LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GEGUŽĖS 13 D. ĮSAKYMO NR. V-432 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 17:2010 „MAISTO PAPILDAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. sausio 14 d. Nr. V-33

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 2, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą ir Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymą,

p a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 17:2010 „Maisto papildai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-432 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2010 „Maisto papildai“ patvirtinimo“:

1. Papildau 3.51 papunkčiu:

3.51. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16).“

2. Pakeičiu 3.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. V-417 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

3. Pripažįstu netekusiais galios 3.10 ir 3.11 papunkčius.

4. Pripažįstu netekusiu galios 8 punktą.

5. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Maisto papildai turi atitikti teisės aktų [3.1–3.3, 3.5, 3.51] reikalavimus.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                    Vytenis Povilas Andriukaitis