LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA MIŠKŲ INFRASTRUKTŪRAI GERINTI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ, PATVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 22 d. Nr. 3D-411

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 ir 9.10 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1378/2014 (OL 2014 L 367, p. 16), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL 2014 L 227, p. 1), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos, patvirtintos 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu C(2015)842, nuostatas ir siekdama, kad būtų efektyviai panaudotos EŽŪFKP lėšos,

t v i r t i n u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 3D-411

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA MIŠKŲ INFRASTRUKTŪRAI GERINTI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ įgyvendinimo taisyklės, (toliau – Taisyklės), parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1378/2014 (OL 2014 L 367, p. 16), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 808/2014, nustatančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisykles (OL 2014 L 227, p. 18), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 807/2014, nustatančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, pereinamojo laikotarpio nuostatas (OL 2014 L 227, p. 1), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 programos įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 20014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C (2015) 842 (toliau – Programa), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės).

 

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

2. Šiose Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

2.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

2.2. ES – Europos Sąjunga;

2.3. EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai;

2.4. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Įkainis – Ministerijos patvirtinta kaina, už kurią galima įsigyti įrangos, technikos, mechanizmų, prekių, paslaugų ir (arba) darbų. Įkainis nustatomas eurais be pridėtinės vertės mokesčio.

3.2. Miško savininkų kooperatyvas – kooperatinė bendrovė, kurio ne mažiau kaip 5 nariai įstatymų nustatyta tvarka yra įgiję nuosavybės teisę į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius miško žemės sklypus.

3.3. Miško valdytojų grupė – pagal jungtinės veiklos sutartį veikianti fizinių ir (ar) juridinių asmenų (pareiškėjo ir jo partnerių) grupė, kurios tikslas – savo valdomuose miškuose palaikyti miško kelių gerą būklę, juos rekonstruoti ar tiesti naujus.

3.4. Projekto bendrosios išlaidos (toliau – bendrosios išlaidos) – atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant galimybių studijų, verslo planų (veiklos ir (arba) projektų aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos susijusios su nekilnojamojo turto statyba ir (arba) gerinimu, taip pat viešinimo išlaidos.

3.5. Projekto partneris (toliau – partneris) –fizinis ir (ar) juridinis asmuo vykdantis miškų ūkio veiklą, dalyvaujantis įgyvendinant ir (ar) finansuojant projektą, pagal prieš projekto įgyvendinimą pareiškėjo ir jo partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį.

3.6. Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (toliau – ŽŪMIS) – prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė sistema.

4. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Administravimo taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

PRIORITETAI, TIKSLINĖS SRITYS IR KOMPLEKSINIAI TIKSLAI

 

5. Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ (toliau – priemonės veiklos sritis) prioritetai:

5.1. skatinti tvarų miškų valdymą;

5.2. didinti miškų ūkio perspektyvumą.

6. Priemonės veiklos srities tikslinės sritys: miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško plotų plėtra remiant miško kelių įrengimą, rekonstrukciją.

7. Priemonės veiklos srities kompleksiniai tikslai:

7.1. inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;

7.2. aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;

7.3. klimato kaitos švelninimas.

 

IV SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 

8. Pagal priemonės veiklos sritį remiama  veikla – miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių)  įrengimas ir (ar) rekonstrukcija.

 

V SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

9. Pareiškėjai ir partneriai gali būti:

9.1. Miško valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys);

9.2. Miško valdytojų grupės;

10. Paramos paraiškas pareiškėjai gali teikti su partneriais.

11. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

12. Jei pareiškėjas mirė po paramos paraiškos pateikimo, bet iki sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, paramos paraiška išregistruojama. Tuo atveju, jei nekilnojamasis turtas (miškas (miško žemė) ir (ar) statiniai), į kurį investuojama, priklauso pareiškėjo sutuoktiniui arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui nuosavybės teise, arba pareiškėjui bendrosios dalinės nuosavybės teise, paramos paraiška pareiškėjui mirus gali būti išregistruojama tik gavus sutuoktinio sutikimą. Jei sutuoktinis nesutinka su paramos paraiškos išregistravimu, jis paramos gavėjo įsipareigojimus galėtų perimti ir tęsti veiklą tik su sąlyga, jei atitiks pareiškėjo tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus bei projektų atrankos kriterijus įsipareigojimų perėmimo metu.

13. Suderinus su Agentūra, pateikus Agentūrai rašytinį prašymą dėl įsipareigojimų perėmimo, pareiškėjo prisiimti įsipareigojimai po sprendimo skirti paramą priėmimo galės būti perduoti asmeniui, perimančiam paramos gavėjo įsipareigojimus ir tęsiančiam veiklą, jei jis atitiks pareiškėjo tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus ir projektų atrankos kriterijus įsipareigojimų perėmimo metu.

 

VI. PARTNERYSTĖ

 

14. Pareiškėjai gali teikti paraiškas individualiai arba su partneriais – kitais miško valdytojais, kaip nurodyta Taisyklių 9 punkte, jei kartu projektą vykdyti yra tikslingiau. Partnerių įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas ir jo būtinumas turi būti įrodytas paramos paraiškoje ir projekto apraše.

15. Pateikiama viena paraiška, atitinkamai užpildyta visų partnerių. Partneriams, taikomos tos pačios tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai, kaip ir pareiškėjui. Finansavimą, skirtą visam projektui įgyvendinti, tiesiogiai gauna tik paramos gavėjas, kuris ir atsiskaito su kitais partneriais. Partneriai tiesiogiai paramos lėšų negauna.

16. Atsakomybė už projekto įgyvendinimą atitenka paramos gavėjui. Bet koks projekto rezultatų paskirstymo pakeitimas turi būti įforminamas raštu kaip jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pakeitimas, apie kurį informuojama Agentūra.

17. Partneriai projekto įgyvendinimo laikotarpiu negali būti kitos investicinės Programos priemonės ir (arba) veiklos srities dalyviai.

18. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

18.1. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

18.2. projekto įgyvendinimo metu paramos gavėjas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

18.3. paramos gavėjas privalo visiems partneriams išsiųsti visų Agentūrai teikiamų ataskaitų ir mokėjimo prašymų kopijas;

18.4. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į Agentūrą, pirmiausia turi būti raštu suderinti su partneriais;

18.5. prieš teikdamas paraišką, pareiškėjas turi susitarti su visais partneriais dėl projekto metu sukurtų rezultatų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių ir šias teises nustatyti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje.

