LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl 2014–2020 mETŲ europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 03.2.1-IVG-T-825Expo konsultantas LT projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

 

2017 m. liepos 12 d. Nr. 4-409

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).  

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                Mindaugas Sinkevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2016 m. spalio 21 d. raštu Nr. ((24.39)-5K-1619174)-6K-1607286) 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2017 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 4-409

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS

3 PRIORITETO „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 03.2.1-IVG-T-825

Expo konsultantas LT

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas);

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.5. Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 4-558 „Dėl Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – VKT aprašas);

2.6. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose ir dokumentuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Dotacijos sutartis – uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – INVEGA) ir pareiškėjo pasirašyta dvišalė sutartis dėl aukštos kokybės verslo konsultacijų (toliau – konsultacijos) išlaidų dalies kompensavimo.

4.2. Kompensacijos laikotarpis – šešių mėnesių nepertraukiamas laikotarpis, skaičiuojamas nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo ir sprendimo dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio priėmimo datos, kurio metu projekto vykdytojas gali konsultuotis.

4.3. Labai maža įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (toliau – SVV įstatymas).

4.4. Maža įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta SVV įstatyme.

4.5. Vidutinė įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta SVV įstatyme.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ministerija) ir INVEGA, veikianti kaip įgyvendinančioji institucija.

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama tęstinės projektų atrankos būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 5 584 801 Eur (penkių milijonų penkių šimtų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių aštuonių šimtų vieno euro) Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

9. Priemonės tikslas – suteikti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą eksporto, potencialių rinkų paieškos, tarptautinės prekybos klausimais ir taip paskatinti eksporto ir įmonių konkurencingumo augimą.

10. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos (aukštos kokybės specializuotos konsultacinės paslaugos):

10.1. aukštos kokybės konsultacijos eksporto ir įmonių tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo klausimais iki trejų metų veikiančioms MVĮ;

10.2. aukštos kokybės konsultacijos eksporto ir įmonių tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo klausimais virš trejų metų veikiančioms MVĮ.

11. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2017 m. III ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra MVĮ, kurie atitinka Aprašo 14.2 papunktyje nustatytus reikalavimus. Partneriai pagal Aprašą negalimi.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

13.   Projektas turi atitikti Projektų taisyklių III skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus. Kai pagal priemonę įgyvendinami projektai atitinka Aprašo 10 punkte (Aprašo 1 priedo 1.2 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), Aprašo 12 punkte (Aprašo 1 priedo 5.2 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), Aprašo 14.1 papunktyje (Aprašo 1 priedo 2.1 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas) ir Aprašo 14.2 papunktyje (Aprašo 1 priedo 1.3 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas) nurodytus reikalavimus, Aprašo 1 priedo 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.3, ir 7.3 papunkčiuose nurodyti bendrieji reikalavimai atliekant paraiškų vertinimą atskirai nebevertinami. Projektų atitiktis Aprašo 10, 12 punktuose ir 14.1 bei 14.2 papunkčiuose nustatytiems reikalavimams vertinama projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

14.   Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015  m. spalio 28 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-9.1 (11):

14.1. projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ (toliau – Eksporto plėtros gairės), 17, 21 ir 27 punktų įgyvendinimo (vertinama, ar projektas prisideda prie Eksporto plėtros gairių 17 punkto nuostatos įgyvendinimo „Prioritetiniai Lietuvos eksporto plėtros tikslai: išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose; skverbtis į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas; skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą“ ir 21 punkto nuostatos įgyvendinimo – „Atsižvelgus į rinkos dydį ir augimo potencialą, aktyvų Lietuvos verslo interesą, Lietuvos eksportuotojams palankias sąlygas, geografinį aspektą, rinkos paklausos atitiktį Lietuvos eksporto galimybėms ir eksporto tendencijas, nustatytos trys lygiavertės prioritetinių eksporto rinkų grupės: Pirmoji grupė. Tikslas – išlaikyti ir stiprinti pozicijas (valstybės: Švedija, Vokietija, Norvegija, Suomija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Lenkija, Belgija, Danija, Nyderlandai, Latvija, Estija). Antroji grupė. Tikslas – diversifikuoti produkciją ir mažinti riziką (valstybės: Rusija, Ukraina, Baltarusija, Kazachstanas, Azerbaidžanas, Jungtinės Amerikos Valstijos, Turkija, Italija). Trečioji grupė. Tikslas – tirti galimybes, ieškoti nišų ir įsilieti į naujas rinkas (valstybės: Kinija, Pietų Korėja, Izraelis, Japonija, Indija, Brazilija, Argentina, Kanada, Meksika, Čilė, Turkmėnistanas, Moldova, Armėnija, Gruzija, Malaizija, Indonezija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Pietų Afrikos Respublika, Vietnamas, Omanas, Mongolija).“ Vertinama, ar projektas prisidės prie bent vieno iš šių trijų prioritetinių Lietuvos eksporto plėtros tikslų: išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose, skverbtis į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas ir (arba) skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą įgyvendinimo. Vertinama, ar projekto veiklos (specializuotos konsultacinės paslaugos) bus susijusios su bent viena šalimi iš aukščiau nurodytų trijų prioritetinių eksporto rinkų grupių. Vertinama, ar projektas atitinka Eksporto plėtros gairių 27 punkte nustatytus eksporto plėtros skatinimo apribojimus. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama, vadovaujantis Ūkio ministerijos interneto svetainėje www.ukmin.lt pateikta informacija apie valstybes, taikančias embargą eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams);

14.2. pareiškėjas yra MVĮ, kuri ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų (vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas yra MVĮ ir ne trumpiau kaip 6 paskutinius mėnesius iš eilės iki paraiškos pateikimo mėnesio turėjo apdraustųjų. Apdraustieji suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme Nr. I-1336. Tikrinama pagal Juridinių asmenų registro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – „Sodra“) duomenų bazės informaciją).

15. Pagal Aprašą nefinansuojami Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojami didelės apimties projektai.

16. Paraiškos pagal Aprašą gali būti teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d., o dotacijos sutartys turi būti pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. INVEGA gali sustabdyti paraiškų priėmimą ir (arba) dotacijos sutarčių pasirašymą, kai dotacijos sutartyse, pagal kurias konsultacijų išlaidų dalies kompensavimas dar nėra pasibaigęs, nurodyta bendra didžiausia leistina finansavimo suma pasiekia kiekvieno kvietimo sumą, nurodytą Aprašo 8 punkte. Informacija apie paraiškų priėmimo ir (arba) dotacijos sutarčių pasirašymo sustabdymą skelbiama interneto svetainėse www.invega.lt ir www.esinvesticijos.lt. Ministerijai nusprendus, kad ateityje bus galimybių Priemonei skirti papildomą lėšų sumą, INVEGA, suderinusi su ministerija, gali sudaryti rezervinį projektų sąrašą, įvertinusi pagal paskutinį kvietimą teikti paraiškas skirtos lėšų sumos likutį ir prašomą skirti finansavimo lėšų sumą pagal teigiamai įvertintas paraiškas, kurioms finansuoti neužteko lėšų, atsižvelgiant į Priemonės finansavimui skirtų lėšų sumą. Į rezervinį projektų sąrašą projektai įrašomi ta pačia eile, kaip jie buvo išdėstyti atrinktų projektų eilėje (pagal paraiškų registravimo INVEGOJE datą). Rezervinis projektų sąrašas, jei toks sudaromas, skelbiamas interneto svetainėse www.invega.lt ir www.esinvesticijos.lt, jame nurodomi pareiškėjų pavadinimai ir didžiausia galima projekto finansavimo lėšų suma.

17. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

18. Projektu turi būti siekiama toliau išvardytų stebėsenos rodiklių, iš kurių du, nurodyti Aprašo 18.2 ir 18.3 papunkčiuose, yra privalomi:

18.1. kodas P.B.205 „Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius“;

18.2. kodas P.B.206 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“;

18.3. kodas P.N.813 „Gautos konsultacijos“.

19. Aprašo 18.3 papunktyje nurodytam priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliui skaičiuoti taikomas Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“. Aprašo 18.1 ir 18.2 papunkčiuose nurodytiems priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliams skaičiuoti taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

20. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

21. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

22. Negali būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

23. Pareiškėjui pagalba bus teikiama pagal de minimis reglamentą. Aprašas nustato pagalbos teikimo sąlygas, kurios atitinka de minimis reglamento nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka.

