LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2019 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. 1V-451 „DĖL VIEŠOJO VALDYMO TOBULINIMO 2012–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2019–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 7 d. Nr. 1V-159

Vilnius

 

Pakeičiu Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“:

 

1. Pakeičiu 3.2.2.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

 

„3.2.2.11.

 

Padidinti viešajam valdymui skirtų išteklių efektyvumą sukuriant ir įdiegiant bendrą buhalterinės apskaitos informacinę sistemą

 

5 800 000,00

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913 „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos

 

2020 m. IV ketv.

 

Finansų ministerija“

 

2. Pakeičiu 3.2.2.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

 

„3.2.2.12.

 

Padidinti priežiūros institucijų paskirtų piniginių sankcijų administravimo efektyvumą sukuriant ir įdiegiant sistemą, leidžiančią vienoje vietoje kaupti informaciją apie paskirtas pinigines sankcijas ir ją tvarkyti

 

992 000,00

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos

 

2020 m. IV ketv.

 

Informatikos ir ryšių departamentas“

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                               Agnė Bilotaitė