MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 2V-72 „Dėl Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo bei Rekomendacijų dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. 2V-348

Vilnius

 

 

Pakeičiu Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašą, patvirtintą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 2V-72 „Dėl Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo bei Rekomendacijų dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Kęstutis Šetkus

 

PATVIRTINTA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros

direktoriaus 2012 m. liepos 16 d.

įsakymu Nr. 2V-72

(2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo

Nr. 2V-348 redakcija)

 

ŪKIO SUBJEKTŲ VYKDOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS VEIKLŲ VERTINIMO MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato ūkio subjektų prašymų dėl jų vykdomų veiklų įvertinimo pateikimo ir vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (toliau – Agentūra) tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos

2.1. MTEP veikla – kaip apibrėžta Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašas) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengta standartine praktika, kuri siūloma MTEP statistiniams tyrimams leidinyje „Frascati vadovas“ (2015) (toliau – Frascati vadovas).

2.2. Prašymas – Aprašo nustatyta tvarka Agentūrai pateikti dokumentai, siekiant išsiaiškinti, ar ūkio subjekto veikla priskirtina MTEP veiklai.

2.3. Technologinės plėtros komitetas – kaip apibrėžta Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos apraše, patvirtintame Agentūros direktoriaus 2011 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ekspertinio vertinimo aprašas).

2.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, kituose teisės aktuose ir Frascati vadove vartojamas sąvokas.

3. Pagal Aprašą Agentūroje atliekamas tik ūkio subjektų įvykdytų MTEP veiklų, dėl kurių priskyrimo MTEP ūkio subjektui ar mokesčių administratoriui kyla neaiškumų, vertinimas.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ TEIKIMAS

 

4. Kilus neaiškumui dėl vykdytos veiklos priskyrimo MTEP ir norėdamas gauti Agentūros vertinimo išvadą, ūkio subjektas elektroninėmis priemonėmis per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą, kurios interneto svetainės adresas www.e-mokslovartai.lt, Agentūrai pateikia prašymą (1 priedas).

5. Aprašo 4 punkte nurodyti prašymai priimami nuolat.

 

III skyrius

PRAŠYMŲ VERTINIMAS

 

6. Gavusi Aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus, Agentūra atlieka administracinį vertinimą, kurio metu įvertinama, ar prašymas yra tinkamai pateiktas. Tuo atveju, jei ūkio subjektas pateikė ne visą, netikslią arba nepakankamą informaciją, Agentūra turi teisę prašyti patikslinti prašymą, nustatydama ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą. Jei po Agentūros prašymo patikslinti informaciją ūkio subjektas jos nepateikė arba pateikta informacija yra nepakankama vertinimui, Agentūra gali priimti sprendimą atmesti prašymą, nurodydama atmetimo priežastis ir apie tai informuodama ūkio subjektą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Administracinio vertinimo metu nustačius, kad prašymas yra tinkamai pateiktas, jis teikiamas ekspertiniam vertinimui. Administracinis vertinimas atliekamas per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo Agentūroje dienos. Tuo atveju, jei prašoma patikslinti informaciją, šis terminas atitinkamai pratęsiamas. Agentūra, gavusi ūkio subjekto prašymą įvertinti atitinkamo laikotarpio veiklas, kurios jau buvo Agentūros įvertintos anksčiau, gali priimti sprendimą prašymą atmesti.

7. Ekspertinį vertinimą organizuoja ir atlieka ekspertų grupė, kuri sudaroma ir jos darbas organizuojamas Aprašo 8–15 punktuose nustatyta tvarka.

8. Ekspertų grupę sudaro ne mažiau kaip 5 ekspertai iš technologijos, biomedicinos, fizinių ir socialinių mokslų sričių. Ekspertus į Ekspertų grupę deleguoja Technologinės plėtros komitetas vadovaudamasis Ekspertinio vertinimo aprašu. Ekspertų grupė, esant poreikiui, gali pasitelkti išorės ekspertus.

