Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. 785 „DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO

IR PASKIRSTYMO METODIKOS pATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 685

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Mokinio krepšelis (MK) apskaičiuojamas bazinį mokinio krepšelio koeficientą (Kb) padauginus iš nustatyto pareiginės algos bazinio dydžio (BD) (q) ir 12 mėnesių, tai yra MK = Kb × q × 12“.

1.2. Pakeisti 9.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.1. pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti, prevencinėms programoms įgyvendinti“.

1.3. Pakeisti  12.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.1. darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą (ir už ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo valandas, finansuojamas iš mokinio krepšelio lėšų, sumokėti), mokyklos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti (ne daugiau kaip 10 procentų lėšų, skirtų ugdymo planui įgyvendinti, išskyrus kaimo gyvenamojoje vietovėje esančias mokyklas, turinčias iki 120 mokinių, kurioms numatoma ne daugiau kaip 13 procentų lėšų, skirtų ugdymo planui įgyvendinti), mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti, priemokoms už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) arba papildomų darbų atlikimą (jeigu dėl papildomo darbo nesulygstama darbo sutartyje), taip pat darbo užmokesčiui ir paslaugoms, susijusioms su psichologine, specialiąja pedagogine, specialiąja ir socialine pedagogine pagalba, prevencinių programų įgyvendinimu; ne mažiau kaip 4 procentai šių lėšų turi būti skiriama psichologinei, specialiajai pedagoginei, specialiajai ir socialinei pedagoginei pagalbai organizuoti ir paslaugoms apmokėti; iš šiame papunktyje nurodytų mokinio krepšelio lėšų gali būti mokama už darbą pedagoginiams darbuotojams, nurodytiems švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąraše, išskyrus užmokestį už darbą, kai mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos (pailgintos dienos grupės, popamokinė mokinių priežiūra, klubai, būreliai, stovyklos, ekskursijos ir kita), taip pat už darbą mokyklos bibliotekos darbuotojams, gestų kalbos vertėjams, mokytojų padėjėjams ir darbuotojams, kurių funkcijoms priskiriamas mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas;“.

1.4. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Savivaldybėms ateinantiems biudžetiniams metams skiriama mokinio krepšelio lėšų suma apskaičiuojama pagal mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną, o ligoninių mokykloms (ligoninių klasėms), sanatorijų mokykloms (sanatorijų klasėms), nepilnamečių tardymo izoliatorių ir pataisos įstaigų mokykloms (nepilnamečių tardymo izoliatorių ir pataisos įstaigų klasėms), tardymo izoliatorių ir (ar) pataisos įstaigų suaugusiųjų mokykloms (suaugusiųjų klasėms), „Diemedžio“ ugdymo centrui, Šiaulių sanatorinei mokyklai – pagal vidutinį metinį mokinių skaičių. Vidutinis metinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus praėjusių mokslo metų kiekvieno mėnesio vidutinį mokinių skaičių ir šią sumą padalijus iš to laikotarpio mėnesių, kuriais buvo mokinių, skaičiaus. Vidutinis mėnesinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus kiekvieną dieną buvusius mokinius ir šį bendrą skaičių padalijus iš mėnesio dienų, kuriomis buvo mokinių, skaičiaus. Į mokinių skaičių įskaitomi tik tie mokiniai, kurie buvo mokomi. Vidutinis mokinių skaičius, gautas 1–4, 5–8, 9–10 (I–II gimnazijos) ir III–IV gimnazijos klasių grupėse, kiekvienoje grupėje apvalinamas iki sveikojo skaičiaus“.

1.5. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.6. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                            Jurgita Petrauskienė

 

Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo

ir paskirstymo metodikos

1 priedas

 

 

 

SUTARTINIŲ MOKINIŲ APSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Mokyklos (klasės, grupės, mokymosi formos, programos, mokinių) apibūdinimas

Mokymosi forma / mokymo proceso organizavimo būdas / ugdymo programa

Klasės mokinių skaičiaus vidurkis

Sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientai / jų didinimo procentai

Pastabos

1–4 klasės / ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės

5–8 klasės

9–10
(I–II gimnazijos) klasės

III–IV gimnazijos klasės

1.

