PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T1-345 „DĖL PLUNGĖS MIESTO PIRTIES PASLAUGŲ KAINŲ IR VIEŠOJO TUALETO VIENKARTINIO MOKESČIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 28 d. Nr. T1-111

Plungė

 

 

Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 „Dėl Plungės miesto pirties paslaugų kainų ir viešojo tualeto vienkartinio mokesčio patvirtinimo“ 4 punktą, iš jo išbraukiant žodį „birželio“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Audrius Klišonis