9. Ekspertų grupės sudėtis ir jos pirmininkas Technologinės plėtros komiteto teikimu patvirtinami Agentūros direktoriaus įsakymu.

10. Ekspertų grupės narių kadencijos trukmė – 3 metai. Eiti pareigas ekspertas gali ne ilgiau nei dvi kadencijas iš eilės.

11. Ekspertų grupė, vertindama ūkio subjekto veiklą dėl priskyrimo MTEP, vadovaujasi skaidrumo, objektyvumo ir nediskriminavimo, nešališkumo, interesų konflikto vengimo ir konfidencialumo principais, Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašu, Frascati vadovu, kita vertinimui reikalinga medžiaga. Ekspertinio vertinimo metu pritrūkus informacijos ar duomenų, Agentūra turi teisę prašyti ūkio subjekto pateikti papildomą informaciją ar duomenis, nustatydama ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą arba ekspertai gali atlikti vertinimą veiklos vykdymo vietoje.

12. Kiekvieną Ekspertų grupei pateiktą vertinti prašymą individualiai įvertina ne mažiau nei du ekspertai (Ekspertų grupės nariai arba išorės ekspertai), kiekvienas iš jų pateikdamas individualią išvadą dėl ūkio subjekto vykdytos veiklos priskyrimo (nepriskyrimo) MTEP (2 priedas).

13. Individualios ekspertų išvados aptariamos Ekspertų grupės posėdyje, kurio metu suformuluojama apibendrinta galutinė išvada (toliau – galutinė išvada). Ekspertų grupėje nepriėjus bendros vieningos nuomonės, vykdomas balsavimas. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Ekspertų grupės pirmininko balsas. Galutinę išvadą pasirašo Ekspertų grupės primininkas.

14. Ekspertinis vertinimas atliekamas per 60 kalendorinių dienų nuo Aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų pateikimo Agentūrai dienos. Tuo atveju, jei prašoma patikslinti informaciją, šis terminas atitinkamai pratęsiamas.

15. Galutinė vertinimo išvada dėl veiklos priskyrimo (nepriskyrimo) MTEP pateikiama ūkio subjektui ar mokesčių administratoriui per 3 darbo dienas nuo galutinės išvados priėmimo dienos.

 

IV skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Už informacijos ir vertinimui pateiktų duomenų teisingumą ir tikslumą atsako ūkio subjektas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

17. Mokesčių administratoriaus prašymai dėl ūkio subjekto veiklos vertinimo mutatis mutandis nagrinėjami šio Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

18. Visa su ekspertinio vertinimo procesu susijusi informacija yra konfidenciali ir gali būti atskleidžiama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

19. Apeliacijos dėl prašymų vertinimo metu galimai padarytų Agentūros administracinių klaidų arba procedūros pažeidimų, galėjusių turėti lemiamos reikšmės prašymo įvertinimui gali būti skundžiami Technologinės plėtros komitetui Ekspertinio vertinimo apraše nustatyta tvarka. Agentūros veiksmai ar neveikimas, susiję su sprendimų priėmimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

20. Ekspertų veiklos apmokėjimas ir kita ekspertinio vertinimo organizavimo veikla, kuri nėra reglamentuojama šiuo Aprašu, vykdoma vadovaujantis Ekspertinio vertinimo aprašu.

21. Pasikeitus Apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos teisės aktų nuostatos.

 

__________________

 

Ūkio subjektų vykdomų Mokslinių tyrimų ir

eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje

tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Ūkio subjekto prašymo dėl vykdytos veiklos priskyrimo MTEP įvertinimo forma)

 

 

ŪKIO SUBJEKTO PRAŠYMAS

DĖL VYKDYTOS VEIKLOS PRISKYRIMO MTEP ĮVERTINIMO

(Elektroninėje paraiškos formoje, kurią pildo pareiškėjas, pildomų laukų išdėstymo tvarka nebūtinai atitinka šioje paraiškos formoje nurodytą laukų išdėstymo tvarką)

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Pareiškėjo el. pašto adresas

 

Pareiškėjo kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono Nr.

