LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REGIONO PLĖTROS TARYBOS pavyzdinĖS steigimo sutarties formOS IR pavyzdiniŲ NUOSTATŲ patvirtinimo

 

2020 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 1V-867

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 17 straipsnio 6 ir 7 dalimis, tvirtinu pridedamus:

1. Pavyzdinę regiono plėtros tarybos steigimo sutarties formą;

2. Pavyzdinius regiono plėtros tarybos nuostatus.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                             Rita Tamašunienė

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 1V-867

 

 

 

(Pavyzdinė regiono plėtros tarybos steigimo sutarties forma)

 

 

____________________________

(regiono plėtros tarybos pavadinimas)

 

STEIGIMO SUTARTIS

 

I SKYRIUS

STEIGĖJAI

 

1. Steigėjai:

1.1. _______________________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas, buveinė, kodas,

____________________________________________________________________________;

savivaldybei atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė)

1.2. _______________________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas, buveinė, kodas,

____________________________________________________________________________;

savivaldybei atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė)

1.3. _______________________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas, buveinė, kodas,

____________________________________________________________________________;

savivaldybei atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė)

1.4. _______________________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas, buveinė, kodas, ____________________________________________________________________________

savivaldybei atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė)

 

(toliau kiekvienas atskirai – Steigėjas), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu (toliau – Regioninės plėtros įstatymas), __________________________________________________________________

(savivaldybių  tarybų sprendimų dėl regiono plėtros tarybos steigimo pavadinimai,

 

___________________________________________________________________________

priėmimo datos ir registracijos numeriai)

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, steigia pelno nesiekiantį ribotos civilinės atsakomybės viešąjį juridinį asmenį – regiono plėtros tarybą ir sudaro šią regiono plėtros tarybos steigimo sutartį (toliau – Sutartis).

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOS, KURIOMS PAVEDAMA ATSTOVAUTI STEIGĖJAMS

 

2. Steigėjams atstovaujančios savivaldybių institucijos:

2.1. _____________________________________________________________________;

(savivaldybės institucijos, kuriai pavesta atstovauti Sutarties 1.1 papunktyje nurodytam steigėjui, pavadinimas)

 

2.2. _____________________________________________________________________;

(savivaldybės institucijos, kuriai pavesta atstovauti Sutarties 1.2 papunktyje nurodytam steigėjui, pavadinimas)

 

2.3. _____________________________________________________________________;

(savivaldybės institucijos, kuriai pavesta atstovauti Sutarties 1.3 papunktyje nurodytam steigėjui, pavadinimas)

 

2.4. _____________________________________________________________________.

(savivaldybės institucijos, kuriai pavesta atstovauti Sutarties 1.4 papunktyje nurodytam steigėjui, pavadinimas)

 

III SKYRIUS

Steigiamos regiono plėtros tarybos pavadinimas

 

3. Regiono plėtros tarybos pavadinimas – ___________________________________

(regiono plėtros tarybos pavadinimas)

(toliau – Regiono plėtros taryba).

 

IV SKYRIUS

regiono plėtros tarybos veiklos tikslaI

 

4. Regiono plėtros tarybos veiklos tikslai:

4.1. planuoti, koordinuoti nacionalinės regioninės politikos

įgyvendinimą ________________regione ir bendrai su kitomis regionų plėtros tarybomis,

(apskrities pavadinimas)

savivaldybių institucijomis ir įstaigomis įgyvendinamas regioninės plėtros skatinimo priemones;

4.2. skatinti socialinę, ekonominę ________________ regiono plėtrą, darnų urbanizuotų

(apskrities pavadinimas)

teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ________________ regiono ir kitų

(apskrities pavadinimas)

regionų bei šių skirtumų tarp ________________ regiono savivaldybių mažinimą;

(apskrities pavadinimas)

4.3. skatinti savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant padidinti funkcinių zonų vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą;

4.4. atstovauti ________________ regionui.

(apskrities pavadinimas)

 

V SKYRIUS

steigėjŲ turtiniai ir neturtiniai įsipareigojimai, jų vykdymo tvarka ir terminai

 

5. Steigėjų turtiniai įsipareigojimai yra šie:

5.1. Steigėjas _____________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas)

įsipareigoja ne vėliau kaip per ________ dienų (-as; -ą) nuo Regiono plėtros tarybos įregistravimo

(skaičius)

Juridinių asmenų registre dienos perduoti Regiono plėtros tarybai stojamąjį įnašą pinigais, kurio dydis – ______eurai (-ų; -as).

(skaičius)

5.2. Steigėjas _____________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas)

įsipareigoja ne vėliau kaip per ________ dienų (-as; -ą) nuo Regiono plėtros tarybos įregistravimo

(skaičius)

Juridinių asmenų registre dienos perduoti Regiono plėtros tarybai stojamąjį įnašą pinigais, kurio dydis – ______eurai (-ų; -as).

(skaičius)

5.3. Steigėjas _____________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas)

įsipareigoja ne vėliau kaip per ________ dienų (-as; -ą) nuo Regiono plėtros tarybos įregistravimo

(skaičius)

Juridinių asmenų registre dienos perduoti Regiono plėtros tarybai stojamąjį įnašą pinigais, kurio dydis – ______eurai (-ų; -as).