24. Projektas negali būti pradėtas įgyvendinti anksčiau nei iki dotacijos sutarties įsigaliojimo ir sprendimo dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio priėmimo datos. Jeigu MVĮ pradėjo konsultacijas iki dotacijos sutarties datos, tos konsultacijų valandos yra netinkamos ir už tas konsultacijų valandas projekto vykdytojui finansavimas neskiriamas.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

25. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

26. Projekto vykdytojui konsultacijų išlaidų dalis kompensuojama, jei yra įgyvendintos visos šios sąlygos:

26.1. Aprašo nustatyta tvarka su INVEGA yra pasirašyta dotacijos sutartis;

26.2. projekto vykdytojas konsultavosi su verslo konsultantu;

26.3. projekto vykdytojas konsultavosi kompensacijos laikotarpiu;

26.4. projekto vykdytojas konsultavosi tema, kuri atitinka Aprašo 30 punkto reikalavimus, priklauso pasirašytoje dotacijos sutartyje pažymėtai finansuojamai projekto veiklai;

26.5. projekto vykdytojas už gautas konsultacijas yra sumokėjęs konsultantui;

26.6. projekto vykdytojas kompensacijos išmokėjimo momentu nėra įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso arba nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl projekto vykdytojo ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos.

27. Vienam projekto vykdytojui per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4 000 Eur (keturi tūkstančiai eurų).

28. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis projekto vykdytojui sudaro:

28.1. jei pareiškėjas yra MVĮ, veikianti iki 3 metų, – iki 85 procentų pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 procentų konsultacijų išlaidų. MVĮ amžius nustatomas paraiškos registravimo dieną;

28.2. jei pareiškėjas yra MVĮ, veikianti virš 3 metų (imtinai), – iki 50 procentų pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 procentų konsultacijų išlaidų. MVĮ amžius nustatomas paraiškos registravimo INVEGOJE dieną.

29. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų. Projekto vykdytojas įsipareigoja konsultantui apmokėti 100 procentų konsultacijų išlaidų, kurios gali būti mokamos dalimis už konsultacijų valandas. Projekto vykdytojui sumokėjus už gautas konsultacijų valandas ir laikantis visų įsipareigojimų pagal dotacijos sutartį, jam yra kompensuojama dalis projekto vykdytojo patirtų išlaidų, vadovaujantis Aprašo 28, 29, 37, 38 ir 39 punktais.

30. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tik konsultacijų, kurių temos nustatytos VKT aprašo 2 priede ir skelbiamos interneto svetainėje www.verslilietuva.lt, išlaidos. Konsultacijos teikiamos VKT apraše nustatytais būdais.

31. Įgyvendinant projektų veiklas patirtos konsultacijų išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai ir taikymo nuostatos nurodytos Aprašo 2 priede. Konsultacijų išlaidos projekte bus apmokamos tik pagal nustatytus fiksuotųjų įkainių dydžius (projekto vykdytojas negalės už išlaidas, kurioms nustatyti fiksuotieji įkainiai, atsiskaityti pagal faktines išlaidas, pateikęs išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus). Tuo atveju, kai vadovaudamasis Projektų taisyklių 421.2 papunkčiu, projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius apmokestinimą pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), negali PVM įtraukti į PVM atskaitą, projekto PVM yra tinkamas finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų ir projekto vykdytojui gali būti taikomas fiksuotasis įkainis su PVM. Jeigu projektui gali būti taikomas fiksuotasis įkainis su PVM, pareiškėjas turi pateikti Aprašo 46.8 papunktyje nurodytą klausimyną.

32. Pakeitus Verslo pradžios ir verslo plėtros konsultacijų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, nurodytoje Aprašo 2 priedo I skyriuje, fiksuotąjį įkainį, atnaujintas fiksuotasis įkainis bus taikomas tik naujai pasirašomoms dotacijos sutartims.

33. Pareiškėjui teikiama de minimis pagalba:

33.1. vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma neturi viršyti 100 000 Eur  (šimto tūkstančių eurų). Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos interneto svetainėje http://www.kt.gov.lt/;

33.2. INVEGA paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą (INVEGA pildo Aprašo 3 priedą). INVEGA turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 paskelbtą rekomenduojamą formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija), taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Registras) patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta de minimis reglamento 3 straipsnyje. INVEGA turi informuoti pareiškėją, kad jam suteikiama de minimis pagalba, ir apie pareiškėjui suteiktą de minimis pagalbą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pranešti Registrui.

34. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

35. Projekto vykdytojui suteikiamos de minimis pagalbos dydis ir didžiausia galima finansavimo lėšų suma yra nurodoma INVEGOS sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio. De minimis pagalba laikoma suteikta INVEGAI priėmus sprendimą dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio.

 

36. Jei projekto vykdytojui per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį faktiškai pervesta konsultacijų išlaidų kompensacijos suma yra mažesnė nei INVEGOS sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio, projekto vykdytojui suteiktos de minimis pagalbos dydis nėra tikslinamas.

 

37. Projekto vykdytojai neteikia mokėjimo prašymų INVEGAI. Tinkamas finansuoti išlaidas INVEGA nustato pagal INVEGAI VšĮ „Versli Lietuva“ (toliau – VL) siunčiamas mėnesines ataskaitas apie projekto vykdytojo gautas ir apmokėtas konsultacijų valandas.

 

38. INVEGA, gavusi VL atsiųstą mėnesinę ataskaitą apie projekto vykdytojo gautas ir apmokėtas konsultacijų valandas, įsitikina, kad už projekto vykdytojo tas pačias konsultacijų išlaidas nebūtų sumokėta daugiau nei vieną kartą.

 

39. Kompensacijos lėšas INVEGA perveda projekto vykdytojui, gavus ataskaitą iš VL apie gautas ir apmokėtas konsultacijas, ne vėliau kaip iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio kalendorinio mėnesio, pabaigos (Pavyzdys: VL gegužės mėnesio ataskaitoje pateikus informaciją apie projekto vykdytojo gautas ir apmokėtas konsultacijas, kompensacijos lėšos projekto vykdytojui pervedamos ne vėliau kaip iki liepos mėnesio pabaigos).

 

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

40. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką (Aprašo 4 priedas), kuri PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“ ir interneto svetainėje www.invega.lt.

41. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir kartu su Aprašo 46 punkte nurodytais priedais teikia INVEGAI.

42. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba. Ne lietuvių kalba, netinkamai ar ne iki galo užpildyta paraiška ir (ar) jos priedai nebus vertinami.

43. Paraiška ir Aprašo 46 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

43.1. atsiųsti registruotu paštu;

43.2. įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens;

43.3. pristatyti pašto kurjerio;

43.4. elektroniniu paštu expo@invega.lt tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais. Šiuo atveju paraiška ir priedai, kuriuos pildo pareiškėjas, teikiami pasirašyti sertifikuotu elektroniniu parašu, o kiti priedai teikiami kaip skenuotos dokumentų kopijos, pasirašytos sertifikuotu elektroniniu parašu;

43.5. esant techninių galimybių, tiesiogiai interaktyviai („on-line“ režimu).

44. Aprašo 43.1–43.3 papunkčiuose nurodytais atvejais paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu: uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“, Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius. Kai Paraiška ir Aprašo 46 punkte nurodyti dokumentai teikiami 43.2 ir 43.3 papunkčiuose nurodytais būdais, jie gali būti pristatomi darbo dienomis INVEGOS darbo metu: I–IV nuo 8 iki 17 val., V nuo 8 iki 15.45 val. (švenčių dienų išvakarėse paraiškų priėmimo laikas trumpinamas 1 valanda).

45. Kitais būdais, negu nurodyta Aprašo 43 punkte, ar kitu nei Aprašo 44 punkte nurodytu adresu pristatytos paraiškos atmetamos.

46. Su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

46.1. pažymą apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą (užpildytas Aprašo 5 priedas arba galima pateikti ir kitokios formos dokumentą su tokiu pačiu turiniu, pvz., atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopija);

46.2. užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją;

46.3. įgaliojimą, jeigu paraiškos dokumentus pasirašo ne MVĮ vadovas;

46.4 užpildytą smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, paskelbta interneto svetainėje www.invega.lt;

46.5. užpildytą ir pasirašytą dotacijos sutartį vienu egzemplioriumi (Aprašo 6 priedas);

46.6. „Sodros“ teritorinio skyriaus išduotą pažymą, kad paraiškos pateikimo momentu skola „Sodros“ biudžetui nedidėja, einamosios ir atidėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos yra mokamos laiku (toliau – „Sodros“ pažyma). „Sodros“ pažyma negali būti išduota anksčiau nei prieš 5 darbo dienas iki paraiškos pateikimo (pateikiama tik jei pareiškėjas yra sudaręs sutartį su „Sodros“ teritoriniu skyriumi dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo „Sodros“ biudžetui mokėjimo atidėjimo);

46.7. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) išduotą pažymą, iš kurios būtų aišku, kad paraiškos pateikimo momentu skola VMI

nedidėja, mokėjimai, tarp jų ir atidėti, VMI yra mokami laiku. Ši pažyma negali būti išduota anksčiau nei prieš 5 darbo dienas iki paraiškos pateikimo (pateikiama tik jei pareiškėjas yra sudaręs sutartį su VMI dėl mokėjimų VMI atidėjimo);

46.8. užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (taikoma tik jei pareiškėjas paraiškoje nurodo, kad, vadovaujantis Projektų taisyklių 421.2 papunkčiu, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus jis negali PVM įtraukti į PVM atskaitą). Šio klausimyno forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, nurodžius dokumento tipą „paraiškų priedų formos“.

47. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškoms teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo (registravimo INVEGOJE) data nustatoma pagal paskutinio pateikto priedo registravimo INVEGOJE datą.

48. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami apie Priemonę:

48.1. telefonu, kuris nurodomas kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.invega.lt;

48.2. interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.invega.lt, kuriose galima rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK);

48.3. elektroniniu paštu, kuris nurodomas kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.invega.lt;

48.4. raštu, kreipiantis adresu, nurodytu Aprašo 44 punkte.

49. INVEGA atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

50. Paraiškos vertinimo metu INVEGA gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus Projektų taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai trūkstamą informaciją galima patikrinti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų viešuose registruose ir informacinėse sistemose. Pareiškėjas privalo pateikti prašomą informaciją ir (arba) dokumentus elektroniniu paštu arba raštu per INVEGOS nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 dienos.

51. Paraiškos yra vertinamos ne ilgiau kaip 30 dienų po tinkamai užpildytos paraiškos ir visų joje nurodytų tinkamai užpildytų priedų gavimo (registravimo) INVEGOJE dienos. Netinkamai ar ne iki galo užpildyta paraiška ir (ar) jos priedai nėra vertinami. Pareiškėjas per 15 dienų nuo paraiškos gavimo (registravimo) INVEGOJE dienos apie tai yra informuojamas paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu – nurodomos koreguotinos paraiškos vietos ir (ar) jos priedai. Pakoreguotą ir tinkamai užpildytą paraišką ir (ar) jos priedus pareiškėjas teikia pakartotinai per INVEGOS pranešime nurodytą terminą arba pateikia trūkstamą informaciją Aprašo 50 punkte nustatyta tvarka.

52. Nepavykus paraiškų įvertinti per Aprašo 51 punkte nustatytą terminą, kai paraiškų vertinimo metu kreipiamasi į kitas institucijas dėl informacijos pateikimo, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma arba esant kitų svarbių priežasčių, vertinimo terminas gali būti pratęstas INVEGOS sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą INVEGA informuoja pareiškėją paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.

53. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir Projektų taisyklių 93 punkte, III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Siekiant informuoti pareiškėją apie paraiškos atmetimą išsiunčiamas sprendimas dėl paraiškos atmetimo, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos. Paraiškos, pateiktos pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, nustatytam Aprašo 16 punkte, registruojamos, tačiau atmetamos.

54. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus INVEGOS veiksmus ar neveikimą.

55. Per 14 dienų nuo paraiškos įvertinimo INVEGA interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.invega.lt paskelbia pareiškėją, kurio projektas nebuvo atrinktas finansuoti.

56. Kiekvieną kartą baigusi paraiškos vertinimą, INVEGA su atrinktu pareiškėju sudaro dotacijos sutartį (pagal Aprašo 6 priede pateiktą formą ir pateiktą kartu su paraiška) per 5 dienas nuo teigiamo paraiškos įvertinimo pagal Aprašo 1 priedą ir išsiunčia ją projekto vykdytojui paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu, kvalifikuotu elektroniniu parašu INVEGOS pasirašytą dotacijos sutarties egzempliorių kartu su sprendimu dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio:

56.1. kai yra gautas pareiškėjo pasirašytas popierinis dotacijos sutarties egzempliorius, sudarant dotacijos sutartį apsikeičiama sutarties egzemplioriais – projekto vykdytojo pasirašyta dotacijos sutartis lieka INVEGAI, o projekto vykdytojui išsiunčiamas INVEGOS kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas dotacijos sutarties egzempliorius;

56.2. kai yra gauta pareiškėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta sutartis, dotacijos sutartis sudaroma vienu egzemplioriumi – INVEGA kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo ir projekto vykdytojui išsiunčia abiejų šalių pasirašytą dotacijos sutartį.

57. Dotacijos sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

57.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

57.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas sertifikuotu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumentų formą pasirenka projekto vykdytojas. 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

58. Projektas įgyvendinamas pagal dotacijos sutartyje, Projektų taisyklėse ir Apraše nustatytus reikalavimus.

59. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, kai už jas sumokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) už jas būtų sumokėta daugiau nei vieną kartą.

60. Projektui netaikomi investicijų tęstinumo ir ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos teikimo reikalavimai. Projekto finansavimo pabaiga laikoma paskutinio atlikto mokėjimo data. Jeigu paskutinė kompensacijos mokėjimo projekto vykdytojui data yra ankstesnė nei dotacijos sutartyje nustatyto kompensacijos laikotarpio pabaigos data, projekto finansavimo pabaiga laikoma dotacijos sutartyje nustatyta kompensacijos laikotarpio pabaigos data.

61. Pasibaigus kompensacijos laikotarpiui, projekto vykdytojas gali kreiptis į INVEGĄ dėl naujo projekto (naujo kompensacijos laikotarpio), kurio metu vykdys veiklas, nurodytas Aprašo 10 punkte. Tokiu atveju pasirašoma nauja dotacijos sutartis naujam kompensacijos laikotarpiui.

62. INVEGA vykdo projektų patikras vietose atrankos būdu. Projektų patikros vietose taip pat gali būti atliekamos nuotoliniu būdu – INVEGOS darbuotojams, atliekantiems patikras vietose, nuotoliniu būdu prisijungus prie vykstančių konsultacijų. Atliekant patikras vietose taip pat gali dalyvauti ir VšĮ „Versli Lietuva“ atstovai bei kitų atsakingų institucijų atstovai. Projekto vykdytojas sutinka, kad atliekant patikras vietose konsultacijos gali būti įrašomos.

63. Projektų taisyklių trisdešimt septintojo skirsnio reikalavimai dėl informavimo apie projektą  projekto vykdytojams netaikomi. Informavimą apie projektą vykdys INVEGA.

64. Projekto vykdytojai neprivalo saugoti su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų ir jiems netaikomi Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt antrojo skirsnio reikalavimai.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

65. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių vienuoliktajame skirsnyje.

66. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

______________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“

priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti:

su partneriu (-iais)              be partnerio (-ių)

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)

 

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

 

 

Laikoma, kad projektas atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų Aprašo 10 punkte.

Informacijos šaltinis – paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška).

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 14.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška, Juridinių asmenų registro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

 

Projektas turi atitikti nacionalinį strateginio planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 14.1 papunktyje.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128 (toliau – ES BJRS), tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.  

 

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Laikoma, kad projektas siekia stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 18.2 ir 18.3 papunkčiuose, jei projektas atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Laikoma, kad projektas atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Laikoma, kad projektas atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos politikos nuostatomis

4.1. Projekte nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

 

Netaikoma.

 

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

 

Laikoma, kad projektas atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

 

Laikoma, kad projektas atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

 

Laikoma, kad projektas atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektu skatinamas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas.

 

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

Laikoma, kad projektas atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei ji atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

 

Netaikoma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiama parama neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai;

 

Projektui teikiamas finansavimas turi neviršyti nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, kurie yra nustatyti 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1).

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS pildo Aprašo 3 priedą.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, užpildytas Aprašo 3 priedas, dokumentai, nurodyti Aprašo 46.2 papunktyje, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), laikantis ten nustatytų reikalavimų;

Netaikoma.

 

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

Netaikoma.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam keliamus reikalavimus

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

Informacijos šaltinis paraiška, Juridinių asmenų registro duomenys.

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

Tinkamų pareiškėjų sąrašas yra nurodytas Aprašo 12 punkte.

 

Informacijos šaltinis paraiška, Juridinių asmenų registras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys, Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“.

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

 

Netaikoma.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) / pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos;

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba  pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

 

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenys.

 

 

 

 

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Juridinių asmenų registro viešai skelbiama informacija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešai skelbiama informacija.

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška, Juridinių asmenų registro duomenys.

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

 

Informacijos šaltinis – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

 

Netaikoma.

 

 

5.7. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą.

 

Netaikoma.

 

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

 

Pareiškėjas turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 28 punkte nurodyta lėšų dalimi.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

Netaikoma.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

 

Netaikoma.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

Netaikoma.

