Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. BALANDŽIO 21 D. NUTARIMO NR. 447 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 13 d. Nr. 148

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis

finansų ministras Vilius Šapoka

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rokas Masiulis

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 148
redakcija)

 

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) finansavimo lėšų naudojimo reikalavimus ir šių lėšų paskirstymo principus, kuriais turi vadovautis valstybės ir savivaldybių, užsienio valstybių institucijos, fiziniai ir juridiniai asmenys, siekdami gauti finansavimą valstybės reikmėms, nurodytoms Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipnio 1 ir 2 dalyse (toliau – kelių objektai).

 

II SKYRIUS

FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PERDUOTŲ TIKSLINIŲ LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

2. Į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą (toliau – biudžetas) pervedamos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija) pajamų įmokų sąskaitoje sukauptos fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių (toliau – juridinis asmuo) ir užsienio valstybių perduodamos tikslinės lėšos, kurios naudojamos šia tvarka:

2.1. Fizinių ar juridinių asmenų perduodamos tikslinės lėšos gali būti naudojamos tik šių asmenų siūlomiems valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių objektams projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) neįsigyjant naujų žemės sklypų (toliau – kelių projektas):

2.1.1. Kelių projektas gali būti finansuojamas tik fizinių ar juridinių asmenų perduodamomis tikslinėmis lėšomis arba bendromis fizinių ar juridinių asmenų ir Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje kelių projektams finansuoti numatytomis lėšomis. Iš Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos tam tikram kelių projektui įgyvendinti skiriamos lėšos negali viršyti 80 procentų visos projekto vertės. Įvertinus kelių projekto atitiktį Aprašo 2.1.3 papunktyje nustatytiems reikalavimams, Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius nustato konkretų kelių projektui įgyvendinti skiriamo Programos finansavimo lėšų dydį.

2.1.2. Fiziniai ar juridiniai asmenys, pageidaujantys perduoti tikslinių lėšų kelių projektui įgyvendinti, teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai pasiūlymus, kuriuose pateikiamas kelių projekto aprašymas, nurodoma šio projekto įgyvendinimo vieta, tikslas, nauda, siūloma perduoti tikslinių lėšų suma, preliminari kelių projekto vertė, kartu su techniniu projektu, jeigu jis parengtas.

2.1.3. Lietuvos automobilių kelių direkcija pateiktus pasiūlymus įvertina atsižvelgdama į siūlomų perduoti tikslinių lėšų dydį, kelių projekto atitiktį teritorijų planavimo dokumentams,  galimybę skirti lėšų iš Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje kelių projektams įgyvendinti numatytų lėšų, poveikį saugiam eismui tame kelyje, naudą visuomenei, šalies ekonomikos plėtrai ir darbo vietų kūrimui. Pasiūlymai vertinami ir kelių projektai pripažįstami tinkamais įgyvendinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus nustatyta tvarka.

2.1.4. Lietuvos automobilių kelių direkcija, pripažinusi pasiūlytą kelių projektą tinkamu įgyvendinti, su fiziniu ar juridiniu asmeniu, pateikusiu pasiūlymą, sudaro kelių projekto finansavimo sutartį. Projekto finansavimo sutartyje, be kita ko, numatomas fizinio ar juridinio asmens perduodamų tikslinių ir iš Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos skiriamų lėšų dydis, jų perdavimo ir skyrimo terminai, sutarties sąlygų laikymosi užtikrinimo būdai, šalių atsakomybė. Projekto finansavimo sutartyje turi būti numatomos šalių teisės ir pareigos, kurios atsiras Aprašo 2.1.7 papunktyje nustatyta tvarka nustačius tikslią kelių projekto įgyvendinimo darbų kainą. Projekto finansavimo sutarties pavyzdinė forma tvirtinama Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu ir skelbiama Lietuvos automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje.

2.1.5. Sudariusi kelių projekto finansavimo sutartį, Lietuvos automobilių kelių direkcija organizuoja kelių projekto įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parenka kelių projekto įgyvendinimo rangovą.

2.1.6. Parinkus kelių projekto įgyvendinimo rangovą ir nustačius tikslią kelių projekto įgyvendinimo darbų kainą, fizinis ar juridinis asmuo privalo įmokėti į Lietuvos automobilių kelių direkcijos pajamų įmokų sąskaitą kelių projekto finansavimo sutartyje numatytas perduoti tikslines lėšas.