 

MTEP veiklos pavadinimas

 

MTEP veiklos mokslo sritis (-ys)

Pasirenkama iš sąrašo.

MTEP veiklos mokslo kryptis (-ys)

Pasirenkama iš sąrašo.

MTEP veiklos vykdymo pradžia

 

MTEP veiklos vykdymo pabaiga

 

Nurodykite neaiškumus iškilusius priskiriant vykdytą veiklą MTEP

 

Veiklos atitiktis MTEP etapui

Pasirenkama iš sąrašo.

MTEP veiklos tikslas, uždaviniai

 

MTEP veiklos metodai ir priemonės (infrastruktūra)

 

Pridėkite vykdytojų europinio standarto (Europass CV) gyvenimo aprašymus

Pridedama.

MTEP veiklos vykdymo etapų aprašymas

 

MTEP rezultatai ir jų naujumas

 

Nurodykite kuo MTEP veiklos rezultatai bus naudingi, pritaikomi, svarbūs kitai mokslinei, technologinei ar pramoninei veiklai

 

Nurodykite ar MTEP veikla buvo/yra įgyvendinama vykdant projektus pagal nacionalines ir/ar tarptautines programas (vykdytų/vykdomų projektų, susijusių su MTEP veikla sąrašas: programos ir projekto pavadinimas, finansavimo šaltiniai, laikotarpis)

 

Kita svarbi informacija ir dokumentai, įrodantys MTEP veiklą (užregistruotos patentinės paraiškos, patentai ir kt.)

Pridedama.

Nurodykite MTEP veiklos finansavimo šaltinius: ar vykdyta veikla buvo užsakyta ir darbai finansuoti kito subjekto; ar veiklą finansavo ją vykdžiusi institucija

 

Nurodykite MTEP veiklos, kurią prašote įvertinti, sąnaudas, Eur

 

Patvirtiname, kad informacija ir pateikti duomenys yra teisingi

Pažymima.

 

______________

 

Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir

eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Išvados apie ūkio subjekto vykdytą MTEP veiklą forma)

 

EKSPERTINĖ IŠVADA

APIE ŪKIO SUBJEKTO VYKDYTĄ MTEP VEIKLĄ

 

MTEP veiklą vykdęs ūkio subjektas

 

MTEP veiklos pavadinimas

 

 

1. Veiklos atitiktis nurodytam MTEP etapui (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“)

 

□ Atitinka                                                                                                      □ Neatitinka

 

Eksperto komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus).

 

 

2. Veiklos tikslo atitiktis MTEP (pagal Frascati vadovą ar kitus dokumentus)

 

□ Atitinka                                                                                                      □ Neatitinka

 

Eksperto komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus).

 

 

3. Veiklos metodų atitiktis MTEP veiklos tikslui ir uždaviniams (darbo metodų tinkamumas, naujumas)

 

□ Atitinka                                                                                                      □ Neatitinka

 

Eksperto komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus)

 

 

4. MTEP veiklos vykdytojai ir jų kompetencija (kvalifikacija ir jos atitiktis veiklos turiniui; patirties tinkamumas ir sąsajos su veiklos tikslais ir metodais)

 

□ Atitinka                                                                                                      □ Neatitinka

 

Eksperto komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus)

 

 

5. Veiklos atitiktis MTEP veiklų reikalavimams: naujumas, nauda ir pritaikomumas kitai mokslinei, technologinei ar pramoninei veiklai

 

□ Atitinka                                                                                                      □ Neatitinka

 

 

Eksperto komentarai (būtina pateikti argumentuotus komentarus):

 

 

Ekspertinė išvada:

 

Veikla pripažįstama MTEP

 

Veikla nepripažįstama MTEP

 

Veikla iš dalies pripažįstama MTEP

(nurodyti, kurie darbai nepripažįstami ir kurie pripažįstami MTEP)

 

__________________