LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-1073 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ STACIONARINES ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, VERTINIMO RODIKLIŲ SĄRAŠų PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 20 d. Nr. V-1474

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. V-1073 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ STACIONARINES ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, VEIKLOS KOKYBĖS IR VEIKLOS EFEKTYVUMO VERTINIMO RODIKLIŲ SĄRAŠų IR ŠIŲ RODIKLIŲ duomenų suvestinIŲ formŲ PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindamas Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 35.5 punkto nuostatą „Tobulinsime Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų kokybės rodiklių stebėsenos sistemą, kad jie būtų ne vien kiekybiniai, bet ir kokybiniai, t. y. vertintų sveikatos paslaugų kokybę, užtikrinsime jų viešumą ir prieinamumą“:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašą;

1.2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašą.

1.3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių, kurių duomenų šaltinis yra asmens sveikatos priežiūros įstaigų duomenų registravimo sistema, duomenų suvestinės formą.

1.4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių, kurių duomenų šaltinis yra Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA, duomenų suvestinės formą.

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

2.1.1. vykdyti baigiančių gydymą pacientų apklausas, pateikiant jiems užpildyti Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketą (šio įsakymo 1.2 papunkčiu patvirtinto Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašo 2 priedas);

2.1.2. kasmet iki einamųjų metų kovo 10 d. pateikti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos praėjusių kalendorinių metų šiuo įsakymu tvirtinamo Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašo 3–8 punktuose nurodytų rodiklių duomenis ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo 4 punkte nurodyto rodiklio duomenis.

2.2. Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos kasmet iki einamųjų metų balandžio 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių, kurių duomenų šaltinis yra asmens sveikatos priežiūros įstaigų duomenų registravimo sistema, duomenų suvestinę pagal šio įsakymo 1.3 papunkčiu patvirtintą formą.

2.3. Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos kasmet iki einamųjų metų balandžio 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių, kurių duomenų šaltinis yra Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA, duomenų suvestinę pagal šio įsakymo 1.4 papunkčiu patvirtintą formą.

3. N u s t a t a u, kad praėjusių metų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių duomenų suvestinės iki einamųjų metų gegužės 1 d. būtų skelbiamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                          Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1474

redakcija)

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ STACIONARINES ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO RODIKLIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio duomenys ir rodiklio skaičiavimo (vertinimo) aprašymas

Teisės aktai, kuriuose nustatyti rodikliu vertinamos veiklos reikalavimai / Duomenų šaltiniai

1.

Cezario pjūvių dažnis

Cezario pjūviu baigtų gimdymų skaičiaus ir bendro asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ) vykusių gimdymų skaičiaus santykis (procentais).*

Duomenų šaltinis – Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA (toliau – SVEIDRA)

2.

Mirštamumas** aktyvaus gydymo ASPĮ metu:

ASPĮ nuo tam tikros ligos mirusių pacientų skaičiaus ir visų nuo tam tikros ligos gydytų pacientų skaičiaus santykis (procentais).*

Duomenų šaltinis – SVEIDRA

2.1.

nuo miokardo infarkto:

ASPĮ nuo miokardo infarkto mirusių pacientų skaičiaus ir visų nuo miokardo infarkto gydytų pacientų skaičiaus santykis (procentais).

Duomenų šaltinis – SVEIDRA

2.1.1.

su ST segmento pakilimu

ASPĮ nuo miokardo infarkto su ST segmento pakilimu mirusių pacientų skaičiaus ir visų nuo miokardo infarkto su ST segmento pakilimu gydytų pacientų skaičiaus santykis (procentais).

Duomenų šaltinis – SVEIDRA

2.1.2.

be ST segmento pakilimo

ASPĮ nuo miokardo infarkto be ST segmento pakilimo mirusių pacientų skaičiaus ir visų nuo miokardo infarkto be ST segmento pakilimo gydytų pacientų skaičiaus santykis (procentais).

Duomenų šaltinis – SVEIDRA

2.2.

nuo galvos smegenų insulto

ASPĮ nuo galvos smegenų insulto mirusių pacientų skaičiaus ir visų nuo galvos smegenų insulto gydytų pacientų skaičiaus santykis (procentais).

Duomenų šaltinis – SVEIDRA

3.

Pragulų atsiradimo dažnis:

 

 

 

3.1.

ASPĮ aktyvaus gydymo padaliniuose

Aktyvaus gydymo atvejų, kai gydymo ASPĮ metu išsivystė pragulos, skaičiaus ir visų ASPĮ aktyvaus gydymo atvejų skaičiaus santykis (procentais).

Duomenų šaltinis – ASPĮ duomenų registravimo sistema

3.2.

palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiuose ASPĮ padaliniuose

Palaikomojo gydymo ir slaugos atvejų, kai gydymo ASPĮ metu atsirado pragulos, skaičiaus ir visų ASPĮ palaikomojo gydymo ir slaugos atvejų skaičiaus santykis (procentais).

Duomenų šaltinis – ASPĮ duomenų registravimo sistema

3.3.

paliatyviąją pagalbą teikiančiuose ASPĮ padaliniuose

Paliatyviosios pagalbos atvejų, kai gydymo ASPĮ metu atsirado pragulos, skaičiaus ir visų ASPĮ paliatyviosios pagalbos atvejų skaičiaus santykis (procentais).

Duomenų šaltinis – ASPĮ duomenų registravimo sistema

4.

Pacientų bendro pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis

Teigiamai įvertintų Pacientų bendro pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis anketų skaičiaus ir visų apklausoje dalyvavusių anketų skaičiaus santykis, vnt.*

Duomenų šaltinis – ASPĮ duomenų registravimo sistema

5.

Hospitalinių infekcijų prevencijos ir epidemiologinės priežiūros užtikrinimo lygis

Rodiklis vertinamas sumuojant keturių atskirų veiklų vertinimo reikšmes*:

1. Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros vykdymas.

2. Infekcijų kontrolės personalo skaičius.

3. Periodinis rankų higienos vertinimas.

4. Rankų antiseptiko sunaudojimas.

Duomenų šaltinis – ASPĮ duomenų registravimo sistema

 

Vertinamos veiklos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“

6.

Antibiotikams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir stebėsenos užtikrinimo lygis

Rodiklis vertinamas sumuojant penkių atskirų veiklų vertinimo reikšmes*:

1. ASPĮ vadovo patvirtinta antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimo tvarka.

2. Antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo stebėsena.

3. ASPĮ vadovo patvirtinta antimikrobiniams vaistiniams preparatams atsparių mikroorganizmų stebėsenos tvarka.

4. ASPĮ antimikrobiniams vaistiniams preparatams atsparių mikroorganizmų stebėsenos ataskaita.

5. Diagnostinių mikrobiologinių tyrimų prieinamumas ASPĮ.

Duomenų šaltinis – ASPĮ duomenų registravimo sistema

 

Vertinamos veiklos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 19 d. įsakymu
Nr. V-228 „Dėl Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

7.

