LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2021 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. 1k-237 DĖL FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO ĮGYVENDINANT 2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMĄ“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 1K-293

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos įgyvendinimo Lietuvoje bendruosius nuostatus:

1.1. Pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos vertinimo planas – dokumentas, kuriam pritarė 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komitetas ir kuriame nustatomi 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos vertinimo tikslai ir uždaviniai, suplanuoti vertinimai ir finansiniai ištekliai šiems vertinimams atlikti.“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 2.4 papunktį.

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 2.9 papunktį.

1.4. Pakeičiu 2.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.12. Projektas – laikina, aiškią pradžią ir pabaigą bei ribotus išteklius turinti veikla, skirta 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos tikslui (-ams) įgyvendinti. Įgyvendinant finansines priemones, projekto įgyvendinimas apima įnašo skyrimą finansinei (-ėms) priemonei (-ėms) įgyvendinti ir paskesnį finansavimą, teikiamą galutiniams Europos Sąjungos fondų lėšų gavėjams įgyvendinant finansinę (-es) priemonę (-es).“

1.5. Pakeičiu 2.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.13. Projekto įgyvendinimo planas – dokumentas, kurį teikia pareiškėjas, siekiantis gauti Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų projektui finansuoti, ir kuriame nurodomi projekto tikslai, veiklos, jų trukmė ir etapai, finansavimo šaltiniai, apskritis ir (arba) savivaldybė, kurioms tenka didžioji projekto lėšų dalis, ir kita apskritis ir (arba) savivaldybė, kurioms tenka dalis projekto lėšų, projekto dalyviai ir projekto partneriai, projekto viešinimas, informacija apie projekto atitiktį horizontaliesiems principams ir atitinkamoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatoms.“

1.6. Pakeičiu 2.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.14. Projekto sutartis – 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administruojančiosios institucijos su pareiškėju pasirašomas dokumentas dėl projektui skirtų Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (arba) projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo nuosavų lėšų naudojimo sąlygų, o kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – vadovaujančiosios institucijos su ministerija (-omis) ir kontroliuojančiojo fondo arba specialiojo fondo, kai kontroliuojantysis fondas nesteigiamas, valdytoju sudaryta sutartis dėl projekto įgyvendinimo ir finansavimo tvarkos.“

1.7. Pakeičiu 2.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.15. Projekto vykdytojas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar atstovybė, kitos organizacijos ar jų padaliniai, atsakingi už pavienių ir (ar) jungtinių projektų inicijavimą arba inicijavimą ir įgyvendinimą, kai teikiama valstybės pagalba, – subjektas, kuris gauna šią pagalbą, išskyrus atvejus, kai valstybės pagalbos vienam ūkio subjektui suma nesiekia 200 000 eurų. Įgyvendinant finansines priemones projekto vykdytoju laikomas kontroliuojančiojo fondo valdytojas arba specialiojo fondo valdytojas, kai kontroliuojantysis fondas nesteigiamas.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos vadovaujančiosios institucijos funkcijų paskirstymo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administracijos padaliniams aprašą:

2.1. Pripažįstu netekusiu galios 3.13.1 papunktį.

2.2. Pakeičiu 3.13.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.13.4. atrenka projektus, apimančius finansines priemones, ir organizuoja projekto sutarties pasirašymą;“.

2.3. Pakeičiu 3.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.15. teikia administruojančiajai institucijai viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) informaciją, kurios reikia mokėjimo paraiškoms ir sąskaitoms Europos Komisijai parengti ir (ar) patvirtinti;“.

2.4. Papildau 3.151 papunkčiu:

3.151. rengia ir tvirtina valdymo pareiškimą;“.

2.5. Pakeičiu 3.21 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.21. užtikrina komunikacijos apie Europos Sąjungos investicijas reikalavimų laikymąsi:

3.21.1. rengia ir tvirtina Investicijų programos komunikacijos strategines gaires ir užtikrina jų įgyvendinimą;

3.21.2. sudaro Investicijų komunikacijos grupę komunikacijai apie Europos Sąjungos investicijas koordinuoti (toliau – Investicijų komunikacijos grupė) ir jai vadovauja;

3.21.3. tvirtina metinius komunikacijos apie Europos Sąjungos investicijas planus;

3.21.4. vertina komunikacijos apie Europos Sąjungos investicijas efektyvumą;“.

2.6. Papildau 3.23 papunkčiu:

3.23. koordinuoja Investicijų programos interneto svetainės kūrimą ir plėtrą.“

2.7. Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.4. teikia administruojančiajai institucijai CPVA informaciją, kurios reikia mokėjimo paraiškoms ir sąskaitoms Europos Komisijai parengti ir (ar) patvirtinti;“.

2.8. Papildau 4.41 papunkčiu:

4.41. teikia Investicijų departamentui informaciją, kurios reikia valdymo pareiškimui parengti;“.

2.9. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Finansų politikos departamentas atlieka šias vadovaujančiosios institucijos funkcijas:

5.1. dalyvauja kuriant VKS ir užtikrinant tinkamą jos veikimą:

5.1.1. teikia pastabas ir pasiūlymus Investicijų departamentui rengiant teisės aktų, reglamentuojančių Investicijų programos administravimo tvarką ir projektų administravimo ir finansavimo tvarką, projektus ir metodinius nurodymus, taip pat teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių Investicijų programos administravimo tvarką ir projektų administravimo ir finansavimo tvarką, keitimo;

5.1.2. rengia ir Investicijų departamentui teikia informaciją apie Finansų politikos departamento vykdomas vadovaujančiosios institucijos funkcijas, kurios reikia VKS aprašymui parengti;

5.1.3. šalina nustatytus vadovaujančiosios institucijos funkcijų, kurias vykdo Finansų politikos departamentas, trūkumus;

5.2. rengia ir teikia Stebėsenos komitetui pritarti Investicijų programos vertinimo planą ir jo pakeitimus, užtikrina tinkamą jo įgyvendinimą;

5.3. organizuoja Investicijų programos vertinimus;

5.4. rengia ir teikia pasirašyti finansų ministrui įsakymą dėl Vertinimo koordinavimo grupės sudarymo;

5.5. vykdo Investicijų programos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;

5.6. informuoja Stebėsenos komitetą ir Europos Komisiją apie Investicijų programos vertinimo plano įgyvendinimo pažangą, teikia atliktų vertinimų išvadų santraukas ir informaciją apie veiksmus, kurių imtasi atsižvelgiant į vertinimų išvadas;

5.7. skelbia Investicijų programos vertinimo ataskaitas Investicijų programos interneto svetainėje;

5.8. teikia administruojančiajai institucijai CPVA informaciją, kurios reikia mokėjimo paraiškoms ir sąskaitoms Europos Komisijai parengti ir (ar) patvirtinti;

5.9. teikia Investicijų departamentui informaciją, kurios reikia valdymo pareiškimui parengti;

5.10. dalyvauja (teikia pastabas ir pasiūlymus) Investicijų departamentui kuriant ir tobulinant VKS institucijų administracinių gebėjimų ugdymo ir motyvavimo sistemą;

5.11. užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, susijusius su Apraše nustatytų vadovaujančiosios institucijos funkcijų atlikimu.“

2.10. Papildau 6.6 papunkčiu:

6.6. sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę klausimams, susijusiems su Investicijų programos VKS kūrimu ir tobulinimu, nagrinėti.“

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administruojančiųjų institucijų ir tarpinės institucijos funkcijų sąrašą:

3.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administruojančiųjų institucijų ir tarpinės institucijos funkcijų sąraše (toliau – Sąrašas) reglamentuojamos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – Investicijų programa) tarpinės institucijos (toliau – tarpinė institucija), atliekančios Investicijų programos administruojančiųjų institucijų (toliau kartu – administruojančiosios institucijos), funkcijas, – viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) ir viešosios įstaigos Inovacijų agentūros (toliau – Agentūra), ir tarpinės institucijos – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – atliekamos funkcijos.“

3.2. Pakeičiu 3.7.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.7.3. tvirtina Jungtinio BIVP strategijų atrankos komiteto, kuris pagal vidaus reikalų ministro patvirtintus BIVP reglamentuojančius teisės aktus atlieka vietos plėtros strategijų atranką, sudėtį;“.

3.3. Pakeičiu 4.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.7. Europos Sąjungos reglamentuose nustatyta tvarka teikia Europos Komisijai Investicijų programos duomenis;“.

3.4. Papildau 4.71 papunkčiu:

4.71. rengia ir teikia ministerijoms bei vadovaujančiajai institucijai Investicijų programos priemonių mokėjimų prognozes;“.

3.5. Pripažįstu netekusiu galios 4.8 papunktį.

3.6. Pakeičiu 4.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.17. įgyvendina komunikacijos apie Europos Sąjungos investicijas veiklas:

4.17.1. atlieka Investicijų komunikacijos grupės sekretoriato funkcijas;

4.17.2. rengia metinių komunikacijos planų projektus ir teikia juos vadovaujančiajai institucijai;

4.17.3. įgyvendina komunikacijos apie Europos Sąjungos investicijas veiklas pagal metinius komunikacijos planus;

4.17.4. rengia komunikacijos apie Europos Sąjungos investicijas gaires projektų vykdytojams;“.

3.7. Pakeičiu 4.19 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.19. atlieka Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas;“.

3.8. Papildau 4.191 papunkčiu:

4.191. teikia vadovaujančiajai institucijai duomenis, reikalingus Investicijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti;“.

3.9. Pakeičiu 5.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.6. įgyvendina komunikacijos apie Europos Sąjungos investicijas veiklas arba dalyvauja CPVA įgyvendinant komunikacijos apie Europos Sąjungos investicijas veiklas pagal metinius komunikacijos planus;“.

3.10. Papildau 5.111 ir 5.112 papunkčiais:

5.111. remdamasi duomenimis apie įgyvendinamų projektų išlaidas, rengia einamųjų ir ateinančių kalendorinių metų projektų išlaidų prognozes ir teikia jas CPVA;

5.112. teikia vadovaujančiajai institucijai duomenis, reikalingus Investicijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti;“.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                  Gintarė Skaistė