2.1.7. Jeigu parinkus kelių projekto įgyvendinimo rangovą tiksli kelių projekto įgyvendinimo darbų kaina yra mažesnė arba didesnė už Aprašo 2.1.2 papunktyje nustatyta tvarka Lietuvos automobilių kelių direkcijai pateiktame pasiūlyme nurodytą preliminarią kelių projekto vertę, tuomet šalių (Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir fizinio ar juridinio asmens, pageidaujančio perduoti tikslinių lėšų kelių projektui įgyvendinti) finansiniai įsipareigojimai yra proporcingai mažinami arba didinami išlaikant Aprašo 2.1.4 papunktyje nurodytoje sutartyje nustatytą procentinį kiekvienos šalies finansavimo santykį.

2.2. Užsienio valstybių perduodamos tikslinės lėšos:

2.2.1. naudojamos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytam tikslui, kai nenurodomas kelių objektas;

2.2.2. naudojamos Aprašo 2.1 papunktyje nustatytam tikslui, kai nurodomas konkretus kelių objektas.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATOS SUDARYMO PRINCIPAI

 

3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija kasmet, per mėnesį po to, kai patvirtinamas biudžetas, pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ateinančių metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos projektą, kuriame numatyta:

3.1. nuo 65 procentų Programos finansavimo lėšų valstybinės reikšmės keliams, perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti, gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti, taip pat skoloms (jeigu jų yra) sumokėti ir išlaidoms kompensuoti, kai deklaruojamos patirtos ir apmokėtos išlaidos už praėjusiais finansiniais metais atliktus darbus, kurių vertė neviršijo praėjusiais finansiniais metais planuotų asignavimų;

3.2. 30 procentų Programos finansavimo lėšų valstybės ir savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, taip pat skoloms (jeigu jų yra) sumokėti ir išlaidoms kompensuoti, kai deklaruojamos patirtos ir apmokėtos išlaidos už praėjusiais finansiniais metais atliktus darbus, kurių vertė neviršijo praėjusiais finansiniais metais planuotų asignavimų;

3.3. iki 5 procentų Programos finansavimo lėšų rezervas valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti (toliau – rezervas).

4. Į Programos finansavimo lėšų naudojimo sąskaitą pervestas lėšas, gautas iš sumokėtų ar išieškotų baudų už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą valstybinės reikšmės keliuose įrengta stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga, administruoja Lietuvos automobilių kelių direkcija. Šios lėšos skiriamos transporto priemonių greičio matavimo stacionariajai Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įrangai prižiūrėti. Likusi nepanaudota transporto priemonių greičio matavimo stacionariajai Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įrangai prižiūrėti lėšų dalis po lygiai paskirstoma Lietuvos automobilių kelių direkcijos vykdomoms saugaus eismo programoms ir jų priemonėms įgyvendinti ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos gaunamai informacijai apdoroti, organizacinėms ir eksploatacinėms išlaidoms padengti, saugaus eismo programoms ir jų priemonėms įgyvendinti.

5. Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatą įgyvendina Lietuvos automobilių kelių direkcija.

IV SKYRIUS

REZERVO PASKIRSTYMO PRINCIPAI

 

6. Rezervas paskirstomas Vyriausybės nutarimu iki 2019 m. gegužės 10 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų kovo 10 d.

7. Rezervas skiriamas valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių skubaus taisymo (remonto) ar rekonstravimo dėl avarijos grėsmės, taip pat avarijos ar stichinės nelaimės, ekstremaliųjų situacijų ir ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimo išlaidoms kompensuoti. Ne mažiau kaip 1,5 procento rezervo turi būti skirta Lietuvos automobilių kelių direkcijai nustatytoms funkcijoms atlikti, tai yra Programos finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį kontrolei, darbų kokybės kontrolės priežiūrai vietinės reikšmės kelių objektuose.

8. Likęs nepaskirstytas pagal Aprašo 7 punktą rezervas gali būti skiriamas kelių objektams, kuriuos vykdant bus įgyvendinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas ir prioritetinių darbų sąrašas ir kurie turės teigiamą poveikį saugiam eismui ir naudą visuomenei.

9. Likęs nepaskirstytas pagal Aprašo 7 ir 8 punktus rezervas gali būti skiriamas:

9.1. valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, objektams įgyvendinti, 50 procentų;

9.2. mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, šiems keliams taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti, jeigu savivaldybės institucija  skiria ne mažiau kaip 30 procentų, tačiau ne daugiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų; valstybės institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, jeigu valstybės institucija skiria ne mažiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų, – 50 procentų, kuris paskirstomas:

9.2.1. mėgėjų sodų teritorijose savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, šiems keliams taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti, jeigu savivaldybės institucija  skiria ne mažiau kaip 30 procentų, tačiau ne daugiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų, – 93 procentai;

9.2.2. valstybės institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, jeigu valstybės institucija skiria ne mažiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų, – 7 procentai.