Nepageidaujamų įvykių registravimo ir analizės plėtros apimtis

Rodiklis vertinimas sumuojant dviejų atskirų veiklų vertinimo reikšmes*:

1. ASPĮ vadovo patvirtinta nepageidaujamų įvykių registravimo ir analizės tvarka.

2. Nepageidaujamų įvykių ir jų priežasčių analizės rezultatai.

Duomenų šaltinis – ASPĮ duomenų registravimo sistema

 

Vertinamos veiklos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-401 „Dėl Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

8.

Naujagimiams palankių sąlygų užtikrinimo lygis (vertinamos tik akušerijos paslaugas teikiančios ASPĮ)

Rodiklio duomenys:

1. ASPĮ pripažinta naujagimiams palankia ligonine (skiriama rodiklio reikšmė – 3).

2. ASPĮ yra įsipareigojusi tapti naujagimiams palankia ligonine (skiriama rodiklio reikšmė – 2).

3. ASPĮ nepripažinta naujagimiams palankia ligonine ir nesiekia ja tapti (skiriama rodiklio reikšmė – 1).

Vertinamos veiklos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1251 „Dėl Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal naujagimiams palankios ligoninės reikalavimus tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

*Rodiklis skaičiuojamas vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kokybės vertinimo rodiklių „Cezario pjūvių dažnis“, „Mirštamumas“, „Pacientų bendro pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis“, „Hospitalinių infekcijų prevencijos ir epidemiologinės priežiūros užtikrinimo lygis“, „Antibiotikams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir stebėsenos užtikrinimo lygis“ ir „Nepageidaujamų įvykių registravimo ir analizės plėtros apimtis“ skaičiavimo metodika (1 priedas).

**ASPĮ savo reikmėms gali nustatyti ilgesnį mirštamumo dėl tam tikrų ligų ir būklių stebėsenos sąrašą.

 

______________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1474

redakcija)

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ STACIONARINES ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, VEIKLOS EFEKTYVUMO VERTINIMO RODIKLIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio apibūdinimas ir skaičiavimas*

Rodiklio duomenų šaltinis

1.

Vidutinė gydymo trukmė** atliekant:

 

 

1.1.

klubo sąnario pirminio endoprotezavimo operaciją

Vidutinė gydymo trukmė atliekant klubo sąnario pirminio endoprotezavimo operaciją – gydymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ) trukmės vidurkis atliekant klubo sąnario pirminio endoprotezavimo operaciją (dienų skaičius).

Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA (toliau – SVEIDRA)

1.2.

kelio sąnario pirminio endoprotezavimo operaciją

Vidutinė gydymo trukmė atliekant kelio sąnario pirminio endoprotezavimo operaciją – gydymo ASPĮ trukmės vidurkis atliekant kelio sąnario pirminio endoprotezavimo operaciją (dienų skaičius).

SVEIDRA

2.

Dienos chirurgijos paslaugų dalis atliekant:

 

 

2.1.

kataraktos operacijas

Kataraktos operacijų, atliktų ASPĮ dienos chirurgijos sąlygomis, skaičiaus ir visų ASPĮ atliktų planinių kataraktos operacijų skaičiaus santykis (procentais).

SVEIDRA

2.2

cholecistektomijos operacijas

Cholecistektomijų, atliktų ASPĮ dienos chirurgijos sąlygomis, skaičiaus ir visų ASPĮ atliktų planinių cholecistektomijų skaičiaus santykis (procentais).

SVEIDRA

2.3.

flebektomijos operacijas

Flebektomijų, atliktų ASPĮ dienos chirurgijos sąlygomis, skaičiaus ir visų ASPĮ atliktų planinių flebektomijų skaičiaus santykis (procentais).

SVEIDRA

2.4.

adenoidektomijos operacijas

Adenoidektomijų, atliktų ASPĮ dienos chirurgijos sąlygomis, skaičiaus ir visų ASPĮ atliktų planinių adenoidektomijų skaičiaus santykis (procentais).

SVEIDRA

2.5.

hernioplastikos operacijas

Hernioplastikų, atliktų ASPĮ dienos chirurgijos sąlygomis, skaičiaus ir visų ASPĮ atliktų planinių hernioplastikų skaičiaus santykis (procentais).

SVEIDRA

2.6.

kelio artroskopines operacijas

Kelio artroskopinių operacijų, atliktų ASPĮ dienos chirurgijos sąlygomis, skaičiaus ir visų ASPĮ atliktų kelio artroskopinių operacijų skaičiaus santykis (procentais).

SVEIDRA

2.7.

laparoskopines ginekologines operacijas

Laparoskopinių ginekologinių operacijų, atliktų ASPĮ dienos chirurgijos sąlygomis, skaičiaus ir visų ASPĮ laparoskopinių ginekologinių operacijų skaičiaus santykis (procentais).

SVEIDRA

3.

Dienos chirurgijos planinių paslaugų, atliktų 1-ąją hospitalizavimo dieną, dalis

Rodiklis „Dienos chirurgijos planinių paslaugų, atliktų 1-ąją hospitalizavimo dieną, dalis“ skaičiuojamas bendrai vertinant asmens sveikatos priežiūros įstaigos Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo 2.1–2.7 papunkčiuose nurodytas planines operacijas, atliktas 1-ąją hospitalizavimo dieną.

SVEIDRA

4.

Operacinės užimtumo vidurkis***

Vidutinis vienoje operacinėje atliekamų chirurginių operacijų valandų skaičius per parą.

ASPĮ duomenų registravimo sistema

 

*Rodiklis skaičiuojamas vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių „Vidutinė gydymo trukmė“, „Dienos chirurgijos paslaugų dalis“, „Dienos chirurgijos planinių paslaugų, atliktų 1-ąją hospitalizavimo dieną, dalis“, „Operacinės užimtumo vidurkis“ skaičiavimo metodika (1 priedas).

