LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-310 „DĖL LIETUVOS ATSTOVŲ IR EKSPERTŲ EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMOS „HORIZONTAS 2020“ KOMITETUOSE PASKYRIMO“ PAKEITIMO

 

 

2019 m. vasario 15 d. Nr. V-126

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS ATSTOVŲ IR EKSPERTŲ EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMOS „HORIZONTAS 2020“ KOMITETUOSE PASKYRIMO

 

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra, nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-77 „Dėl Lietuvos atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra, nuostatų patvirtinimo ir kai kurių švietimo ir mokslo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, 4 punktą:

 

1.    S k i r i u Lietuvos atstovais ir ekspertais Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose:

1.1. komitete „Strateginė konfigūracija“:

1.1.1. atstove Jūratę Devižienę, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vedėją;

1.1.2. atstove ir Europos atvirojo mokslo darbo grupės nare dr. Rūtą Petrauskaitę, Vytauto Didžiojo universiteto profesorę;

1.1.3. pakaitine atstove ir Europos atvirojo mokslo darbo grupės nare Aušrą Gribauskienę, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.1.4. eksperte dr. Živilę Ruželę, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.1.5. eksperte dr. Vilmą Popovienę, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėją;

1.1.6. eksperte dr. Zita Duchovskienę, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėją;

1.1.7. ekspertu Igną Šlapkauską, UAB „Nodus“ direktorių;

1.2. komitete „Europos mokslo taryba; Marie Skłodowska Curie įgūdžių, lavinimo ir karjeros vystymo veiklos; Būsimos ir naujos technologijos“:

1.2.1. atstovu dr. Saulių Marcinkonį, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąjį specialistą;

1.2.2. ekspertu dr. Aidą Alaburdą, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro profesorių;

1.2.3. ekspertu dr. Viktorą Mongirdą, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąjį specialistą;

1.2.4. eksperte Jūratę Vizbarkienę, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.2.5. ekspertu Žaną Matuzanį, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Teisės, pirkimų ir vertinimų skyriaus vyriausiąjį specialistą;

1.3. komitete „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“:

1.3.1. atstove Ramunę Rudokienę, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Mokslo politikos ir analizės skyriaus politikos analitikę;

1.3.2. ekspertu Tomašą Šimulevičių, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausiąjį specialistą;

1.3.3. ekspertu dr. Gediminą Račiukaitį, Fizinių ir technologijos mokslų centro Lazerinių technologijų skyriaus vadovą;

1.3.4. ekspertu Tadą Juknevičių, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro Mokslo politikos analizės skyriaus analitiką;

1.3.5. eksperte Astą Aleksandravičienę, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus specialistę;

1.4. komitete „Informacinės ir komunikacinės technologijos“:

1.4.1. atstovu prof. dr. Robertą Damaševičių, Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto prodekaną mokslui;

1.4.2. ekspertu dr. Saulių Maskeliūną, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto direktoriaus pavaduotoją;

1.4.3. ekspertu Tomašą Šimulevičių, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausiąjį specialistą;

1.4.4. ekspertu Žaną Matuzanį, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Teisės, pirkimų ir vertinimų skyriaus vyriausiąjį specialistą;

1.5. komitete „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas“:

1.5.1. atstovu prof. dr. Giedrių Laukaitį, Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Fizikos katedros vedėją; 

1.5.2. eksperte dr. Aušrą Valiūnienę, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto Fizikinės chemijos katedros docentę;

1.5.3. eksperte dr. Editą Bagdonaitę, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.5.4. ekspertu Tomašą Šimulevičių, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausiąjį specialistą;

1.6. komitete „Kosmosas“:

1.6.1. atstove Eglę Eleną Šataitę, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.6.2. ekspertu Vidmantą Tomkų, Lietuvos aerokosmoso asociacijos konsultantą;

1.6.3. ekspertu dr. Valdą Grigaliūną, Kauno technologijos universiteto Mechatronikos instituto Dinamikos laboratorijos mokslo darbuotoją;

1.6.4. ekspertu Jurgį Vasiliauską, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vyriausiąjį specialistą;

1.7. komitete „Mažos ir vidutinės įmonės ir prieiga prie rizikos kapitalo“:

1.7.1. atstove Olesią Žakevičienę, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento Finansinių priemonių skyriaus vedėją;

1.7.2. eksperte Ingą Beiliūnienę, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ Priemonių valdymo skyriaus vadovę;

1.7.3. eksperte Eglę Eleną Šataitę, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.7.4. ekspertu Igną Šlapkauską, UAB „Nodus“ direktorių;

1.7.5. eksperte dr. Editą Bagdonaitę, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.7.6. eksperte dr. Jolantą Spurgienę, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.8. komitete „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“:

1.8.1. atstove dr. Jolantą Dadonienę, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto profesorę;

1.8.2. ekspertu dr. Adomą Bunevičių, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto vyresnįjį mokslo darbuotoją;

1.8.3. eksperte dr. Živilę Ruželę, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.8.4. eksperte Dainę Denisovienę, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.9. komitete „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika“:

1.9.1. atstovu dr. Darių Liutiką, žemės ūkio viceministrą;

1.9.2. eksperte dr. Gitaną Alenčikienę, Kauno technologijos universiteto Maisto instituto vyriausiąją mokslo darbuotoją;

1.9.3. ekspertu dr. Ričardą Paškauską, Gamtos tyrimų centro Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijos vadovą;

1.9.4. eksperte dr. Zita Duchovskienę, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėją;

1.9.5. eksperte dr. Editą Bagdonaitę, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.9.6. ekspertu dr. Saulių Marcinkonį, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąjį specialistą;

1.10. komitete „Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“:

1.10.1. atstovu dr. Rolandą Urboną, Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotoją;

1.10.2. eksperte dr. Violetą Motuzienę, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katedros profesorę;

1.10.3. eksperte Jūratę Vizbarkienę, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.10.4. eksperte Viktoriją Bražiūnaitę, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.11. komitete „Pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas“:

1.11.1. atstovu doc. dr. Darių Bazarą, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto Logistikos ir transporto vadybos katedros vedėją;

1.11.2. ekspertu dr. Laurencą Raslavičių, Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto mokslo prodekaną;

1.11.3. ekspertu dr. Algirdą Šakalį, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Intermodalinio transporto ir logistikos kompetencijos centro direktorių;

1.11.4.  ekspertu Jurgį Vasiliauską, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vyriausiąjį specialistą;

1.11.5. eksperte Viktoriją Bražiūnaitę, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.12. komitete „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas“:

1.12.1. atstove dr. Brigitą Serafinavičiūtę, Lietuvos mokslo tarybos vykdomo projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas“ (LINO-LT) biuro vadovę;

1.12.2. ekspertu dr. Vidmantą Ulevičių, Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos instituto Aplinkotyros skyriaus Aplinkos fizikos ir chemijos laboratorijos vadovą;

1.12.3. ekspertu dr. Viktorą Mongirdą, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiąjį specialistą;

1.12.4. eksperte Mariną Pociutę, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.13. komitete „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“:

1.13.1. atstove dr. Jolantą Šinkūnienę, Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narę;

1.13.2. ekspertu dr. Ramojų Reimerį, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro Inovacijų politikos analizės skyriaus vadovą, vykdantį direktoriaus funkcijas;

1.13.3. eksperte Agnę Albrechtaitę-Visockienę, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus specialistę;

1.13.4. eksperte Jūratę Vlaščenkienę, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.14. komitete „Saugios bendruomenės ‒ laisvės ir saugumo užtikrinimas Europoje ir jos piliečiams“:

1.14.1. atstove Sonatą Mickutę, Vidaus reikalų ministerijos patarėją;

1.14.2. ekspertu prof. dr. Tomą Krilavičių, Vytauto Didžiojo universiteto Taikomosios informatikos katedros vedėją;

1.14.3. eksperte Egidiją Veršinskienę, Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centro direktorę;

1.14.4. ekspertu Tomą Vileikį, UAB „TOWI“ direktorių;

1.14.5. eksperte Eglę Eleną Šataitę, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.14.6. eksperte Jūratę Vlaščenkienę, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.15. komitete „Euratomas (Sintezė)“:

1.15.1. atstovu dr. Stanislovą Žurauską, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus patarėją;

1.15.2. ekspertu dr. Sigitą Rimkevičių, Lietuvos energetikos instituto direktorių;

1.15.3. eksperte Viktoriją Bražiūnaitę, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.16. komitete „Euratomas (Skilimas)“:

1.16.1. atstovu dr. Stanislovą Žurauską, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus patarėją;

1.16.2. ekspertu habil. dr. Algirdą Kaliatką, Lietuvos energetikos instituto Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyriausiąjį mokslo darbuotoją;

1.16.3. eksperte Viktoriją Bražiūnaitę, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiąją specialistę.

2. N u s t a t a u, kad Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose atstovavimo ir ekspertinė veikla 2014–2020 m. apmokama teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius