Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2015 04 21

 

 

REZOLIUCIJA MEPC.186(59)

 

(priimta 2009 m. liepos 17 d.)

 

1973 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL TERŠIMO IŠ LAIVŲ PREVENCIJOS 1978 M. PROTOKOLO PRIEDO PAKEITIMAI

 

(MARPOL I priedo papildymas nauju 8 skyriumi ir susiję TTNP liudijimo priedo

 

(B formos) pakeitimai)

 

 

 

JŪRŲ APLINKOS APSAUGOS KOMITETAS,

 

prisimindamas Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos 38 straipsnio a punktą dėl Jūros aplinkos apsaugos komiteto (toliau – Komitetas) funkcijų, kurios jam priskirtos vadovaujantis tarptautinėmis konvencijomis dėl jūrų taršos iš laivų prevencijos ir kontrolės;

 

pabrėždamas 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (toliau – 1973 m. Konvencija) 16 straipsnį ir 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. Protokolo (toliau – 1978 m. Protokolas) VI straipsnį, kuriuose nustatyta 1978 m. Protokolo pakeitimų tvarka ir atitinkamam Organizacijos padaliniui pavedama svarstyti ir priimti 1973 m. Konvencijos su pakeitimais, padarytais 1978 m. Protokolu (toliau – MARPOL 73/78), pakeitimus;

 

apsvarstęs naujos MARPOL 73/78 IV priedo 13 taisyklės dėl uosto valstybės vykdomos veiklos reikalavimų vykdymo kontrolės projektą,

 

1. priima, vadovaudamasis 1973 m. Konvencijos 16 straipsnio d punktu, MARPOL 73/78 I priedo pakeitimus, kuriais minėtas priedas papildomas nauju 8 skyriumi, taip pat susijusius TTNP liudijimo B formos priedo pakeitimus, kurių tekstas pateikiamas šios Rezoliucijos priede.

 

2. nustato, vadovaudamasis 1973 m. Konvencijos 16 straipsnio 2 dalies f punkto iii papunkčiu, kad pakeitimai laikomi priimtais 2010 m. liepos 1 d., nebent iki tos dienos ne mažiau kaip trečdalis Konvencijos šalių arba Šalys, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip 50 proc. bendrosios pasaulio prekybos laivyno talpos, būtų pranešusios Organizacijai, kad jos prieštarauja šiems pakeitimams.

 

3. atkreipia Konvencijos Šalių dėmesį, kad vadovaujantis 1973 m. Konvencijos 16 straipsnio 2 dalies g punkto ii papunkčio nuostatomis, minėti pakeitimai įsigalioja 2011 m. sausio 1 d., priėmus juos pagal pirmiau išdėstytą 2 dalį;

 

4. prašo Generalinio sekretoriaus perduoti, vadovaujantis 1973 m. Konvencijos 16 straipsnio 2 dalies e punkto nuostata, visoms MARPOL 73/78 Šalims patvirtintas šios Rezoliucijos kopijas ir jos Priede pateiktų pakeitimų tekstą;

 

5. taip pat prašo Generalinio sekretoriaus perduoti šios Rezoliucijos ir jos Priedo kopijas Organizacijos narėms, kurios nėra MARPOL 73/78 Šalys.

 


PRIEDAS

 

 

 

(MARPOL I priedo papildymas nauju 8 skyriumi ir susiję TTNP liudijimo priedo (B formos) pakeitimai)

 

 

 

1. Priedas papildomas nauju 8 skyriumi:

 

8 SKYRIUS

 

TARŠOS PREVENCIJA PERKRAUNANT NAFTOS KROVINIUS JŪROJE IŠ VIENO TANKLAIVIO Į KITĄ

 

 

 

40 taisyklė

 

Taikymo sritis

 

1. Šiame skyriuje pateiktos taisyklės taikomos 150 ir didesnės bendrosios talpos naftos tanklaiviams, kurių vežami naftos kroviniai jūroje perkraunami iš vieno tanklaivio į kitą (STS (angl. ship to ship) operacijos)) ir jų STS operacijoms, atliktoms 2012 m. balandžio 1 d. ir vėliau. Tačiau STS operacijas atliekant iki minėtos datos, bet po to, kai Administracija patvirtino 41 taisyklės 1 punkte nurodytą STS operacijų planą, reikia kuo labiau laikytis STS operacijų plano.

 

2. Šiame skyriuje pateiktos taisyklės netaikomos naftos perkrovimo operacijoms, susijusioms su fiksuotomis ar plūduriuojančiomis platformomis, įskaitant gręžimo įrenginius, plūdriuosius produkcijos, sandėliavimo ir iškrovimo įrenginius (PPSĮ), naudojamus jūros produkcijai ir naftai sandėliuoti, bei plūdriuosius sandėliavimo vienetus (PSV), naudojamus pagamintai naftai sandėliuoti jūroje[1].

 

3. Šiame skyriuje pateiktos taisyklės netaikomos bunkerio atsargų papildymo operacijoms.

 

4. Šiame skyriuje pateiktos taisyklės netaikomos STS operacijoms, kurios būtinos dėl laivo saugumo ar gelbėjant žmogaus gyvybę jūroje, taip pat kovojant su konkrečiais taršos atvejais, kad taršos daroma žala būtų kuo labiau sumažinta.

 

5. Šiame skyriuje pateiktos taisyklės netaikomos STS operacijoms, jei bent vienas iš operacijoje dalyvaujančių laivų yra karo laivas, karinio laivyno pagalbinis laivas arba kitas valstybei priklausantis ar jos eksploatuojamas laivas, kurie atitinkamu laiku naudojami tik valstybinei nekomercinei veiklai. Tačiau kiekviena Valstybė, imdamasi atitinkamų priemonių, neribojančių tokių laivų veiksmų ar operatyvinių pajėgumų, užtikrina, kad šie laivai bus naudojami pagal šio skyriaus nuostatas, kiek tai pagrįsta ir praktiškai įgyvendinama.

 

 


 

 

41 taisyklė

 

Bendros saugumo ir aplinkos apsaugos taisyklės

 

1. Ne vėliau kaip pirmosios laivo metinės, tarpinės ar atnaujinimo apžiūros, kuri turi būti atlikta 2011 m. sausio 1 d. ar vėliau, dieną kiekviename STS operacijas atliekančiame tanklaivyje turi būti planas, kuriame būtų nurodyta, kaip atliekamos STS operacijos (toliau – STS operacijų planas). Kiekvieno tanklaivio STS operacijų planą patvirtina Administracija. STS operacijų planas sudaromas raštu laivo darbine kalba.

 

2. STS operacijų planas rengiamas atsižvelgiant į informaciją, pateiktą Organizacijos nurodytose STS operacijų geriausios praktikos gairėse[2]. STS operacijų planas gali būti įtrauktas į esamą Saugumo valdymo sistemą, nurodytą 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos, su pakeitimais, IX skyriuje, jei ji privaloma atitinkamam tanklaiviui.

 

3. Visi tanklaiviai, kuriems taikomas šis skyrius ir kurie atlieka STS operacijas, turi vadovautis STS operacijų planu.

 

4. Asmuo, kuris atlieka bendrą patariamąją STS operacijų priežiūrą, turi sugebėti atlikti visas atitinkamas pareigas, atsižvelgiant į kvalifikacijas, įtrauktas į Organizacijos nurodytas STS operacijų geriausios praktikos gaires[3].

 

5. STS operacijų įrašai[4] trejus metus laikomi laive taip, kad juos bet kada galėtų patikrinti bet kuri šios Konvencijos Šalis.

 

 

 

42 taisyklė

 

Informavimas

 

1. Kiekvienas tanklaivis, kuriam taikomas šis skyrius ir kuris planuoja STS operacijas atlikti šios Konvencijos Šalies teritoriniuose vandenyse arba išskirtinėje ekonominėje zonoje, tai Šaliai apie tai praneša likus bent 48 valandoms iki numatytų STS operacijų. Išimties atveju, kai visa 2 punkte nurodyta informacija likus ne mažiau nei 48 valandoms nėra žinoma, naftos krovinius iškraunantis tanklaivis prieš ne mažiau nei 48 valandas informuoja šios Konvencijos Šalį, kad STS operacija bus atliekama, o 2 punkte nurodyta informacija Šaliai bus pateikta, kai tik bus žinoma.

 

2. Šios taisyklės[5] 1 punkte nurodytame pranešime pateikiama bent tokia informacija:

 

1) STS operacijose dalyvaujančių naftos tanklaivių pavadinimai, vėliavos, šaukiniai, IMO numeris ir numatomas atplaukimo laikas;

 

2) planuojamų STS operacijų pradžios data, laikas ir geografinė vietovė;

 

3) ar STS operacijos bus atliekamos laivui plaukiant ar nuleidus inkarą;

 

4) kuro tipas ir kiekis;

 

5) planuojama STS operacijų trukmė;

 

6) STS operacijų paslaugų teikėjo arba asmens, atliekančio bendrą patariamąją priežiūrą, tapatybė ir kontaktinė informacija;

 

7) patvirtinimas, kad tanklaivyje yra STS operacijų planas, atitinkantis 41 taisyklės reikalavimus.

 

3. Jei numatomas tanklaivio atvykimo į STS operacijų vietą ar zoną laikas pasikeičia daugiau nei 6 valandomis, naftos tanklaivio kapitonas, savininkas ar agentas apie numatomą naują atvykimo laiką informuoja šios Konvencijos Šalį, nurodytą šios taisyklės 1 punkte.“

 

2. Naftos tanklaivių sandaros ir įrangos registracijos žurnalas (B forma) papildomas nauju 8A punktu:

 

8A. Jūroje atliekamos naftos perkrovimo iš vieno laivo į kitą operacijos

 

(41 taisyklė)

 

8A.1. Naftos tanklaivis aprūpinamas STS operacijos planu pagal 41 taisyklę.“

 

***

 

 

 

 

 

 [1] Naujos redakcijos MARPOL I priedo 7 skyrius (Rezoliucija MEPC.117(52)) ir UNCLOS 56 straipsnis taikomi ir juose šios operacijos reglamentuojamos.

[2] IMO Taršos nafta vadovo I skyrius „Prevencija“ su pakeitimais; Tarptautinių laivybos rūmų (ICS) ir Naftos kompanijų tarptautinio jūrų forumo (OCIMF) Naftos krovinių perkrovimo iš laivo į laivą vadovas, 4 leid., 2005.

[3] IMO Taršos nafta vadovo I skyrius „Prevencija“ su pakeitimais; Tarptautinių laivybos rūmų (ICS) ir Naftos kompanijų tarptautinio jūrų forumo (OCIMF) Naftos krovinių perkrovimo iš laivo į laivą vadovas, 4 leid., 2005.

[4] Naujos redakcijos MARPOL  I priedo 3 ir 4 skyriai (Rezoliucija MEPC.117(52)); Reikalavimai dėl  bunkerių atsargų papildymo ir naftos krovinių perkrovimo operacijų registravimo Naftos operacijų žurnale, taip pat dėl STS operacijų plane nurodytų įrašų.

[5] 2007 m. gruodžio 31 d. dokumente MSC-MEPC.6/Circ.4 ar vėlesniuose jį keičiančiuose dokumentuose nurodytas nacionalinis operatyvinis ryšių palaikymo punktas.