**ASPĮ savo reikmėms gali nustatyti ilgesnį ligų ir būklių vidutinės gydymo trukmės stebėsenos sąrašą.

***ASPĮ rekomenduojama įdiegti rodiklio stebėseną informacinių technologijų priemonėmis.

 

___________________

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašo

1 priedas

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO RODIKLIŲ „CEZARIO PJŪVIŲ DAŽNIS“, „MIRŠTAMUMAS“, „PACIENTŲ BENDRO PASITENKINIMO ASPĮ TEIKIAMOMIS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMIS LYGIS“, HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ PREVENCIJOS IR EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS UŽTIKRINIMO LYGIS“, ANTIBIOTIKAMS ATSPARIŲ MIKROORGANIZMŲ PLITIMO PREVENCIJOS IR STEBĖSENOS UŽTIKRINIMO LYGIS“ IR NEPAGEIDAUJAMŲ ĮVYKIŲ REGISTRAVIMO IR ANALIZĖS PLĖTROS APIMTIS“ SKAIČIAVIMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Rodikliams „Cezario pjūvių dažnis“ ir „Mirštamumas“ apskaičiuoti naudojami duomenys, nurodyti formoje Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (toliau – Kortelė).

2.         Skaičiuojami tik teritorinės ligonių kasos patvirtinti Kortelių aktyviojo gydymo etapai (toliau – Etapai), kurių pabaigos data įeina į ataskaitinį laikotarpį. Jei Kortelė buvo patikslinta, skaičiavimui naudojami patikslintos Kortelės duomenys.

 

II SKYRIUS

RODIKLIO „CEZARIO PJŪVIŲ DAŽNIS“ SKAIČIAVIMAS

 

3.         Cezario pjūvių dažnis – tai Cezario pjūviu baigtų gimdymų skaičiaus ir bendro asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ) vykusių gimdymų skaičiaus santykis (procentais).

4.         Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Cezario pjūvių dažnis

=

Gimdymų skaičius, kai atliekamas Cezario pjūvis

× 100%,

Gimdymų skaičius

 

 

 

čia:

Gimdymų skaičius – tai Etapų, priskirtų toliau pateiktoje lentelėje nurodytų gretimų giminingų diagnozių grupėms (toliau – ADRG), skaičius;

Gimdymų skaičius, kai atliekamas Cezario pjūvis – tai Etapų, priskirtų ADRG O01 Cezario pjūvis, skaičius.

 

ADRG kodas

ADRG kodo pavadinimas

O01

Cezario pjūvis

O02

Gimdymas per makštį – kai procedūra atliekama operacinėje

O60

Gimdymas per makštį

 

5.         Rodiklis skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-900 „Dėl Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą ASPĮ skirstymą, teikiant stacionarinę akušerinę, nėštumo patologijos ir neonatologinę pagalbą.

 

III SKYRIUS

RODIKLIO „MIRŠTAMUMAS“ SKAIČIAVIMAS

 

6.         Mirštamumas – tai ASPĮ nuo tam tikros ligos mirusių pacientų skaičiaus ir visų nuo tam tikros ligos gydytų pacientų skaičiaus santykis (procentais).

7.         Skaičiuojamas mirštamumas nuo miokardo infarkto aktyvaus gydymo ASPĮ metu (toliau – 2.1 rodiklis) ir mirštamumas nuo galvos smegenų insulto aktyvaus gydymo ASPĮ metu (toliau – 2.2 rodiklis).

8.         2.1 ir 2.2 rodikliams apskaičiuoti imamas bendras pacientų skaičius ir per 30 gydymo ASPĮ dienų mirusių pacientų (gydymo trukmė ≤ 30 lovadienių ir išrašymo būdas – mirtis) skaičius, kai gydymo Etapo pagrindinė diagnozė pažymėta bet kuriuo iš toliau pateiktoje lentelėje atitinkamam rodikliui nurodytu Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10 AM) (toliau – TLK-10-AM) kodu:

 

Rodiklio Nr. ir pavadinimas

TLK-10-AM kodas

TLK-10-AM kodo pavadinimas

2. Mirštamumas aktyvaus gydymo ASPĮ metu:

 

 

2.1. nuo miokardo infarkto:

I21

Ūminis miokardo infarktas

I22

Pakartotinis miokardo infarktas

2.1.1. su ST segmento pakilimu

I21.0.

Ūminis transmuralinis priekinės miokardo sienelės infarktas

I21.1.

Ūminis transmuralinis apatinės miokardo sienelės infarktas

I21.2.

Ūminis transmuralinis kitos lokalizacijos miokardo infarktas

I21.3.

Ūminis transmuralinis nepatikslintos lokalizacijos miokardo infarktas

2.1.2. be ST segmento pakilimo

I21.4.

Ūminis subendokardinis miokardo infarktas

2.2. nuo galvos smegenų insulto

I60

Subarachnoidinis kraujavimas

I61

Intracerebrinis kraujavimas

I62

Kitas netrauminis intrakranijinis kraujavimas

I63

Smegenų infarktas

I64

Insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas

 

9.         Mirštamumas () procentais nuo miokardo infarkto ar galvos smegenų insulto aktyvaus gydymo ASPĮ metu rodiklis skaičiuojamas kiekvienai ASPĮ ir šalies mastu pagal formulę:

 

 

 

IV SKYRIUS

RODIKLIO „PACIENTŲ BENDRO PASITENKINIMO ASPĮ TEIKIAMOMIS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMIS LYGIS“ SKAIČIAVIMAS

 

10.       ASPĮ vadovo pasirašytinai įgaliotas asmuo kartą per kalendorinius metus atlieka užpildytų anketų (ASPĮ, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašo 2 priedas) (toliau – anketa) duomenų analizę ir pateikia pacientų bendro pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis paslaugomis (11 anketos klausimas) anketinius duomenis šia forma:

 

Eil. Nr.

Atitinkamą vertinimą gavusių anketų įvardinimas

Skaičius, vnt.

1.

Anketos, gavusios vertinimą „1“

 

2.

Anketos, gavusios vertinimą „2“

 

3.

Anketos, gavusios vertinimą „3“

 

4.

Anketos, gavusios vertinimą „4“

 

5.

Anketos, gavusios vertinimą „5“

 

6.

Anketos, gavusios vertinimą „6“

 

7.

Anketos, gavusios vertinimą „7“

 

8.

Anketos, gavusios vertinimą „8“

 

9.

Anketos, gavusios vertinimą „9“

 

10.

Anketos, gavusios vertinimą „10“

 

11.

Iš viso tinkamai užpildytų anketų

 

12.

Iš viso apklausoje dalyvavusių anketų

 

 

11.       ASPĮ užtikrina, kad būtų užpildytas reprezentatyvus anketų skaičius (rekomenduojama reprezentatyvios imties dydį nustatyti atsižvelgiant į 5 proc. paklaidą ir naudoti Paniotto formulę:

 

n = 1/ (Δ2 + 1/N),

 

čia: n – atvejų skaičius atrankinėje grupėje, N – generalinė aibė, Δ – paklaidos dydis (0,05)).

