LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2010 M. GEGUŽĖS 24 D. ĮSAKYMO NR. 3D-490 „DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATŲ ir administracijos STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016  m. kovo 16 d. Nr. 3D-131

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 3D-490 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“, ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 3D-490

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2016 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3D-131

redakcija)

 

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, įgyvendinanti valstybinę fitosanitarijos, augalų apsaugos, trąšų, augalų dauginamosios medžiagos, pluoštinių kanapių, augalų veislių registravimo ir teisinės apsaugos, grūdų ir jų produktų kokybės gerinimo politiką Lietuvos Respublikoje.

2. Tarnybos savininkė yra valstybė, Tarnybos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Tarnybos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, kuri koordinuoja Tarnybos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Tarnybos nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

3. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymu, Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymu ir kitais įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

4. Tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

5. Tarnybos buveinės adresas: Ozo g. 4A, Vilnius, Lietuvos Respublika.

6. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga.

7. Tarnyba yra finansuojama iš valstybės biudžeto. Tarnyba gali būti finansuojama ir iš kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų.

8. Tarnybos vieši pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Tarnybos interneto tinklalapyje (www.vatzum.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse, o teisės aktų nustatytais atvejais – Teisės aktų registre.

 

II SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Tarnybos veiklos tikslai, pagal kompetenciją siekiant saugaus ir sveiko maisto gamybos grandinės, yra:

9.1. užtikrinti nacionalinę, importuojamų, eksportuojamų, gabenamų tranzitu augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų fitosanitarinės būklės kontrolę;

9.2. užtikrinti įvežamų, išvežamų ir tiekiamų rinkai vaisių ir daržovių rūšiavimo, pakavimo vietose ir didmeninėje prekyboje atitikties prekybos standartams kontrolę;

9.3. registruoti augalų apsaugos produktus, registraciją atnaujinti, pakeisti, panaikinti, apriboti ar ją uždrausti, keisti augalų apsaugos produkto naudojimo sąlygas, rengti veikliųjų medžiagų vertinimo ataskaitų projektus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su augalų apsaugos produktų registravimu 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL 2014 L 189, p. 1), nustatytais atvejais ir tvarka;

9.4. vykdyti veiklos, susijusios su augalų apsaugos produktų įvežimu, saugojimu, naudojimu ir tiekimu rinkai, priežiūrą;

9.5. vykdyti genetiškai modifikuotų augalų dauginamosios medžiagos, žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų ir augalinių produktų kontrolę vidaus rinkoje ir pasienyje, taip pat genetiškai modifikuotų augalų pasėlių auginimo kontrolę bei augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų bei pasėlių, kuriuose galėtų būti genetiškai modifikuotų organizmų, stebėseną;

9.6. užtikrinti grūdų, dauginamosios medžiagos kokybės ir trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolę;

9.7. užtikrinti pluoštinių kanapių auginimo priežiūrą ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolę;

9.8. užtikrinti augalų veislių registravimą ir teisinę apsaugą;

9.9. pagal kompetenciją užtikrinti intervencinių priemonių įgyvendinimą;

9.10. užtikrinti valstybės rezervo maistinių grūdų atsargų kiekio ir kokybės kontrolę;

9.11. vykdyti trąšų ir dirvožemio gerinimo priemonių tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje vertinimą.

10. Siekdama 9.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Tarnyba:

10.1. vykdo fitosanitarinius tikrinimus, siekiant įvertinti kenksmingųjų organizmų buvimą ir paplitimą Lietuvos Respublikoje;

10.2. organizuoja specialius tyrimus ir stebėjimus (stebėseną) kenksmingųjų organizmų buvimui ir paplitimui Lietuvos Respublikos teritorijoje nustatyti palankiausiu šiems organizmams aptikti metu;

10.3. vykdo įvežamų, išvežamų, gabenamų tranzitu augalų bei augalinių produktų ir su jais susijusių objektų fitosanitarinius tikrinimus bei išduoda fitosanitarinius sertifikatus eksportą ar reeksportą vykdantiems subjektams;

10.4. nustato kenksmingųjų organizmų židinius ir prižiūri šių organizmų židinių sunaikinimą;

10.5. išduoda leidimus įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją tam tikrus augalams ir augaliniams produktams kenksmingus organizmus, augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus, kurie skirti moksliniams tyrimams ir selekcijos tikslams;