(skaičius)

5.4. Steigėjas _____________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas)

įsipareigoja ne vėliau kaip per ________ dienų (-as; -ą) nuo Regiono plėtros tarybos įregistravimo

(skaičius)

Juridinių asmenų registre dienos perduoti Regiono plėtros tarybai stojamąjį įnašą pinigais, kurio dydis – ______eurai (-ų; -as).

(skaičius)

6. Steigėjai perduoda Regiono plėtros tarybai stojamuosius įnašus pervesdami lėšas į Regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus nurodytą Regiono plėtros tarybos sąskaitą banke.

7. Steigėjų neturtiniai įsipareigojimai:

7.1. Steigėjas _____________________________________________________ įsipareigoja:

(savivaldybės pavadinimas)

____________________________________________________________________________

(neturtiniai įsipareigojimai, jeigu jų yra,

____________________________________________________________________________;

neturtinių įsipareigojimų įvykdymo terminai ir tvarka)

 

7.2. Steigėjas _____________________________________________________ įsipareigoja:

(savivaldybės pavadinimas)

____________________________________________________________________________

(neturtiniai įsipareigojimai, jeigu jų yra,

____________________________________________________________________________;

neturtinių įsipareigojimų įvykdymo terminai ir tvarka)

 

7.3. Steigėjas _____________________________________________________ įsipareigoja:

(savivaldybės pavadinimas)

____________________________________________________________________________;

(neturtiniai įsipareigojimai, jeigu jų yra, neturtinių įsipareigojimų įvykdymo terminai ir tvarka)

 

7.4. Steigėjas _____________________________________________________ įsipareigoja:

(savivaldybės pavadinimas)

____________________________________________________________________________

(neturtiniai įsipareigojimai, jeigu jų yra,

____________________________________________________________________________.

neturtinių įsipareigojimų įvykdymo terminai ir tvarka)

 

 

VI SKYRIUS

STEIGIAMOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS SUDARYMAS

 

8. Steigėjų savivaldybių tarybos ne vėliau kaip per ________ dienų (-as; -ą) nuo Sutarties

(skaičius)

įsigaliojimo dienos deleguoja į Regiono plėtros tarybos kolegijos (toliau – Kolegija) sudėtį

savivaldybių tarybų narius:

8.1. ________________ savivaldybės taryba deleguoja _____ savivaldybės tarybos narius (-į);

(savivaldybės pavadinimas)                                                                     (skaičius)

8.2. ________________ savivaldybės taryba deleguoja _____ savivaldybės tarybos narius (-į);

(savivaldybės pavadinimas)                                                                    (skaičius)

 

8.3. ________________ savivaldybės taryba deleguoja _____ savivaldybės tarybos narius (-į);

(savivaldybės pavadinimas)                                                                    (skaičius)

 

8.4. ________________ savivaldybės taryba deleguoja _____ savivaldybės tarybos narius (-į).

(savivaldybės pavadinimas)                                                                     (skaičius)

 

VII SKYRIUS

Steigiamos regiono plėtros tarybos atstovas, jo teisės ir ĮGALIOJIMAI

 

9. Steigiamai Regiono plėtros tarybai atstovauja __________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens dokumentus

__________________________________________________________________________

išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi – gimimo data), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens

__________________________________________________________________________

pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos valstybė ir data, registras, kuriame kaupiami duomenys apie šį juridinį

__________________________________________________________________________

asmenį, buveinė, atstovo vardas, pavardė, asmens dokumentus išdavusi valstybė, asmens kodas (kai asmuo jo neturi  –

__________________________________________________________________________

gimimo data), gyvenamosios vietos adresas)

(toliau – Atstovas).

10. Atstovas turi teisę sudaryti visus sandorius steigiamos Regiono plėtros tarybos vardu ir dėl jos interesų ir privalo  nurodyti, kad sandoris sudaromas steigiamos Regiono plėtros tarybos vardu ir dėl jos interesų. Pagal šiuos sandorius Regiono plėtros tarybai prievolių atsiranda tada, kai juos po Regiono plėtros tarybos įregistravimo Juridinių asmenų registre patvirtina Regiono plėtros tarybos administracijos direktorius.

11. Atstovas įgaliojamas:

11.1. ne vėliau kaip per __________ dienų (-as; -ą) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos:

(skaičius)

11.1.1. parengti Regiono plėtros tarybos nuostatų projektą, Kolegijos personalinės sudėties ir Kolegijos darbo reglamento patvirtinimo projektus ir pateikti juos Steigėjams;

11.1.2. sušaukti Regiono plėtros tarybos steigiamąjį susirinkimą;

11.2. ne vėliau kaip per ______________ dienų (-as; -ą) nuo Regiono plėtros tarybos steigiamojo

(skaičius)

susirinkimo, kuriame patvirtinami Regiono plėtros tarybos nuostatai, Kolegijos personalinė sudėtis ir Kolegijos darbo reglamentas, parengti Kolegijos sprendimų dėl Regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktorius) pareigybės aprašymo patvirtinimo, konkurso į administracijos direktoriaus pareigas paskelbimo, pretendentų į administracijos direktoriaus pareigas atrankos būdo nustatymo ir pretendentų į administracijos direktoriaus pareigas atrankos komisijos  sudarymo projektus ir pateikti juos Kolegijai iki pirmojo Kolegijos posėdžio;

11.3. per _____ dienų (-as; -ą) nuo administracijos direktoriaus paskyrimo, bet ne vėliau kaip iki

(skaičius)

____________________ pateikti Juridinių asmenų registrui Regiono plėtros tarybai įregistruoti

(metai, mėnuo, diena)

Juridinių asmenų registre reikalingus dokumentus.