12.       ASPĮ vadovo sprendimu į anketą gali būti įtraukta ir papildomų klausimų ir (ar) pacientams pateikiamos papildomos anketos ASPĮ suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei įvertinti.

13.       Pacientų bendro pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis (atsakymas į 11 klausimą) – tai teigiamai įvertintų anketų skaičiaus ir visų apklausoje dalyvavusių anketų skaičiaus santykis.

14.       Skaičiavimui naudojamos tik tinkamai užpildytos anketos, t. y. anketos, kuriose į 11-ą klausimą pateiktas tik vienas atsakymas. Teigiamai įvertintos anketos – tai anketos, kuriose pacientų bendras pasitenkinimas ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis vertinamas
7–10:

 

Pacientų bendro pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis

=

Teigiamai įvertintų anketų skaičius

.

 

Visų apklausoje dalyvavusių tinkamai užpildytų anketų skaičius

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

RODIKLIO „HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ PREVENCIJOS IR EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS UŽTIKRINIMO LYGIS“ SKAIČIAVIMAS

 

15.       Rodiklis vertinimas sumuojant keturių atskirų veiklų vertinimo reikšmes ASPĮ:

15.1.    Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros vykdymo:

 

Reikšmė

Skaičiavimas

2

nacionalinei institucijai Higienos institutui (toliau – HI) pateikti paplitimo tyrimo ASPĮ ir bent vienos nuolatinės hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros (nuolatinės hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros reanimacijos – intensyvios terapijos skyriuose, nuolatinės hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros chirurgijos skyriuose arba nuolatinės Clostridium difficile infekcijos epidemiologinės priežiūros) duomenys;

1

nacionalinei institucijai pateikti tik paplitimo tyrimo ASPĮ duomenys;

0

nacionalinei institucijai hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenys neteikiami.

 

15.2.    Infekcijų kontrolės personalo skaičiaus:

 

Reikšmė

Skaičiavimas

2

personalo skaičius ASPĮ atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“ rekomenduojamą specialistų skaičių;

1

ASPĮ yra etatiniai darbuotojai, tačiau jų skaičius neatitinka (yra mažesnis) nei rekomenduojama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“;

0

ASPĮ neturi etatinių infekcijų kontrolės specialistų.

 

15.3.    Periodinio rankų higienos vertinimo:

 

Reikšmė

Skaičiavimas

2

ASPĮ atliekamas periodinis rankų higienos vertinimas;

0

ASPĮ neatlieka periodinio rankų higienos vertinimo.

 

15.4.    Rankų antiseptiko sunaudojimo ASPĮ:

 

Reikšmė

Skaičiavimas

2

rankų antiseptiko sunaudojimas (skaičiuojamas per metus sunaudoto rankų antiseptiko kiekis mililitrais vienam lovadieniui) yra didesnis ar lygus šalies vidurkiui, kuris skelbiamas HI tinklalapyje http://www.hi.lt/hospitaliniu-infekciju-epidemiologines-prieziuros-duomenu-ataskaitos.html (https://goo.gl/gHnFVR);

 

1

rankų antiseptiko sunaudojimas mažesnis už šalies vidurkį;

0

rankų antiseptiko sunaudojimo duomenys neteikiami.

 

16.       Jei susumavus vertinimo rezultatus bendra vertinimo reikšmė sudaro 6–8 – skiriama galutinė vertinimo reikšmė 3, jei 3–5 – skiriama galutinė vertinimo reikšmė 2, jei 0–2 – skiriama galutinė vertinimo reikšmė 1.

 

VI SKYRIUS

RODIKLIO „ANTIBIOTIKAMS ATSPARIŲ MIKROORGANIZMŲ PLITIMO PREVENCIJOS IR STEBĖSENOS UŽTIKRINIMO LYGIS“ SKAIČIAVIMAS

 

17.       Rodiklis vertinimas sumuojant penkių atskirų veiklų vertinimo reikšmes:

17.1.    ASPĮ vadovo patvirtinta antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimo tvarka:

 

Reikšmė

Skaičiavimas

2

ASPĮ turi vadovo patvirtintą tvarką;

0

ASPĮ neturi vadovo patvirtintos tvarkos.

 

17.2.    Antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo stebėsena:

 

Reikšmė

Skaičiavimas

2

nacionalinei institucijai (HI) pateikti antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo duomenys;

0

antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo duomenys nacionalinei institucijai neteikiami.

 

17.3.    ASPĮ vadovo patvirtinta antimikrobiniams vaistiniams preparatams atsparių mikroorganizmų stebėsenos tvarka:

 

Reikšmė

Skaičiavimas

2

ASPĮ turi vadovo patvirtintą antimikrobiniams vaistiniams preparatams atsparių mikroorganizmų stebėsenos tvarką;

0

ASPĮ neturi vadovo patvirtintos antimikrobiniams vaistiniams preparatams atsparių mikroorganizmų stebėsenos tvarkos.

 

17.4.    ASPĮ antimikrobiniams vaistiniams preparatams atsparių mikroorganizmų stebėsenos ataskaita:

 

Reikšmė

Skaičiavimas

2

ASPĮ turi antimikrobiniams vaistiniams preparatams atsparių mikroorganizmų stebėsenos ataskaitą;

0

ASPĮ neturi antimikrobiniams vaistiniams preparatams atsparių mikroorganizmų stebėsenos ataskaitos.

 

17.5.    Diagnostinių mikrobiologinių tyrimų prieinamumas ASPĮ:

 

Reikšmė

Skaičiavimas

2

ASPĮ turi galimybę tyrimą atlikti visomis savaitės dienomis;

1

ASPĮ turi galimybę tyrimą atlikti darbo dienomis;

0

ASPĮ turi galimybę tyrimą atlikti ne visomis darbo dienomis.

 

18.       Jei susumavus vertinimo rezultatus bendra vertinimo reikšmė sudaro 9–10 – skiriama galutinė vertinimo reikšmė 3, jei 5–8 – skiriama galutinė vertinimo reikšmė 2, jei 0–4 – skiriama galutinė vertinimo reikšmė 1.