10.6. išduoda augalo pasus, vykdo asmenų, kurie nori išsirašyti augalo pasus patys, vertinimą, suteikia įgaliojimus išsirašyti augalų pasus savo užaugintai produkcijai ir vykdo minėtųjų asmenų kontrolę dėl atitikties fitosanitarijos reikalavimams;

10.7. vykdo prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietų fitosanitarinį vertinimą ir išduoda Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimus;

10.8. vykdo fitosanitarinio tikrinimo vietos vertinimą ir patvirtinimą dėl tinkamumo atlikti fitosanitarinį tikrinimą įvežamiems iš ne Europos Sąjungos šalių augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams;

10.9. pagal kompetenciją vykdo pasienio kontrolę, siekiant užtikrinti 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL 2014 L 317, p. 35) 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimą;

10.10. atlieka fitosanitarinius tikrinimus, siekiant Lietuvos Respublikos teritoriją ar jos dalį pripažinti ir išlaikyti saugoma zona;

10.11. kontroliuoja auginamų, superkamų, įvežamų, perdirbamų, realizuojamų augalų ir augalinių produktų ir su jais susijusių objektų atitiktį fitosanitarijos reikalavimams;

10.12. kontroliuoja fitosanitarijos priemonių, nustatytų Tarptautinėje augalų apsaugos konvencijoje ir kitose tarptautinėse sutartyse, taikymą;

10.13. tvarko Lietuvos Respublikos fitosanitarinį registrą;

10.14. atlikusi kenksmingųjų organizmų rizikos vertinimą, sudaro ir teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui kenksmingųjų organizmų, dėl kurių Lietuvos Respublikoje vykdomi stebėjimai, sąrašą;

10.15. vykdo medinės pakavimo medžiagos gamintojų vertinimą pagal tarptautinius fitosanitarijos standartus;

10.16. rengia fizinių ir juridinių asmenų, turinčių teisę ženklinti medinę pakavimo medžiagą ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, sąrašą;

10.17. vykdo Lietuvos Respublikoje pagamintos, vežamos tarp Europos Sąjungos šalių narių ir įvežamos iš trečiųjų šalių medinės pakavimo medžiagos atitikties nustatytiems fitosanitarijos reikalavimams kontrolę.

11. Siekdama 9.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Tarnyba atlieka šviežių vaisių ir daržovių atitikties nustatytiems prekybos standartams patikras jų rūšiavimo ir pakavimo vietose, didmeninėje prekyboje, taip pat juos eksportuojant, importuojant bei iš kitų Europos Sąjungos šalių narių gabenant vidaus rinkai ir išduoda šviežių vaisių ir daržovių atitikties Europos Sąjungos prekybos standartams sertifikatus.

12. Siekdama 9.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Tarnyba:

12.1. vertina pateiktus dokumentus apie augalų apsaugos produktų ir jų veikliųjų medžiagų tapatumą, fizikines ir chemines savybes, analizės metodų galiojimą,  toksikologinius ir metabolizmo tyrimus, likučius augaluose, augaliniuose produktuose ir ant jų, ekotoksikologinius tyrimus, išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje bei efektyvumą ir priima sprendimus dėl augalų apsaugos produktų  registravimo;

12.2. vertina paraiškas ir išduoda leidimus išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui, leidimus prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais, leidimus mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais atlikti neregistruotų augalų apsaugos produktų eksperimentus ar bandymus, vertina paraiškas ir išduoda sertifikatus geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymams;

12.3. kontroliuoja geros augalų apsaugos praktikos, geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymų praktikos reikalavimų laikymąsi;

12.4.  rengia registruotų augalų apsaugos produktų sąrašus;

12.5. rengia veikliųjų medžiagų vertinimo ar vertinimo atnaujinimo ataskaitų projektus dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo Europos Sąjungoje.

13. Siekdama 9.4 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Tarnyba:

13.1. organizuoja ir vykdo veiklos, susijusios su augalų apsaugos produktų įvežimu, saugojimu, naudojimu ir tiekimu rinkai, reikalavimų laikymosi priežiūrą;

13.2. vertina paraiškas ir išduoda leidimus prekiauti augalų apsaugos produktais, vienkartinius leidimus įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių;

13.3. vykdo augalų apsaugos produktų ėminių ėmimą jų kokybei nustatyti;

13.4. kontroliuoja, kad profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų purkštuvai būtų įregistruoti ir techniškai tvarkingi.