 

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

 

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

 

Projekte nurodytos išlaidos atitinka Aprašo 27 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat būtina įvertinti projekto riziką, susijusią su dvigubu finansavimu, tai yra vertinant pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus būtina įsitikinti, kad toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nebus skiriamas pakartotinai, kaip nustatyta Aprašo 59 punkte.

 

Informacijos šaltiniai – paraiška.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas turi atitikti Aprašo 4.3 papunktyje nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

 

Netaikoma.

 

 

 

 

7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

 

Fiksuoti įkainiai turi atitikti reikalavimus nustatytus Aprašo 31 punkte ir Aprašo 2 priede.

 

 

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas

projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

 

Netaikoma.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

 

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

8.1.2. iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

- ES teritorijoje;

- ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

 

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 17 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

 

1)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

Taip                                                   Ne                                                              Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

2)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės.)

 

Pastabos:

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į dotacijos sutartį.)

 

________________________________________             _________________                                                                                            ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo                    (data)               (vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma popierinė versija )

asmens pareigų pavadinimas 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 3 prioriteto

„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės

Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas

LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

METODINIAI NURODYMAI DĖL FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ TAIKYMO

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.  Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) taikomi fiksuotieji įkainiai, kurių taikymo sąlygos nustatytos atsižvelgiant į Verslo pradžios ir verslo plėtros konsultacijų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą (toliau – Tyrimo ataskaita). Tyrimą, remiantis 2015 m. rugsėjo 10 d. Rinkos tyrimo, siekiant nustatyti fiksuotus įkainius priemonei „Verslo konsultantas LT“, paslaugų viešojo pirkimo sutartimi, atliko viešosios politikos analizės ir konsultacijų įmonė UAB „BGI Consulting“.

2.  Tyrimo ataskaita skelbiama interneto svetainėje adresu: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

II SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI projekto IŠLAIDOS

 

3. Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos išlaidos, nurodytos Aprašo 30 punkte.

4. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos vykdant Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas apskaičiuojamos ir apmokamos taikant Tyrimo ataskaitos III dalyje nurodytą fiksuotąjį valandinį verslo plėtros konsultacijų įkainį (su pridėtinės vertės mokesčiu ir be pridėtinės vertės mokesčio).

5. Nustatyti valandiniai konsultacijų fiksuotųjų įkainių dydžiai (toliau – fiksuotieji dydžiai) yra maksimalūs fiksuotųjų įkainių dydžiai.

6. Konsultacijų išlaidoms apmokėti reikalingos preliminarios sumos nustatomos atitinkamus fiksuotuosius dydžius padauginus iš konsultacijų valandų skaičiaus. Konsultacijų valandų skaičius nurodomas minučių tikslumu.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Konsultacijų išlaidos projekte bus apmokamos tik pagal uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio nustatytą fiksuotojo įkainio dydį (projekto vykdytojas negalės už išlaidas, kurioms nustatytas fiksuotasis įkainis, atsiskaityti pagal faktines išlaidas, pateikęs išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus).

8. Atsiskaitymas pagal fiksuotuosius įkainius administruojamas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, VI skyriaus trisdešimt penktuoju skirsniu.

9. Projekto išlaidoms, kurios apmokamos pagal konsultacijų fiksuotuosius įkainius, pagrįsti uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ gauna informaciją iš VšĮ „Versli Lietuva“ (pagal siunčiamas mėnesines ataskaitas apie projekto vykdytojo gautas ir apmokėtas konsultacijų valandas).

_____________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo

konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825

„Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES DE Minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Priemonės teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas)

 

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojo konsultavimasis

 

3. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties de minimis reglamentui

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

3.1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 4 tomas, p. 198)?

 

3.2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

3.3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

3.4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai de minimis pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

3.5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba Europos Sąjungos valstybėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

3.6.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui teikiama de minimis pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

3.7.

Jei pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo veiklą 3.1–3.4 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, tačiau kartu bent viename sektoriuje, kuriam taikomas de minimis reglamentas, ir pastarajam sektoriui pagalba teikiama, ar užtikrinama tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems de minimis reglamentas netaikomas, nebūtų teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal de minimis reglamentą? (Jei taikoma.)

 

3.8.

Ar de minimis pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti?

 

3.9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta de minimis reglamente, suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvos Respublikoje viršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 Eur (du šimtus tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

3.10.

Jei įmonė (pareiškėjas / projekto vykdytojas) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių euru) viršutinė riba, ar užtikrinama, kad de minimis pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 Eur (šimto tūkstančių eurų) per trejų finansinių metų laikotarpį ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (Jei taikoma.)

 

3.11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, nurodytą 3.9 arba 3.10 papunktyje, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteikta bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (Jei taikoma.)

 

3.12.

Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo. Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną?

 

3.13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba yra skaidri (de minimis reglamento 4 straipsnis)?

(de minimis reglamento 4 straipsnio 2 dalis)

3.14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal de minimis reglamento reikalavimus (de minimis reglamento 5 straipsnis)?

 

3.15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į de minimis reglamento galiojimo laikotarpį?

 

4. Finansavimo atitikties de minimis reglamentui vertinimas

4.1.

Ar teikiamas finansavimas atitinka de minimis reglamentą?

 

 

____________________________________

(projekto vertintojas)

 

___________

(parašas)

 

________

(data)

 

 

 

Patikros peržiūra:

□ Vertintojo išvadai pritarti

□ Vertintojo išvadai nepritarti

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

 

______________________________________

(skyriaus vadovas)

____________

(parašas)

____________

(data)

 

 

_______________


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo

konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825

„Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

4 priedas

ESFIVP-I-2

 

PARAIŠKA

FINANSUOTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ

____________                                         ______________

(pildymo data)                                          (patikslinimo data)

____________

(pildymo vieta)

1. DUOMENYS APIE PARAIŠKĄ

1.1. Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas

NR. 03.2.1-IVG-T-825EXPO KONSULTANTAS LT

1.2. Kvietimo teikti paraišką arba patvirtinto sąrašo numeris

01

1.3. Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojo konsultavimasis

 

2. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

Pareiškėjo rekvizitai:

2.1. Pareiškėjo pavadinimas / vardas ir pavardė

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens, juridinio asmens filialo, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) visas pavadinimas (nurodytas Juridinių asmenų registre). Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip nurodyta Juridinių asmenų registre (pvz.: UAB „Rangovas“, VšĮ „Konsultacinės paslaugos“).

Galimas simbolių skaičius – 140.

Nurodyti privaloma.

2.2. Pareiškėjo kodas

Nurodomas juridinio asmens kodas nurodytas Juridinių asmenų registre.

Galimas simbolių skaičius – nuo 5 iki 15. Įvedus mažiau nei 5 simbolius, rodomas klaidos pranešimas.

o Pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo

Pažymima, jeigu pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo. Jeigu pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, žymėti nereikia.

Adresas:

2.3. Gatvė

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, gatvės pavadinimas. 

Galimas simbolių skaičius – 100.

Nurodyti privaloma.

2.4. Namo numeris

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, namo eilės ir buto numeris (jei numeris yra).

Galimas simbolių skaičius – 10.

Nurodyti privaloma.

2.5. Pašto kodas

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, pašto kodas (pvz., 02134).

Galimas simbolių skaičius – 10.

Nurodyti privaloma.

2.6. Miestas / rajonas

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, miesto / rajono pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 100.

Nurodyti privaloma.

2.7. Šalis

Jei pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo, nurodomas šalies, kurioje įregistruotas pareiškėjas, pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 100.

 

2.8. Telefono numeris

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens telefono numeris.

Telefono numeris nurodomas taip: +370 5 216 2222, +370 6 111 0977.

Galimas simbolių skaičius – 20.

Nurodyti privaloma.

2.9. El. pašto adresas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens elektroninio pašto adresas (pvz.: info@savivaldybe.lt arba savivaldybe@savivaldybe.lt ir pan.).

Galimas simbolių skaičius – 50.

Nurodyti privaloma.

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo:

2.10. Vardas, pavardė

Nurodomas paraišką teikiančios organizacijos vadovo arba pareiškėjo vardu įgalioto asmens vardas ir pavardė.

Galimas simbolių skaičius – 70.

Nurodyti privaloma.

2.11. Pareigos

Nurodomos paraišką teikiančios organizacijos vadovo arba pareiškėjo vardu paraišką teikti įgalioto asmens pareigos (pvz., X rajono savivaldybės administracijos direktorius; Z socialinių paslaugų centro direktorius ir pan.).

Galimas simbolių skaičius – 150.

Nurodyti privaloma.

