ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

S P R E N D I M AS

DĖL BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRAIDYMO ZONŲ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, VIRŠ KURIŲ DRAUDŽIAMAS BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ VYKDYMAS, NUSTATYMO

 

2016 m. gegužės 27 d. Nr. TS-138

Rokiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 4R-17 „Dėl Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių patvirtinimo” 10.1 papunkčiu, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

P a t v i r t i n t i bepiločių orlaivių skraidymo zonas Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje, virš kurių yra draudžiamas bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas:

 

EilNr

Objekto pavadinimas

Pastabos

1.

Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos teritorija

Išskyrus tarnybos reikmėms

2.

Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje virš geležinkelio ir jo apsaugos zonoje

Išskyrus bendrovės reikmėms

3.

Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje virš 120 metrų abipus magistralinių vamzdynų apsaugos zonos

Išskyrus bendrovės reikmėms

4.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariato teritorija

Išskyrus tarnybos reikmėms

5.

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų teritorijos

Išskyrus švietimo įstaigų reikmėms ir suderinus su švietimo įstaigos administracija

6.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų teritorijos

Išskyrus asmens sveikatos priežiūros įstaigų reikmėms

7.

Virš minios masinių renginių metu

 

Suderinus su renginio organizatoriumi

8.

UAB „Rokiškio vandenys“ teritorija Rokiškio mieste ir padaliniuose savivaldybės teritorijoje

Išskyrus bendrovės reikmėms

9.

Rokiškio aerodromo ir jo apsaugos zonos teritorija

 

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Antanas Vagonis