14. Siekdama 9.5 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Tarnyba:

14.1. vykdo žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos, įvežamos į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą bei vežamos tranzitu, kontrolę pasienyje ir vidaus rinkoje, bei augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų, kuriose galėtų būti genetiškai modifikuotų organizmų stebėseną pasienyje ir vidaus rinkoje;

14.2. vykdo genetiškai modifikuotų augalų pasėlių auginimo Lietuvos Respublikos teritorijoje kontrolę, bei augalų pasėlių, kuriuose galėtų būti genetiškai modifikuotų organizmų, stebėseną.

15. Siekdama 9.6 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Tarnyba:

15.1. vykdo sandėlių licencijavimą ir jų veiklos priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymą;

15.2. metodiškai vadovauja grūdų ir jų produktų kokybės vertinimo infraraudonųjų spindulių grūdų analizatoriais tinklui ir atlieka jo techninį administravimą, eksploatavimo priežiūrą, tiria kontrolinius grūdų mėginius, tobulina bei koreguoja kalibracines lygtis, nuomoja infraraudonųjų spindulių grūdų analizatorius;

15.3. kontroliuoja, kaip grūdus superkantys ūkio subjektai, supirkdami grūdus ir įvertindami jų kokybės rodiklius, laikosi valstybės standartų bei kitų teisės aktų reikalavimų;

15.4. atlieka grūdus superkančių ūkio subjektų grūdų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimą ir išduota pažymėjimus;

15.5. tikrina eksportuojamų, importuojamų paprastųjų ir kietųjų kviečių, kitų grūdų bei jų produktų, dantinių (titnaginių) kukurūzų kokybę ir išduoda kokybės sertifikatus;

15.6. nagrinėja nesutarimus tarp grūdų, dauginamosios medžiagos pirkėjų ir pardavėjų, atlieka kokybės tyrimus ir, kilus ginčui, teikia išvadas;

15.7. tikrina superkamų grūdų kokybės rodiklių įvertinimo ir rezultatų perkėlimo į pirkėjo surašomus kokybės ir atsiskaitymo dokumentus teisingumą;

15.8. vykdo dauginamosios medžiagos sertifikavimą, išduoda nacionalinius ir tarptautinius sertifikatus;

15.9. vykdo dauginamosios medžiagos įgaliotųjų bandinių ėmėjų, aprobuotojų ir laboratorijų patvirtinimą ir kontrolę;

15.10. kontroliuoja tiekiamos rinkai dauginamosios medžiagos ir dauginamosios medžiagos tiekėjų atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams, išduoda vienkartinius leidimus įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, kuri nepripažinta lygiaverte Europos Sąjungoje išaugintai dauginamajai medžiagai;

15.11. vykdo dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimą ir tvarko atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą;

15.12. kontroliuoja dauginamosios medžiagos siuntų ženklinimo atitiktį nustatytiems reikalavimams;

15.13. atlieka dauginamosios medžiagos vegetacinius bandymus;

15.14. išduoda leidimus tiekti rinkai tiriamos, bet dar neįrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, veislės sėklą;

15.15. kontroliuoja tiekiamos rinkai saugotinos veislės sėklos kiekį;

15.16. vykdo trąšų saugojimo, naudojimo ir jų apskaitos kontrolę pirminėje pašarų gamyboje.

16. Siekdama 9.7 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Tarnyba:

16.1. atlieka pluoštinių kanapių augintojų patikrinimus pagal pranešimus iš pluoštinių kanapių augintojų apie numatomas auginti pluoštines kanapes; 

16.2. ima pluoštinių kanapių mėginius tetrahidrokanabinolio kiekiui nustatyti;

16.3. išduoda pažymas apie pluoštinių kanapių mėginyje nustatytą tetrahidrokanabinolio kiekį;

16.4. administruoja Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą;

16.5. kontroliuoja tiekiamų rinkai pluoštinių kanapių produktų atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

17. Siekdama 9.8 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Tarnyba:

17.1. teikia informaciją Europos Komisijai apie saugotinų augalų veislių sėklos kilmės rajonus;

17.2. sudaro ir tvarko Lietuvos Respublikoje saugomų augalų veislių ir Nacionalinį augalų veislių sąrašus, viešai skelbia augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenis ir rengia informacinius leidinius apie teisinės apsaugos suteikimą augalų veislėms ir jų įrašymą į Nacionalinį augalų veislių sąrašą;

17.3. prieš įrašant augalų veisles į Nacionalinį augalų veislių sąrašą:

17.3.1. organizuoja jų išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo tyrimų atlikimą;

17.3.2. atlieka selekcininkų pasiūlytų augalų veislių pavadinimų ekspertizę;