12. Atstovas ne vėliau kaip per _______________ dienų (-as; -ą) nuo Regiono plėtros tarybos

(skaičius)

įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos perduoda administracijos direktoriui steigiamos Regiono plėtros tarybos vardu ir dėl jos interesų sudarytus ir su Regiono plėtros tarybos steigimu susijusius dokumentus.

 

VIII SKYRIUS

REGIONO PLĖTROS TARYBOS steigimo išlaidų kompensavimO TVARKA

 

13. Regiono plėtros tarybos steigimo metu steigimo išlaidas apmoka Atstovas. Atlyginimas Atstovui už Regiono plėtros tarybos steigimą – ___________________________________

(mokamas – nurodoma atlyginimo suma (eurais); nemokamas)

________________________________________.

14. Ne vėliau kaip per __________ dienų (-as; -ą) nuo Regiono plėtros tarybos įregistravimo

(skaičius)

Juridinių asmenų registre dienos Regiono plėtros taryba kompensuoja visas Atstovo patirtas steigimo išlaidas pagal steigimo išlaidas patvirtinančius dokumentus ir sumoka Sutarties 13 punkte nurodytą atlyginimą už Regiono plėtros tarybos steigimą, jeigu jis mokamas.

 

IX SKYRIUS

STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO IR JO SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

15. Regiono plėtros tarybos steigiamąjį susirinkimą sušaukia Atstovas per Sutarties 11.1 papunktyje nustatytą terminą. Atstovas, prieš šaukdamas steigiamąjį susirinkimą, privalo parengti steigiamojo susirinkimo darbotvarkę, į kurią turi būti įtraukti klausimai dėl Regiono plėtros tarybos nuostatų, Kolegijos personalinės sudėties, Kolegijos darbo reglamento patvirtinimo.

16. Pranešimas apie Regiono plėtros tarybos steigiamojo susirinkimo sušaukimą ir steigiamojo susirinkimo darbotvarkė turi būti išsiųsti kiekvienam Steigėjui atstovaujančiai savivaldybės institucijai Steigėjus atstovaujančių savivaldybių institucijų elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip likus _______________ dienų (-oms; -ai) iki Regiono plėtros tarybos

(skaičius)

steigiamojo susirinkimo dienos.

17. Regiono plėtros tarybos steigiamajame susirinkime turi teisę balsuoti visi Steigėjai. Vienas Steigėjas steigiamajame susirinkime turi vieną balsą.

18. Regiono plėtros tarybos steigiamojo susirinkimo sprendimai priimami pritarus visiems Steigėjams.

19. Regiono plėtros tarybos steigiamajam susirinkimui pirmininkauja steigiamojo susirinkimo išrinktas pirmininkas.

 

X SKYRIUS

GINČŲ TARP STEIGĖJŲ SPRENDIMO TVARKA

 

20. Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas tarpusavio derybomis.

21. Nepavykus ginčų išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

22. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Sutartis laikoma sudaryta, kai ją pasirašo visų Regiono plėtros tarybą steigiančių savivaldybių tarybų įgalioti asmenys. Sutarties sudarymo data – ______________________.

(data)

23. Sutartis sudaryta ______ vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių).

(skaičius)

 

 

______________________________  ___________ _________________________ ______

(steigėjo savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo)            (parašas)                        (vardas, pavardė)                       (data)

 

______________________________  ___________ _________________________ ______

(steigėjo savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo)             (parašas)                        (vardas, pavardė)                       (data)

 

______________________________  ___________ _________________________ ______

(steigėjo savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo)              (parašas)                        (vardas, pavardė)                       (data)

 

______________________________  ___________ _________________________ ______

(steigėjo savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo)               (parašas)                        (vardas, pavardė)                      (data)

 

 

_________________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 1V-867

 

 

 

(Pavyzdiniai regiono plėtros tarybos nuostatai)

 

 

____________________________

(regiono plėtros tarybos pavadinimas)

 

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. ______________________________________(toliau – Regiono plėtros taryba) yra pelno

(regiono plėtros tarybos pavadinimas)  

nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi šiais nuostatais (toliau – Nuostatai), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu (toliau – Regioninės plėtros įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

2. Regiono plėtros tarybos teisinė forma – regiono plėtros taryba.

3. Regiono plėtros tarybos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

 

II SKYRIUS

REGIONO PLĖTROS TARYBOS VEIKLOS TIKSLAI

 

4. Regiono plėtros tarybos veiklos tikslai:

4.1. planuoti, koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą _________________

(apskrities pavadinimas)

regione ir bendrai su kitomis regionų plėtros tarybomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis įgyvendinamas regioninės plėtros skatinimo priemones;

4.2. skatinti socialinę, ekonominę _________________regiono plėtrą, darnų urbanizuotų

(apskrities pavadinimas)

teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp _________________ regiono ir kitų

(apskrities pavadinimas)

regionų bei šių skirtumų tarp _________________ regiono savivaldybių mažinimą;

(apskrities pavadinimas)

4.3. skatinti savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant padidinti funkcinių zonų vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą;

4.4. atstovauti _________________ regionui.