10. Valstybės ir savivaldybių institucijos, siekiančios gauti finansavimą valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių skubaus taisymo (remonto) ar rekonstravimo dėl avarijos grėsmės, taip pat avarijos ar stichinės nelaimės, ekstremaliųjų situacijų ir ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimo išlaidoms kompensuoti, turi pateikti Lietuvos automobilių kelių direkcijai iki 2019 m. kovo 15 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų sausio 2 d. šiuos dokumentus:

10.1. vadovo ar jo įgalioto asmens prašymą skirti rezervo dalį praėjusiais metais patirtoms išlaidoms kompensuoti (toliau – prašymas), kuriame turi būti nurodyta ši informacija:

10.1.1. kelio numeris ir pavadinimas savivaldybės tarybos patvirtintame vietinės reikšmės kelių sąraše, kelio vieta (miestas, miestelis, seniūnija, kaimas);

10.1.2. atliktų darbų rūšis (rekonstravimas, kapitalinis remontas, paprastasis remontas);

10.1.3. kelio fiziniai parametrai (ilgis, plotis);

10.1.4. rezervo poreikis kompensuoti kelio taisymui (remontui) ar rekonstravimui dėl avarijos grėsmės, taip pat avarijos ar stichinės nelaimės, ekstremaliųjų situacijų ir ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimui panaudotas lėšas;

10.1.5. kelio objekto vertė;

10.2. dokumentus, patvirtinančius avarijos grėsmę, avariją, stichinę nelaimę, ekstremaliąją situaciją ir ekstremalųjį įvykį;

10.3. atlikto viešojo pirkimo dokumentus.

11. Prašyme kelių objektai surašomi prioriteto tvarka.

12. Lietuvos automobilių kelių direkcija iki 2019 m. kovo 25 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų sausio 15 d., įvertinusi gautus prašymus ir kitus dokumentus, sudaro valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių, kurie buvo skubiai taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti dėl avarijos grėsmės, taip pat avarijos ar stichinės nelaimės, ekstremaliųjų situacijų ir ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimo, sąrašą ir jį pateikia Susisiekimo ministerijai.

13. Valstybės ir savivaldybių institucijos, siekiančios gauti finansavimą kelių objektams, kuriuos vykdant bus įgyvendinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas ir prioritetinių darbų sąrašas ir kurie turės teigiamą poveikį saugiam eismui ir naudą visuomenei, parengia nutarimo projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Vyriausybės darbo reglamentas), nustatyta tvarka ir pateikia jį Susisiekimo ministerijai iki 2019 m. kovo 15 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų sausio 2 d.

14. Susisiekimo ministerija, apibendrinusi Aprašo 12 ir 13 punktuose gautą informaciją, per 3 darbo dienas nuo Aprašo 12 punkte nurodyto sąrašo gavimo dienos informuoja Lietuvos automobilių kelių direkciją apie rezervo likutį.

15. Valstybės ar savivaldybių institucijos, siekiančios gauti finansavimą Aprašo 9.1 papunktyje nurodytiems kelių objektams įgyvendinti, iki 2019 m. kovo 15 d., nuo 2020 m. – iki einamųjų kalendorinių metų spalio 31 d. turi pateikti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai prašymą finansuoti kelių objektus, vedančius į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos (toliau – prašymas dėl finansavimo).

16. Ekonomikos ir inovacijų ministerija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo dėl finansavimo gavimo dienos patikrina, ar kelio objektas nėra finansuojamas arba planuojamas finansuoti iš biudžeto lėšų, Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, kitų teisėtų finansavimo lėšų, ir parengia motyvuotą išvadą, kurioje išdėstytas ekspertinis vertinimas dėl kelio objekto pridėtinės vertės ir įtakos investicinio sklypo patrauklumui bei potencialo pritraukti tiesioginių investicijų.