Kaime:

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

 

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo (vaikų)

1 jeigu filialas ar skyrius yra toje pat vietovėje kaip ir bazinė mokykla, jam taikomi bazinės mokyklos sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientai;

2 tik bendrųjų klasių mokiniai pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Klasių tipų klasifikatorių (toliau –

1.1.

pradinė mokykla (filialas1, skyrius1), kurioje (kuriame) mokosi iki 40 mokinių2

10

1,9177

x

x

x

Klasių tipų klasifikatorius);

 

313 klasei taikomas sutartinio mokinio apskaičiavimo koeficientas – 2,5908;

 

4 taikoma tik bendrojo ugdymo mokykloms, skirtoms mokiniams, dėl išskirtinių gabumų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vykdančioms Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotas specializuoto ugdymo krypties programas;

1.2.

pagrindinė mokykla (progimnazija) (filialas1, skyrius1), kurioje (kuriame) mokosi iki 80 mokinių2

10

1,8264

2,2644

2,7438

x

2.

Kaime:

2.1.

pradinė mokykla (filialas1, skyrius1), kurioje (kuriame) mokosi nuo 41 iki 50 mokinių2

12

1,5644

x

x

x

2.2.

pagrindinė mokykla (progimnazija) (filialas1, skyrius1), kurioje (kuriame) mokosi nuo 81 iki 120 mokinių2

12

1,5644

1,9095

2,4028

x

2.3.

gimnazija (filialas1, skyrius1), kurioje (kuriame) mokosi iki 300 mokinių2

 

1–8 kl. – 15,
I–IV kl. – 18

1,2435

1,5276

1,6018

1,6661

išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, vykdančias specializuoto ugdymo

krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio  ugdymo kartu su sporto ugdymu programas);

 

šie koeficientai taikomi ir vyresniems nei 16 metų mokiniams, jeigu jų priėmimo į mokyklą (klasę) metų rugsėjo 1 d. jie buvo 12–16 metų, tačiau nėra baigę pagrindinio ugdymo programos;

 

3.

Kaime:

3.1.

pradinė mokykla (filialas1, skyrius1), kurioje (kuriame) mokosi nuo 51 iki 80 mokinių2

15

1,2435

x

x

x

 

3.2.

 

pagrindinė mokykla (progimnazija), kurioje mokosi nuo 121 iki 200 mokinių2

 

15

 

1,2435

 

1,5276

 

1,9222

 

x

 

7 išskyrus 16–17 metų dirbantį jaunimą;

3.3.

pagrindinė mokykla (progimnazija), kurioje mokosi nuo 201 iki 300 mokinių2

1–8 kl. – 15,
9–10 kl. – 18

1,2435

1,5276

1,6018

x

8 išskyrus pakartotinai pageidaujamus mokytis suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos dalykus (už kuriuos mokinys sumoka savo lėšomis);

3.4.

gimnazija (filialas1, skyrius1), kurioje (kuriame) mokosi nuo 301 iki 500 mokinių2

1–4 kl. – 20,
5–8 kl. –22

I–IV kl. –22

0,9792

1,2685

1,4206

1,4735

9 16–17 metų dirbančio jaunimo klasės koeficientai taikomi ir vyresniems nei 17 metų mokiniams, jeigu jų priėmimo į mokyklą (klasę) metų rugsėjo 1 d. jie buvo 16–17 metų, tačiau nėra baigę pagrindinio arba vidurinio ugdymo programos;

4.

Kaime:

20/22/25

4.1.

pradinė mokykla, kurioje mokosi 81 ir daugiau mokinių2

 

20

0,9963

x

x

x

10 koeficientai taikomi mokiniams, laikinai ir nuolat gyvenantiems užsienyje (jeigu gyvenamąją vietą užsienyje yra deklaravę Lietuvos Respublikos gyventojų registre) ir mokomiems pagal lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programas, taip pat mokiniams, kurie mokosi ne visų dalykų (visomis mokymo formomis ir mokymo proceso organizavimo būdais);

4.2.

pagrindinė mokykla (progimnazija), kurioje mokosi 301 ir daugiau mokinių2

1–4 kl. – 20,
5–10 kl. – 22

0,9792

1,2685

1,4206

x

11 koeficientai taikomi mokiniams, kuriems rugsėjo 1 d. dar nėra sukakę 16 metų;

 

12 išskyrus pakartotinai

pageidaujamus mokytis suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos dalykus (už kuriuos mokinys sumoka savo lėšomis);

4.3.

gimnazija (filialas1, skyrius1), kurioje (kuriame) mokosi 501 ir daugiau mokinių2

1–4 kl. – 20,
5–8 kl. –25

I–IV kl. –25

0,9792

1,2064

1,4077

1,4345

5.