(apskrities pavadinimas)

5. Regiono plėtros tarybos veiklos sritis nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimas

_________________ regione.

(apskrities pavadinimas)

6. Regiono plėtros taryba, siekdama Nuostatų 4 punkte nurodytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

6.1. rengia, tvirtina __________________ regiono plėtros planą, jo pakeitimus, koordinuoja ir

(apskrities pavadinimas)

kontroliuoja __________________ regiono plėtros plano įgyvendinimą;

(apskrities pavadinimas)

6.2. svarsto ir teikia pasiūlymus Vyriausybės tvirtinamus planavimo dokumentus rengiančioms valstybės institucijoms, įstaigoms dėl Vyriausybės tvirtinamų planavimo dokumentų, kurių įgyvendinimas gali turėti poveikį __________________ regiono plėtrai,

(apskrities pavadinimas)

projektų;

6.3. teikia pasiūlymus ________________________ savivaldybių taryboms dėl savivaldybių

(apskrities pavadinimas)

strateginių plėtros planų;

6.4. koordinuoja Regionų plėtros programoje ________________________ regionui nustatytų

(apskrities pavadinimas)

išankstinių sąlygų įgyvendinimą arba pagal kompetenciją jas įgyvendina;

6.5. suderinusi su kitomis regionų plėtros tarybomis arba Regiono plėtros tarybos dalyvėmis nesančių savivaldybių tarybomis, nustato bendrų su kitais regionais ir (arba) savivaldybėmis funkcinių zonų vystymo tikslus, uždavinius ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

6.6. teikia ministerijoms pasiūlymus dėl teisės aktų, kurių įgyvendinimas gali turėti poveikį ________________________regiono plėtrai, projektų;

(apskrities pavadinimas)

6.7. pripažįsta projektus regioninės svarbos projektais, vykdo šių projektų įgyvendinimo priežiūrą ir sprendžia dėl Regiono plėtros tarybos sprendimų, kuriais projektai pripažinti regioninės svarbos projektais, pripažinimo netekusiais galios;

6.8. dalyvauja rengiant programas, skirtas regionų, esančių prie Lietuvos ir kaimyninės valstybės bendros sausumos ar jūrų sienos, problemoms spręsti, ir atliekant jų įgyvendinimo stebėseną;

6.9. atstovauja ________________________ regionui tarptautinėse regionų bendradarbiavimo

(apskrities pavadinimas)

organizacijose ir bendradarbiauja su kitų valstybių regionais;

6.10. įgyvendina savivaldybių perduotus viešųjų paslaugų teikimo administravimo įgaliojimus;

6.11. atlieka kitas įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose regionų plėtros taryboms nustatytas funkcijas;

6.12. ______________________________________________________________________.

(kitos (Regiono plėtros įstatymu nenustatytos) Regiono plėtros tarybos funkcijos, kurios neatsiejamai susijusios su Regiono plėtros tarybos veiklos tikslais)

 

III SKYRIUS

REGIONO PLĖTROS TARYBOS DALYVIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Visi regiono plėtros tarybos steigėjai nuo regiono plėtros tarybos įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jos dalyviais ir įgyja Regioninės plėtros įstatyme, kituose įstatymuose ir Nuostatuose nustatytas dalyvio teises.

8. Regiono plėtros tarybos dalyvis turi šias neturtines teises:

8.1. dalyvauti ir balsuoti Regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime;

8.2. susipažinti su Regiono plėtros tarybos dokumentais ir gauti Regiono plėtros tarybos turimą informaciją apie jos veiklą;

8.3. išstoti iš Regiono plėtros tarybos.

9. Regiono plėtros tarybos dalyvis gali turėti kitų įstatymuose ir Nuostatuose nustatytų neturtinių ir turtinių teisių.

10. Regiono plėtros tarybos dalyvio teisės negali būti perleistos.

11. Regiono plėtros tarybos dalyvis turi šias pareigas:

11.1. laikytis Nuostatų ir Regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo sprendimų;

11.2. Regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo nustatyta tvarka sumokėti dalyvio stojamąjį įnašą ir mokėti dalyvio mokesčius;

11.3. užtikrinti savo įgalioto asmens dalyvavimą Regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose;

11.4. kitas įstatymuose ir Nuostatuose nustatytas pareigas.

