MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDROSIOS GARANTIJOS REFERENCINIO DYDŽIO NUSTATYMO KONTROLINIO KLAUSIMYNO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. 1B-1233

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“:

1. T v i r t i n u Bendrosios garantijos referencinio dydžio nustatymo kontrolinį klausimyną (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. asmenų, siekiančių naudoti arba jau naudojančių 100 proc. referencinio dydžio bendrąją garantiją, suteikiamą vadovaujantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/632 (OL 2019 L 111, p. 54), 95 straipsniu, referencinio dydžio nustatymo patikrinimai asmenų buveinėse atliekami teisės aktų nustatyta tvarka naudojant šio įsakymo 1 punktu patvirtintą kontrolinį klausimyną (toliau – kontrolinis klausimynas);

2.2. kontrolinis klausimynas gali būti nenaudojamas tik tuomet, kai patikrinimo tikslas yra detaliai patikrinti konkretų klausimą (rizikos požymį, aspektą) iš kontrolinio klausimyno, dėl kurio muitinė turi pagrįstos informacijos ir kurio neištyrimas (nepatikrinimas) gali lemti reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimą;

2.3. už kontroliniame klausimyne nenurodytų reikalavimų pažeidimus tikrinamam asmeniui netaikomos poveikio priemonės, jeigu teisės aktai numato tokią galimybę (nuobaudos, veiklos ribojimas ir kitos), išskyrus išimtinius atvejus, kai poveikio priemonės yra būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui,
t. y. kai tam tikras į kontrolinį klausimyną neįtrauktas klausimas (rizikos požymis, aspektas) tam tikromis aplinkybėmis yra esminis;

2.4. dėl kontroliniame klausimyne nenurodytų reikalavimų pažeidimų tikrintam asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka gali būti surašomi nurodymai, įpareigojimai, kuriuos asmuo turi per tam tikrą laikotarpį pašalinti.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                                              Jonas Miškinis

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1B-1233

 

 

BENDROSIOS GARANTIJOS REFERENCINIO DYDŽIO NUSTATYMO KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

 

I. Bendroji dalis

Eil. Nr.

Pavadinimas

1.

__________________ teritorinės muitinės 20____ m. ________________ d. patikrinimo ataskaitos (sprendimo) Nr. ____________________, kurioje (kuriame) pateikiamos išvados dėl asmens atitikimo nustatytiems reikalavimams, priedas

2.

Tikslus tikrinamo asmens pavadinimas, registravimo kodas

 

3.

Patikrinimą atlikusio muitinės pareigūno (pareigūnų) pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė

 

4.

Patikrinimo pagal šį kontrolinį klausimyną atlikimo data

II. Patikrinimas atliekamas asmens buveinėje (vykdo struktūrinis padalinys, atsakingas už ūkinės komercinės veiklos patikrinimų (teminių mokestinių, tikslinių muitinių) atlikimą)

Eil. Nr.

Reikalavimai

Teisės aktų nuostatos1

Taip/Ne/ Neaktualu

Pastabos

1.

Ar asmeniui (pareiškėjui) suteiktas įgaliotojo ekonominės veiklos vykdyto statusas?

 

1–39 ir 95 str.

4–40 ir41 p.

5–2 dalis

 

 

Taip                 

 

Ne                    

 

Neaktualu        

 

2.

Ar pareiškėjas pateikė informaciją (kontaktinę) apie vadovą ar valdymą kontroliuojantį asmenį, už muitinės klausimus atsakingą asmenį ir jo kompetenciją įrodančius dokumentus?

1–39 str. d p.

3–27 str.

4–40 – 49 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Neaktualu        

 

3.

Ar pareiškėjas pateikė informaciją apie jo pagrindinius apskaitos registrus (rūšis, laikymo ir apskaitos vedimo vietas)?

1–23, 214 str.

2–116 str.

4–48 – 57 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Neaktualu        

 

4.

Ar pareiškėjas nurodė savo siūlomą bendrosios garantijos referencinį dydį?

1–90 – 96 str.

3–155 – 157 str.

4–40 – 53 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Neaktualu        

 

 

 

2

 

 

5.

Ar pareiškėjas nurodė tą muitinės operacijų grupę, kurių atžvilgiu skaičiuojamas pradinis referencinis dydis (vienas iš mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos supaprastinimų)?