 

VII SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

19. Paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

20. Pareiškėjas ir  jo partneris (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) laikomas tinkamu gauti paramą, jei atitinka šiame Taisyklių punkte išvardytas tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus. Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai yra:

20.1. paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju šių Taisyklių V skyriuje;

20.2. projektas atitinka šių Taisyklių III skyriuje nurodytus prioritetus, tikslines sritis ir prisideda prie kompleksinių tikslų įgyvendinimo;

20.3. projekto veikla ir išlaidos yra tiesiogiai susijusios su remiama veikla, nurodyta šių Taisyklių IV skyriuje;

20.4. pareiškėjas ir  jo partneris (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) užtikrina, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų;

20.5. pareiškėjas ir  jo partneris (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas bei nuosavas lėšas, nurodytas ir pagrįstas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant finansinės institucijos paskolos suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus, o iki paramos sutarties pasirašymo paramos gavėjas turi pateikti su finansine institucija pasirašytą paskolos sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis;

20.6. pareiškėjas ir jo partneris (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;

20.7. pareiškėjas ir  jo partneris (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) savo vardu, kaip valdos valdytojas, yra įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-278 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ nustatyta tvarka;

20.8. parama neteikiama, jei remiantis Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-889 „Dėl Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodikos patvirtinimo“ nustatoma, kad pareiškėjas ir (ar) jo partneris (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) dirbtinai sukūrė tokiai paramai gauti reikalingas sąlygas;

20.9. parama neteikiama, jei pareiškėjas ir jo partneris (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) turi finansinių sunkumų (bankrutuoja arba įmonė, kuriai atstovauja, yra likviduojama);

20.10. parama neteikiama projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;

20.11. parama neteikiama miško žemės sausinimo sistemoms įrengti ar jas atnaujinti;

20.12. kai projektas vykdomas kartu su partneriais, turi būti pateikta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis (pavyzdinė sutarties forma pateikta šių Taisyklių 1 priede);

20.13. nekilnojamasis turtas (miškas (miško žemė) ir (ar) statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui ir (ar) jo partneriui (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo datos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. Kai nekilnojamasis turtas (miškas (miško žemė) ir (ar) statiniai), į kurį investuojama, valdomas bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, vienas iš bendraturčių, teikdamas paramos paraišką, turi pateikti bendraturčių sutikimą, kuriame išdėstomas sutikimas numatytai veiklai jų nekilnojamojo turto (miško (miško žemės) ir ar statinio) dalyje vykdyti. Jei nekilnojamasis turtas (miškas (miško žemė) ir (ar) statiniai) yra valdomas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys iki paramos paraiškos pateikimo turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Nuomos, panaudos sutartyje ar kituose valdymo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptartos miškų ūkinės veiklos galimybės;

20.14. numatomi įrengti ir (ar) rekonstruoti miško keliai ir susiję įrenginiai (jei jiems prašoma paramos) turi būti suprojektuoti vidinės miškotvarkos projekte (-uose), kurie pateikiami kartu su paramos paraiška;

20.15. kartu su paramos paraiška pateikiamas bendras visam projektui infrastruktūros techninis projektas, kai toks projektas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, arba projektiniai pasiūlymai (sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija, statybos ar rekonstravimo vertės skaičiavimas ir aiškinamasis raštas). Infrastruktūros techninis projektas (pateikiamos statinio techninio projekto, bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, technologijos, aplinkos apsaugos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys) ir statybą, rekonstravimą leidžiantis dokumentas pateikiamas iki pirmojo mokėjimo prašymo, jei kartu su paramos paraiška nebuvo pateikti. Jei projekte numatyta nesudėtingų statinių (Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtinimo“) statyba ar rekonstravimas, kartu su paramos paraiška pareiškėjas pateikia nustatyta tvarka atsakingų institucijų suderintą supaprastintą statybos ar rekonstravimo projektą (kai jis privalomas) arba kitus bendruosius projektinius dokumentus (sklypo planą su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija, statybos ar rekonstravimo vertės skaičiavimas ir aiškinamasis raštas). Statinių projektams turi būti atlikta statinio techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizė, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR.1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl Statybos techninio reglamento STR.1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ patvirtinimo“, nuostatomis. Ekspertizės išvada turi būti parengta įstaigos, turinčios teisę užsiimti šia veikla, ir gali būti pateikta iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Jei projekte numatyta naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, tačiau jiems paramos neprašoma, šie dokumentai neteikiami;

20.16. pateiktas projekto aprašas – laisvos formos dokumentas, kuriame pagrindžiamas projekto poreikis, investavimo tikslai, numatytos ir pagrįstos investicijos, būtinos projektui įgyvendinti, projektui įgyvendinti reikalingos lėšos ir jų finansavimo būdas bei projekto įgyvendinimo terminai;

20.17. poveikio aplinkai įvertinimas atliekamas iki paramos paraiškos pateikimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytais atvejais.

VIII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

21. Pareiškėjas ir (ar) jo partneris prisiima šiuos įsipareigojimus:

21.1. apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo  turto įsigijimo datos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiui, o įgyvendinus projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas). Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus;

21.2. nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, vykdyti numatytą veiklą, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto nuo paramos sutarties pasirašymo datos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Leidimą įkeisti turtą finansinėms institucijoms Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje finansines institucijos suteiktą paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių. Agentūros sprendimu pareiškėjui gali būti leista įkeisti paramos lėšomis įsigytą turtą tik tai finansinei institucijai, kuri suteikė paskolą projektui įgyvendinti. Įkeičiamas turtas turi būti kaip paskolos, kuria finansuojamas projekto įgyvendinimas, grąžinimo garantas;

21.3. viešinti paramą, vadovaudamasis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės);

21.4. sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip vykdoma veikla, laikomasi sąlygų, už ką buvo skirta parama, kaip yra vykdomas projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po lėšų projektui įgyvendinti skyrimo ir (arba) projekto įgyvendinimo pabaigos;

21.5. teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir Programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti;

21.6. užtikrinti projektų atrankos kriterijų (numatytų taisyklių 45.1 ir 45.6 papunkčiuose) atitiktį projekto kontrolės laikotarpiu;

21.7. iki kontrolės laikotarpio pabaigos užtikrinti, kad visuomenė galės laisvai ir nemokamai naudotis infrastruktūra, kuriai buvo skirta parama pagal šią veiklos sritį.

 

IX SKYRIUS

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

22. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM.

23. Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:

23.1. projektui negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų);

23.2. 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų);

23.3. partnerių ir (arba) susijusių įmonių (Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas) didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 000 Eur (keturių šimtų tūkstančių eurų).

24. Paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

25. Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti tik vieną paramos paraišką.

26. Pareiškėjas, paramos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu negali dalyvauti įgyvendinant kitas investicines Programos priemones ir (arba) veiklos sritis.

27. Pakartotinai investicinės paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį ES lėšomis finansuojamą projektą, t. y. ne anksčiau, kaip pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą (netaikoma Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sričiai „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, kai teikiama paramos paraiška tik pažeistam miškui atkurti, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sričiai „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“, kai teikiama paramos paraiška tik jaunuolynų ugdymui, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklai „Asbestinių stogų dangos keitimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklai „Asbestinių stogų dangos keitimas“).

28. Jei pareiškėjas naudojasi finansinių institucijų išduotais kreditais projektui, kuriam prašoma paramos, finansuoti ir pareiškėjui teikiama valstybės pagalba, kompensuojant dalį finansinei institucijai sumokėtų palūkanų ir (arba) dalį garantinio užmokesčio, didžiausia bendra paramos, skiriamos pagal Taisykles, ir valstybės pagalbos lėšų suma bei intensyvumas vienam projektui ir jo tinkamoms finansuoti išlaidoms negali viršyti Taisyklėse nustatytų dydžių.

