VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. LIEPOS 12 D. ĮSAKYMO NR. 1K-136 „DĖL ŽALOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETUI ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 9 d. Nr. 1K-74

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 1K-136 „Dėl Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Sutartis sudaroma tik tais atvejais, kai žalos suma yra ne mažesnė kaip 300 eurų. Konkretus žalos atlyginimo terminas nustatomas šalių susitarimu, atsižvelgiant į žalos dydį. Minimali mėnesinės įmokos suma negali būti mažesnė nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta bazinė socialinė išmoka.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                             Gintaras Kacevičius