1–89 – 98 str.

3–155 – 157 str.

4–40 – 57 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Neaktualu        

 

6.

Ar pareiškėjas pateikė informaciją apie prekes, dėl kurių galinti atsirasti arba atsiradusi mokestinių prievolių suma, (jų muitinę vertę, kiekį ir pan.)?

1–89 – 98 str.

3–155 – 157 str.

4–40 – 57 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Neaktualu        

 

7.

Ar pareiškėjas nurodė vidutinę vienos muitinės operacijos trukmę (dienomis), apskaičiuotą remiantis muitinės operacijomis, pareiškėjo planuojamomis vykdyti arba vykdytomis mažiausiai 3 pastaruosius mėnesius?

1–89 – 98 str.

3–155 – 157 str.

4–40 – 57 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Neaktualu        

 

8.

Ar pareiškėjas nurodė planuojamų muitinės operacijų kiekį, jei jų pareiškėjas anksčiau nevykdė?

1–89 – 98 str.

3–155 – 157 str.

4–40 – 57 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Neaktualu        

 

9.

Ar pareiškėjas pateikė informaciją, kuria remiantis pareiškėjas apskaičiavo savo siūlomą bendrosios garantijos referencinį dydį (atskiriame dokumente arba prašyme)?

1–89 – 98 str.

3–155 – 157 str.

4–40 – 57 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Neaktualu        

 

10.

Ar pareiškėjas pateikė aprašytas priemones, kurias jis taiko arba numato taikyti užtikrindamas, kad prisiimtų įsipareigojimų (atsiradusių arba galinčių atsirasti mokestinių prievolių) suma nebūtų didesnė už nustatytą referencinį dydį (atskiriame dokumente arba prašyme)?

1–89 – 98 str.

3–155 – 157 str.

4–40 – 57 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Neaktualu     

 

11.

Ar pareiškėjas pateikė papildomą informaciją, padėsiančią įvertinti, ar pareiškėjas atitinka leidimo sąlygas (apibūdinta pareiškėjo ekonominė veikla, įmonės struktūra, darbuotojų skaičius, vidaus kontrolės tvarka ir pan., atskiriame dokumente arba prašyme)?

1–89 – 98 str.

3–155 – 157 str.

4–40 – 57 p.

 

Taip                 

 

Ne                    

 


Neaktualu      

 

 

 

 

 

 

 

3

 

III. Baigiamoji dalis

Patikrinimą atlikusio muitinės pareigūno (pareigūnų) pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė

Patikrinime dalyvavusio tikrinamo asmens atstovo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė

 

Kontroliniame klausimyne naudojamos santrumpos

Santrumpa

Pavadinimas

Asmuo (pareiškėjas)

Lietuvos Respublikoje įregistruotas ir veikiantis asmuo (pareiškėjas), kuris pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę pripažįstamas galinčiu atlikti teisinius veiksmus

Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos supaprastinimas

Ekonominės veiklos vykdytojo (pareiškėjo) prašymu muitinės išduodamas leidimas naudoti mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos vienu ar keliais supaprastinimais, jeigu pareiškėjas atitinka atitinkamam leidimui gauti nustatytas sąlygas

Apskaitos registrai

Apskaita, vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos standartais ir kitais su apskaita susijusiais teisės aktais

 

Teisės aktų ir Europos Komisijos dokumentų, susijusių su garantijų išdavimu, priežiūra ir šiuo kontroliniu klausimynu, sąrašas

Eil. Nr.

Pavadinimas

1.

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/632 (OL 2019 L 111, p. 54), 23, 39, 89–98, 214 straipsniai

2.

2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/1143 (OL 2019 L 184, p. 2), 81–86, 116 straipsniai

3.

2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p. 558), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. rugsėjo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1394 (OL 2019 L 234, p. 1), 155–159, 244 straipsniai, 32-03 priedo 1a ir 1b punktų papunkčiai

4

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus
2016-04-14 įsakymas Nr. 1B-273 „Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“

5.

Europos Komisijos parengto ir 2016-03-11 patvirtinto dokumento „Įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų gairės“ (TAXUD/B2/047/2011-Rev.6) 2 dalis

 

__________________