 

IV SKYRIUS

NAUJŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS DALYVIŲ PRIĖMIMO IR DALYVIŲ IŠSTOJIMO IŠ REGIONO PLĖTROS TARYBOS TVARKA

 

12. Nauju Regiono plėtros tarybos dalyviu gali tapti savivaldybė, kurios teritorija pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą priklauso _________________ apskrities teritorijai.

(apskrities pavadinimas)

13. Savivaldybė, siekianti tapti Regiono plėtros tarybos dalyviu po Regiono plėtros tarybos įregistravimo Juridinių asmenų registre, turi pateikti Regiono plėtros tarybai raštišką prašymą priimti ją Regiono plėtros tarybos dalyviu, kuriame turi būti nurodytas pasižadėjimas laikytis Nuostatų ir Regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo (toliau – Visuotinis dalyvių susirinkimas) sprendimų, ir savivaldybės tarybos sprendimo dėl tapimo Regiono plėtros tarybos dalyviu kopiją.

14. Naujas Regiono plėtros tarybos dalyvis priimamas Visuotinio dalyvių susirinkimo sprendimu. Visuotiniam dalyvių susirinkimui priėmus sprendimą priimti naują Regiono plėtros tarybos dalyvį, juo pageidavusi tapti savivaldybė juo tampa, perdavusi Regiono plėtros tarybai Visuotinio dalyvių susirinkimo nustatyto dydžio dalyvio stojamąjį įnašą.

15. Savivaldybė, esanti Regiono plėtros tarybos dalyve, nutarusi išstoti iš Regiono plėtros tarybos, apie tai privalo raštu pranešti Regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui (toliau – administracijos direktorius), nurodydama išstojimo iš Regiono plėtros tarybos terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pranešimo apie išstojimą pateikimo dienos. Administracijos direktorius per _________________ dienų (-as; -ą) nuo savivaldybės, esančios

(skaičius)

Regiono plėtros tarybos dalyve, pranešimo gavimo dienos apie tai raštu informuoja kitus Regiono plėtros tarybos dalyvius ir Nuostatų nustatyta tvarka šaukia Visuotinį dalyvių susirinkimą sprendimui dėl dalyvio atsiskaitymo su Regiono plėtros taryba tvarkos ir terminų nustatymo. Jeigu dalyvis turi neįvykdytų prievolių Regiono plėtros tarybai, administracijos direktorius, pasibaigus dalyvio pranešime apie išstojimą nurodytam išstojimo terminui, apie tai dalyvį informuoja raštu, kartu pateikdamas Visuotinio dalyvių susirinkimo patvirtintą buvusio dalyvio atsiskaitymo su Regiono plėtros taryba tvarką ir terminus.

16. Dalyvis laikomas išstojusiu iš Regiono plėtros tarybos ir netenka Regiono plėtros tarybos dalyvio teisių ir pareigų nuo dalyvio pranešime apie išstojimą nurodyto išstojimo termino, bet ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo pranešimo apie išstojimą pateikimo dienos.

17. Išstojus iš Regiono plėtros tarybos, stojamieji dalyvio įnašai ir dalyvio mokesčiai ar kitaip Regiono plėtros tarybos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

 

V SKYRIUS

REGIONO PLĖTROS TARYBOS DALYVIŲ STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR DALYVIŲ MOKESČIŲ DYDŽIAI IR MOKĖJIMO TVARKA

 

18. Regiono plėtros tarybos dalyvių stojamųjų įnašų bei Regiono plėtros tarybos dalyvių mokesčių dydį, taip pat dalyvių stojamųjų įnašų bei dalyvių mokesčių mokėjimo tvarką nustato Visuotinis dalyvių susirinkimas, priimdamas atskirą (-us) sprendimą (-us).

 

VI SKYRIUS

REGIONO PLĖTROS TARYBOS ORGANAI

 

19. Regiono plėtros tarybos organas yra Visuotinis dalyvių susirinkimas, Regiono plėtros tarybos valdymo organai – Kolegija ir administracijos direktorius.

 

VII SKYRIUS

VISUOTINIS DALYVIŲ SUSIRINKIMAS

 

20. Visuotinio dalyvių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo nurodytos Regioninės plėtros įstatyme.

21. Visuotinis dalyvių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Kasmet per keturis mėnesius nuo Regiono plėtros tarybos finansinių metų pabaigos turi įvykti eilinis Visuotinis dalyvių susirinkimas.

22. Administracijos direktorius gali dalyvauti Visuotiniame dalyvių susirinkime be balso teisės. Kiti asmenys gali dalyvauti Visuotiniame dalyvių susirinkime, jeigu tam pritaria ne mažiau kaip pusė Visuotiniame dalyvių susirinkime dalyvaujančių Regiono plėtros tarybos dalyvių.

23. Visuotinio dalyvių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Regiono plėtros tarybos dalyvis, Kolegija ir administracijos direktorius.

24. Visuotinio dalyvių susirinkimo sušaukimą organizuoja administracijos direktorius. Kai Visuotinio dalyvių susirinkimo iniciatoriumi yra Regiono plėtros tarybos dalyvis, jis raštu pateikia administracijos direktoriui motyvuotą prašymą sušaukti Visuotinį dalyvių susirinkimą ir šaukiamo susirinkimo darbotvarkės projektą. Kolegija, siekdama inicijuoti Visuotinį dalyvių susirinkimą, priima sprendimą dėl Visuotinio dalyvių susirinkimo sušaukimo inicijavimo ir šaukiamo susirinkimo darbotvarkės.

