LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2020 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-1504 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ESANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 25 d. Nr. V-1928

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr.  V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.6.11.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.6.11.3. pacientų, išskyrus terminalinės sveikatos būklės pacientus, nepilnamečius pacientus iki 14 metų bei nėščiąsias, lankymas leidžiamas tik tais atvejais, kai pacientus lanko asmenys, atitinkantys vieną iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų. Pacientai lankomi Asmens sveikatos priežiūros įstaigos stacionariniuose skyriuose tiriamų ir gydomų pacientų lankymo tvarkoje (Tvarkos aprašo 6 priedas) nustatyta tvarka;“.

2. Pakeičiu 6 priedą:

2.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Tvarkoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1. Lankytojai – ASPĮ tiriamus, gydomus ir (ar) slaugomus pacientus lankantys asmenys.

2.2. Lydintieji asmenys – į ASPĮ atvykusius pacientus lydintys asmenys.

2.3. Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.“

2.2. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1. pacientai, nurodyti Tvarkos 10.1 papunktyje, negali būti lankomi, išskyrus terminalinės sveikatos būklės pacientus, nepilnamečius pacientus iki 14 metų bei nėščiąsias, kurie gali būti lankomi Tvarkoje ir ASPĮ vadovo nustatyta tvarka;“.

2.3. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Pacientų, išskyrus terminalinės sveikatos būklės pacientus, nepilnamečius pacientus iki 14 metų bei nėščiąsias, lankymas leidžiamas tik tais atvejais, kai pacientus lanko asmenys, atitinkantys bent vieną iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ 3.1.1 papunktyje nurodytą kriterijų. Pacientą lankyti ir (ar) lydėti vienu metu gali tik vienas asmuo, išskyrus atvejus, kai skyriaus vadovo (jo nedarbo metu – budinčio gydytojo) leidimu, užtikrinant Tvarkos 14 punkte nustatytų reikalavimų laikymąsi, atsižvelgiant į skyriaus specifiką ir į paciento sveikatos būklę, lankomi terminalinės sveikatos būklės pacientai, nepilnamečiai pacientai iki 14 metų bei nėščiosios.“

2.4. Pakeičiu 16.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.5. asmens duomenys neatlygintinai teikiami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;“.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m rugsėjo 13 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                        Arūnas Dulkys