29. Parama skiriama nepažeidžiant valstybės pagalbos reikalavimų, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo nereikšmingai (de minimis) pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1). Bendra pagalbos suma, suteikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų) per trejų fiskalinių metų laikotarpį.

 

X SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

30. Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

31. Projekte turi būti numatytos visos išlaidos, kurios yra susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, ir ne daugiau nei numatytas paramos dydis ir intensyvumas. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti išvardytos pagal išlaidų kategorijas. Jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai neatlikti, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiami trys komerciniai pasiūlymai, kuriais pagrindžiama visa prašoma paramos suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą. Tuo atveju, kai pareiškėjo pateiktuose komerciniuose pasiūlymuose nurodyta prekės (paslaugos) darbų kaina yra 10 proc. didesnė, nei analogiškos rinkoje egzistuojančios prekės (paslaugos) ar darbų kainos, atliekami Administravimo taisyklių 69 punkte nurodyti veiksmai.

32. Jei prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai (bendrųjų išlaidų atveju) atlikti iki paramos paraiškos pateikimo, pareiškėjas pirkimų dokumentų kopijas turi pateikti kartu su paramos paraiška.  

33. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

33.1. būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje;

33.2. realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų;

33.3. patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos. Tačiau šios išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų sąraše pagal šių Taisyklių 34 punktą arba jei jos padarytos nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose;

33.4. bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Tačiau, jei parama projektui neskiriama arba jei pirkimai atlikti nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose, bendrosios išlaidos nefinansuojamos;

33.5. faktiškai padarytos ir paramos gavėjo apskaitoje užfiksuotos išlaidos, pagrįstos dokumentų originalais arba nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis ir kurios gali būti nustatytos patikros vietoje metu;

34. Tinkamų išlaidų kategorijos:

34.1. miško kelių su žvyro danga įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;

34.2. su miško keliais susijusių griovių, įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;

34.3. su miško keliais susijusių pralaidų, įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;

34.4. su miško keliais susijusių nuovažų, įrengimas ir (ar) rekonstrukcija;

34.5. su miško keliais susijusių tiltų, įrengimas ir (ar) rekonstrukcija.

34.6. vidinės miškotvarkos projekto parengimas ir (ar) tikslinimas (tinkamas finansuoti, jei jame numatytos pagal šią veiklos sritį remtinos išlaidos);

34.7. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc., kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), bet ne daugiau kaip 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų) be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis.

35. Netinkamos finansuoti išlaidos:

35.1. išlaidos, nesusijusios su projektu ir remiama veikla ir neįvardytos šių Taisyklių 34 punkte;

35.2. trumpalaikis turtas;

35.3. išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas, nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose, išskyrus atvejus, kai yra nustatyti įkainiai.

35.4. išlaidos, viršijančios Ministerijos 2014–2020 metų laikotarpiui nustatytus įkainius. Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra didesnė už nustatytus įkainius, finansuojama pagal nustatytus įkainius. Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra mažesnė negu pagal nustatytus įkainius ir neviršija vidutinės rinkos kainos, finansuojama pagal pasiūlyme pateiktą kainą. Nesant teisės akto, nustatančio Programos didžiausiuosius galimus įkainius, pareiškėjas, įsigydamas investiciją, turi taikyti konkurso / apklausos būdą;

35.5. investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas);

35.6. investicijos miško žemės sausinimo sistemoms įrengti ar jas atnaujinti.

36. Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (PVM), kurį paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM paramos gavėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

 

XI SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

37. Paramos paraiškos forma pateikiama šių Taisyklių 2 priede ir skelbiama Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse adresais: www.zum.lt ir www.nma.lt.

38. Paramos paraiška ir (arba) dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos ir jų priedai nepriimami.

39. Paramos paraiška ir jos priedai turi būti pateikti kompiuteriu užpildyti ir atspausdinti. Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

40. Paramos paraiškas priima iš pareiškėjų ir registruoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, šie dokumentai taip pat gali būti pateikiami ir per ŽŪMIS. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos.

41. Paramos paraiškų pildymas, registravimas ir vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

42. Užregistravus paramos paraišką, pirmiausia atliekamas administracinės atitikties tikrinimas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

43. Paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustatoma, ar projektas tinkamas gauti paramą iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete, ir galima paramos suma, suapvalinta iki sveikųjų skaičių.

 

XII SKYRIUS

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

44. Projektų atrankos vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

45. Atrankos kriterijai:

45.1. Pareiškėjas yra:

45.1.1. privačių miško savininkų grupė arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiami 25 balai;

45.1.2. privataus miško savininkas (išskyrus miško savininkų kooperatyvą) – suteikiama 15 balų;

45.2. Miškų infrastruktūros įrengimo ar atnaujinimo projektas įgyvendinamas perteklinio drėgnumo (L ir U hidrotopo) augavietėse (nustatoma pagal pateiktą vidinės miškotvarkos projektą) – suteikiama 20 balų;

45.3. Projektas skirtas tik esamo miško kelio rekonstrukcijai – suteikiama 20 balų;

45.4. Investuojama į IV miškų grupės (ūkinius) miškus – suteikiama 15 balų;

45.5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip15 balų;

45.6. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.

46. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui suteikta balų suma yra mažesnė, nei nustatytasis privalomas 30 balų, paramos paraiška atmetama.

47. Paramos paraiškų atrankos pirmumo eilės sudarymas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai  projektui suteikiamas vienodas atrankos balų skaičius, bet jam finansuoti lėšų nepakanka, turi būti atliekamas papildomas šių projektų paramos paraiškų atrankos vertinimas, reitinguojant pareiškėjus:

47.1. pagal pareiškėjus, kurie yra negavę ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą;

47.2. pagal mažiausią prašomą paramos sumą. Jei atlikus papildomą paramos paraiškų atrankos pirmumo vertinimą, tinkamų finansuoti paramos paraiškų prašoma paramos suma viršija žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą skirti priemonės veiklos srities paramos sumą, atliekami Administravimo taisyklių 60 punkte nurodyti veiksmai.

XIII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS IR PARAMOS SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

48. Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir nustatytos formos atskirų paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, kurias teikia Ministerijai;

49. Ministerijos sudarytas Projektų atrankos komitetas (toliau – PAK) svarsto projektus ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų ir (arba) nefinansuotinų projektų. Vadovaujantis PAK rekomendacijomis, galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo priima ministras ar jo įgaliotas asmuo ir apie priimtą sprendimą Ministerija informuoja Agentūrą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos;

50. Gavusi iš Ministerijos sprendimą suteikti paramą, Agentūra, vadovaudamasi Administravimo taisyklių nustatyta tvarka, rengia paramos sutartį.

51. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju.