Mieste:

22/25

5.1.

pradinė mokykla

22

0,9963

x

x

x

5.2.

pagrindinė mokykla (progimnazija)

 

 

 

 

 

 

 

25, išskyrus 1–4 kl. – 22

 

 

0,9461

1,2064

1,4077

x

5.3.

gimnazija, turinti I–IV gimnazijos klases ir 1–8 arba 5–8 klases

 

25, išskyrus 1–4 kl. –22

0,9461

1,1274

1,4077

1,4345

13 pagal 10 punktą didinami tik ligoninių ir sanatorijų mokyklose (sanatorijų klasėse) esančių integruotų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientai;

 

14 tautinės mažumos kalba;

 

15 taikoma mokiniams, kurie mokosi pagal socialinių įgūdžių (darbinio) ugdymo programą ne ilgiau kaip 3 mokslo metus ir iki asmeniui sueina 21 metai;

5.4.

gimnazijos tarptautinio bakalaureato klasės

 

25

x

x

x

1,6568

5.5.

gimnazija, turinti tik 
I–IV gimnazijos klases

 

25

x

x

1,4077

1,4345

6.

Mokyklos, skirtos mokiniams, dėl išskirtinių gabumų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių3/4:

16 taikoma tik bendrųjų klasių mokiniams ne ilgiau kaip vienus mokslo metus (ilgiau – jeigu nėra numatytų mokymosi pasiekimų), mokiniui, kuris mokosi ne daugiau kaip 28 pamokas per savaitę;

6.1.

bendrajam ugdymui5

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

 

0,7501

0,8938

1,1160

1,1373

6.2.

sportiniam ugdymui

grupinio / kasdienio / specializuoto ugdymo krypties

 

pavienio / individualaus / specializuoto ugdymo krypties

x

0,9116

1,3229

1,6087

17 vaikų socializacijos centruose specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, integruotiems bendrojo ugdymo klasėse, bendrosios paskirties ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupėse, sutartinių mokinių apskaičiavimo

koeficientai papildomai nedidinami;

 

18 12.2 papunktyje nurodyti koeficientai taikomi, jeigu mokiniai mokomi klasėse, kurių klasių paskirčių kodai, nurodyti Klasių paskirčių klasifikatoriuje, patvirtintame švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-856 „Dėl Klasių paskirčių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – Klasių paskirčių klasifikatorius), yra šie: 210401, 210402, 210403, 210205, 210206, 210207;

6.3.

meniniam ugdymui

6.4.

dailei

0,8098

0,9650

1,2048

1,2278

6.5.

muzikai

1,9097

2,2757

2,8414

2,8955

6.6.

baletui

2,4047

2,8655

3,5779

3,6460

6.7.

choreografijai

 

1,1568

1,3785

1,7212

1,7540

6.8.

neakivaizdiniam mokymui

 

1,2016

1,4318

1,7878

1,8219

7.

Jaunimo mokyklos (klasės)
12–16 metų mokiniams6

grupinio / kasdienio / pagrindinio ugdymo

10

2,1565

2,7438

x

8.

Suaugusiųjų mokyklos (klasės) (išskyrus tardymo izoliatorius);
16–17 metų dirbančio jaunimo klasės9; pataisos įstaigos mokyklos (klasės):

grupinio / kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

 

grupinio / nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

20

0,57567

0,85487

1,0309

1,0653

19 12.3.1 papunktyje nurodyti koeficientai taikomi, jeigu mokiniai mokomi klasėje, kurios klasių paskirčių kodas, nurodytas Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210301, 210302;

 

20 12.3.2 papunktyje nurodyti koeficientai taikomi, jeigu mokiniai mokomi klasėje, kurios klasių paskirčių kodas, nurodytas Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210301, 210302;

8.1.

grupinio / nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programos)

20

0,168410

0,139510

0,127510

0,115510

21 12.4 papunktyje nurodyti koeficientai taikomi, jeigu mokiniai mokosi klasėse, kurių klasių paskirčių kodai, nurodyti Klasių paskirčių klasifikatoriuje, yra 210701, 210702 ir 210703;

 

22 iš mokinio krepšelio lėšų finansuojamas ne mažesnis kaip 20 valandų (kontaktinių) per savaitę ugdymas;

 

8.2.