17. Prašymą dėl finansavimo vertina Ekonomikos ir inovacijų ministerija pagal šiuos kriterijus:

17.1. Valstybės ar savivaldybės institucijos  nuosavų lėšų dalis, skirta kelio objektui įgyvendinti (procentais). Didžiausias galimas kriterijaus balas – 25. Kriterijaus vertinimo tvarka:

17.1.1. Nuosavų lėšų dalis apskaičiuojama pagal formulę:

 

 

Y – nuosavų lėšų dalis, skirta kelio objektui įgyvendinti (procentais);

X – valstybės ar savivaldybės institucijos numatoma skirti kelio objektui įgyvendinti nuosavų lėšų dalis (Eur);

P – bendra kelio objekto įgyvendinimo vertė (Eur).

17.1.2. Daugiau balų suteikiama tiems kelių objektams, kuriuose valstybės ar savivaldybės institucijų nuosavų lėšų dalis į kelio objekto įgyvendinimą bus didesnė (procentais). Kelių objektai surikiuojami nuo didžiausia valstybės ar savivaldybės institucijų nuosavų lėšų dalimi finansuojamų kelių objektų iki mažiausia valstybės ar savivaldybės institucijų nuosavų lėšų dalimi finansuojamų kelių objektų.

17.1.3. Pirmiesiems 20 procentų kelių objektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau) suteikiami 25 balai, 20 balų suteikiama kitiems 20 procentų kelių objektų ir t. t. 5 balai suteikiami paskutiniams 20 procentų kelių objektų.

17.2. Darbo santykių mokesčių, susijusių su ketinamomis sukurti ir ne trumpiau kaip trejus  metus išlaikomomis darbo vietomis, ir bendros kelio objekto įgyvendinimo vertės santykis. Didžiausias galimas kriterijaus balas – 25. Visais atvejais santykis turi būti ne mažesnis kaip 1,2. Kriterijaus vertinimo tvarka:

17.2.1. Santykis apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

Y – nuosavų lėšų dalis, skirta kelio objektui įgyvendinti (procentais);

KDV – kuriamų darbo vietų skaičius;

VDU – vidutinis nagrinėjamos savivaldybės bruto darbo užmokestis (naudojamas Lietuvos statistikos departamento patvirtintas paskutinio ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis, šalies ūkis be individualių įmonių);

KDVIT – kuriamų darbo vietų išlaikymo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 36 mėnesiai nuo prašymo dėl finansavimo pateikimo dienos;

GPM – gyventojų pajamų mokesčio tarifas;

VSD – darbuotojo mokamo valstybinio socialinio draudimo tarifas;

PSD – darbuotojo mokamo privalomojo sveikatos draudimo tarifas;

DS – darbdavio mokamas socialinio draudimo tarifas;

GF – darbdavio mokamo garantinio fondo tarifas;

NPD – neapmokestinamasis pajamų dydis, apskaičiuotas pagal nagrinėjamą VDU;

X – prašomas finansavimas kelio objektui įgyvendinti (Eur).

17.2.2. Daugiau balų suteikiama tiems kelių objektams, kuriuose darbo santykių mokesčių ir bendros kelių objekto įgyvendinimo vertės santykis bus didesnis. Kelių objektai surikiuojami nuo didžiausią įgyvendinimo vertės santykį pasiekiančių kelių objektų iki mažiausią santykį pasiekiančių kelių objektų.

17.2.3. Pirmiesiems 20 procentų kelių objektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau) suteikiami 25 balai, 20 balų suteikiama kitiems
20 procentų kelių objektų ir t. t. 5 balai suteikiami paskutiniams 20 procentų kelių objektų.

17.3. Kelio objektas yra tęstinis, tai yra kelio objektas buvo finansuotas praėjusiais biudžetiniais metais. Jeigu atitinka, bus skiriama 10 balų, jeigu neatitinka, – 0 balų.

17.4. Investicijų sutarties su potencialiu investuotoju pasirašymo faktas. Jeigu atitinka, bus skiriama 20 balų, jeigu neatitinka, – 0 balų.

17.5. Prašoma finansuoti kelių objektą, kuris veda į valstybei svarbaus projekto statusą turintį objektą ir (arba) teritoriją. Jeigu atitinka, bus skiriama 20 balų, jeigu neatitinka, – 0 balų.

18. Įvertinusi prašymą dėl finansavimo, Ekonomikos ir inovacijų ministerija priima sprendimą:

18.1. neįtraukti prašyme dėl finansavimo nurodyto kelio objekto į kelių objektų sąrašą;

18.2. įtraukti prašyme dėl finansavimo nurodytą kelio objektą į kelių objektų sąrašą ir priskirti jam prašymo dėl finansavimo vertinimo metu nustatytą vertinimo balą.

19. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, įvertinusi valstybės ir savivaldybių institucijų pateiktus prašymus dėl finansavimo, sudaro kelių objektų sąrašą, kuriame aukštesnė vieta suteikiama didesnį vertinimo balą prašymo dėl finansavimo vertinimo metu gavusiems kelių objektams. Jeigu prašymų dėl finansavimo vertinimo metu keletas kelių objektų gavo vienodą balų skaičių, aukštesnė vieta kelių objektų sąraše suteikiama kelio objektui, dėl kurio įtraukimo į kelių objektų sąrašą prašymas dėl finansavimo gautas anksčiau.

20. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras priima sprendimą dėl kelių objektų įtraukimo į sąrašą, pagal kurį siūloma skirti rezervo lėšų valstybės reikmėms, susijusioms su keliais.

21. Kelių objektai į kelių objektų sąrašą įtraukiami ir kelių objektų sąrašas tvirtinamas ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu iki 2019 m. balandžio 15 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 d. ir galioja iki gruodžio 31 d. Kelių objektų sąrašas gali būti keičiamas iki planuojamų metų spalio 1 d.

22. Ekonomikos ir inovacijų ministerija patvirtintą prioritetinių kelių objektų sąrašą pateikia Susisiekimo ministerijai per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo datos.

23. Valstybės ir savivaldybių institucijos, siekiančios gauti finansavimą Aprašo 9.2 papunktyje nurodytiems kelių objektams įgyvendinti, Lietuvos automobilių kelių direkcijai iki 2019 m. kovo 15 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų sausio 2 d. pateikia vadovo ar jo įgalioto asmens prašymą, kuriame nurodoma:

23.1. kelio numeris ir pavadinimas savivaldybės tarybos patvirtintame vietinės reikšmės kelių sąraše, kelio vieta (miestas, miestelis, seniūnija, kaimas);

23.2. statybos darbų rūšis (rekonstravimas, kapitalinis remontas, paprastasis remontas);

23.3. kelio fiziniai parametrai (ilgis, plotis);

23.4. Programos finansavimo lėšų poreikis;

23.5. kelio objekto vertė.

24. Lietuvos automobilių kelių direkcija iki 2019 m. balandžio 15 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų vasario 1 d., įvertinusi gautus savivaldybių institucijų vadovų ar jų įgaliotų asmenų prašymus, taip pat atsižvelgdama į pagal Aprašo 14 punktą iš Susisiekimo ministerijos gautą informaciją, Aprašo 9.2.1 papunktyje nurodytiems kelių objektams finansuoti rezervo dalį savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirsto taip:

24.1. 50 procentų sumos – pagal savivaldybės kelių ilgį, nurodytą savivaldybių tarybų patvirtintame kelių sąraše, kuriame taip pat nurodytas kelio numeris ir kelio pavadinimas;

24.2. 50 procentų sumos – pagal savivaldybės nuolatinių gyventojų skaičių (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis).

25. Savivaldybių institucijoms pagal Aprašo 24 punkte nustatytus principus skirtas rezervas tikslinamas korekcijos koeficientu, priklausančiu nuo savivaldybių institucijų skirtos nuosavų lėšų dalies procento. Korekcijos koeficientas skaičiuojamas pagal formulę:

 

, kur:

 

K – korekcijos koeficientas;

P – savivaldybių institucijų skirta nuosavų lėšų dalis procentais (nuo 30 procentų iki 50 procentų).

26. Lietuvos automobilių kelių direkcija iki 2019 m. balandžio 15 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų vasario 1 d. įvertina valstybės institucijų vadovų ar jų įgaliotų asmenų prašymus finanstuoti Aprašo 9.2.2 papunktyje nurodytus kelių objektus. Valstybės institucijų kelių objektams rezervo dalis paskirstoma atsižvelgiant į Aprašo 14 punkte nurodytą iš Susisiekimo ministerijos gautą informaciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą ir prioritetinių darbų sąrašą, kelių objektų poveikį saugiam eismui ir naudą visuomenei, o prioritetas teikiamas tiems kelių objekams, kuriems įgyvendinti valstybės institucijos skiria daugiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų.

27. Lietuvos automobilių kelių direkcija pagal Aprašo 25 ir 26 punktuose nustatytą tvarką sudaro savivaldybių institucijoms skiriamų lėšų ir kelių objektų sąrašą, kurį pateikia Susisiekimo ministerijai.