 

XIV SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS

IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

52. Paramos gavėjas po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo, kaip numatyta paramos sutartyje, pateikia nustatytos formos mokėjimo prašymą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Jei projekte numatytos statybos, jos turi būti vykdomos vienu etapu be tarpinių mokėjimų, tačiau, jei technologiškai statybas galima išskirti į kelis etapus, gali būti pateikiami keli mokėjimo prašymai. Jei numatyta kelių atskirų statinių statyba, ji gali būti vykdoma etapais, ir mokėjimo prašymas pateikiamas užbaigus kiekvieną statybų etapą.

53. Mokėjimo prašymus kartu su reikiamais priedais iš paramos gavėjų priima ir registruoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. Taip pat šie dokumentai gali būti pateikiami ir per ŽŪMIS.

54. Paramos gavėjas mokėjimo prašymą ir susijusius dokumentus turi užpildyti lietuvių kalba. Kita kalba užpildyti mokėjimo prašymai ir jų priedai nepriimami.

55. Mokėjimo prašymai turi būti pateikti laiku paramos sutartyje numatytais terminais, asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, taip pat per ŽŪMIS. Kitais būdais (pvz., paštu, faksu arba elektroniniu paštu) arba kitais adresais pateikti mokėjimo prašymai nebus priimami.

56. Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai, mokėjimo prašymas užregistruojamas, tačiau pareiškėjas raštu turi Agentūrai paaiškinti priežastis ir pateikti pateisinamus dokumentus, kuriuose pagrindžiamos vėlavimo priežastys. Sankcijos dėl pavėluoto mokėjimo prašymo pateikimo nustatomos vadovaujantis Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodika).

57. Jeigu paramos gavėjas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą arba paskirstyti paramos objektus tarp paramos dalių, jis iki atitinkamo paramos sutartyje nurodyto termino pabaigos turi Agentūrai raštu pateikti argumentuotą prašymą dėl termino pratęsimo arba dėl paramos objektų paskirstymo tarp paramos dalių.

58. Mokėjimo prašymai vertinami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

59. Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas.

60. Šiai priemonei taikomas išlaidų kompensavimo mokėjimo būdas.

61. Taikant išlaidų kompensavimo mokėjimo būdą, paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą iš nuosavų arba skolintų lėšų ir paramos sutartyje nustatytu periodiškumu Agentūrai teikia mokėjimo prašymus Administravimo taisyklėse nustatytu būdu, kuriuose deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus.

62. Paramos gavėjas gali pateikti iki keturių mokėjimo prašymų.

63. Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas bei galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

64. Paramos lėšos išmokamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XV SKYRIUS

SANKCIJOS

 

65. Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui gali būti taikomos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos sankcijos. Galimos sankcijos: paramos sumažinimas, paramos teikimo sustabdymas ir (arba) nutraukimas, sutarties nutraukimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos; apribojimas teikti paraiškas; kitos poveikio priemonės dėl su gauta arba prašoma parama susijusių įsipareigojimų nevykdymo ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymo.

66. Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatyta Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikoje.

67. Pagal priemonės veiklos sritį visos paramos susigrąžinimas taip pat taikomas ir tuo atveju, kai paramos gavėjas, norėdamas gauti paramą, pateikė melagingos informacijos arba dėl aplaidumo nepateikė būtinos informacijos. Tokiu atveju paramos gavėjas netenka teisės dalyvauti pagal priemonę ištisus kalendorinius metus, kuriais nustatyta, kad nesilaikoma reikalavimų, ir kitus kalendorinius metus.

68. Jei Agentūra nustato, kad yra apribotos sąlygos visuomenei laisvai ir nemokamai naudotis infrastruktūra, kuriai buvo skirta parama pagal šią veiklos sritį, iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, paramos gavėjas turi sugrąžinti visą jam išmokėtą paramą.

 

XVI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

69. Projektų įgyvendinimo priežiūra ir tikrinimas, apskundimo tvarka atliekama Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

___________________


 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ įgyvendinimo taisyklių, 1 priedas

 

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS Nr. _____

 

Ši Jungtinės veiklos sutartis pasirašyta 2015 m. [įrašyti mėnesį ir dieną].

 

[nurodyti Pareiškėjo pavadinimą], fizinio / juridinio asmens kodą: [nurodyti], PVM mokėtojo kodą: [nurodyti], adresą: [nurodyti], veikiančio pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registruoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamo [nurodyti], veikiančio(-s) pagal [nurodyti] (toliau – Pareiškėjas)

 

ir

 

[nurodyti Partnerio pavadinimą], fizinio / juridinio asmens kodą: [nurodyti], PVM mokėtojo kodą: [nurodyti], adresą: [nurodyti], veikiančio pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registruoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamo [nurodyti], veikiančio(-s) pagal [nurodyti] (toliau – Partneris),

 

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad Šalys ketina dalyvauti Projekte, kaip jis apibrėžtas šioje Sutartyje, ir šiame Projekte bendradarbiauti [patikslinti] bei skleisti projekto rezultatus gera valia bei, vadovaudamosi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, susitarė ir sudarė šią Jungtinės veiklos sutartį (toliau – Sutartis).

 

1.  SUTARTIES DALYKAS

 

1.1.    Šia Sutartimi Šalys susitaria bendrai dalyvauti projekte [nurodyti tikslų projekto pavadinimą] pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ (toliau – Projektas).

1.2.    Šalys Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka kooperuodamos savo šios Sutarties 2 straipsnyje įvardytą turtą, darbą ir žinias, kitus piniginius ir nepiniginius įnašus (toliau kartu – įnašai), įsipareigoja kartu dalyvauti rengiantis Projektui, jį tinkamai vykdyti, tam tikslui kartu teikti paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“, kuri finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), taip pat užtikrinti Projekto veiklų tęstinumą, kaip tai bus numatyta paramos sutartyje.

1.3.    Šioje Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti naujas juridinis asmuo, registruotinas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, nebus sukuriamas.

 

2.  ŠALIŲ ĮNAŠAI IR NUOSAVYBĖ

 

2.1.    Šalys susitaria, jog Šalių įnašai į pagal šią Sutartį vykdomą jungtinę veiklą ir Projekto įgyvendinimą bus tokie:

2.1.1. Pareiškėjo įnašas:

2.1.1.1.     žmogiškieji ištekliai, žinios ir patirtis rengiant ir teikiant paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP);

2.1.1.2.  Projekto veiklų koordinavimas ir administravimas bei šiam tikslui skirtų atsakingų darbuotojų darbo laikas;

2.1.1.3.  visa Projektui finansuoti pagal paramos sutartį skirta parama;

2.1.1.4.  piniginės lėšos, skirtos Projektui finansuoti, ir išlaidoms, patirtoms iki paramos skyrimo, taip pat netinkamoms finansuoti Projekto išlaidoms padengti proporcingai įnašo, nurodyto Sutarties 2.2 punkte, dydžiui;

2.1.1.5.  piniginės lėšos, skirtos apmokėti išlaidas, viršijančias paramos sumą ir patirtas Šalių susitarimu ir jų rizika proporcingai įnašo, nurodyto Sutarties 2.2 punkte, dydžiui;

2.1.1.6.  Šalių įnašų, Projekto išlaidų ir pajamų, taip pat Projekto metu sukurto turto apskaitos vedimas;

2.1.1.7[papildomai nurodyti kitą piniginės ar nepinginės (t. y. prekės, paslaugos, darbai ir pan.) išraiškos įnašą, kuris reikalingas paramai gauti ir Projektui vykdyti].