 

 

 

 

 

 

grupinio / neakivaizdin-io, nuotolinio, kasdienio /  suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (ne visų dalykų)

 

pavienio / neakivaizdinio nuotolinio, kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (ne visų dalykų)

 

 

 

 

 

23 mokykla, kuri atitinka vieną iš šių kriterijų:

iki 1985 metų buvusi rajono teritorijoje, o po 1985 metų esanti miesto savivaldybės teritorijoje arba iki 1985 buvusioje teritorijoje, o po 1985

metų įsteigta mokykla;

   miesto savivaldybės mokykla, esanti prie savivaldybės ribos ir nutolusi nuo kitos toje pačioje savivaldybėje esančios mokyklos, vykdančios tokias pat bendrojo ugdymo programas kaip ir mokykla, ne mažesniu kaip 10 km atstumu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mokykla, buvusi kaimo gyvenamojoje vietovėje, o kaimo gyvenamąją vietovę padalijus į kaimo ir miesto gyvenamąsias vietoves, tapusi miesto mokykla, esančia prie rajono centro ribos;

 

24 koeficientai taikomi tik mokiniams, kurie mokomi tautinės mažumos kalba;

 

25 taip pat vienintelė miesto pataisos namų mokykla (klasė)
14–16 metų mokiniams (išskyrus šio priedo 9.1 papunktyje nurodytus mokinius);

 

 

 

 

 

 

 

 

26 besimokantiems ne trumpiau kaip vieną mėnesį;

grupinio / neakivaizdinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)8

 

pavienio / savarankiško, nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)8

 

0,2577

0,4983

0,6272

0,6873

 

9.

Mokiniai tardymo izoliatoriuose:

 

 

 

 

 

 

27 išskyrus mokinius,

turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų (mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių kodai, nurodyti Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje, patvirtintame švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-395 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – Mokinių, turinčių

9.1.

nepilnamečiai (14–15 metų)11

grupinio / kasdienio, nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

4

4,4112

5,2092

6,6279

x

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

8

1,9717

1,9717

1,9719

x

specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatorius):

2310, 2311, 2312, 2313, 2321);

 

28 koeficientas taikomas ne ilgiau kaip vienus mokslo metus (ilgiau – jeigu nėra numatytų pasiekimų) mokiniui, kuriam skiriama daugiau priešmokyklinio, bendrojo ugdymo dalykų / pamokų nei tos klasės mokiniui;

9.2.

suaugusieji (16 metų ir vyresni)12

grupinio / kasdienio, nuotolinio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

8

1,2232

1,6522

1,9717

2,2638

 

 

pavienio / savarankiško / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (visų dalykų)

 

grupinio / kasdienio / suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (ne visų dalykų)

8

0,8380

1,3555

1,5445

1,3802

29 mokykla, kurioje mokoma valstybine mokomąja kalba ir kuri yra Vilniaus rajono ar Šalčininkų rajono savivaldybėje; taip pat mokykla, kurioje mokoma valstybine mokomąja kalba ir kuri yra Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto savivaldybėje, jeigu joje pagal bendrojo ugdymo programas mokoma ne mažiau kaip 20 procentų mokinių, kurių gimtoji kalba kita, ne valstybinė, kalba;

10.

Mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas savarankiško ar nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdais13:

 

 

 

 

 

 

30 mokiniui, kuris turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir yra migrantas ar pabėgėlis, didinama 35 procentais;

 

31 išskyrus mokinius, kurie mokosi pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 šios mokyklos mokiniui, besimokančiam tautinės mažumos kalba, koeficientas

didinamas 20 procentų, o mokiniui, besimokančiam

valstybine mokomąja

kalba, koeficientas

 

10.1.

mokomi namie (pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

 

pavienio / nuotolinio / pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

 

grupinio / nuotolinio / pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

x

1,5805

2,2830

2,5757

2,6927

didinamas 20 procentų,

jeigu mokykla yra Vilniaus rajono ar Šalčininkų rajono savivaldybėje arba mokykla yra Elektrėnų,

Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto savivaldybėje ir joje yra ne mažiau kaip 20 procentų mokinių, besimokančių valstybine mokomąja kalba, kurių gimtoji kalba yra kita, ne valstybinė, kalba;

 

10.2.

nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu:

pavienio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

 

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

0,2564

0,2791

0,3473

0,3586

 

10.2.1.

