Socialinės paramos skyriaus specialistams, dirbantiems seniūnijose, praėjusio mėnesio duomenis apie gyventojų, turinčių teisę į kompensacijas, suvartotą šilumos energijos, kuro, geriamojo ir karšto vandens kiekį ir jų kainas.

15. Šio aprašo 14 punkte nurodytais atvejais ir atvejais, kai asmenys individualiai perka kietąjį ar kitokį kurą, kai gamtinės dujos yra tiekiamos uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas asmenims apskaičiuoja Socialinės paramos skyrius ir pateikia Savivaldybės administracijos padaliniui, atsakingam už lėšų pervedimą, žiniaraščius su apskaičiuotų kompensacijų sumomis.

16. Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už lėšų pervedimą pagal Socialinės paramos skyriaus pateiktus žiniaraščius, nurodytus 15 punkte, apskaičiuotas kompensacijų sumas perveda į asmenų atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose arba į nurodytus akcinės bendrovės Lietuvos pašto skyrius.

17. Akcinė bendrovė „Kauno energija“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“ iki mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 15 dienos atsiunčia Socialinės paramos skyriui duomenis apie apskaičiuotas kompensacijų sumas elektroninėje rinkmenoje, kad šie duomenys būtų įvesti į socialinės paramos apskaitos sistemą „Parama“.

18. Akcinė bendrovė „Kauno energija“ iki einamojo mėnesio 2 darbo dienos pateikia Socialinės paramos skyriui duomenis apie ataskaitinio mėnesio vidutinę lauko oro temperatūrą ir šilumos kainas, taikomas kompensacijoms apskaičiuoti ir teisei į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatyti.

19. Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“ iki einamojo mėnesio 2 darbo dienos pateikia Socialinės paramos skyriui ataskaitinio mėnesio geriamojo vandens kainą, reikalingą kompensacijoms apskaičiuoti.

 

III SKYRIUS

KREDITO, PAIMTO DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI), IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMAS

 

20. Teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą šildymo ir ne šildymo sezono metu turi buto savininkas, jeigu jis atitinka šiuos reikalavimus:

20.1. su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) Savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą;

20.2. turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už Įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti.

21. Dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo buto savininkas kreipiasi į Socialinės paramos skyrių, pateikdamas prašymą dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą nustatymo (toliau – Prašymas) (Kredito ir palūkanų apmokėjimo tvarkos aprašo 1 priedas) ir Įstatyme nurodytus piniginei socialinei paramai gauti būtinus dokumentus ir duomenis. Buto savininkams, kuriems būsto šildymo išlaidų kompensacija yra paskirta, dokumentų, reikiamų piniginei socialinei paramai gauti, pakartotinai pateikti nereikia.

Pateikiant Prašymą pirmą kartą, kartu su Prašymu pateikiamas bendrojo objektų valdytojo ar Savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Rašte nurodoma, kad projektui įgyvendinti iš kreditus teikiančios institucijos yra paimtas kreditas, nurodomas kredito gavėjas (butų ir kitų patalpų savininkai arba bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar Savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius, veikiantis daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai), kreditą suteikusios institucijos pavadinimas, kredito grąžinimo laikotarpis, kredito dalis ir kredito likutis, tenkantys Prašymą teikiančiam buto savininkui Prašymo teikimo dieną, ir kredito grąžinimo grafikas, kai kredito gavėjas yra bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar Savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius.

22. Socialinės paramos skyrius, gavęs buto savininko Prašymą ir duomenis, taip pat kitą informaciją, užpildo dokumentą dėl teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas, nustatymo (Kredito ir palūkanų apmokėjimo tvarkos aprašo 2 priedas) ir per 10 darbo dienų nuo Prašymo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos išduoda pažymą apie teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą (toliau – Pažyma) (Kredito ir palūkanų apmokėjimo tvarkos aprašo 3 priedas) arba raštu nurodo Pažymos neišdavimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

22.1. Pažyma, kai yra buto savininko rašytinis sutikimas, tiesiogiai pateikiama bendrojo naudojimo objektų valdytojui, Savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui ar kreditą suteikusiai institucijai.

22.2. Jeigu buto savininkas rašytinio sutikimo nėra pateikęs, Pažymą per 3 dienas nuo jos gavimo dienos jis pats pateikia bendrojo naudojimo objektų valdytojui, Savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui ar kreditą suteikusiai institucijai.

23. Pažyma išduodama laikotarpiui, kuriam, vadovaujantis Įstatymu, nustatyta teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

24. Kai kredito sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti yra sudaryta bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar Savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus, veikiančio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, vardu, bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar Savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius, gavęs Pažymą ir atsižvelgdamas į kredito grąžinimo grafiką, apskaičiuoja mokėtiną kredito ir palūkanų įmokos dydį, tenkantį teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turinčiam buto savininkui, už Pažymoje nurodytą laikotarpį, užpildo paraišką apmokėti kreditą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas, tenkančias asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją (Kredito ir palūkanų apmokėjimo tvarkos aprašo 4 priedas) (toliau – Paraiška) ir ją iki einamojo mėnesio 25 dienos pateikia Socialinės paramos skyriui.

Pateikiant Paraišką pirmą kartą, kartu su Paraiška pateikiamas viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros raštas, patvirtinantis, kad nurodytas daugiabutis namas atnaujinamas (modernizuojamas) ar atnaujintas (modernizuotas) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančią Savivaldybės tarybos patvirtintą programą, arba bendrojo naudojimo objektų valdytojo raštas, nurodantis, pagal kokią Savivaldybės remiamą programą įgyvendintas ar įgyvendinamas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas, kredito sutarties kopija.

25. Pasikeitus bendrojo naudojimo objektų valdytojo rekvizitams, apie tai per 5 darbo dienas būtina raštiškai informuoti Socialinės paramos skyrių.

26. Socialinės paramos skyrius, gavęs bendrojo naudojimo objektų valdytojo pateiktą Paraišką ir kitus šio aprašo 21 ir 24 punktuose nurodytus dokumentus, patikrina, ar Paraiškoje nurodyti butų savininkai turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, įvertina, ar Paraiškoje nurodyta mokėtina kredito ir palūkanų suma apskaičiuota teisingai, ir Paraišką perduoda Savivaldybės administracijos padaliniui, atsakingam už lėšų pervedimą.

27. Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už lėšų pervedimą, priklausančią apmokėti kredito ir palūkanų sumą per 10 darbo dienų nuo Paraiškos gavimo dienos perveda į Paraiškoje nurodytą butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą.

28. Socialinės paramos skyrius, nustatęs, kad Pažymoje nurodytam laikotarpiui buto savininkas prarado teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja buto savininką, bendrojo naudojimo objektų valdytoją ar Savivaldybės programos įgyvendinimo administratorių ir kreditą suteikusią instituciją.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Už kompensacijų apskaičiavimo teisingumą atsako Socialinės paramos skyrius ir paslaugas teikiančios įmonės pagal bendradarbiavimo sutartyse nustatytus įsipareigojimus.

30. kredito ir palūkanų, tenkančių asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, teisingą duomenų perdavimą laiku ir tinkamai yra atsakingas bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar Savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius.

31. Kompensacijų teikimą, kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos padaliniai pagal jiems priskirtas funkcijas.

32. Ginčai dėl kompensacijų teikimo (neteikimo) sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________________