 

 

VII SKYRIUS

RODIKLIO „NEPAGEIDAUJAMŲ ĮVYKIŲ REGISTRAVIMO IR ANALIZĖS PLĖTROS APIMTIS“ SKAIČIAVIMAS

 

19.       Rodiklis vertinimas sumuojant dviejų atskirų veiklų vertinimo reikšmes:

19.1.    ASPĮ vadovo patvirtinta nepageidaujamų įvykių registravimo ir analizės tvarka:

 

Reikšmė

Skaičiavimas

2

ASPĮ turi vadovo patvirtintą nepageidaujamų įvykių registravimo ir analizės tvarką;

0

ASPĮ neturi vadovo patvirtintos nepageidaujamų įvykių registravimo ir analizės tvarkos.

 

19.2.    Nepageidaujamų įvykių ir jų priežasčių analizės rezultatai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-401 „Dėl Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V-401):

 

Reikšmė

Skaičiavimas

2

ASPĮ registruoja daugiau nepageidaujamų įvykių nei numatyta įsakyme Nr. V-401 ir vykdo jų analizę;

1

ASPĮ registruoja įsakyme Nr. V-401 nurodytus privalomus registruoti nepageidaujamus įvykius ir vykdo jų analizę;

0

ASPĮ neregistruoja nepageidaujamų įvykių ir nevykdo jų analizės.

 

20.       Jei susumavus vertinimo rezultatus bendra vertinimo reikšmė sudaro 3–4 – skiriama galutinė vertinimo reikšmė 3, jei 2 – skiriama galutinė vertinimo reikšmė 2, jei 0–1 – skiriama galutinė vertinimo reikšmė 1.

 

__________________

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo 1 priedas

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS EFEKTYVUMO VERTINIMO RODIKLIŲ „VIDUTINĖ GYDYMO TRUKMĖ“, „DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ DALIS“, „DIENOS CHIRURGIJOS PLANINIŲ PASLAUGŲ, ATLIKTŲ 1-ĄJĄ HOSPITALIZAVIMO DIENĄ, DALIS“, „OPERACINĖS UŽIMTUMO VIDURKIS“ SKAIČIAVIMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Rodikliams „Vidutinė gydymo trukmė“, „Dienos chirurgijos paslaugų dalis“, „Dienos chirurgijos planinių paslaugų, atliktų 1-ąją hospitalizavimo dieną, dalis“ apskaičiuoti naudojami duomenys, nurodyti formoje Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (toliau – Kortelė).

2.         Skaičiuojami tik teritorinės ligonių kasos patvirtinti Kortelių aktyviojo gydymo etapai (toliau – Etapai), kurių pabaigos data įeina į ataskaitinį laikotarpį. Jei Kortelė buvo patikslinta, skaičiavimui naudojami patikslintos Kortelės duomenys.

 

II SKYRIUS

RODIKLIO „VIDUTINĖ GYDYMO TRUKMĖ“ SKAIČIAVIMAS

 

3.         Rodiklio „Vidutinė gydymo trukmė“ reikšmėms nustatyti skaičiuojamas Etapų skaičius ir Etapų lovadienių skaičius, kai pažymėtas bent vienas iš toliau pateiktoje lentelėje atitinkamam rodikliui nurodytų medicininių intervencijų kodų (toliau – ACHI kodas):

 

Rodiklio Nr. ir pavadinimas

ACHI kodas

ACHI kodo pavadinimas

1. Vidutinė gydymo trukmė atliekant:

 

 

1.1. klubo sąnario pirminio endoprotezavimo operaciją

49318-00

Vienpusė radikali klubo artroplastika

47522-00

Šlaunikaulio hemiartroplastika

49315-00

Dalinė klubo artroplastika

49319-00

Abipusė radikali klubo artroplastika

90607-00

Vienpusis klubo sąnario paviršiaus pakeitimas

90607-01

Abipusis klubo sąnario paviršiaus pakeitimas

1.2. kelio sąnario pirminio endoprotezavimo operaciją

49521-01

Abipusė radikali kelio artroplastika su kaulo transplantacija į šlaunikaulį

49521-03

Abipusė radikali kelio artroplastika su kaulo transplantacija į blauzdikaulį

49521-00

Vienpusė radikali kelio artroplastika su kaulo transplantacija į šlaunikaulį

49524-01

Abipusė radikali kelio artroplastika su kaulo transplantacija į šlaunikaulį ir blauzdikaulį

49521-02

Vienpusė radikali kelio artroplastika su kaulo transplantacija į blauzdikaulį

49524-00

Vienpusė radikali kelio artroplastika su kaulo transplantacija į šlaunikaulį ir blauzdikaulį

49519-00

Abipusė radikali kelio artroplastika

49534-01

Kelio girnelės-šlaunikaulio sąnario pakeitimo artroplastika

49518-00

Vienpusė radikali kelio artroplastika

49517-00

Kelio hemiartroplastika

 

4.         Vidutinės gydymo trukmės () rodiklis skaičiuojamas pagal formulę kiekvienai ASPĮ ir šalies mastu:

 

čia LOV – Etape nurodyta gydymo trukmė lovadieniais.

 

III SKYRIUS

RODIKLIO „DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ DALIS“ SKAIČIAVIMAS

 

5.         Rodikliui „Dienos chirurgijos paslaugų dalis“ apskaičiuoti Etapų duomenys atrenkami pagal šiuos kriterijus:

5.1.      neįtraukiamos Kortelės, kuriose pažymėtas hospitalizacijos tipas „būtinoji pagalba“;

5.2.      įtraukiamos Kortelės, kuriose pažymėta, kad pacientas atvyko su siuntimu;

5.3.      įtraukiami tik Etapai, kuriuose atitinkamam rodikliui pažymėtas bent vienas iš toliau pateiktoje lentelėje nurodytų ACHI kodų, kai tenkinamos papildomos sąlygos:

 

Rodiklio Nr. ir pavadinimas

ACHI kodas

ACHI kodo pavadinimas

Papildomos sąlygos

2. Dienos chirurgijos paslaugų dalis atliekant:

2.1. kataraktos operacijas

42716-00

Jaunatvinės kataraktos pašalinimas

Tik Etapai priskiriami gretimų giminingų diagnozių grupei (toliau – ADRG) C16

42731-00

Lęšiuko kapsulektomija, atliekant užpakalinės kameros sklerotomiją su stiklakūnio pašalinimu

42722-00

Lęšiuko kapsulektomija, atliekant užpakalinės kameros sklerotomiją

42719-00

Lęšiuko kapsulektomija

42719-02

Mechaninė antrinės membranos fragmentacija

42734-00

Lęšiuko kapsulotomija

42702-08

Kita ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija, implantuojant sulankstomą dirbtinį lęšį

42698-04

Kita ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija

42702-09

Kita ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija, implantuojant kitą dirbtinį lęšį