Lietuvos Respublikos mokiniai, kurie laikinai ir nuolat gyvena ir mokosi užsienyje (jeigu gyvenamąją vietą užsienyje yra deklaravę Lietuvos Respublikos gyventojų registre) pagal lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programas (grupinio, pavienio mokymosi forma)

10.2.2.

kiti mokiniai, kurie mokosi pavienio mokymosi forma pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas

10.3.

ligoninių mokyklose (klasėse)

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

10

1,8905

2,0165

2,1425

2,0582

 

10.4.

sanatorijų mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, sergantiems įvairiomis ligomis (išskyrus įvairių formų tuberkuliozę)

pavienio / savarankiško / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

10

1,5596

1,9273

2,0780

2,3604

33 17 punktas taikomas pagal Klasių tipų klasifikatorių bendrųjų klasių mokiniams, kurie mokosi jungtinėse klasėse (pagal 10 punktą taikomas tik mokiniams ligoninių ir sanatorijų mokyklose), taip pat mokiniams pagal 7, 8 ir 9 punktus, neatsižvelgiant į koncentrą ir šių mokinių mokymosi formas;

10.5.

sanatorijų mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, sergantiems įvairių formų tuberkulioze (iki 50 mokinių)

8

2,5554

2,9295

3,1613

2,9505

10.6.

sanatorijų mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, sergantiems įvairių formų tuberkulioze (51 ir daugiau mokinių)

10

2,0443

2,3436

2,5290

2,3604

11.

Profesinės mokyklos

25

x

x

1,2420

1,304114

0,8694

0,978114

12.

Specialiosios mokyklos, specialiosios klasės, išlyginamosios klasės, vaikų socializacijos centrai:

12.1.

specialiosios klasės (išskyrus nurodytas šio priedo 12.2 ir 12.3 papunkčiuose)

grupinio / kasdienio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

8

2,2830

2,6956

3,4298

2,4991

12.2.

specialiosios klasės akliesiems, silpnaregiams, kurtiesiems, neprigirdintiesiems ir (ar) turintiesiems elgesio ir emocijų sutrikimų (parengiamosios klasės)18

(mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių kodai, nurodyti Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje: 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1320, 1330, 1340, 1350, 1400, 1700, 2221, 2222, 2231, 2232)

grupinio / nuotolinio / pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo (vaikų)

7

3,2332

3,7384

4,0143

3,9140

12.3.

specialiosios klasės, skirtos intelekto sutrikimą turintiems mokiniams:

12.3.1.

turinčiųjų vidutinį, žymų ar labai žymų intelekto sutrikimą (lavinamosios klasės)19

6

4,036

4,036

4,03615

x

 

(mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių kodai, nurodyti Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje: 1120, 1130, 1140, 1150)

 

 

 

 

 

 

 

12.3.2.

turinčiųjų kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas20

(mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių kodai, nurodyti Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje: 1800+1120/1130/1140/1150)

4–6

4,4396

4,4396

4,4396

x

12.4.

išlyginamosios klasės, sudarytos iš mokinių, nutraukusių mokymąsi ar nesimokiusių kai kurių bendrojo ugdymo dalykų16/21

10

1,8732

1,8732

1,8732

1,8732

12.5.

vaikų socializacijos centrai17

4

4,4112

5,2092

6,6279

6,6279

13.

Mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programas22:

 

 

 

 

 

 

 

13.1.

kaimo pradinėje mokykloje, kurioje mokosi iki 80 mokinių, ir pagrindinėje mokykloje, kurioje mokosi iki 130 mokinių

 

10

1,5513

 

x

 

 

13.2.

kaimo pagrindinėje mokykloje, kurioje mokosi 81 ir daugiau mokinių, pagrindinėje mokykloje, kurioje mokosi 131 ir daugiau mokinių, kito tipo mokykloje ir ikimokyklinio ugdymo mokykloje

15

1,0562

x

13.3.

miesto bendrojo ugdymo mokykloje ir ikimokyklinio ugdymo mokykloje

20

0,7921

x

13.4.

specialiosiose grupėse

10

2,9039

x

13.5.

mokomi namie26

 

x

1,1089

 

 

 

 

 

 

13.6.

mokiniai, sergantys įvairiomis ligomis, sanatorijos mokyklose (grupėse)

 

9

1,0247

 

 

 

 

14.

