LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 9 STRAIPSNIO, 1, 2, 3, 4 IR 5 PRIEDŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodžio 11 d. Nr. XIII-1712

Vilnius

 

 

 

 

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Biudžetinės įstaigos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki to darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo.“

 

2 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 1 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų

darbuotojų darbo apmokėjimo

įstatymo

1 priedas

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

Valstybės ar savivaldybių įstaigų grupė

Vadovaujamo darbo

patirtis

(metais)

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais), kai pareigybės lygis A

vadovų

vadovų pavaduotojų

I

nuo 201 ir daugiau pareigybių

iki 5

4,8–12,8

4,37–11,52

nuo daugiau kaip 5 iki 10

4,9–13,1

4,41–11,79

daugiau kaip 10

5,0–13,4

4,54–12,3

II

nuo 51 iki 200 pareigybių

iki 5

4,6–12,4

4,32–11,16

nuo daugiau kaip 5 iki 10

4,7–12,6

4,35–11,34

daugiau kaip 10

4,8–12,8

4,37–11,52

III

50 ir mažiau pareigybių

iki 5

4,4–12,0

4,18–10,8

nuo daugiau kaip 5 iki 10

4,5–12,2

4,23–11,0

daugiau kaip 10

4,6–12,4

4,30–11,16“

 

 

3 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų

darbuotojų darbo apmokėjimo

įstatymo

2 priedas

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACIJOS IR STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

Vadovaujamo darbo

patirtis

(metais)

Pareigybės lygis

A

B

profesinio darbo patirtis (metais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 5

5–10

daugiau kaip 10

iki 5

5–10

daugiau kaip 10

iki 5

3,6–9,5

3,7–9,7

3,8–10,2

3,45–8,88

3,6–9,05

3,7–9,23

5–10

3,7–9,55

3,8–9,9

3,9–10,6

3,6–9,05

3,7–9,23

3,8–9,41

daugiau kaip 10

3,8–9,6

3,9–10,1

4,0–11,0

3,7–9,23

3,8–9,41

3,9–9,59

 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACIJOS IR STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ PAVADUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

Vadovaujamo darbo

patirtis

(metais)

Pareigybės lygis

A

B

profesinio darbo patirtis (metais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 5

5–10

daugiau kaip 10

iki 5

5–10

daugiau kaip 10

iki 5

3,4–8,2

3,49–8,33

3,6–10,0

3,39–8,0

3,45–8,15

3,49–8,3

5–10

3,49–8,33

3,6–8,49

3,7–10,4

3,45–8,15

3,49–8,3

3,6–8,46

daugiau kaip 10

3,6–8,49

3,7–8,65

3,8–10,8

3,49–8,3

3,6–8,47

3,7–8,6“

 

 

4 straipsnis. Įstatymo 3 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 3 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų

darbuotojų darbo apmokėjimo

įstatymo

3 priedas

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

A lygis

3,38–7,6

3,4–8,5

3,45–9,5

3,6–10,5

B lygis

3,35–7,3

3,39–7,4

3,45–7,6

3,5–8,0“

 

 

5 straipsnis. Įstatymo 4 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 4 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų

darbuotojų darbo apmokėjimo

įstatymo

4 priedas

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

C lygis

3,31–5,3

3,34–5,4

3,36–5,6

3,38–7,0“

 

 

6 straipsnis. Įstatymo 5 priedo pakeitimas

1. Pakeisti Įstatymo 5 priedo IV skyriaus 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai

(pareiginės algos baziniais dydžiais)

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 3

nuo daugiau kaip 3 iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas

4,76‒5,2

5,21–5,46

5,47–5,7

5,71–6,0

Pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas

5,0–5,47

5,48–5,8

5,81–6,02

Vyresnysis specialusis pedagogas, vyresnysis logopedas, vyresnysis surdopedagogas, vyresnysis tiflopedagogas

5,61–6,16

6,17–6,23

6,24–6,45

Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas metodininkas, surdopedagogas metodininkas, tiflopedagogas metodininkas

6,01–6,6

6,61–6,77

6,78–6,92

Specialusis pedagogas ekspertas, logopedas ekspertas, surdopedagogas ekspertas, tiflopedagogas ekspertas

6,73–7,38

7,39–7,46

7,47–7,7“

 

2. Pakeisti Įstatymo 5 priedo V skyriaus 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

„27. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai 

(pareiginės algos baziniais dydžiais)

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 3

nuo daugiau kaip 3 iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau

kaip 15

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Psichologo asistentas

5,09–5,18

5,19–5,21

5,22–5,25

5,26–5,3

Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas

5,3–5,38

5,39–5,67

5,68–5,87

5,88–5,95

Pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau

kaip 15

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas, ketvirtos kategorijos psichologas

5,82–5,89

5,9–6,06

6,07–6,13

Vyresnysis specialusis pedagogas, vyresnysis logopedas, vyresnysis surdopedagogas, vyresnysis tiflopedagogas, vyresnysis socialinis pedagogas, trečios kategorijos psichologas

6,4–6,55

6,56–6,63

6,64–6,83

Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas metodininkas, surdopedagogas metodininkas, tiflopedagogas metodininkas, socialinis pedagogas metodininkas, antros kategorijos psichologas

6,95–7,14

7,15–7,29

7,3–7,48

Specialusis pedagogas ekspertas, logopedas ekspertas, surdopedagogas ekspertas, tiflopedagogas ekspertas, socialinis pedagogas ekspertas, pirmos kategorijos psichologas

7,71–7,93

7,94–8,13

8,14–8,28“

 

 

3. Pakeisti Įstatymo 5 priedo VIII skyriaus 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

„41. Mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Mokinių skaičius

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

Iki 10 metų

Nuo daugiau kaip 10 iki 15 metų

Daugiau kaip 15 metų

iki 200

7,6

10,71

7,8

11,1

8

11,37

201–400

8,4

11,7

8,6

11,8

8,8

11,81

401–600

9

11,74

9,2

11,8

9,4

11,81

601–1000

9,6

12,6

9,8

12,62

10

12,65

1001 ir daugiau

10,2

 

12,6

10,4

12,62

10,6

12,65“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 6 straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 6 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė