LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-595 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU KVALIFIKACIJOS TOBULINIMU“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 17 d. Nr. V-1390

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 9 dalimi, Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 52 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. rugpjūčio 21 d. raštą Nr. ((5.52E-04)-5K-2013628)-6K-2004799 „Dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšų“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-1246 „Dėl viešosios įstaigos futbolo klubo „Utenos Utenis“ sporto projekto paraiškos Nr. SRF-KT-2020-1-0050 pakartotinio vertinimo atlikimo“ pagrindu atliktą paraiškos turinio ir išlaidų tinkamumo pakartotinį vertinimą, ir į Sporto projektų komisijos 2020 m. rugsėjo 2 d. protokolą Nr. SG2-11, kuriame pateikiama informacija dėl neįvykusio elektroninio balsavimo:

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. V-595 „Dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su kvalifikacijos tobulinimu“:

1.1. Pakeičiu 1 priedą:

1.1.1. Papildau nauju 4 punktu:

„4

SRF-KT-2020-1-0050

Kvalifikacijos tobulinimas

Kvalifikacijos tobulinimas bendruomenės aktyvinimui

2020-06-01 - 2023-05-31

Ne

VšĮ futbolo klubas „Utenos Utenis“

303204395

97

105 872,61“

 

 

1.1.2. Buvusius 4–19 punktus laikau atitinkamai 5–20 punktais;

1.1.3. Pakeičiu pastraipą „Viso, išskyrus neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančius sporto projektus, skirta:“ ir ją išdėstau taip:

Viso, išskyrus neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančius sporto projektus, skirta:

817 097,02

 

 

1.1.4. Pakeičiu pastraipą „Iš viso:“ ir ją išdėstau taip:

Iš viso:

912 417,02

 

 

1.2. Pakeičiu 2 priedą ir pripažįstu netekusiu galios 3 punktą.

2.    I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                             Algirdas Monkevičius