Mokyklos (klasės), kurioms taikomos finansavimo išimtys (tik bendrųjų klasių mokiniams):

14.1.

miesto gimnazija, kurioje mokoma tik tautinės mažumos kalba

1–4 kl. – 22

5–8 kl. – 25

I–II kl. – 25

III–IV kl. –20

0,9792

1,1274

1,4077

1,4995

14.2.

vienintelė miesto ar kaimo gimnazija valstybine mokomąja kalba25

 

kai mokykloje iki 300 

mokinių:

1–4 kl. – 15

5–8 kl. – 15

I–II kl. – 18

III–IV kl. – 15

1,2435

1,5276

1,6018

1,9993

 

14.3.

vienintelė kaimo gimnazija tautinės mažumos kalba

 

1,2435

1,5276

1,6018

1,9993

14.4.

gimnazija, priskirta miesto pakraščiui23

 

 

 

 

 

 

 

                

kai mokykloje 301–500 mokinių:

1–4 kl. – 20

5–8 kl. – 22

I–II kl. – 22

0,9792

1,2685

1,4206

1,4995

 

 

 

III–IV kl. – 20

 

 

 

 

 

 

 

 

kai mokykloje 501 ir daugiau mokinių:

1–4 kl. – 20

5–8 kl. – 25

I–II kl. – 25

III–IV kl. –

22

0,9792

1,2064

1,4077

1,4735

14.5.

vienintelė miesto gimnazija, kurioje mokoma tautinės mažumos kalba / kalbos (jeigu mokiniai mokomi tautinės mažumos kalba / kalbos pagal vidurinio ugdymo programą)

 

1–4 kl. – 15

5–8 kl. – 15

I–II kl. – 18

III–IV kl. – 15

1,2435

 

1,5276

1,6018

1,9993

 

14.6.

gimnazija, esanti pasienio ruože

 

kai mokykloje iki 300 mokinių:

1–4 kl. – 15

5–8 kl. – 15

I–II kl. – 15

III–IV kl. – 15

1,2435

1,5276

1,9222

1,9993

 

 

 

 

kai mokykloje 301–500 mokinių:

1–4 kl. – 20

5–8 kl. – 22

I–II kl. – 22

III–IV kl. – 20

0,9792

1,2685

1,4206

1,4995

 

 

 

 

kai mokykloje 501 ir daugiau mokinių:

1–4 kl. – 20

5–8 kl. – 25

I–II kl. – 25

III–IV kl. – 22

0,9792

1,2064

1,4077

1,4735

 

14.7.

savivaldybės teritorijoje esanti vienintelė gimnazija valstybine mokomąja kalba

kai mokykloje iki 300 mokinių:

1–4 kl. – 15

5–8 kl. – 15

I–II kl.–15

III–IV kl.–10

1,2435

1,5276

1,9222

2,9990

14.8.

savivaldybės teritorijoje esanti vienintelė gimnazija tautinės mažumos mokomąja kalba

1,2435

1,5276

1,9222

2,9990

14.9.

miesto ar kaimo gimnazija, jeigu toje vietovėje yra 2–3 gimnazijos skirtingomis mokomosiomis kalbomis

 

kai mokykloje 301–500 mokinių:

1–4 kl. – 20

5–8 kl. – 22

I–II kl. – 22

III–IV kl. – 20

0,9792

 

1,2685

1,4206

1,4995

 

14.10.

vienintelė kaimo gimnazija keliomis mokomosiomis kalbomis

kai mokykloje 501 ir daugiau mokinių:

1–4 kl. – 20

5–8 kl. – 25

I–II kl. – 25

III–IV kl. – 22

0,9792

1,2064

1,4077

1,4735

14.11.

klasė, kurios mokiniai mokomi pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programą tautinės mažumos kalba, jeigu ši klasė yra vienintelėje savivaldybės mokykloje, kurioje mokoma tautinės mažumos kalba24