42702-01

Intrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija, implantuojant kitą dirbtinį lęšį

42702-00

Intrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija, implantuojant sulankstomą dirbtinį lęšį

42698-00

Intrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija

42698-05

Kita lęšiuko ekstrakcija

42702-10

Kita lęšiuko ekstrakcija, implantuojant sulankstomą dirbtinį lęšį

42702-11

Kita lęšiuko ekstrakcija, implantuojant kitą dirbtinį lęšį

42731-01

Lęšiuko ekstrakcija, atliekant užpakalinės kameros sklerotomiją su stiklakūnio pašalinimu

42702-04

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija fakoemulsifikacijos ir aspiracijos metodais, implantuojant sulankstomą dirbtinį lęšį

42702-05

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija fakoemulsifikacijos ir aspiracijos metodais, implantuojant kitą dirbtinį lęšį

42698-02

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija fakoemulsifikacijos ir aspiracijos metodais

42698-03

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija mechaninės fakofragmentacijos ir aspiracijos metodais

42702-07

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija mechaninės fakofragmentacijos ir aspiracijos metodais, implantuojant kitą dirbtinį lęšį

42702-06

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija mechaninės fakofragmentacijos ir aspiracijos metodais, implantuojant sulankstomą dirbtinį lęšį

42702-02

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija paprastu aspiracijos (ir irigacijos) metodu, implantuojant sulankstomą dirbtinį lęšį

42698-01

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija paprastu aspiracijos (ir irigacijos) metodu

42702-03

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija paprastu aspiracijos (ir irigacijos) metodu, implantuojant kitą dirbtinį lęšį

42788-00

Lęšiuko kapsulotomija lazeriu

42703-00

Dirbtinio lęšio implantavimas į užpakalinę kamerą ir rainelės bei odenos susiuvimas

42701-00

Sulankstomo dirbtinio lęšio implantavimas

42701-01

Kito dirbtinio lęšio implantavimas

42707-00

Dirbtinio lęšio pakeitimas

42710-00

Dirbtinio lęšio pakeitimas su implantavimu į užpakalinę kamerą ir rainelės bei odenos susiuvimas

42704-00

Dirbtinio lęšio pašalinimas

42737-00

Lęšiuko užpakalinės kapsulės suardymas adata

42791-02

Lęšiuko medžiagos kortikolizė lazeriu

2.2. laparoskopines cholecistektomijos operacijas

30448-00

Laparoskopinė cholecistektomija su bendrojo tulžies latako akmenų šalinimu per tulžies pūslės lataką (ductus cysticus)

Tik Etapai priskiriami ADRG H08

30449-00

Laparoskopinė cholecistektomija su bendrojo tulžies latako akmenų šalinimu, taikant laparoskopinę choledochotomiją

30445-00

Laparoskopinė cholecistektomija

2.3. flebektomijos operacijas

32514-00

Pakartotinė išsiplėtusių venų operacija

 

32508-00

Išsiplėtusių venų safenofemoralinės jungties nutraukimas

32504-00

Kelių išsiplėtusių venų intakų nutraukimas

32507-01

Subfascinis perforuojančių venų nutraukimas

32520-00

Endoveninis venos nutraukimas

2.4. adenoidektomijos operacijas

41801-00

Adenoidektomija be tonzilektomijos

 

2.5. hernioplastikos operacijas

30614-02

Kirkšnies išvaržos operacija, vienpusė

 

30614-03

Kirkšnies išvaržos operacija, abipusė

30609-02

Laparoskopinė kirkšnies išvaržos operacija, vienpusė

30609-03

Laparoskopinė kirkšnies išvaržos operacija, abipusė

30403-01

Kitos pilvo sienos išvaržos operacija

30405-03

Kitos pilvo sienos išvaržos operacija ir raumens transpozicija

30405-04

Kitos pilvo sienos išvaržos operacija naudojant protezą (tinklelius)

30617-01

Epigastrinės išvaržos operacija

30617-02

Baltosios linijos išvaržos operacija

30617-00

Bambos išvaržos operacija

30405-01

Pooperacinės išvaržos operacija naudojant protezą (tinklelius)

30403-00

Pooperacinės išvaržos operacija

30405-00

Pooperacinės išvaržos operacija su raumenų transpozicija

30609-00

Laparoskopinė šlauninės išvaržos operacija, vienpusė

30614-01

Šlauninės išvaržos operacija, abipusė

30614-00

Šlauninės išvaržos operacija, vienpusė

30609-01

Laparoskopinė šlauninės išvaržos operacija, abipusė

30563-02

Parastominės išvaržos operacija

2.6. kelio artroskopines operacijas

49557-00

Kelio artroskopija

 

49560-02

Kelio lateralinis artroskopinis atlaisvinimas

49560-00

Artroskopinis „sąnarinės pelės“ pašalinimas iš kelio sąnario

49557-01

Kelio artroskopinė biopsija

49558-00

Kelio artroskopinis negyvybingų audinių pašalinimas

49560-01

Kelio raiščio artroskopinis atlaisvinimas

49566-00

Kelio artroskopinė sinovektomija

49557-02

Kelio raukšlės arba menisko krašto artroskopinė rezekcija

49560-03

Kelio artroskopinė meniskektomija

49561-02

Artroskopinis „sąnarinės pelės“ pašalinimas iš kelio sąnario su negyvybingų audinių pašalinimu, osteoplastika arba chondroplastika

49562-02

Artroskopinis „sąnarinės pelės“ pašalinimas iš kelio sąnario su chondroplastika ir dauginiu gręžimu arba implantu

49561-00

Kelio lateralinis artroskopinis atlaisvinimas su negyvybingų audinių pašalinimu, osteoplastika arba chondroplastika

49562-00

Kelio lateralinis artroskopinis atlaisvinimas su chondroplastika ir dauginiu gręžimu arba implantu

49561-01

Kelio artroskopinė meniskektomija su negyvybingų audinių pašalinimu, osteoplastika arba chondroplastika

49562-01

Kelio artroskopinė meniskektomija su chondroplastika ir dauginiu gręžimu arba implantu

49558-01

Kelio artroskopinė chondroplastika

49559-00

Kelio artroskopinė chondroplastika dauginiu gręžimu arba implantu

49563-00

Kelio menisko artroskopinis atstatymas

49558-02

Kelio artroskopinė osteoplastika

49542-00

Kelio kryžminio raiščio artroskopinė rekonstrukcija su menisko atstatymu

49539-00

Kelio artroskopinė rekonstrukcija

2.7. laparoskopines ginekologines operacijas

35638-07

Vienpusė dalinė laparoskopinė salpingektomija

Tik Etapai priskiriami ADRG, kuri priklauso pagrindinei diagnostinei kategorijai

(toliau – PDK): PDK13 Moterų reprodukcinės sistemos ligos ir sutrikimai arba PDK14 Nėštumas, gimdymas ir pogimdyminis laikotarpis, išskyrus Etapus, kai pagrindinė diagnozė žymima kodais

(C00-C96).