28. Valstybės ir savivaldybių institucijų, kurių rezervo poreikis yra mažesnis nei pagal Aprašo 25 ir 26 punktus paskirstyta rezervo dalis, rezervo likutis dar kartą paskirstomas kitoms savivaldybių institucijoms Aprašo 24 ir 25 punktuose nustatyta tvarka.

29. Jeigu rezervo poreikis mėgėjų sodų teritorijose savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, šiems keliams taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti, taip pat valstybės institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti yra mažesnis nei apskaičiuotas pagal Aprašo 25 ir 26 punktuose nurodytą tvarką, likusi rezervo dalis naudojama Aprašo 9.1 papunktyje nurodytiems kelių objektams finansuoti.

30. Susisiekimo ministerija, atsižvelgdama į Aprašo 12, 13, 22 ir 27 punktuose nurodytą informaciją, rengia Vyriausybės nutarimo dėl rezervo paskirstymo projektą, kurį suderina su suinteresuotomis institucijomis, ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia tvirtinti Vyriausybei iki 2019 m. balandžio 25 d., nuo 2020 m. – iki kiekvienų metų vasario 10 d.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS PASKIRSTYMO PRINCIPAI

 

31. Programos finansavimo lėšos vietinės reikšmės viešiesiems keliams (keliams, jungiantiems rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves, sąvartynus, rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus, taip pat gatvėms gyvenamosiose vietovėse, jungiamiesiems ir kitiems keliams, nepriskirtiems valstybinės reikšmės keliams) ir vietinės reikšmės vidaus keliams (miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio ir kitiems keliams, nepriskirtiems viešiesiems keliams) tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti naudojamos:

31.1. valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus, – 4 procentai, kurios paskirstomos taip:

31.1.1. valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams – 50 procentų;

31.1.2. pasienio vietinės reikšmės keliams – 13 procentų;

31.1.3. privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus, – 37 procentai;

31.2. vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėse pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių – 2 procentai;

31.3. savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams – 94 procentai, kurios paskirstomos taip:

31.3.1. miestų savivaldybių vietinės reikšmės keliams – 35 procentai;

31.3.2. kitų savivaldybių vietinės reikšmės keliams – 65 procentai.

32. Aprašo 31.3.1 ir 31.3.2 papunkčiuose nurodytos lėšos paskirtomos taip:

32.1. pagal nuolatinių gyventojų skaičių (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis) – 50 procentų;

32.2. pagal kelių ilgį, nurodytą savivaldybių tarybų patvirtintame kelių sąraše, kuriame taip pat nurodytas kelio numeris ir kelio pavadinimas: 2019 metais – 50 procentų, nuo 2020 metų – 40 procentų, nuo 2021 metų – 25 procentai, nuo 2022 metų – 0 procentų;

32.3. pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotų kelių ilgį: 2019 metais – 0 procentų, nuo 2020 metų – 10 procentų, nuo 2021 metų – 25 procentai, nuo 2022 metų – 50 procentų.

33. Programos finansavimo lėšos, numatytos Aprašo 31.2 ir 31.3 papunkčiuose, paskirstomos Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu. Programos finansavimo lėšos, numatytos Aprašo 31.1 papunktyje, paskirstomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrų nustatyta tvarka. Programos finansavimo lėšos naudojamos pagal kelių valdytojų pateiktus ir su Lietuvos automobilių kelių direkcija suderintus kelių objektų sąrašus.

34. Ne mažiau kaip 58 procentai pagal Aprašo 31.2 ir 31.3 papunkčius skirtų Programos finansavimo lėšų turi būti naudojama turtui įsigyti – vietinės reikšmės keliams tiesti, nuo 2019 metų – vietinės reikšmės keliams rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti, nuo 2022 metų – įregistruotiems vietinės reikšmės keliams rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti; ne mažiau kaip 5 procentai pagal Aprašo 31.2 ir 31.3 papunkčius skirtų lėšų turi būti naudojama saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose finansuoti.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Už Programos finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį kontrolę, darbų kokybės kontrolės priežiūrą kelių objektuose atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija.

36. Už Programos finansavimo lėšų naudojimą, projektų, sąmatų ir techninių dokumentų rengimą, viešųjų pirkimų konkursų organizavimą, darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą, statybos užbaigimo procedūrų atlikimą atsako kelius valdantys Programos finansavimo lėšų gavėjai arba kelių valdytojai kartu su Programos finansavimo lėšų gavėjais.

37. Pasibaigus metams, valstybės ir savivaldybių institucijos pateikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai atliktų darbų ir lėšų naudojimo ataskaitas.

––––––––––––––––––––