1–4 kl. – 10

5–8 kl. – 10

9–10 kl. – 10

1,8264

2,2644

2,7438

x

14.12.

miesto pakraščiui priskirta mokykla19, vykdanti pradinio ir / ar pagrindinio ugdymo programą (-as) , taip pat skyrius, vienintelis Juodkrantės gyvenvietėje ir vykdantis pradinio ugdymo programą

 

kai pradinėje mokykloje iki 40 mokinių – 10

1,9177

 

 

 

 

14.13.

vienintelė mieste savitos pedagoginės sistemos mokykla / klasė (Valdorfo, M. Montessori arba Š. Suzuki)

kai pradinėje mokykloje 41–50 mokinių – 12

1,5644

kai pradinėje mokykloje 51–80

1,2435

 

 

 

mokinių – 15

 

 

 

 

 

 

 

 

kai pradinėje mokykloje 81 ir daugiau mokinių – 20

0,9963

 

 

 

 

 

 

 

kai pagrindi-nėje mokykloje / progimnazi-joje iki 80 mokinių – 10

1,8264

2,2644

2,7438

 

 

 

 

 

kai pagrindi-nėje mokykloje / progimnazi-joje 81–120 mokinių – 12

1,5644

1,9095

2,4028

 

 

kai pagrindi-nėje mokykloje / progimna-
zijoje

121–200 mokinių – 15

1,2435

1,5276

1,9222

kai pagrindi-nėje

1,2435

1,5276

1,6018

 

 

 

mokykloje / progimna-zijoje
201–300 mokinių – 15 (1–8 kl.) ir 18
(9–10 kl.)

 

 

 

 

 

 

 

 

kai pagrindi-nėje mokykloje / progimna-zijoje 301 ir daugiau mokinių – 20 (1–4 kl.) ir 22
(5–10 kl.)

0,9792

1,2685

1,4206

 

 

 

 

 

kai gimnazijo-je iki 300 mokinių – 15 (1–8 kl.) ir 18
 (I–IV kl.)

1,2435

1,5276

1,6018

1,6661

 

 

 

 

kai gimnazijo-je 301–500 mokinių – 20 (1–4 kl.) ir 22
(5–8 kl., I–IV kl.)

0,9792

1,2685

1,4206

1,4735

 

 

 

 

kai gimnazijo-je 501 ir daugiau mokinių – 20 (1–4 kl.) ir 25
(5–8 kl., I–IV kl. )

0,9792

1,2064

1,4077

1,4345

 

14.14.

Gimnazija (sausumos kadetų mokykla), įgyvendinanti sausumos kadetų ugdymo sistemos elementus ir vykdanti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei Teisės ir karybos pagrindų mokymo programą

 

25

x

1,3529

1,6892

1,7214

 

15.

Ikimokyklinio ugdymo grupės 22

x

0,8851

x

x

x

16.

Sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientai didinami:

 

 

 

 

16.1.

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių27:

35 procentai

16.1.1.

integruotų bendrojo ugdymo klasėse, bendrosios paskirties ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupėse

 

 

 

 

16.1.2.

ugdomų specialiosiose ikimokyklinio ugdymo mokyklose, specialiosiose ikimokyklinio ugdymo grupėse

 

 

 

 

16.2.

užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių iš užsienio gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, kurie mokosi priešmokyklinio, bendrojo ugdymo klasėse ar grupėse (migrantai, pabėgėliai)28

30 procentų

16.3.

mokinių, besimokančių daugiakalbėje aplinkoje esančiose mokyklose (skyriuose) valstybine mokomąja kalba29/31;

mokinių, besimokančių mišrioje mokykloje, kuri yra daugiakalbėje aplinkoje 31/32

 

 

20 procentų;

mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, – iš viso 5 procentai; integruotų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių – iš viso 35 procentai, o migrantų, pabėgėlių – iš viso 30 procentų30

 

 

tautinių mažumų kalba besimokančių mokinių, kurie mokosi mišrioje mokykloje (skyriuje), kuri yra ne daugiakalbėje aplinkoje 31

 

 

viso 35 procentai, o migrantų, pabėgėlių – iš viso 30 procentų30

 

17.