Už paraišką atsakingas asmuo:

2.12. Vardas, pavardė

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė. Už paraišką atsakingas asmuo gali būti ir organizacijos vadovas, jeigu jis tiesiogiai susijęs su projekto rengimu ir galės atsakyti į klausimus, susijusius su projekto rengimu ir teikimu vertinti.

Galimas simbolių skaičius – 70.

Nurodyti privaloma.

2.13. Pareigos

Nurodomos už paraišką atsakingo asmens pareigos.

Galimas simbolių skaičius – 150.

Nurodyti privaloma.

2.14. Telefono numeris

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens telefono numeris.

Telefono numeris nurodomas taip: (8 5) 216 2222, (8 6) 111 0977.

Galimas simbolių skaičius – 20.

Nurodyti privaloma.

2.15. El. pašto adresas

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vienas elektroninio pašto adresas.

Galimas simbolių skaičius – 50.

Nurodyti privaloma.

 

3. INFORMACIJA APIE PARTNERĮ (-IUS) (Netaikoma)

 

4. PROJEKTO VEIKLOS TERITORIJA

4.1. Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų

Apskritis

Savivaldybė

Seniūnijų grupė (-s)

Nurodoma apskritis, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų.

 

Paspaudus ant apskrities įvedimo lauko, dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją, išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Iš sąrašo pasirenkamas apskrities pavadinimas. Jeigu sudėtinga nustatyti apskritį, kuriai tenka didžioji dalis lėšų, ji gali būti nurodoma pagal pareiškėjo veiklos vykdymo adresą.

 

Nurodyti privaloma.

Nurodomas savivaldybės, kurioje planuojama vykdyti pagrindines projekto veiklas (pvz., statomas pastatas, organizuojamas seminaras ir pan.), pavadinimas. Turi būti nurodoma tik viena savivaldybė.

 

Jeigu projektas įgyvendinamas keliose savivaldybėse, nurodoma projekto savivaldybė, kuriai tenka didžiausia lėšų ir veiklų dalis. Didžiausia dalis skaičiuojama pagal skiriamų lėšų dydį. Jeigu sudėtinga nustatyti savivaldybę, kuriai tenka didžioji dalis lėšų, ji gali būti nurodoma pagal pareiškėjo veiklos vykdymo adresą.

 

Pvz., tiesiamas 150 km. kelias per X, Y ir Z savivaldybes. 80 km kelio yra tiesiama per Y savivaldybę, tačiau brangiausia kelio dalis (pvz., dėl estakadų) bus tiesiama Z savivaldybėje. Z savivaldybė – pagrindinė savivaldybė, kurioje įgyvendinamas projektas.

 

Pvz., organizuojama 15 seminarų X, Y ir Z savivaldybėse. 10 seminarų organizuojama X savivaldybėje, 2 seminarai – Y savivaldybėje ir 3 – Z savivaldybėje. Didžiausia projekto lėšų dalis buvo skirta Y savivaldybėje organizuojamiems seminarams. Daugiausia seminarų (10) suorganizuota X savivaldybėje, tačiau jie kainavo mažiau nei 2 seminarai, suorganizuoti Y savivaldybėje, todėl didžiausia projekto lėšų dalis buvo skirta Y savivaldybėje organizuojamiems seminarams. Y savivaldybė – pagrindinė savivaldybė, kurioje įgyvendinamas projektas.

 

 

 

Paspaudus ant apskrities įvedimo lauko, dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją, išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Iš sąrašo pasirenkamas savivaldybės pavadinimas.

 

Parinkus arba pakeitus apskritį ir nenurodžius jai priklausančios savivaldybės, rodomas klaidos pranešimas.

 

Nurodyti privaloma.

Jei skiltyje „Savivaldybė“ pasirenkama viena iš šių savivaldybių: Jonavos r. sav., Kauno r. sav., Marijampolės sav., Mažeikių r. sav., Plungės r. sav., Šilutės r. sav., Tauragės r. sav., Telšių r. sav., Utenos r. sav. arba Vilniaus r. sav., tuomet skiltyje „Seniūnija“ pareiškėjas pažymi seniūnijos (-ų), kurioje (-iose) planuoja vykdyti pagrindines projekto veiklas, grupę, o jeigu tokios (-ių) seniūnijos (-ų) pasirinkimų sąraše nėra, iš sąrašo pasirenkama reikšmė „Kita seniūnija“.

Nurodyti privaloma, jeigu pasirenkama viena iš nurodytų savivaldybių.

 

 

4.2. Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka dalis projekto lėšų (Šis papunktis nežymimas, jei projektas įgyvendinamas vienoje savivaldybėje)

Visos savivaldybės

 

Šis punktas žymimas, jei didžioji projekto lėšų dalis tenka bendrai visoms Lietuvos Respublikos savivaldybėms arba jeigu įgyvendinant projektą sukurti produktai nėra skirti konkrečiai tikslinei grupei ir jais galės pasinaudoti visi Lietuvos gyventojai (pvz., nutiestas strateginis kelias, suorganizuotas plataus masto seminaras, pritraukęs dalyvius iš visų regionų). Pažymėjus „Visos savivaldybės“, skiltyje „Nurodytos savivaldybės“ nėra nurodoma nė viena konkreti savivaldybė.

Nurodytos savivaldybės:

Šiame lauke pažymimos pasirinktos savivaldybės (pasirenkama iš sąrašo). Galima pasirinkti daugiau nei vieną savivaldybę:

Akmenės rajono

Alytaus miesto

Alytaus rajono

Anykščių rajono

Birštono

Biržų rajono

Druskininkų

Elektrėnų

Ignalinos rajono

Jonavos rajono

Joniškio rajono

Jurbarko rajono

Kaišiadorių rajono

Kalvarijos

Kauno miesto

Kauno rajono

Kazlų Rūdos

Kėdainių rajono

Kelmės rajono

Klaipėdos miesto

Klaipėdos rajono

Kretingos rajono

Kupiškio rajono

Lazdijų rajono

Marijampolės

Mažeikių rajono

Molėtų rajono

Neringos miesto

Pagėgių

Pakruojo rajono

Palangos miesto

Panevėžio miesto

Panevėžio rajono

Pasvalio rajono

Plungės rajono

Prienų rajono

Radviliškio rajono

Raseinių rajono

Rietavo

Rokiškio rajono

Skuodo rajono

Šakių rajono

Šalčininkų rajono

Šiaulių miesto

Šiaulių rajono

Šilalės rajono

Šilutės rajono

Širvintų rajono

Švenčionių rajono

Tauragės rajono

Telšių rajono

Trakų rajono

Ukmergės rajono

Utenos rajono

Varėnos rajono

Vilkaviškio rajono

Vilniaus miesto

Vilniaus rajono

Visagino miesto

Zarasų rajono

 

4.3. Projekto įgyvendinimo vieta

 

Lietuvos Respublika

 

5. PROJEKTO APRAŠYMAS

5.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas

Dalyvavimu projekte bus siekiama sumažinti informacinės, konsultacinės, metodinės ir kitos paramos eksporto, potencialių rinkų paieškos, klausimais ir kitais eksporto organizavimo klausimais trūkumą.

 

5.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)

Projektu bus siekiama tobulinti įmonės veiklą, pasinaudojant eksporto konsultacijomis. Taip pat dalyvavimas projekte leis įmonei be didesnės administracinės naštos (nerengiant atskirų projektų) gauti paramą ir konsultacijas tuo metu, kai jų reikia, ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga

 

5.3. Projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas.

Partnerių pasirinkimo pagrįstumas

(Netaikoma)

 

5.4. Projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas

(Netaikoma)

 

Eil. Nr.

Rizikos pavadinimas

Rizikos detalizavimas

Priemonės rizikai valdyti

1.

(Netaikoma)

(Netaikoma)

(Netaikoma)

(...)

(...)

(...)

(...)

 

 

5.5. Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

(Netaikoma)

 

6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS (Netaikoma)

 

7. PROJEKTO BIUDŽETAS (Netaikoma)

 

8. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS (Netaikoma)

 

9 . INFORMACIJA APIE VYKDOMUS IR ĮVYKDYTUS PIRKIMUS IKI PARAIŠKOS PATEIKIMO (Netaikoma)

 

10. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PAJAMAS (Netaikoma)

 

11. PROJEKTO TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI (Netaikoma)

 

12. TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS (Netaikoma)

 

13. STEBĖSENOS RODIKLIAI (Netaikoma)

 

 

14. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIESIEMS PRINCIPAMS

14.1. o Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis

Horizontalieji principai – darnus vystymasis, moterų ir vyrų lygybė, nediskriminavimas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos (toliau – nediskriminavimas). Žymima tuo atveju, jei projektas nepažeidžia horizontaliųjų principų.

Galimas simbolių skaičius – 1. Nurodyti privaloma.