2.1.2.   Partnerio įnašas:

2.1.2.1.  Projektui įgyvendinti skirtų atsakingų darbuotojų darbo laikas;

2.1.2.2.  piniginės lėšos, skirtos Projektui finansuoti ir išlaidoms, patirtoms iki paramos skyrimo, taip pat netinkamoms finansuoti Projekto išlaidoms padengti proporcingai įnašo, nurodyto Sutarties 2.2 punkte, dydžiui;

2.1.2.3.  piniginės lėšos, skirtos apmokėti išlaidas, viršijančias paramos sumą, patirtas Šalių susitarimu ir jų rizika proporcinga įnašo, nurodyto Sutarties 2.2 punkte, dydžiui. [papildomai nurodyti kitą piniginės ar nepinginės (t. y. prekės, paslaugos, darbai ir pan.) išraiškos įnašą, kuris reikalingas paramai gauti ir Projektui vykdyti].

2.2.    Šalys susitaria ir vertina, kad Šalių įnašai į bendrą veiklą pasiskirsto tokia tvarka: Pareiškėjo įnašas yra lygus [nurodyti procentų dydį]/ (dydis žodžiais) procentų, o Partnerio įnašas – [nurodyti procentų dydį]/ (dydis žodžiais) procentų. Šalių įnašų dydis gali būti keičiamas tik Šalių rašytiniu susitarimu.

2.3.    Šalys susitaria, kad įnašai bus įnešami šia tvarka ir terminais: [nurodyti]. Arba Šalių įnašų įnešimo į jungtinę veiklą tvarka ir terminai, taip pat šioje Sutartyje nenurodyti įnašai, dėl kurių Šalys gali papildomai susitarti, bus nurodomi Šalių papildomame rašytiniame susitarime, kuris bus šios Sutarties neatskiriama dalis.

Šalys susitaria, kad bet kuriuo atveju įnašai įnešami Projekto vykdymo metu tokia tvarka ir tokiais terminais, kurie užtikrintų tinkamą Projekto įgyvendinimą.

2.4.    Šalys susitaria, kad gautos paramos lėšos bus naudojamos išimtinai Projektui įgyvendinti. Iš gautos paramos lėšų taip pat bus kompensuojamos Šalių iki paramos gavimo patirtos išlaidos, susijusios su Projekto įgyvendinimu, kurios yra pripažintos tinkamomis finansuoti.

2.5.    Šalys susitaria, kad Projektui įgyvendinti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų kainą iki paramos gavimo, taip pat prekių, paslaugų ir darbų kainą, viršijančią paramos sumą, tiekėjams sumoka Pareiškėjas, o Partneris kompensuoja Pareiškėjo patirtas išlaidas proporcingai jo įnašo dydžiui, nurodytam Sutarties 2.2 punkte, pagal Pareiškėjo pateiktus išlaidų pagrindimo dokumentus arba kiekviena iš Šalių proporcingai jų įnašo dydžiui, nurodytam Sutarties 2.2 punkte, pagal tiekėjų pateiktus išlaidų pagrindimo dokumentus. Šalys turi teisę susitarti dėl kitokios mokėjimo tiekėjams ir patirtų išlaidų kompensavimo tvarkos, tai įformindamos atskiru Šalių rašytiniu susitarimu.

2.6.    Kiekviena iš Šalių padengia savo išlaidas, patirtas organizacinėje vidaus valdymo pasirengiant Projektui veikloje.

2.7.    Šalys susitaria, kad kiekvienos Šalies įneštas turtas, priklausęs atitinkamai Šaliai nuosavybės teise, taip pat Projekto vykdymo metu sukurtas turtas, tampa bendrąja daline Šalių nuosavybe, nebent Šalys susitars kitaip (Sutarties priede). Šalių dalys nustatomos proporcingai jų įnašų dydžiui, kaip nurodyta Sutarties 2.2 punkte. Jeigu įneštas turtas nebuvo jį įnešusios Šalies nuosavybė, o juo Šalis naudojasi kitokiu pagrindu, šis turtas yra naudojamas visų Šalių interesais šioje Sutartyje nurodytam tikslui pasiekti ir yra pripažįstamas bendrai visų Šalių naudojamu turtu, jeigu įstatymas nenustato ko kita.

2.8.    Bendras turtas naudojamas, valdomas ir juo disponuojama visų Šalių bendru sutarimu, kaip tai numatyta Sutarties priede. Kilus ginčui, bet kurios iš Šalių reikalavimu šią tvarką nustato teismas.

2.9.    Šalių pareigos, susijusios su bendro turto išlaikymu, taip pat kitokių išlaidų padengimu, nustatomos pagal šią tvarką: [nurodyti].

2.10.  Pelnas, jei toks bus gautas įgyvendinant Projektą bei tęsiant jo veiklas, bus paskirstomas tarp Šalių proporcingai kiekvienos jų įnašo į bendrą veiklą dydžiui, nurodytam Sutarties 2.2 punkte, nebent Šalys susitars kitaip.

 

3.  BENDRŲ REIKALŲ TVARKYMAS

 

3.1.    Šalys susitaria, kad Pareiškėjas vadovaus Šalių jungtinei veiklai ir atstovaus Šalims kasdieniniuose santykiuose su Institucija bei įgyvendinant Projektą. Šalys taip pat turi teisę sudaryti Projekto vykdymo grupę, į kurią būtų įtraukiami kiekvienos Šalies atstovai.

3.2.    Partneriai susitaria, kad Pareiškėjo įgaliotas atstovas [nurodyti atstovo vardą, pavardę, pareigas bei asmens kodą], vadovauja Partnerių jungtinei veiklai ir yra Šalių įgaliotas atstovauti Šalims santykiuose su trečiaisiais asmenimis tiek, kiek tai susiję su jungtine veikla, šios Sutarties bei Projekto įgyvendinimu, bei atlikti visus ir bet kokius su tuo susijusius veiksmus, taip pat ir derėtis dėl Paramos sutarties sudarymo su paramą administruojančia institucija, Šalių vardu pasirašyti Paramos sutartį, kitus būtinus dokumentus, taip pat sutartis ir susitarimus su trečiaisiais asmenimis, atlikti visus kitus būtinus veiksmus, reikalingus projektui įgyvendinti, ir atstovauti Šalims Projekto įgyvendinimo metu. Šalys įgalioja šiame punkte numatytą atstovą veikti Šalių vardu ir susitaria, kad šiam asmeniui atskiras Šalių įgaliojimas nebus išduodamas. Esant reikalui, Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais ir tvarka šiam atstovui įgaliojimą išduoda Pareiškėjas. Jeigu šiame punkte numatytas atsakingas asmuo keičiamas, tai bus įforminama atskiru Šalių susitarimu.

3.3.    Sandoriai, kuriems pagal šią Sutartį ir (arba) teisės aktus yra būtinas visų Šalių sprendimas ir (arba) pritarimas, Pareiškėjo gali būti sudaromas Šalių vardu tik po to, kai yra gautas toks sprendimas ir (arba) pritarimas.

3.4.    Šalys taip pat susitaria, kad už tiekėjų parinkimą, prekių, paslaugų bei darbų pirkimų organizavimą bus atsakingas [nurodyti, kas bus atsakingas: ar Pareiškėjas ar Partneris, ar kiekvienas iš jų]. Šalių susitarimas dėl tiekėjų parinkimo bei prekių, paslaugų bei darbų pirkimų organizavimo numatytas Sutarties priede.

3.5.    Tuo atveju, jei Projektui įgyvendinti reikalingos prekės, paslaugos ar darbai turi būti įsigyjamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais arba kitų pirkimus reguliuojančių teisės aktų reikalavimais, kai Viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas, Šalis, kuriai pagal Sutarties priedą priskirta vykdyti atitinkamą pirkimą, veiks kaip perkančioji organizacija (Viešųjų pirkimų įstatymo ar kito pirkimus reguliuojančio teisės akto prasme) ir įsipareigoja laikytis visų taikomų reikalavimų.

3.6.    Partneris turi teisę bet kuriuo šios Sutarties galiojimo metu pareikalauti Pareiškėjo pateikti rašytines ir (arba) žodines ataskaitas apie jungtinės veiklos įgyvendinimą ir eigą, taip pat pateikti susipažinti bet kokius su jungtinės veiklos vykdymu susijusius dokumentus ir kitą informaciją, įskaitant finansines ataskaitas, ar jų kopijas, o Pareiškėjas įsipareigoja pateikti tokias ataskaitas, informaciją, dokumentus ar jų kopijas kaip galima greičiau.

 

4.  ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

4.1.    Šalys įsipareigoja:

4.1.1. vykdyti pagal paramos sutartyje ir (arba) teisės aktuose nustatytus reikalavimus Šaliai priskirtas veiklas, kaip tai numatyta šios Sutarties priede;

4.1.2. laiku ir tinkamai atlikti visus ir bet kokius nuo jos priklausančius veiksmus, įskaitant įnašus į bendrą veiklą;

4.1.3. nesuvaržyti savo jau perduotų ar ateityje privalomų perduoti įnašų į bendrą veiklą, taip pat Projekto metu sukurto turto;

4.1.4. atsakyti už savo įnešto turto, paslaugų ir darbų kokybę bei garantinių įsipareigojimų vykdymą;

4.1.5. teikti viena kitai pagalbą visais organizaciniais ir administraciniais klausimais, susijusiais su šios Sutarties vykdymu, atsižvelgti į kiekvienos rekomendacijas ir pasiūlymus dėl bendros veiklos bei visokeriopai bendradarbiauti ir konsultuotis vykdant šią Sutartį bei įgyvendinant Projektą;

4.1.6. bet kokią veiklą derinti su šios Sutarties nuostatomis, laiku ir tinkamai šalinti visus trūkumus bei pažeidimus, įskaitant tuos, kurie yra nustatyti projektą prižiūrinčios institucijos;

4.1.7. neužsiimti veikla, kuri galėtų trukdyti bendriems tikslams pasiekti, bei susilaikyti nuo bet kokių kitų veiksmų, galinčių turėti neigiamos įtakos bendrai veiklai, Projektui ir šiai Sutarčiai įgyvendinti bei vykdyti;

4.1.8. užtikrinti Projekto veiklų tęstinumą, kaip tai bus numatyta paramos sutartyje ir (arba) teisės aktuose;

4.1.9. nuo Sutarties įsigaliojimo ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos neperleisti, neparduoti, neįkeisti turto ar kitokiu būdu nesuvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriama finansavimo lėšų [patikslinti pagal konkrečios Priemonės reikalavimus];

4.2.    Šalys susitaria ir nustato, kad:

4.2.1. Pareiškėjas, vykdydamas Projektą, turi teisę:

4.2.1.1.  veikti Šalių vardu, sudaryti sutartis, sandorius su trečiaisiais asmenimis, prisiimti įsipareigojimus prieš trečiuosius asmenis, kurie yra numatyti šioje Sutartyje arba yra būtini siekiant ekonomiškiau, racionaliau įgyvendinti Projektą;

4.2.1.2.  kreiptis į Partnerį su prašymu atlikti teisės aktų ar Šalių susitarimu jo kompetencijai priskirtus veiksmus, susijusius su Projekto įgyvendinimu ir būtinus atlikti 5 (penkerius) metus [patikslinti laikotarpį, jei pagal teisės aktus ir (arba) paramos sutartį numatytas kitas įsipareigojimų laikotarpis] po Projekto pabaigos;

4.2.1.3.  kontroliuoti trečiųjų asmenų atliekamus veiksmus, susijusius su Projekto įgyvendinimu, bei taikyti jiems sutartinę atsakomybę;

4.2.1.4.  naudotis Projekto rezultatais, gautais įgyvendinus Projektą.

[papildomai nurodyti kitas Projekto tinkamam vykdymui reikalingas teises]

4.2.2.   Pareiškėjas, vykdydamas Projektą, įsipareigoja:

4.2.2.1.  tinkamai parengti ir nustatytais terminais pateikti paramos paraišką bei pasirašyti paramos sutartį;

4.2.2.2.  skirti atsakingus darbuotojus, dalyvausiančius įgyvendinant bei administruojant Projektą;

4.2.2.3.  naudoti Šalių įnašus, įskaitant pinigines lėšas, tik toms priemonėms, kurios būtinos Projektui įgyvendinti;

4.2.2.4.  skelbti apie suteiktą paramą informavimo ir viešumo priemonėse, taip pat viešinti Projektą pagal nustatytus reikalavimus;

4.2.2.5.  laiku šalinti visus trūkumus bei pažeidimus, kurie yra nustatyti Projektą prižiūrinčios institucijos;

4.2.2.6.  atlikti teisės aktuose numatytus veiksmus, reikalingus sutartims, skirtoms tinkamai įgyvendinti Projektą, sudaryti, taip pat tinkamai vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis, įskaitant tinkamą atsiskaitymą su teikėjais;

4.2.2.7.  nustatyta tvarka ir terminais teikti nustatytos formos mokėjimo prašymus, kaip numatyta paramos sutartyje;

4.2.2.8.  prižiūrėti Šalių pagal šią Sutartį perduotą bei projekto metu sukurtą turtą, taip pat, esant draudimo paslaugų prieinamumui, apdrausti turtą Šalių suderintomis sąlygomis;

4.2.2.9.  atidaryti atskirą Projekto sąskaitą banke ir ją tvarkyti;

[papildomai nurodyti kitas projekto tinkamam vykdymui būtinas pareigas]

4.3.    Šalys susitaria ir nustato, kad:

4.3.1. Partneris turi teisę:

4.3.1.1teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl bendros veiklos, Projekto vykdymo ir įgyvendinimo;

4.3.1.2naudotis projekto rezultatais, gautais įgyvendinus Projektą.

[papildomai nurodyti kitas projekto tinkamam vykdymui reikalingas teises]

4.3.2. Partneris, vykdydamas Projektą, įsipareigoja:

4.3.2.1.  skirti atsakingą darbuotoją (-us), dalyvausiantį (-čius) įgyvendinant Projektą;

4.3.2.2.  laiku ir tinkamai atsakyti į Pareiškėjo ir (arba) Institucijos klausimus, prašymus, pretenzijas, kurie būtini tinkamai vykdyti šią Sutartį ir paramos sutartį;

4.3.2.3.  teikti duomenis ir dokumentus, kurie yra būtini siekiant tinkamai įgyvendinti Projektą;

[papildomai nurodyti kitas projekto tinkamam vykdymui būtinas pareigas]

4.4.    Kitos Šalių teisės ir pareigos taip pat gali būti numatytos paraiškoje ir paramos sutartyje, kurios bus neatskiriama šios Sutarties dalimi.

 

5.  ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

5.1.    Šalys yra atsakingos už bendras Partnerių jungtinės veiklos prievoles solidariai.

5.2.    Už Sutarties vykdymą bei įgyvendinimą kiekviena Šalis atsako pagal šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

5.3.    Nepaisant Šalių solidarios atsakomybės prieš trečiuosius asmenis, Šalys susitaria, kad išlaidos ir nuostoliai, atsiradę dėl vienos iš Šalių kaltų veiksmų ar neveikimo, tenka šiai Šaliai ir turi būti jos visiškai atlyginti. Šalis, nepagrįstai vengusi ir (arba) atsisakiusi vykdyti Sutartį ar realiai jos nevykdanti, yra kaltoji Šalis. Nukentėjusioji Šalis taip pat turi teisę apriboti kaltos Šalies naudojimosi projekto rezultatais teisę bei teisę į pelną, jei toks bus. Kiekvienu atveju kaltės dydis (reikšmingumas) ir konkretūs apribojimai nustatomi Šalių susitarimu ar, nesant galimybės susitarti, nepriklausomo eksperto išvada.

5.4.    Visos kitos Šalių bendros išlaidos bei bendri nuostoliai, atsiradę ne dėl vienos ar kelių Šalių kaltės, padengiami iš bendros veiklos pajamų, o jų nesant arba nepakankant – iš Šalių perduotų papildomų įnašų. Tuo atveju, jei bendroms išlaidoms ir nuostoliams padengti nepakanka bendros veiklos pajamų ir Šalių perduotų papildomų įnašų, kiekviena Šalis padengia likusias nepadengtas bendras išlaidas ir nuostolius proporcingai savo dalies dydžiui, nebent Šalys konkrečiu atveju raštu susitartų kitaip.

5.5.    Kiekviena Šalis yra individualiai atsakinga už savo įnašo į Projektą tikslumą ir adekvatumą, numatytą Sutartyje.

5.6.    Tarp Šalių kiekviena Šalis bus atsakinga už savo darbuotojus, paslaugas bei rezultatus.

5.7.    Nepažeidžiant Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos administravimo taisyklių bei paramos sutarties sąlygų, viena Šalis, prieš [nurodyti terminą dienų skaičiumi] (terminas žodžiais) dienas pranešusi kitai Šaliai, turi teisę perimti kitos Šalies teises ir įsipareigojimus, įskaitant įnašą pagal šią Sutartį, jei toks teisių ir pareigų parėmimas neprieštarauja paramos sutarčiai, arba įtraukti į jungtinę veiklą naują partnerį ir atitinkamai įpareigoti kitą Šalį perduoti naujam partneriui jos teises ir įsipareigojimus, jeigu:

5.7.1.   kitai Šaliai iškeliama bankroto byla arba pradedama neteisminė bankroto procedūra;

5.7.2.   kitai Šaliai iškeliama restruktūrizavimo byla arba pradedamas reorganizavimas ir ji negali pateikti savo prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonių;

5.7.3.   kita Šalis padaro esminį Sutarties pažeidimą ir neištaiso jo per protingą terminą ir dėl tokio esminio sutarties pažeidimo kita Šalis negali toliau tinkamai vykdyti Projekto arba užtikrinti jo veiklų tęstinumo.

[šį punktą reikia suderinti su paramos administravimo taisyklėmis, jei leidžiamas partnerio teisių ir pareigų perėmimas].

 

6.  NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

6.1.    Nė viena iš Šalių nebus atsakinga už bet kokių šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei ta Šalis įrodo, kad toks nevykdymas buvo nulemtas Force Majeure, valstybės veiksmų ar veiksmų, kurių Šalis protingai negali kontroliuoti (toliau – Force majeure). Finansinių lėšų trūkumas ar bet kurios Šalies įsipareigojimų pažeidimas nėra laikomas Force majeure.

6.2.    Kiekviena Šalis, kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per [nurodyti terminą dienų skaičiumi] (terminas žodžiais) dienų praneš apie Force majeure aplinkybių atsiradimą kitai Šaliai raštu ir aptars šios Sutarties sustabdymo terminus ar jos nutraukimą. Šalis, kuri nepraneša kitai Šaliai apie Force majeure aplinkybių atsiradimą, praranda teisę į atsakomybės už šios Sutarties nevykdymą netaikymą.

6.3.    Force majeure aplinkybėmis Šalys bus atleidžiamos nuo jų sutartinių įsipareigojimų.

 

7.  KONFIDENCIALUMAS

 

7.1.    Kiekviena Šalis įsipareigoja saugoti visą gautą dėl šios Sutarties ar su ja susijusią informaciją, nepriklausomai nuo šaltinio, iš kurio buvo gauta ši informacija, ir išlaikyti ją konfidencialią. Kiekviena Šalis bus pagal įstatymus atsakinga už konfidencialios informacijos atskleidimą, išskyrus privalomo atskleidimo atvejus, kaip numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, ir išskyrus atvejus, kai informacija yra atskleidžiama pagal paramos sutarties reikalavimus. Šalis turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją bet kokiam trečiajam asmeniui, tik gavusi kitos Šalies išankstinį rašytinį sutikimą.

 

8.  ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

 

8.1.    Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja:, kad:

8.1.1. Šalis yra teisėtai įkurta ir teisėtai veikia pagal įstatymus šalies, kurioje yra registruota;

8.1.2.   ši Sutartis yra pasirašyta tinkamai įgalioto asmens;

8.1.3.   kiekviena Šalis, pasirašydama šią Sutartį, elgėsi gera valia, ir sąmoningai nesuteikė jokios klaidinančios ar neteisingos informacijos;

8.1.4.   yra susitarta dėl visų sąlygų, kurios buvo būtinos tam, kad Sutartis kiekvienos iš Šalių būtų laikoma sudaryta;

8.1.5.   šios Sutarties sudarymas bei vykdymas neprieštaraus ir nepažeis: (i) jokio sprendimo, įsakymo, nutarties ar kitokio teismo ar kitokios valstybės institucijos dokumento, taikomo ar privalomo bet kuriai Šaliai; (ii) jokios sutarties ar kitokio susitarimo, kurio šalimi yra bet kuri Šalis; (iii) bet kuriai Šaliai taikomų įstatymų ar kitokių teisės aktų; (iv) bet kurios Šalies kreditoriaus teisių.