35638-08

Abipusė dalinė laparoskopinė salpingektomija

35638-09

Vienpusė laparoskopinė salpingektomija

35638-10

Abipusė laparoskopinė salpingektomija

35638-00

Laparoskopinė pleištinė kiaušidės rezekcija

35638-01

Laparoskopinė dalinė ovarektomija

35638-02

Vienpusė laparoskopinė ovarektomija

35638-03

Abipusė laparoskopinė ovarektomija

35729-00

Laparoskopinė kiaušidės transpozicija

90430-00

Kitas laparoskopinis kiaušidės atstatymas

35694-00

Laparoskopinė salpingoplastika

35688-03

Laparoskopinė kiaušintakių elektrodestrukcija

35638-11

Vienpusė laparoskopinė salpingoovarektomija

35638-12

Abipusė laparoskopinė salpingoovarektomija

35638-06

Laparoskopinė salpingotomija

35694-02

Laparoskopinė salpingolizė

35637-07

Laparoskopinis kiaušidės cistos arba absceso atvėrimas

35637-08

Laparoskopinis kiaušidės pragręžimas

35637-04

Laparoskopinė ventrosuspensija

35684-00

Kita laparoskopinė gimdos suspensija

35637-02

Laparoskopinė dubens ertmės pažeidimo diatermija

35638-04

Vienpusė laparoskopinė kiaušidės cistektomija

35638-05

Abipusė laparoskopinė kiaušidės cistektomija

35649-01

Gimdos miomektomija, atliekant laparoskopiją

35750-00

Histerektomija per makštį asistuojant laparoskopu

35753-02

Histerektomija per makštį su gimdos priedų pašalinimu asistuojant laparoskopu

90448-01

Visiška laparoskopinė abdominalinė histerektomija

90448-00

Subtotalinė laparoskopinė abdominalinė histerektomija

90448-02

Visiška laparoskopinė abdominalinė histerektomija, su priedų pašalinimu

35674-01

Fetotoksinė injekcija į ektopinį nėštumą, atliekant laparoskopiją

35678-00

Laparoskopinė salpingotomija su kiaušintakinio nėštumo šalinimu

35678-01

Laparoskopinė salpingektomija su kiaušintakinio nėštumo šalinimu

35597-00

Laparoskopinė sakralinė kolpopeksija

35595-00

Laparoskopinis dubens organų nusileidimo atstatymas

30390-00

Laparoskopija

30393-00

Laparoskopinis pilvo ertmės sąaugų atskyrimas

35717-04

Abipusė salpingoovarektomija

35694-01

Laparoskopinė kiaušintakio anastomozė

35694-03

Laparoskopinė salpingostomija

90433-00

Kitas laparoskopinis kiaušintakio atstatymas

35688-00

Laparoskopinė sterilizacija

90435-00

Kitas laparoskopinis gimdos atstatymas

35680-00

Laparoskopinė gimdos ir aplinkinių struktūrų rekonstrukcija

35638-14

Laparoskopinė uterosakralinio nervo abliacija [LUNA]

35637-10

Laparoskopinė dubens ertmės pažeidimo ekscizija

 

6.         Dienos chirurgijos paslaugų dalies () procentais rodiklis skaičiuojamas kiekvienai ASPĮ ir šalies mastu pagal formulę:

 

 

IV SKYRIUS

RODIKLIO „DIENOS CHIRURGIJOS PLANINIŲ PASLAUGŲ, ATLIKTŲ 1-ĄJĄ HOSPITALIZAVIMO DIENĄ, DALIS“ SKAIČIAVIMAS

 

7.         Rodiklis „Dienos chirurgijos planinių paslaugų, atliktų 1-ąją hospitalizavimo dieną, dalis“ skaičiuojamas bendrai vertinant asmens sveikatos priežiūros įstaigos Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo 2.1–2.7 papunkčiuose nurodytas planines operacijas, atliktas 1-ąją hospitalizavimo dieną.

8.         Rodikliui „Dienos chirurgijos planinių paslaugų, atliktų 1-ąją hospitalizavimo dieną, dalis“ skaičiuoti Etapų duomenys atrenkami pagal šiuos kriterijus:

8.1.      neįtraukiamos Kortelės, kuriose pažymėtas hospitalizacijos tipas „būtinoji pagalba“;

8.2.      įtraukiamos Kortelės, kuriose pažymėta, kad pacientas atvyko su siuntimu;

8.3.      įtraukiami tik Etapai, kuriuose pažymėtas bent vienas iš šios metodikos 5.3 papunkčio lentelėje atitinkamam rodikliui nurodytų ACHI kodų.

9.         Rodiklio „Dienos chirurgijos planinių paslaugų, atliktų 1-ąją hospitalizavimo dieną, dalis“ () procentais skaičiavimas ASPĮ ir šalies mastu atliekamas pagal formulę:

 

 

V SKYRIUS

RODIKLIO „OPERACINĖS UŽIMTUMO VIDURKIS“ SKAIČIAVIMAS

 

10.       Rodikliui „Operacinės užimtumo vidurkis“ duomenis pateikia ASPĮ, lentelėje Nr. 1 nurodydamos kiekvienoje operacinėje atliktų operacijų skaičių ir kiekvienos operacinės užimtumą valandomis per metus (nuo paciento įvežimo į operacinę iki išvežimo iš jos, papildomai įskaitant pusę valandos valymui). Į operacinės užimtumo laiką neturi būti įtrauktas paciento pabudimo po operacijos laikas:

 

Lentelė Nr. 1

Operacinės Nr.

Operacijų atvejų skaičius

Valandų suma per metus, kai operacinė buvo užimta (OU)

1

 

 

2

 

 

 

 

 

11.       Vidutinis vienos operacinės užimtumas valandomis per parą () ASPĮ ir šalies mastu apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

 

čia n – operacinių skaičius.

