APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAGEIDAVIMO ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE GAUTI PROCESINIUS DOKUMENTUS ELEKTRONINIU PAŠTU FORMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 8 d. Nr. AD1-201

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 573 straipsniu ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-277 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimo“, 16.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u pridedamą Pageidavimo administracinio nusižengimo byloje gauti procesinius dokumentus elektroniniu paštu formą (toliau – Forma).

2. N u r o d a u Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams:

2.1. vykdantiems administracinių nusižengimų bylų teiseną, pateikti administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims (administracinėn atsakomybėn traukiamiems asmenims) Formą, kai nesurašomas protokolas ar protokolas su administraciniu nurodymu, nepriimamas nutarimas nesurašant protokolo, ir pasiūlyti ją užpildyti arba šių asmenų prašymu užpildyti pagal jų pateiktus duomenis. Užpildytą Formą pridėti prie administracinės bylos (jei asmuo nesutinka, tai pažymima jo paaiškinime ar Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno tarnybiniame pranešime);

2.2. surašant protokolą ar protokolą su administraciniu nurodymu, jei asmuo elektroninio pašto adreso nenurodė valstybės informacinėse sistemose ar registruose ir šis adresas negautas Administracinių nusižengimų registre (toliau – Registras) automatiniu būdu, Registre elektroninį paštą įrašyti rankiniu būdu (jei asmuo neturi elektroninio pašto, tai pažymėti asmens rašytiniame paaiškinime ar administracinio nusižengimo protokolo dalyje – „Asmens paaiškinimas“). Supažindinti asmenį su galimybe gauti procesinius dokumentus elektroniniu paštu ir, jei jis sutinka, tai pažymėti Registre (pažymėjus Registre suformuotame protokole įkelti skiltį „Pageidauju gauti ir siųsti bylos dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis kontaktiniuose duomenyse nurodytu elektroninius paštu ar kitu elektroninių ryšių priemonių adresu“). Jei asmuo nepageidauja gauti procesinių dokumentų elektroniniu paštu, tai pažymėti asmens rašytiniame paaiškinime ar administracinio nusižengimo protokolo dalyje – „Asmens paaiškinimas“.

3. P a v e d u Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos administracijos padalinių vadovams su šiuo įsakymu supažindinti pavaldžius aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnus ir užtikrinti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                         Olga Vėbrien

 

 

Forma patvirtinta

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

2020 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. AD1-201000

 

PAGEIDAVIMO ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE GAUTI PROCESINIUS DOKUMENTUS ELEKTRONINIU PAŠTU FORMA

 

________________

(Vieta, data)

 

 

Aš, ____________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gimimo data, telefono Nr.)

_______________________________________________________________________________,

pageidauju administracinio nusižengimo byloje Nr._______________________

___________________________ visus procesinius dokumentus (šaukimus,  

(bylos ROIK Nr. ar kitas bylos identifikacinis numeris)

nutarimus ir kitus procesinius dokumentus) gauti šiuo elektroniniu paštu: ___________________________________________________________

 

 

 

_________________________              _______________________

(parašas)                                              (vardas, pavardė)

 

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 573 straipsnio 1 dalis: Šaukimai ir kiti procesiniai dokumentai administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Registruotas laiškas siunčiamas į asmens oficialiai deklaruotą gyvenamąją vietą arba kitą žinomą asmens gyvenamąją vietą, arba jo darbovietę, arba mokymo įstaigą, arba Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), jeigu asmuo yra registruotas bedarbiu, išskyrus atvejus, kai šaukimai įteikiami administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims atvykus į instituciją, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, arba į teismą. Šaukimai ir kiti procesiniai dokumentai visais atvejais įteikiami asmeniškai, o kai administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujančio asmens įteikimo metu nėra, – kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių, darbovietėje, mokymo įstaigoje arba Užimtumo tarnyboje – asmeniui, atsakingam už korespondencijos priėmimą. Šie asmenys privalo kuo greičiau perduoti šaukimą ar kitą procesinį dokumentą adresatui. Procesinio dokumento įteikimo diena laikoma jo įteikimo adresatui, kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių ar darbovietėje, mokymo įstaigoje arba Užimtumo tarnyboje už korespondencijos priėmimą atsakingam asmeniui diena. Atsisakymas priimti procesinį dokumentą arba pasirašyti dėl jo gavimo prilygsta procesinio dokumento įteikimui. Šaukimai ir kiti procesiniai dokumentai administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims gali būti siunčiami elektroniniu paštu, kai asmenys elektroninio pašto adresą nurodė valstybės informacinėse sistemose ar registruose, kurie naudojami elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms gauti ar prievolėms įvykdyti. Kai asmenys elektroninio pašto adreso nenurodė valstybės informacinėse sistemose ar registruose, šaukimai ir kiti procesiniai dokumentai administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims elektroniniu paštu gali būti siunčiami asmeniui išreiškus pageidavimą gauti procesinius dokumentus konkrečioje administracinio nusižengimo byloje elektroniniu paštu.