14.2. Ar projekto įgyvendinimo metu bus aktyviai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo?

 

Netaikoma.

 

15. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ (Netaikoma)

 

 

16. NUMATOMA PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PRADŽIA

Rekomenduojama nurodyti data – ne ankstesnė negu 30 dienų nuo paraiškos pateikimo datos, pvz.: jei paraiškos pateikimo data yra 2017-10-16, tai rekomenduojama nurodyti projekto veiklų įgyvendinimo pradžios datą – 2017-11-15. Galimas simbolių skaičius – 10. Nurodyti privaloma.

 

 

 

17. NUMATOMA PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PABAIGA

Rekomenduojama nurodyti data – 6 mėnesiai nuo numatomos projekto veiklų įgyvendinimo pradžios datos, t. y. paraiškos 16 punkte nurodytos datos, pvz.: jei projekto veiklų įgyvendinimo pradžios data yra 2017-12-15, tai rekomenduojama nurodyti projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos data – 2018-06-15. Galimas simbolių skaičius – 10. Nurodyti privaloma.

 

 

 

18. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO KREDITO ĮSTAIGOJE ATIDARYTĄ SĄSKAITĄ (Netaikoma)

 

19. KITI KLAUSIMAI

 

Eil. Nr.

Klausimo pavadinimas

Atsakymas į klausimą

19.1.

Įmonės draudėjo kodas

Nurodyti privaloma.

19.2.

Ar pareiškėjas gali pridėtinės vertės mokestį (toliau PVM) įtraukti į PVM atskaitą (Nurodoma, ar, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 421.2 papunkčiu, pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus gali PVM įtraukti į PVM atskaitą.)

(Atsakius „Ne“, pateikiamas užpildytas Aprašo 46.8 papunktyje nurodytas dokumentas.)

Atsakymas – „Taip“ arba „Ne“. Nurodyti privaloma.

19.3.

Pareiškėjo ekonominės veiklos kodas

Nurodyti privaloma, jeigu pareiškėjas vykdo ekonominę veiklą.

19.4.

Ar pareiškėjas yra PVM mokėtojas

Atsakymas – „Taip“ arba „Ne“. Nurodyti privaloma.

19.5.

Pareiškėjo PVM mokėtojo kodas

Pildoma, jeigu pareiškėjas yra PVM mokėtojas.

 

20. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS

(Pareiškėjas lentelėje įrašo priedus, kuriuos privalo pateikti pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą. Prie kiekvieno lentelėje nurodyto priedo pavadinimo 3 skiltyje pažymi „Teikiama“, jeigu toks priedas yra privalomas teikti pagal Aprašo reikalavimus ir pareiškėjas jį teikia. Lentelės pabaigoje įrašomi kiti priedai, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta juos pateikti. Visos paraiškos priedų formos skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt.)

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas

Žymima „taip“ arba „ne“

Lapų skaičius

1.

Partnerio deklaracija

Ne

 

2.

Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas

Ne

 

3.

Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą)

Ne

 

4.

Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus

Ne

 

5.

Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (žymima „Taip“, tik jei pareiškėjas paraiškoje nurodo, kad jis negali PVM įtraukti į PVM atskaitą)

 

 

6.

Projekto biudžeto paskirstymas pagal pareiškėjus ir partnerius

Ne

 

7.

Investicijų projektas

Ne

 

8.

Didelės apimties projekto paraiškos priedai

Ne

 

9.

Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą,  patvirtinta kredito įstaigos darbuotojo (gali būti kitokios formos lygiavertis dokumentas su tokiu pačiu turiniu (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopija)

Taip

 

10.

„Vienos įmonės“ deklaracija

Taip

 

11.

Įmonės vadovo ir (arba) verslininko įgaliojimas, suteiktas įgaliotam asmeniui, jeigu paraišką pasirašo ne vadovas

 

 

12.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto deklaracija

Taip

 

13.

Dotacijos sutartis (vienas egzempliorius)

Taip

 

14.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus išduota pažyma (taikoma, jei pareiškėjas yra sudaręs sutartį su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl mokėjimų atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną).

 

 

15.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) išduota pažyma (taikoma, jei pareiškėjas yra sudaręs sutartį su VMI dėl mokėjimų atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną).

 

 

 

21. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Patvirtinu, kad:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2. Prašomas finansavimas yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma.

3. Esu susipažinęs (-usi) su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais projektų finansavimo sąlygų apraše. Jeigu keičiant projektų finansavimo sąlygų aprašą bus nustatyta naujų reikalavimų ir sąlygų, sutinku jų laikytis.

4. Man žinoma, kad projektas, kuriam finansuoti teikiama ši paraiška, bus vykdomas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

5. Įsipareigoju per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą pateikti jai reikiamą informaciją ir (arba) atlikti Lietuvos Respublikos ir ES atsakingų institucijų nurodytus veiksmus, vykdomus dėl projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų ir kitų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą, taikymo.

6. Aš arba mano atstovaujamas pareiškėjas esu (yra) įvykdęs (įvykdžiusi) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei pareiškėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienio pilietis, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

7. Aš arba mano atstovaujamo pareiškėjo vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata jam nėra taikoma).

8. Mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra perkėlęs gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.

9. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.

10. Mano atstovaujamam pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras atlikti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms).

11. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

12. Mano atstovaujamas pareiškėjas paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

13. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais) ir jeigu įgyvendinant projektą bus patiriamos PVM išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, patvirtinu, kad jungtinės veiklos sutartimis ar kitais būdais užtikrinsiu, kad įgyvendinant projektą numatomos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai bus skirti partnerio ne ekonominei veiklai ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20–26, 29, 33 straipsniuose nustatytoms veiklos rūšims (ši nuostata nėra taikoma užsienyje registruotiems juridiniams asmenims arba užsienio piliečiams).

14. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad užsienyje sumokėto Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens PVM negalima susigrąžinti pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių prašymų priėmimo sistema (EPRIS), o susigrąžinus PVM reikia nedelsiant apie tai informuoti įgyvendinančiąją instituciją.

15. Mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo, kaip valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.

16. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.

17. Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas 2014–2020 metų struktūrinių fondų lėšų finansavimo laikotarpiu.

18. Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą.

19. Sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys audituotų ir tikrintų mano, kaip projekto vykdytojo, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su projekto įgyvendinimu. Sutinku, kad minėtos institucijos veiksmų programos administravimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti prašytų ir gautų visą reikiamą informaciją apie mane, mano atstovaujamą pareiškėją, paraiškoje nurodytus asmenis iš valstybės, užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių bei kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių.

20. Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu su ja pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

21. Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje ir Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje.

22. Sutinku, kad informacija apie mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo pateiktą paraišką (vardas, pavardė arba pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą dotacijos sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų sumą, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt ir viešinimo tikslais www.invega.lt.

23. Konsultacijų išlaidoms, pagal tokios pačios temos konsultacijas iš kitų nei šiame prašyme nurodytų finansavimo šaltinių nėra skirta, taip pat neplanuojama kreiptis į kitas institucijas dėl papildomo šių veiklų kompensavimo.

24. Man žinoma, kad projekto išlaidų kompensavimas yra de minimis pagalba teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1).

25. Besąlygiškai įsipareigoju grąžinti nepagrįstai gautą projekto išlaidų kompensaciją ar jos dalį, jei ji būtų gauta dėl klaidos, pateiktos neteisingos informacijos, atsiradusio privalomų reikalavimų ar sąlygų neatitikimo ar kitų panašių teisės aktais nustatytų priežasčių pagal INVEGOS rašytinį pareikalavimą per nurodytą terminą;

26. Patvirtinu, jog man žinoma, kad projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos bei suteikus finansavimą teikiamos finansuoti iš kitų programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų ar finansinių mechanizmų (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos, Šveicarijos Konfederacijos ir kita) ir kitų veiksmų programų priemonių, jei dėl to projekto ar jo dalies tinkamos finansuoti išlaidos gali būti finansuotos kelis kartus.

27. Patvirtinu, kad planuojamu įgyvendinti projektu prisidedu prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ 17, 21 ir 27 punktų nuostatų įgyvendinimo:

27.1. Planuojamu įgyvendinti projektu prisidėsiu prie bent vieno iš šių trejų prioritetinių Lietuvos eksporto plėtros tikslų: išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose; skverbtis į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas; skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą;

27.2. Planuojamos įgyvendinti projekto veiklos (specializuotos eksporto konsultacijos) bus susijusios su bent viena šalimi iš šių trejų prioritetinių eksporto rinkų grupių: Pirmoji grupė. Tikslas – išlaikyti ir stiprinti pozicijas (valstybės: Švedija, Vokietija, Norvegija, Suomija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Lenkija, Belgija, Danija, Nyderlandai, Latvija, Estija); Antroji grupė. Tikslas – diversifikuoti produkciją ir mažinti riziką (valstybės: Rusija, Ukraina, Baltarusija, Kazachstanas, Azerbaidžanas, Jungtinės Amerikos Valstijos, Turkija, Italija); Trečioji grupė. Tikslas – tirti galimybes, ieškoti nišų ir įsilieti į naujas rinkas (valstybės: Kinija, Pietų Korėja, Izraelis, Japonija, Indija, Brazilija, Argentina, Kanada, Meksika, Čilė, Turkmėnistanas, Moldova, Armėnija, Gruzija, Malaizija, Indonezija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Pietų Afrikos Respublika, Vietnamas, Omanas, Mongolija)“;

27.3. Planuojamas įgyvendinti projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“, 27 punkte nustatytus eksporto plėtros skatinimo apribojimus – specializuotos eksporto konsultacijos nebus skirtos eksporto plėtrai į rinkas valstybių, taikančių embargą eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams ir paslaugoms, skatinti.

28. Sutinku, kad informacija apie projekto veiklas, su projekto išlaidų kompensacija susijusi informacija, mano kontaktiniai duomenys būtų perduoti trečiosioms šalims ir naudojami tyrimo ir (arba) apklausos tikslais.

29. Sutinku, kad visa informacija apie paraiškos vertinimą, atmetimą, dotacijos sutarties sudarymą, taip pat visa kita informacija, susijusi su projekto įgyvendinimu būtų siunčiama elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje.

30. Sutinku, kad atliekant projektų patikras nuotoliniu būdu INVEGOS darbuotojai nuotoliniu būdu prisijungtų prie vykstančių konsultacijų ir atliktų vykstančių konsultacijų įrašus.

31. Sutinku, kad įgyvendinančioji institucija archyvuotų pasirašytą Dotacijos sutartį, o esant mano prašymui, pateiktų Dotacijos sutarties kopiją.

 

 

 

 

(pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas,

jei galima nurodyti)                                                                                                     (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

_____________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos

fondų investicijų veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio

verslo konkurencingumo skatinimas“

priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825

„Expo konsultantas LT“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

5 priedas

 

 

(Pažymos apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą formos pavyzdys)

 

 

Pažyma apie Pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą

(Pildo ir išduoda kredito įstaiga)

 

20    -    -     __________

(data, vieta)

 

 

Pareiškėjo prašymu patvirtiname, kad kredito įstaigos sąskaita Nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)

atidaryta________________________________________________________________________               (kredito įstaigos pavadinimas) 

 

_______________________________________________________________________________.

(įmonės pavadinimas (verslininko vardas, pavardė), įmonės kodas (verslininko asmens kodas))

vardu.

 

 

Kredito įstaigos darbuotojas

 

 

___________________

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

A. V.

_____________________

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos

fondų investicijų veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio

verslo konkurencingumo skatinimas“

priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825

„Expo konsultantas LT“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

6 priedas

 

ESFIVP-I-2

 

DOTACIJOS SUTARTIS

 

___________ Nr. _____________(Įrašomas projekto kodas)

(data)                (numeris)

 

Uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
(
toliau – įgyvendinančioji institucija), atstovaujama Sutarties 8.1 papunktyje nurodyto asmens, veikiančio pagal įstatus arba pagal kitą Sutarties 8.1 papunktyje nurodytą atstovavimo pagrindą, ir__________

                                                                           (projekto vykdytojo pavadinimas/vardas, pavardė)

(toliau – projekto vykdytojas), atstovaujamas (-a) Sutarties 8.2 papunktyje nurodyto asmens, veikiančio pagal įstatus arba pagal kitą Sutarties 8.2 papunktyje nurodytą atstovavimo pagrindą, toliau – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis, sudaro šią dotacijos sutartį (toliau – Sutartis)

1.       Sutarties dalykas

1.1. Sutartyje yra nustatoma iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto, aukštos kokybės konsultacijų eksporto ir įmonių tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo klausimais, skirtų iki 3 metų veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) arba aukštos kokybės konsultacijų eksporto ir įmonių tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo klausimais, skirtų virš 3 metų veikiančioms MVĮ

(toliau – projektas), finansuojamo pagal priemonę Nr. 03.2.1-IVG-T-825
„Expo konsultantas LT“ (toliau – Priemonė), finansavimo tvarka ir sąlygos.

1.2. Projekto, įgyvendinamo pagal Sutartį, veikla (viena iš Sutarties 1.1 papunktyje nurodytų veiklų) nurodoma įgyvendinančiosios institucijos sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio ir Sutarties pasirašymo.

 

2.       Sutarties šalių teisės ir įsipareigojimai

2.1.    Projekto vykdytojas įgyvendindamas projektą įsipareigoja pasiekti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. _______d. įsakymu Nr.__________(toliau – Aprašas), nurodytą projekto tikslą, uždavinius ir rezultatus.

2.2.    Projektas finansuojamas vadovaujantis Apraše, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės), ir Sutartyje nustatyta tvarka.

2.3.    Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.4.    Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Sutarties Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

2.5.    Šalys susitaria, kad, Sutarties keitimai ir Sutarties nutraukimas bei sprendimai dėl nustatytų pažeidimų, lėšų grąžinimo, papildomo finansavimo skyrimo, išlaidų pripažinimo netinkamomis finansuoti, pradėtos Sutarties nutraukimo procedūros yra siunčiami projekto vykdytojo paraiškoje nurodytu el. pašto adresu, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Visa kita su projekto įgyvendinimu susijusi informacija projekto vykdytojui siunčiama paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu arba, esant techninių galimybių, tiesiogiai interaktyviai („on-line“ režimu).

2.6.      Projekto vykdytojas sutinka:

2.6.1.   kad, tais atvejais, jei keičiant ar pildant Aprašą po paraiškos pateikimo ir Sutarties sudarymo bus patvirtinta naujų ir (arba) nustatyta papildomų reikalavimų, sąlygų, konsultacijų išlaidų kompensavimo dydžių ar nauja konsultacijų išlaidų kompensavimo tvarka, jų laikytis;

2.6.2.   kad informacija apie projektą (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, numatomo suteikti finansavimo ir suteikto finansavimo dydis) būtų paskelbta viešai interneto svetainėje www.invega.lt ir ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt;

2.6.3.   kad paraiškoje ir jos prieduose pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi įgyvendinančiosios institucijos vidaus informacinėje sistemoje ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemyje;

2.6.4.   besąlygiškai grąžinti nepagrįstai gautą konsultacijų išlaidų kompensaciją ar jos dalį, jei ji būtų gauta dėl klaidos, pateiktos neteisingos informacijos, atsiradusio privalomų reikalavimų ar sąlygų neatitikimo ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų priežasčių pagal įgyvendinančiosios institucijos rašytinį pareikalavimą per nurodytą terminą. Grąžinimas vykdomas Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

2.7.      Projekto vykdytojas turi informuoti įgyvendinančiąją instituciją raštu, jei projekto vykdymo metu jo (juridinio asmens) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai) arba kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo ir (arba) projekto vykdytojo apskaitos dokumentus, įgijo ar turi neišnykusį arba nepanaikintą teistumą arba dėl pareiškėjo ir (arba) projekto vykdytojo (juridinio asmens) per paskutinius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, ekonomine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų).

2.8.      Projekto vykdytojas turi informuoti įgyvendinančiąją instituciją raštu, jei projekto vykdytojui, kuris kaip darbdavys leido dirbti asmenims nelegaliai, pradėtas taikyti apribojimas 5 ateinančius metus nuo nelegalaus įdarbinimo nustatymo dienos skirti jam (pareiškėjui ir (arba) projekto vykdytojui) ES finansinę paramą, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą.

2.9.      Įgyvendinančioji institucija vienašališkai gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

2.9.1.   kai nevykdomos ar pažeidžiamos kompensavimo sąlygos, nurodytos Aprašo IV skyriuje, ar nustatoma, kad projekto vykdytojas neįvykdė ar pažeidė Sutartį;

2.9.2.   kai projekto vykdytojas yra restruktūrizuojamas, bankrutuojantis ar likviduojamas;

2.9.3.   kai projekto vykdytojas prašo nekompensuoti konsultacijų išlaidų dalies;

2.9.4.   kai nustatomas pažeidimas dėl Sutarties ir ES bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų ir sąlygų laikymosi;

2.9.5.   kai buvo nustatyta, kad pagal Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktų nustatytas valstybės pagalbos teikimo taisykles atitinkama pagalba negali būti teikiama;

2.9.6.   kai nustatoma, kad paraiškoje pateikti patvirtinimai ar pateikti duomenys yra neteisingi ir per įgyvendinančiosios institucijos nurodytą terminą atitinkami trūkumai nėra pašalinami;

2.9.7.   kai per visą kompensacijos laikotarpį, nurodytą Sutarties 4.1 papunktyje, projekto vykdytojas nesikonsultavo, t. y. nevykdė veiklų, nurodytų Aprašo 10 punkte (sprendimas dėl Sutarties nutraukimo nepriimamas ir nesiunčiamas projekto vykdytojui).