 

___________________

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašo

2 priedas

 

(Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketos forma)

 

STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VERTINIMO ANKETA

 

Gerb. Paciente (Paciento atstove),

 

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų ligoninę. Mes siekiame nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, todėl Jūsų nuomonė mums labai svarbi. Šiuo metu Jūs (Jūsų atstovaujamas pacientas) baigėte gydymą (gydymo etapą) mūsų ligoninėje. Maloniai prašytume užpildyti šią anketą. Anketa anoniminė, Jūsų atsakymai bus analizuojami tik apibendrintoje statistikoje, todėl neturės jokios įtakos Jūsų (Jūsų atstovaujamo paciento) tolimesniems santykiams su ligoninės personalu.

Jūsų (Jūsų atstovaujamo paciento) amžius (pilnais metais):

Jūsų (Jūsų atstovaujamo paciento) lytis (tai, kas tinka, pabraukti):    Vyras   Moteris

Jūsų (Jūsų atstovaujamo paciento) socialinė padėtis (tai, kas tinka, pabraukti):

Vaikas     Studentas                 Dirbantis asmuo                 Bedarbis              Pensininkas

 

Eil. Nr.

Klausimas

Atsakymai (žymėti tik vieną)

Labai gerai

Gerai

Vidutiniškai

Blogai

Labai blogai

1.

Kaip Jūs vertinate ligoninės gydytojų darbą?

 

 

 

 

 

2.

Kaip Jūs vertinate ligoninės slaugytojų ir (ar) akušerių darbą?

 

 

 

 

 

3.

Kaip Jūs vertinate ligoninės maisto kokybę?

 

 

 

 

 

4.

Kaip Jūs vertinate personalo pagarbą gydymo ligoninėje metu?

 

 

 

 

 

5.

Kaip Jūs vertinate ligoninės patalpų švarą ir jaukumą?

 

 

 

 

 

6.

Įvertinkite, kaip suprantamai Jus gydę gydytojai suteikė Jums (ar Jūsų atstovaujamam pacientui) svarbią informaciją?

 

 

 

 

 

7.

Įvertinkite, kaip suprantamai Jus slaugiusios slaugytojos ir (ar) akušerės suteikė Jums (ar Jūsų atstovaujamam pacientui) svarbią informaciją?

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Klausimas

Atsakymai (žymėti tik vieną)

 

Tikrai taip

Galbūt taip

Abejoju

Galbūt ne

Tikrai ne

 

8.

Ar personalas atsižvelgė į Jūsų nuomonę, priimant sprendimus dėl tyrimų ir gydymo eigos?

 

 

 

 

 

 

9.

Ar Jūs rinktumėtės šią ligoninę dar kartą?

 

 

 

 

 

 

10.

Ar rekomenduotumėte gydytis šioje ligoninėje savo artimam žmogui?

 

 

 

 

 

 

11.

Prašome įvertinti savo bendrą pasitenkinimą suteiktų paslaugų kokybe balais skalėje nuo 1 iki 10:

 

 

 

Atsakymai (žymėti tik vieną)

 

 

Labai blogai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Labai gerai

 

 

 

Dėkojame Jums už atsakymus ir linkime geros sveikatos

 

____________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1474

redakcija)

 

(20 __ metų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių, kurių duomenų šaltinis yra asmens sveikatos priežiūros įstaigų duomenų registravimo sistema, duomenų suvestinės forma)

 

20 __ METŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ STACIONARINES ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, VEIKLOS KOKYBĖS IR VEIKLOS EFEKTYVUMO VERTINIMO RODIKLIŲ, KURIŲ DUOMENŲ ŠALTINIS YRA ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DUOMENŲ REGISTRAVIMO SISTEMA, DUOMENŲ SUVESTINĖ

 

Eil. Nr.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) identifi-kavimo numeris

ASPĮ pavadinimas

ASPĮ veiklos kokybės vertinimo rodikliai

ASPĮ veiklos efektyvumo vertinimo rodiklis

Pragulų atsiradimo dažnis (proc.)

Pacientų bendro pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis

Hospitalinių infekcijų prevencijos ir epidemiologinės priežiūros užtikrinimo lygis

Antibiotikams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir stebėsenos užtikrinimo lygis

Nepageidaujamų įvykių registravimo ir analizės plėtros apimtis

Naujagimiams palankių sąlygų užtikrinimo lygis

Operacinės užimtumo vidurkis

ASPĮ aktyvaus gydymo padaliniuose

palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiuose ASPĮ padaliniuose

paliatyviąją pagalbą teikiančiuose ASPĮ padaliniuose

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Jei ASPĮ licencijoje nėra numatytas atitinkamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimas ir dėl šios priežasties ASPĮ atitinkamo rodiklio nestebi, pildant Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių, kurių duomenų šaltinis yra asmens sveikatos priežiūros įstaigos duomenų registravimo sistema, duomenų suvestinę vietoje rodiklio reikšmės nurodomas simbolis „–“.

____________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1474

redakcija)

 

(20 __ metų Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių, kurių duomenų šaltinis yra Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA, duomenų suvestinės forma)

 

20 __ METŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ STACIONARINES ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, VEIKLOS KOKYBĖS IR VEIKLOS EFEKTYVUMO VERTINIMO RODIKLIŲ, KURIŲ DUOMENŲ ŠALTINIS YRA PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO INFORMACINĖ SISTEMA SVEIDRA, DUOMENŲ SUVESTINĖ

 

Eil. Nr.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) identifi-kavimo numeris

ASPĮ pavadinimas

ASPĮ veiklos efektyvumo vertinimo rodikliai

 

ASPĮ veiklos kokybės vertinimo rodikliai

Vidutinė gydymo trukmė (dienų skaičius) atliekant:

Dienos chirurgijos paslaugų dalis (procentais) atliekant:

Dienos chirurgijos planinių paslaugų, atliktų 1-ąją hospitaliza-vimo dieną, dalis (procentais)

Cezario pjūvių dažnis (procen-tais)

Mirštamumas (procentais) aktyvaus gydymo ASPĮ metu

klubo sąnario pirminio endopro-tezavimo operaciją

kelio sąnario pirminio endopro-tezavimo operaciją

kataraktos operacijas

cholecistektomijos operacijas

flebektomijos operacijas

adenoidektomijos operacijas

hernioplastikos operacijas

kelio artroskopines operacijas

laparoskopines ginekologines operacijas

nuo miokardo infarkto (I21, I22)

nuo miokardo infarkto su ST pakilimu

nuo miokardo infarkto be ST pakilimo

nuo galvos smegenų insulto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Jei Privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje SVEIDRA nėra duomenų apie atitinkamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimą ASPĮ, pildant Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių, kurių duomenų šaltinis yra Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA, duomenų suvestinę, vietoje rodiklio reikšmės nurodomas simbolis „–“.

_____________________