17.3.3. atlieka Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatytų augalų genčių ir rūšių veislių ūkinio vertingumo tyrimus arba organizuoja jų atlikimą pagal sutartis;

17.3.4. atlieka tiriamų augalų veislių derliaus kokybės laboratorinius tyrimus arba organizuoja jų atlikimą kitose laboratorijose;

17.3.5. teikia Valstybinei augalų veislių vertinimo komisijai svarstyti siūlymus dėl naujų augalų veislių įrašymo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą arba išbraukimo iš jo;

17.4. prieš suteikiant augalų veislėms teisinę apsaugą Lietuvos Respublikoje:

17.4.1. vykdo paraiškų suteikti augalų veislėms teisinę apsaugą Lietuvos Respublikoje ekspertizes;

17.4.2. organizuoja augalų veislių techninio patikrinimo atlikimą (išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo tyrimus);

17.4.3. priima sprendimus dėl teisinės apsaugos suteikimo augalų veislių selekcininkų sukurtoms ar atrastoms ir išskirtoms augalų veislėms;

17.5. atlieka registruotųjų ir neregistruotųjų augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimus, taip pat augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimus ūkio subjektų prašymu (užsakymu);

17.6. kontroliuoja, kaip Lietuvos Respublikoje užtikrinama augalų veislių teisinė apsauga;

17.7. organizuoja kontrolinių augalų veislių pavyzdžių surinkimą, saugojimą ir nustato augalų veislių tapatumą;

17.8. teikia metines augalų veislių tyrimų ataskaitas selekcininkams ar jų įgaliotiesiems atstovams;.

17.9. nustato skirtingų augalų rūšių veislių ūkinio vertingumo tyrimo atlikimo tvarką.

18. Siekdama 9.9 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Tarnyba:

18.1. tikrina, ar priimami, perimami, saugomi ir realizuojami grūdai, kuriems taikomos intervencinės priemonės, atitinka nustatytus kokybės reikalavimus;

18.2. tikrina, ar intervenciniuose sandėliuose laikomų grūdų specialioji kiekio ir kokybės apskaita atitinka teisės aktų reikalavimus;

18.3. tikrina, ar intervenciniai grūdų sandėliai atitinka nustatytus reikalavimus;

18.4. atlieka intervencinio pirkimo grūdų kokybės tyrimus pagal Europos Sąjungos reglamentų reikalavimus.

19. Siekdama 9.10 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Tarnyba:

19.1. kontroliuoja, kaip įmonės, saugančios valstybės rezervo ir intervenciniu būdu supirktus grūdus, laikosi grūdų ir jų produktų inventorizacijos tvarkos;

19.2. kontroliuoja valstybės rezervo grūdų kokybę, laikymo sąlygas, kiekybinę ir kokybinę apskaitą.

20. Siekdama 9.11 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Tarnyba:

20.1. išduoda trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonių tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimus ir skelbia juos Tarnybos interneto svetainėje;

20.2. skelbia kitose Europos Sąjungos valstybėse išduotų trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonių tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimus Tarnybos interneto svetainėje.

21. Tarnyba taip pat atlieka šias funkcijas:

21.1. siekdama 9.1, 9.6, 9.9 ir 9.10 papunkčiuose nurodytų tikslų, vykdo laboratorinius augalininkystės produktų kokybės ir fitosanitarinius tyrimus;

21.2. atlieka augalininkystės produktų kokybės tyrimus ūkio subjektų prašymu (užsakymu);

21.3. atlieka, prireikus, žemės ūkio naudmenų ar pasėlių plotų apžiūrą piktžolių paplitimo atvejams nustatyti ir įvertinti;

21.4. rengia mokymus su Tarnybos veikla susijusiais klausimais;

21.5. dalyvauja Europos Sąjungos institucijų, Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos, Europos ir Viduržemio jūros regiono augalų apsaugos organizacijos, Tarptautinės sėklų tyrimų asociacijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinės naujų augalų veislių apsaugos sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų veikloje, projektuose bei mokymuose, bendradarbiauja su kitų šalių ir tarptautinėmis organizacijomis, valstybės valdymo institucijomis, mokslo įstaigomis ir socialiniais partneriais Tarnybos kompetencijai priklausančiais klausimais;

21.6. pagal kompetenciją rengia ir tvirtina mėginių ėmimo kenksmingiesiems organizmams nustatyti ir kokybės tyrimų atlikimo metodikas;

21.7. vykdo kasmetinius grūdų derliaus kokybės tyrimus ir stebėseną;

