LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-338 „DĖL MINIMALIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 29 d. Nr. V-810

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Įstaigoje, kurioje dirba:

13.1. iki 50 sveikatos priežiūros specialistų, vidaus medicininio audito veiklą vykdo įstaigos vadovo įgaliotas asmuo arba ji vykdoma pagal sutartį su fiziniu arba juridiniu asmeniu;

13.2. nuo 50 iki 300 sveikatos priežiūros specialistų, įstaigos vadovo įsakymu sudaroma vidaus medicininio audito grupė;

13.3. daugiau kaip 300 sveikatos priežiūros specialistų, steigiamas vidaus medicininio audito padalinys.“

1.2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Vidaus medicininio audito grupę sudaro ir vidaus medicininio audito padalinio vadovą skiria į pareigas ir iš jų atleidžia įstaigos vadovas.“

1.3. Papildau 141 punktu:

141. Vidaus medicininio audito grupės arba vidaus medicininio audito padalinio vadovas, šio įsakymo 13.1 punkte nurodytas įgaliotas asmuo arba fizinis asmuo, vykdantis vidaus medicininio audito veiklą pagal sutartį, turi atitikti šiuos reikalavimus:

141.1. turėti vieną iš šių išsilavinimų:

141.1.1. aukštąjį universitetinį (magistro ar jam prilyginto kvalifikacinio laipsnio) biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos arba odontologijos studijų krypties išsilavinimą;

141.1.2. aukštąjį universitetinį (magistro ar jam prilyginto kvalifikacinio laipsnio) socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos studijų krypties išsilavinimą, išskyrus šio įsakymo 13.1 punkte nurodytus asmenis;

141.1.3. dantų technikos laboratorijose ir burnos higienistų kabinetuose – šio įsakymo 141.1.1 arba 141.1.2 papunktyje nurodytą, arba aukštąjį neuniversitetinį, specialųjį vidurinį ar aukštesnįjį, įgytą iki 2002 m., dantų technikos, dantų technologijos ar burnos higienos studijų krypties išsilavinimą.

141.2. turėti ne mažesnį kaip dvejų metų darbo stažą sveikatos priežiūros srityje;

141.3. būti pabaigęs ne mažiau kaip 48 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursą pagal tobulinimosi programą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus.“

1.4. Papildau 142 punktu:

142. Kai vidaus medicininis auditas vykdomas pagal sutartį su juridiniu asmeniu, bent vienas šio juridinio asmens darbuotojas, vykdantis vidaus medicininį auditą, turi atitikti šio įsakymo 141 punkte nustatytus reikalavimus.“

1.5. Papildau 143 punktu:

143. Vidaus medicinos auditorius turi atitikti šiuos reikalavimus:

143.1. turėti aukštąjį arba specialųjį vidurinį ar aukštesnįjį medicininį, įgytą iki 2002 m., biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, akušerijos, kineziterapijos, ergoterapijos, odontologijos, dantų technikos, dantų technologijos arba burnos higienos studijų krypties išsilavinimą;

143.2. turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą sveikatos priežiūros srityje;

143.3. būti pabaigęs ne mažiau kaip 24 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursą pagal tobulinimosi programą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                       Rimantė Šalaševičiūtė