Mokyklose, kuriose mokiniai mokosi jungtinėje klasėje, atitinkamo ugdymo turinio koncentro sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientai mažinami, kai koncentre yra33:

17.1.

viena jungtinė klasė

15 procentų

17.2.

dvi ir daugiau jungtinių klasių

20 procentų

18.

Specialiojo ugdymo centras, skirtas šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių:

 

 

 

 

18.1.

kuriame mokosi iki 100 mokinių

 

 

0,3345

 

18.2.

kuriame mokosi 101 ir daugiau mokinių

 

 

0,1937

 

 

Pastabos:

1. Bazinis mokinio krepšelio koeficientas Kb = 0,676 euro.

2. Vidutinis sąlyginis mokytojo tarifinio atlygio koeficientas R= 3,72.

3. Mišri mokykla – mokykla, kurioje mokoma ne mažiau kaip dviem mokomosiomis kalbomis ir yra ne mažiau kaip vienas pilnas klasės komplektas, kuriame mokoma tautinės mažumos mokomąja kalba.

4. Miesto mokyklomis laikomos tik mokyklos, esančios savivaldybių centruose, kitos mokyklos laikomos kaimo mokyklomis.

5. Mokyklų, nurodytų šio priedo 10.3–10.6, 14.1-14.14, 16.3, 16.4 papunkčiuose ir 18 punkte, sąrašus tvirtina švietimo ir mokslo ministras. Jeigu mokykla įtraukta į vieną iš šio priedo 14.1-14.14 papunkčiuose nurodytų mokyklų sąrašų ir atitinka šio priedo 16.3 arba 16.4 papunktyje nurodytus kriterijus, jai taikomos dviejų papunkčių nuostatos: viena iš šio priedo 14.1 -14.14 papunkčių nuostatų ir 16.3 arba 16.4 papunkčio nuostatos.

6. Į mokinių skaičių mokyklose pagal šio priedo 1–5 punktus neįtraukiami mokiniai pagal šio priedo 7, 8, 11, 12, 13 ir 15 punktus.

7. Šiame priede nurodyti mokymo formos ir mokymo proceso organizavimo būdai atitinka nustatytuosius švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos apraše.

8. 1–4 klasių mokiniams, kurie mokosi tautinės mažumos kalba miesto ar kaimo pradinės, pagrindinės, progimnazijos ar gimnazijos tipo mokyklose, sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientai didinami 2,02 procento.

_____________

 

Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir

paskirstymo metodikos

2 priedas

 

 

MOKYMO REIKMIŲ KOEFICIENTŲ IR REKOMENDUOJAMŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ SUMŲ SĄRAŠAS

 

Mokymo reikmės

Mokymo reikmių koeficientai
(BD dydžiais)

Rekomenduojamos mokinio krepšelio lėšų sumos*

1. Mokymo reikmės, finansuojamos iš savivaldybių skirstomų mokinio krepšelio lėšų:

 

 

1.1. pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti, prevencinėms programoms įgyvendinti

0,0049

7,64 Eur/sut. mok./m.

 

1.2. brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti

0,0011

1,69 Eur/mok./m.

1.3. profesinės linkmės moduliams neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti

0,0007

1,11 Eur/mok./m.

1.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti

0,0112

1,46 Eur/mok./mėn.

2. Mokymo reikmės, finansuojamos iš mokyklų skirstomų mokinio krepšelio lėšų (pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 12.2–12.5 papunkčius):

 

 

2.1. vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms

0,0130

20,37 Eur/mok./m.

(tautinių mažumų mokyk­lose –
23,17 Eur/mok./m.)

2.2. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui

0,0019

3,03 Eur/mok./m.

2.3. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti

0,0035

5,53 Eur/sut. mok./m.

2.4. IKT diegti ir naudoti

0,0037

5,82 Eur/mok./m.

 

Eur/mok./mėn. – eurai vienam mokiniui per mėnesį; Eur/mok./m. – eurai vienam mokiniui per metus;
Eur/sut. mok./m. – eurai vienam sutartiniam mokiniui per metus.

Šio priedo 1.2–1.4 papunkčiuose nurodytos lėšos mokiniams, kurie mokosi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, skiriamos Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 9.5 papunktyje nurodytoms reikmėms – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei įgyvendinti.

 

______________________