KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Generalinis direktorius

 

Įsakymas

dėl KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2017 M. Rugsėjo 28 D. ĮSAKYMO NR. V-788 „dėl lietuvos sporto medicinos centro nuostatų patvirtinimo“

PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 26 d. Nr. V-634

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos sporto medicinos centro nuostatų, patvirtintų Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-788 „Dėl Lietuvos sporto medicinos centro nuostatų patvirtinimo“, 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą. Centro buveinės adresas: Ozo g. 39B-3, LT-07171 Vilnius, Lietuvos Respublika.“

 

 

 

Vyresnioji patarėja,

atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas                                                          Kornelija Tiesnesytė