 

3.       Projektui skirtos finansavimo lėšos

3.1.    Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma bus apskaičiuojama pagal VšĮ „Versli Lietuva“ teikiamas ataskaitas apie projekto vykdytojo gautas ir apmokėtas konsultacijas.

3.2.    Projekto vykdytojui Sutarties galiojimo laikotarpiu skiriama iki 4 000 eurų (keturi tūkstančiai eurų) projekto finansavimo lėšų Sutarties 3.1 papunktyje nurodytoms projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Maksimali finansavimo suma ir kitos projekto finansavimo sąlygos nurodomos įgyvendinančiosios institucijos sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio. Atskiri mokėjimai už konsultacijas sudaro:

3.2.1.        jei pareiškėjas yra MVĮ, veikianti iki 3 metų, – 85 proc. pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. konsultacijų išlaidų. MVĮ amžius nustatomas paraiškos registravimo dieną;

3.2.2.     jei pareiškėjas yra MVĮ, veikianti nuo 3 metų (imtinai), – 50 proc. pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. konsultacijų išlaidų. MVĮ amžius nustatomas paraiškos registravimo dieną.

 

 

3.3.    Projekto vykdytojas įsipareigoja apmokėti konsultantui 100 proc. konsultacijų išlaidų, kurios gali būti mokamos dalimis už konsultacijų valandas. Projekto vykdytojui sumokėjus už konsultacijų valandas ir laikantis visų įsipareigojimų pagal Sutartį, projekto vykdytojui yra kompensuojama dalis jo patirtų išlaidų, vadovaujantis Aprašu.

3.4.    Projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo lėšų apmokėti Sutarties 3.1 papunktyje nurodytas projekto tinkamas finansuoti išlaidas, kurios nėra apmokamos Sutarties 3.2 papunktyje nurodytomis lėšomis, ir visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas.

 

4.       Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga

4.1.    Visos projekto veiklos turi būti įvykdytos ir visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos per kompensacijos laikotarpį, t. y. per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir sprendimo dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio priėmimo datos.

4.2.    Visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos po Sutarties įsigaliojimo datos ir sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio nurodytos dienos iki Sutarties 4.1 papunktyje nurodyto laikotarpio pabaigos ir apmokėtos ne anksčiau kaip iki Sutartyje ir sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio nurodytos dienos.

 

5.       Mokėjimai

5.1.    Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu (įskaitant supaprastintą išlaidų apmokėjimą). Mokėjimai projekto vykdytojui atliekami Apraše nustatyta tvarka.

5.2.    Projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai neteikia projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų, nes projekto įvykdymo dokumentus įgyvendinančiajai institucijai pateikia VšĮ „Versli Lietuva“.

5.3.    Jei po Sutarties pasirašymo paaiškėjus tam tikroms aplinkybėms, lėšos projektui finansuoti, pripažintos nesuderinamomis su ES bendrąja rinka, taip pat kitais Projektų taisyklėse nustatytais atvejais, projekto vykdytojas besąlygiškai įsipareigoja šias lėšas grąžinti kartu su palūkanomis, kurias nustato Europos Komisija, kai teikiama neteisėta pagalba.

 

6.       Kitos sąlygos

6.1.    Projekto vykdytojas neprivalo saugoti su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų.

6.2.    Projekto vykdytojas įsipareigoja į savo patalpas įsileisti Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos ir įgyvendinančiosios institucijos įgaliotus asmenis, kurie galės susipažinti su projekto įgyvendinimu susijusia informacija.

6.3.    Projekto vykdytojas patvirtina, kad sutinka, kad įgyvendinančioji institucija, atlikdama Projektų taisyklėse bei kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, tvarkytų Sutartyje ir kituose Projekto vykdytojo pateiktuose dokumentuose bei patikrų metu padarytuose įrašuose esančius asmens duomenis, taip pat gautų informaciją apie projekto vykdytoją ir, jeigu taikoma, partnerį (-ius) iš valstybės ir užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių ir kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių.

6.4.    Projekto vykdytojas patvirtina, kad yra informuotas, kad informacija apie jį, kaip pareiškėją, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma bus skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt.

6.5.    Projekto vykdytojas įsipareigoja sudaryti sąlygas įgyvendinančiajai institucijai Projektų taisyklių bei kitų projekto vykdymo bei patikros sąlygas reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka atlikti projekto patikrą vietoje, įskaitant tuos atvejus, kai projekto įgyvendinimo vieta yra projekto vykdytojo gyvenamoji vieta. Projektų patikros taip pat gali būti atliekamos nuotoliniu būdu – įgyvendinančiosios institucijos darbuotojams, atliekantiems patikras, nuotoliniu būdu prisijungiant prie vykstančių konsultacijų. Projekto vykdytojas sutinka, kad atliekant patikras konsultacijos gali būti įrašomos.

6.6.    Kitam ūkio subjektui perėmus teises į projekto vykdytojo įsipareigojimus, susijusius su konsultacijomis, kurių išlaidų dalis yra kompensuojama pagal Sutartį, Sutartis netenka galios.

 

7.       Baigiamosios nuostatos

7.1.    Sutartis įsigalioja nuo Sutartyje ir sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio nurodytos datos ir galioja tol, kol Šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį arba Sutartis nutraukiama.

7.2.    Kiekvieną kartą baigusi paraiškų vertinimą, įgyvendinančioji institucija su atrinktu pareiškėju sudaro Sutartį:

7.2.1. kai yra gautas pareiškėjo pasirašytas popierinis dotacijos sutarties egzempliorius, sudarant dotacijos sutartį apsikeičiama sutarties egzemplioriais – projekto vykdytojo pasirašyta dotacijos sutartis lieka įgyvendinančiajai institucijai, o projekto vykdytojui išsiunčiamas įgyvendinančiosios institucijos kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas Sutarties egzempliorius;

7.2.2. kai yra gauta pareiškėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta sutartis, Sutartis sudaroma vienu egzemplioriumi – įgyvendinančioji institucija kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo ir projekto vykdytojui išsiunčia abiejų šalių pasirašytą Sutartį.

7.3.    Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais. Šalių ginčai, kilę dėl jos vykdymo, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.4.    Projekto vykdytojo pateikta paraiška su priedais, taip pat įgyvendinančiosios institucijos sprendimas dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio ir Sutarties pasirašymo yra laikomi sudėtine šios Sutarties dalimi.

7.5.    Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso, elektroninio pašto adreso, kuriuos viena kitai nurodė Sutartyje, pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.

7.6.    Įgyvendinančiosios institucijos adresas ir rekvizitai:

 

Juridinio asmens pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“

Juridinio asmens kodas

110084026

Adresas

Konstitucijos pr. 7, Vilnius

Pašto kodas

09308

Telefonas

+370 5 210 7510

El. paštas

expo@invega.lt

 

7.7.      Projekto vykdytojo adresas ir rekvizitai:

projekto vykdytojo pavadinimas/vardas, pavardė

Nurodyti paraišką pateikusio juridinio asmens pavadinimą.

Projekto vykdytojo kodas

Nurodyti juridinio asmens kodą pagal Juridinių asmenų registro duomenis.

Adresas

PASTABA: nurodyti buveinės adresą, privaloma nurodyti ir pašto kodą

Adresas korespondencijai

PASTABA: nurodyti adresą korespondencijai, jei skiriasi nuo buveinės adreso, privaloma nurodyti ir pašto kodą

Telefonas

 

El. paštas

Nurodytas paraiškoje

 

 

8.    Šalių parašai

 

8.1. Įgyvendinančiosios institucijos atstovas

8.2. Projekto vykdytojo atstovas

___________________________________

(pareigos)

 

_________________________________

 

(vardas ir pavardė)

___________________________________

(pareigos, jeigu galima nurodyti)

 

_________________________________

 

(vardas ir pavardė)

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(parašas)

______________________________________ (atstovavimo pagrindas: įgaliojimas, prokūra, kt.) (kai Sutartį pasirašo ne projekto vykdytojas ar projekto vykdytojo vadovas, prie sutarties turi būti pridedamas atstovo teisę pasirašyti Sutartį patvirtinantis dokumentas ar šio dokumento patvirtinta kopija)