KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE

 

2020 m. liepos 21 d. Nr. T-327

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 60 straipsnio 1 dalies 15 punktu, Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 8 punktu, Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 32.1 ir 32.2 papunkčiais, Lietuvos Respublikos socialinės paramos įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Kauno miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikų maitinimo paslaugų (dienos maitinimo normos) mokestį už kiekvieną vaiko lankytą ir nepateisintai nelankytą dieną:

1.1. lopšelio grupės vaiko: pusryčiai – 0,48 Eur, pietūs – 0,85 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,25 Eur, vakarienė – 0,48 Eur, naktipiečiai – 0,2 Eur;

1.2. darželio grupės vaiko: pusryčiai – 0,52 Eur, pietūs – 0,98 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,3 Eur, vakarienė – 0,52 Eur, naktipiečiai – 0,2 Eur;

1.3. priešmokyklinės grupės vaiko: pusryčiai – 0,52 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,3 Eur, vakarienė – 0,52 Eur, naktipiečiai – 0,2 Eur.

2. Leisti 1 punkte nurodytų švietimo įstaigų direktoriams, pritarus šių įstaigų taryboms, nustatyti vaikų maitinimų skaičių atsižvelgiant į įstaigos grupių veiklos trukmę.

3. Leisti vaikų tėvams, raštu pateikusiems prašymą 1 punkte nurodytų švietimo įstaigų direktoriams:

3.1. ne trumpiau kaip mėnesį pasirinkti vaikų maitinimų skaičių ir mokėti mokestį pagal tai, kiek valandų per dieną vaikai praleidžia įstaigoje, su sąlyga, kad vaikai bus maitinami kas 3,5 valandas;

3.2. atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikai švietimo įstaigoje praleidžia ne ilgiau kaip 4 val. per dieną.

4. Nustatyti 1 punkte nurodytų švietimo įstaigų darbuotojams, pageidaujantiems pietauti šiose įstaigose, mokestį už vienus pietus – 1,16 Eur.

5. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimą Nr. T-350 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ su visais pakeitimais ir papildymais.

6. Šis sprendimas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 dieną.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Visvaldas Matijošaitis