25. Apie šaukiamą Visuotinį dalyvių susirinkimą administracijos direktorius turi raštu ir elektroniniu paštu pranešti visiems Regiono plėtros tarybos dalyviams ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki numatomos Visuotinio dalyvių susirinkimo dienos, kartu nurodydamas Visuotinio dalyvių susirinkimo sušaukimo iniciatorių ir pateikdamas šaukiamo Visuotinio dalyvių susirinkimo darbotvarkę ir informaciją susirinkime numatomais svarstyti klausimais. Visuotinį dalyvių susirinkimą administracijos direktorius gali sušaukti nesilaikydamas šiame punkte nurodyto termino, jeigu numatomo skubos tvarka šaukti Visuotinio dalyvių susirinkimo datai ir darbotvarkei yra raštu pritarę visi Regiono plėtros tarybos dalyviai. Informacija Visuotiniame dalyvių susirinkime, kuris šaukiamas skubos tvarka, numatomais svarstyti klausimais Regiono plėtros tarybos dalyviams raštu ir elektroniniu paštu pateikiama ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki visuotinio dalyvių susirinkimo dienos.

26. Visuotinis dalyvių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Nuostatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Regiono plėtros tarybos dalyvis.

27. Visuotinis dalyvių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Regiono plėtros tarybos dalyvių.

28. Visuotiniam dalyvių susirinkimui pirmininkauja Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininkas, kurį Regiono plėtros tarybos dalyviai rotacijos principu renka vienų metų laikotarpiui.

29. Visuotiniai dalyvių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas per 5 darbo dienas nuo Visuotinio dalyvių susirinkimo posėdžio dienos. Protokolą pasirašo Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininkas ir Visuotinio dalyvių susirinkimo išrinktas posėdžio sekretorius.

30. Visuotiniame dalyvių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Regiono plėtros tarybos dalyviai. Vienas dalyvis Visuotiniame dalyvių susirinkime turi vieną balsą.

31. Visuotinio dalyvių susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus Regioninės plėtros įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1, 6, 7 ir 9 papunkčiuose nurodytus sprendimus, kurie priimami pritarus visiems dalyviams.

VIII SKYRIUS

KOLEGIJA

 

32. Kolegija yra sudaroma iš visų Regiono plėtros tarybos steigėjomis (dalyvėmis) esančių savivaldybių merų ir šių savivaldybių tarybų deleguotų savivaldybių tarybų narių, laikantis Regioninės plėtros įstatymu nustatytų reikalavimų. Regiono plėtros tarybos steigėjomis (dalyvėmis) esančių savivaldybių tarybos į Kolegijos narius deleguoja:

32.1. ________________ savivaldybės taryba deleguoja _____ narius (-į);

 

(savivaldybės pavadinimas)                                                                        (skaičius)

32.2. ________________ savivaldybės taryba deleguoja _____ narius (-į);

(savivaldybės pavadinimas)                                                                         (skaičius)

 

32.3. ________________ savivaldybės taryba deleguoja _____ narius (-į);

(savivaldybės pavadinimas)                                                                        (skaičius)

 

32.4. ________________ savivaldybės taryba deleguoja _____ narius (-į).

(savivaldybės pavadinimas)                                                                         (skaičius)

33. Kolegijos nario įgaliojimai pasibaigia Regioninės plėtros įstatyme nustatytais atvejais.

34. Kolegija atlieka jai Regioninės plėtros įstatyme nustatytas funkcijas ir šias funkcijas:

34.1. nustato Regiono plėtros tarybos veiklos, įgyvendinant metinį veiklos planą, vertinimo rodiklius;

34.2. tvirtina administracijos direktoriaus pareigybės aprašymą, priima sprendimą skelbti konkursą administracijos direktoriaus pareigybei, nustato pretendentų į administracijos direktoriaus pareigas atrankos būdą ir sudaro pretendentų į administracijos direktoriaus pareigas atrankos komisiją;

34.3. nustato administracijos direktoriaus darbo sutarties sąlygas, tvirtina metines užduotis administracijos direktoriui ir šių užduočių įvykdymo rodiklius, įgyvendina kitus administracijos direktoriaus darbdavio įgaliojimus darbo teisės srityje;

34.4. svarsto administracijos direktoriaus darbo apmokėjimo sistemos projektą ir teikia išvadas dėl jo Visuotiniam dalyvių susirinkimui;

34.5. ______________________________________________________________________.

(kitos (Regioninės plėtros įstatymu, kitais įstatymais ir Vyriausybės nutarimais nenustatytos) Kolegijos funkcijos, kurios neatsiejamai susijusios su Regiono plėtros tarybos veiklos tikslais)

35. Kolegija veikia Kolegijos darbo reglamente nustatyta tvarka, laikydamasi Regioninės plėtros įstatyme ir Nuostatuose nustatytų reikalavimų.

 

IX SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

36. Administracijos direktorius yra vienasmenis Regiono plėtros tarybos valdymo organas – juridinio asmens vadovas.

37. Administracijos direktorius atlieka jam Regioninės plėtros įstatyme nustatytas funkcijas.

38. Administracijos direktorius veikia Regiono plėtros tarybos vardu santykiuose su kitais asmenimis tais klausimais, kurie Regioninės plėtros įstatymu ir Nuostatais nepriskirti Kolegijai ir Visuotiniam dalyvių susirinkimui.

39. Administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka nesiskiria nuo Regioninės plėtros įstatyme nustatytos administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarkos.

 

X SKYRIUS

ADMINISTRACIJA

 

40. Administracija atlieka jai Regioninės plėtros įstatyme nustatytas funkcijas ir patariamosios Kolegijos partnerių grupės, sudarytos vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymu, (toliau – partnerių grupė) sekretoriato funkcijas.

 

XI SKYRIUS

REGIONO PLĖTROS TARYBOS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE REGIONO PLĖTROS TARYBOS VEIKLĄ PATEIKIMO REGIONO PLĖTROS TARYBOS DALYVIAMS TVARKA

 

41. Regiono plėtros tarybos dalyvio raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Regiono plėtros tarybos dokumentai Regiono plėtros tarybos dalyviui pateikiami susipažinti Regiono plėtros tarybos darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje administracijos direktoriaus nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos Regiono plėtros tarybos dalyviui gali būti siunčiamos laišku ar elektroniniu paštu.

42. Regiono plėtros tarybos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija Regiono plėtros tarybos dalyviams pateikiama neatlygintinai.

 

XII SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE REGIONO PLĖTROS TARYBOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

 

43. Regiono plėtros taryba informaciją apie Regiono plėtros tarybos veiklą skelbia savo interneto svetainėje. Interneto svetainėje skelbiama tokia informacija:

43.1. informacija, kurią institucijos turi skelbti pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytus reikalavimus;

43.2. Nuostatai;

43.3. informacija apie Regiono plėtros tarybos dalyvius (dalyvių pavadinimai);

43.4. Kolegijos narių sąrašas (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar jo sudarymo tvarka);

43.5. informacija apie patariamojoje Kolegijos partnerių grupėje, sudarytoje vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymu, (toliau – partnerių grupė) atstovaujamas organizacijas ir partnerių grupėje šias organizacijas atstovaujančius asmenis (juridinio asmens pavadinimas ir jam atstovaujančio fizinio asmens vardas, pavardė);

43.6. Kolegijos darbo reglamentas;

43.7. informacija apie administracijos direktorių ir administracijos darbuotojus (vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar jo sudarymo tvarka);

43.8. Kolegijos posėdžių darbotvarkių projektai (dokumentai paskelbiami ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki Kolegijos posėdžio);

43.9. Kolegijos sprendimai ir posėdžių protokolai (dokumentai paskelbiami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Kolegijos posėdžio);

43.10. Partnerių grupės išvados (dokumentai paskelbiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo);

43.11. Regiono plėtros planas ir regiono plėtros plano įgyvendinimo ataskaitos (dokumentai paskelbiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Kolegijos posėdžio, kuriame jiems buvo pritarta);

43.12. ne mažiau kaip trejų pastarųjų finansinių metų Regiono plėtros tarybos metiniai veiklos planai ir veiklos ataskaitos (dokumentai paskelbiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Kolegijos posėdžio, kuriame jiems buvo pritarta);

43.13. ne mažiau kaip trejų pastarųjų finansinių metų Regiono plėtros tarybos metinių finansinių ataskaitų rinkiniai (dokumentai paskelbiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Visuotinio dalyvių susirinkimo, kuriame jiems buvo pritarta);

43.14. ne mažiau kaip trejų pastarųjų finansinių metų Regiono plėtros tarybos ataskaitų auditų išvados, jeigu toks auditas buvo atliekamas (audito išvada paskelbiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Visuotinio dalyvių susirinkimo, kuriame buvo pritarta audituotai ataskaitai);

43.15. pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą privaloma skelbti informacija apie Regiono plėtros tarybos numatomus, vykdomus ar įvykdytus viešuosius pirkimus ir kita su įstaigos viešaisiais pirkimais susijusi informacija, taip pat viešosioms konsultacijoms skirti viešųjų pirkimų dokumentų techninių specifikacijų projektai;

43.16. kita pagal teisės aktus privaloma viešai skelbti informacija.

44. Regiono plėtros tarybos interneto svetainėje skelbiama tik aktuali ir teisiškai galiojanti informacija. Ji atnaujinama pagal skelbiamos informacijos keitimosi periodiškumą. Skelbiama informacija turi atitikti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus.

45. Tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su Regiono plėtros tarybos veiklos ataskaita ir kita visuomenei pateikiama informacija neatlygintinai susipažinti Regiono plėtros tarybos buveinėje Regiono plėtros tarybos darbo valandomis.

 

XIII SKYRIUS

REGIONO PLĖTROS TARYBOS TURTAS, JO NAUDOJIMO TVARKA

 

46. Regiono plėtros tarybai nuosavybės teise ir kitomis daiktinėmis teisėmis gali priklausyti nekilnojamasis turtas, transporto priemonės, įranga ir kitas Nuostatuose numatytai Regiono plėtros tarybos veiklai reikalingas kilnojamasis turtas, taip pat piniginės lėšos.

47. Visas Regiono plėtros tarybos turtas gali būti įgytas iš Regiono plėtros tarybos lėšų, taip pat įgytas iš kitų asmenų dovanojimo, paveldėjimo ar kitu teisėtu būdu.

48. Regiono plėtros tarybos lėšų šaltiniai atitinka Regioninės plėtros įstatyme nurodytus regionų plėtros tarybų lėšų šaltinius.

49. Regiono plėtros taryba lėšas, gautas kaip paramą, taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas ir kitą turtą naudoja jas perdavusio asmens nurodytiems (jei perduodamas šias lėšas asmuo davė tokius nurodymus) tikslams. Regiono plėtros taryba negali priimti lėšų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo lėšas ar kitą turtą naudoti kitiems tikslams negu Regiono plėtros tarybos veiklos tikslas.

50. Regiono plėtros tarybos lėšos ir kitas turtas gali būti naudojami tik Regiono plėtros tarybos veiklos tikslams.

51. Regiono plėtros tarybai nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis turtas Visuotinio dalyvių susirinkimo sprendimu gali būti perleistas, išnuomotas, perduotas pagal panaudos sutartį (išskyrus Nuostatų 52 punkte nustatytas išimtis).

52. Regiono plėtros taryba negali neatlygintinai perduoti Regiono plėtros tarybos turtą nuosavybėn pagal patikėjimo ar panaudos sutartį Regiono plėtros tarybos dalyviui ar juridiniam asmeniui, kurio savininku ar dalyviu yra Regiono plėtros tarybos dalyvis (išskyrus Regiono plėtros tarybos likvidavimo atveju), suteikti paskolų, užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą, prisiimti skolinių įsipareigojimų. Regiono plėtros tarybai neleidžiama steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu.

 

XIV SKYRIUS

REGIONO PLĖTROS TARYBOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖS IR VEIKLOS PRIEŽIŪROS TVARKA

 

53. Pasibaigus Regiono plėtros tarybos finansiniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų ________________ administracijos direktorius turi pateikti:

(mėnuo, diena)

53.1. Visuotiniam dalyvių susirinkimui Regiono plėtros tarybos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir finansinių ataskaitų auditoriaus išvadą (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymu ar Visuotinio dalyvių susirinkimo sprendimu);

53.2. Kolegijai Regiono plėtros tarybos metinę veiklos ataskaitą.

54. Regiono plėtros tarybos metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinė veiklos ataskaita rengiami Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Už Regiono plėtros tarybos veiklai skiriamų valstybės biudžeto lėšų asignavimų naudojimą valstybės biudžeto lėšų asignavimų valdytojui atsiskaitoma valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje, sudarytoje tarp Regiono plėtros tarybos ir valstybės biudžeto lėšų asignavimų valdytojo, nustatyta tvarka.

56. Regiono plėtros tarybos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

57. Regiono plėtros tarybos finansinių ataskaitų rinkinio audito ir nepriklausomo veiklos audito paslaugos perkamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

58. Regiono plėtros tarybos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu. Regiono plėtros tarybos vidaus auditas atliekamas Visuotinio dalyvių susirinkimo sprendimu, bet ne rečiau kaip vieną kartą per trejus finansinius metus. Regiono plėtros tarybos vidaus auditą atlieka visuotinio dalyvių susirinkimo rotacijos principu parinkta Regiono plėtros tarybos dalyvio vidaus audito tarnyba.

 

XV SKYRIUS

REGIONO PLĖTROS TARYBOS

LIKVIDAVIMAS

 

59. Regiono plėtros taryba likviduojama Regioninės plėtros įstatymo ir Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka.

 

XVI SKYRIUS

NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

60. Nuostatų keitimo iniciatyvos teisę turi Regiono plėtros tarybos dalyvis (dalyviai), Kolegija ir administracijos direktorius. Nuostatai keičiami Visuotinio dalyvių susirinkimo sprendimu Nuostatų 31 punkte nustatyta tvarka.

61. Pakeistus Nuostatus pasirašo Visuotinio dalyvių susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti Nuostatus, įgaliotas asmuo.

62. Nuostatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Nuostatai pasirašyti 20        m. ________________       _____ d.       ________________

(mėnuo)                                                    (vieta)

 

_______________________  _____________ ___________________________  _________

(steigėjo įgaliotas asmuo)                    (parašas)                        (vardas, pavardė)                                      (data)

 

_______________________  _____________ ___________________________  _________

(steigėjo įgaliotas asmuo)                    (parašas)                        (vardas, pavardė)                                      (data)

 

_______________________  _____________ ___________________________  _________

(steigėjo įgaliotas asmuo)                    (parašas)                        (vardas, pavardė)                                      (data)

 

_______________________  _____________ ___________________________  _________

(steigėjo įgaliotas asmuo)                    (parašas)                        (vardas, pavardė)                                      (data)

 

_________________________