21.8. tiriant augalų rūšių veislių ūkinį vertingumą, taiko moderniausias augalų auginimo technologijas ir parduoda užaugintą augalininkystės produkciją;

21.9. informuoja visuomenę per visuomenės informavimo priemones fitosanitarijos, augalų apsaugos, trąšų, augalų dauginamosios medžiagos, augalų veislių registravimo ir teisinės apsaugos, grūdų ir jų produktų kokybės, pluoštinių kanapių klausimais;

21.10. rengia ir teikia pranešimus ir ataskaitas tarptautinėms organizacijoms, Europos Komisijai, Europos Sąjungos kompetentingoms institucijoms, Europos Sąjungos šalims narėms Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais;

21.11. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja valstybės turtą bei juo disponuoja;

21.12. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

TARNYBOS TEISĖS

 

22. Tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

22.1. teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais gauti iš valstybės ar savivaldybės institucijų, taip pat įmonių, įstaigų, organizacijų, kitų juridinių bei fizinių asmenų informaciją fitosanitarijos, augalų apsaugos produktų, trąšų, augalų dauginamosios medžiagos, augalų veislių registravimo ir teisinės apsaugos, grūdų ir jų produktų kokybės, pluoštinių kanapių klausimais;

22.2. teikti siūlymus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl teisės aktų rengimo fitosanitarijos, augalų apsaugos, trąšų, augalų dauginamosios medžiagos, augalų veislių registravimo ir teisinės apsaugos, grūdų ir jų produktų kokybės, pluoštinių kanapių klausimais.

23. Tarnyba turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktų teisių.

IV SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

24. Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis metiniais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamais Tarnybos interneto tinklalapyje. Metinių veiklos planų vykdymą vertina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamentas.

25. Tarnybai vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Tarnybos direktorius gali būti skiriamas eiti tas pačias pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Tarnybos direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui.

26. Tarnybos direktorius:

26.1. atsako už Tarnybai nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir pavestų funkcijų atlikimą;

26.2. užtikrina racionalų Tarnybai skiriamų lėšų, technikos ir kitų materialinių resursų panaudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

26.3. užtikrina, kad Tarnybos veikloje būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai;

26.4. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose bei Tarnybai visose valstybinėse, privačiose ar kitose įstaigose bei organizacijose, teisme ir arbitraže;

26.5. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

26.6. pagal kompetenciją sudaro sutartis ir susitarimus;

26.7. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos;

26.8. užtikrina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą, kvalifikacijos kėlimą, vertinimą;

26.9. tvirtina Tarnybos metinius veiklos planus;

26.10. tvirtina Tarnybos pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus;

26.11. skiria Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pašalpas, nuobaudas;

26.12. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi.

27. Tarnybos direktorius turi pavaduotoją (-us). Tarnybos direktoriaus pavaduotoją (-us) priima į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas (-ai) tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas (-ai) atsako už Tarnybos veiklos tikslų įgyvendinimą paskirtose administravimo srityse. Laikinai nesant Tarnybos direktoriaus, jo pareigas vykdo Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas pavaduotojas.

28. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas (-ai) pagal priskirtas veiklos administravimo sritis:

28.1. organizuoja, koordinuoja Tarnybai nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir pavestų funkcijų atlikimą, užtikrina Tarnybos struktūrinių padalinių nenutrūkstamą valdymą ir veiklos kontrolę;

28.2. užtikrina metodinį vadovavimą Tarnybos struktūriniams padaliniams;

28.3. kontroliuoja darbo organizavimą Tarnybos struktūriniuose padaliniuose;

28.4. administruoja Tarnybos ūkinės veiklos planavimą ir organizavimą;

28.5. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus.

29. Tarnybos struktūriniai padaliniai savo veiklą organizuoja pagal šiuos nuostatus ir Tarnybos direktoriaus tvirtinamus Tarnybos darbo reglamentą, Tarnybos vidaus tvarkos taisykles, struktūrinio padalinio nuostatus ir pareigybių aprašymus.

30. Tarnybos administracijos struktūrą tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras.

31. Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

V SKYRIUS

TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

32. Tarnybos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

33. Tarnybos vidaus auditą atlieka Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamentas.

34. Tarnybos finansų kontrolę atlieka Tarnybos direktoriaus tvirtinamose Finansų kontrolės taisyklėse nurodyti subjektai.

35. Tarnybos metinių veiklos planų įgyvendinimą kontroliuoja Tarnybos direktorius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________