herbas2

Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL pritarimo MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitai

2019 m. kovo 28 d. Nr. B1-53

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B1-215 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. B1-256 redakcija), 206, 207 punktais,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Stasys Žvinys