8.2.    Šios Sutarties pasirašymo dieną šia Sutartimi Šalys patvirtina, kad šiame straipsnyje numatyti patvirtinimai ir garantijos bei visi patvirtinimo dokumentai yra ir išliks tikslūs ir teisingi visu šios Sutarties galiojimo terminu.

8.3.    Šalys užtikrina, kad nė vienas iš pirmiau pateiktų patvirtinimų ir garantijų nepalieka jokių neatskleistų aplinkybių, dėl kurių bet kuris iš minėtų patvirtinimų ar garantijų taptų iš esmės neteisingas ar klaidinantis.

 

9.  SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

9.1.    Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos [patikslinti laikotarpį, jei pagal teisės aktus numatytas kitas įsipareigojimų laikotarpis] arba šios Sutarties nutraukimo joje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

 

9.2.    Jeigu bet kuri Sutarties nuostata yra arba tampa iš dalies ar visiškai negaliojanti, tai ta nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi sudaryta ir neįtraukus nuostatos (ar jos dalies), kuri yra negaliojanti. Atsakomybės, konfidencialumo ir ginčų sprendimo įsipareigojimai, taip pat įsipareigojimai, susiję su mokėjimais, išlieka galioti po šios Sutarties nutraukimo ar šios Sutarties termino pasibaigimo.

9.3.    Ši Sutartis gali būti keičiama arba papildoma tik Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti suderinti su Institucija. [Sutarties keitimo tvarką reikia patikslinti, atsižvelgiant į paramos administravimo taisyklių reikalavimus]. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimai neturi prieštarauti paramos paraiškai ir paramos sutarčiai. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo ar papildymo, įformintas nesilaikant šiame punkte aptartų reikalavimų, laikomas negaliojančiu.

9.4.    Ši Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu, jei Projektui įgyvendinti nebus skirta parama.

9.5.    Po paramos sutarties pasirašymo, ši Sutartis negali būti nutraukta iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, nebent Sutarties nutraukimas neprieštaraus paramos sutarčiai ir taikomiems teisės aktams arba Projektą prižiūrinti ir (arba) paramą administruojanti institucija priima sprendimą nutraukti paramos sutartį.

9.6.    Tuo atveju, jei viena iš Šalių iš esmės pažeidžia Sutartį ir dėl tokio esminio Sutarties pažeidimo kita Šalis negali toliau tinkamai vykdyti Projekto arba užtikrinti jo veiklų tęstinumo, nukentėjusioji Šalis turi teisę pakeisti kaltąją Šalį kitu partneriu. Tokiu atveju ši Sutartis laikoma nutraukta kaltosios Šalies atžvilgiu ir ši Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai visas jos patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su tokiu Sutarties nutraukimu ir naujo partnerio paieška ir įtraukimu į Projektą. Tuo atveju, jei nepavyksta surasti naujo partnerio, ši Sutartis yra nutraukiama ir kaltoji Šalis privalo atlyginti visus kitos Šalies patirtus nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, įskaitant paramos lėšų grąžinimą.

9.7.    Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo atveju, Šalis, kurios atžvilgiu Sutartis yra nutraukiama, nedelsdama grąžina kitai Šaliai viską, ką gavo vykdydama šią Sutartį ar Projekto įgyvendinimo metu, įskaitant bet kokią informaciją, medžiagą, kurią tokia Šalis gavo iš kitos.

 

10.  GINČŲ SPRENDIMAS

 

10.1.  Ginčai ar kiti nesutarimai arba reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su šia Sutartimi, sprendžiami derybomis.

10.2.  Nepavykus ginčo (ar kito nesutarimo) išspręsti derybomis per [nurodyti terminą dienų skaičiumi] (terminas žodžiais) dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

11.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11.1Ši Sutartis ir jos priedai apima visą Šalių susitarimą ir Šalių tarpusavio supratimą dėl Sutarties dalyko bei pakeičia visus ankstesnius protokolus, susitarimus ar kitus Šalių sudarytus dokumentus dėl minėto dalyko tiek, kiek pastarieji skiriasi nuo šios Sutarties.

11.2.  Šalys užtikrina, kad Sutarties galiojimo terminu jos pateiks viena kitai rašytinius pranešimus dėl bet kokio įvykio, aplinkybės ar sąlygos, kuri galėtų daryti įtaką šiai Sutarčiai ar sukelti jos pažeidimą, atsiradimo ar egzistavimo, taip pat, kad jos veiks gera valia viena kitos atžvilgiu ir dės geriausias savo pastangas, užtikrinant, kad ši Sutartis būtų vykdoma.

11.3.  Nė viena iš Šalių neturi teisės perleisti savo įsipareigojimų, teisių ar reikalavimų, kylančių iš šios Sutarties, išskyrus šioje Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka.

11.4.  Visi Šalies viena kitai perduodami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu arba faksu šioje Sutartyje nurodytais adresais arba, jeigu Šalys yra raštu informavusios viena kitą apie tų adresų pasikeitimus, kitais, Šalių viena kitai nurodytais adresais. Pranešimai taip pat gali būti perduodami kitai Šaliai pasirašytinai.

 

11.5.  Sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Vienas Sutarties originalas bus saugomas ir pateiktas institucijai, jei to bus pareikalauta. Visi Sutarties tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

 

Sutarties priedas. Šalių veiklų, atsakomybių pasidalijimas.

 

 

Pareiškėjas

 

/pavadinimas/

Kodas /.../

PVM mokėtojo kodas /.../

Adresas: [Adresas]

Telefonas [Tel. Nr.]

Faksas [fakso Nr.]

A. s. [sąskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas]

 

Partneris

 

/pavadinimas/

Kodas /.../

PVM mokėtojo kodas /.../

Adresas: [Adresas]

Telefonas [Tel. Nr.]

Faksas [fakso Nr.]

A. s. [sąskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas]

 

 


 

Jungtinės veiklos sutarties Nr.

priedas

 

____________

 

 

Šalių veiklų, atsakomybių pasidalijimas

 

Etapai

Veiklos

Atsakinga Šalis

Pastabos / komentarai

[Etapo pavadinimas]

[Veikla, atsakomybė paskirstoma tarp šalių]

 

 

 

[Nurodomas įgytinas turtas]

 

 

 

Pirkimo [detalizuoti] organizavimas ir vykdymas

 

 

 

[papildomos sąlygos, šalys gali aptarti nuosavybės į naujai įgyjamą turtą klausimus]

 

 

 

[Veikla, atsakomybė paskirstoma tarp šalių]

 

 

 

[Nurodomas įgytinas turtas]

 

 

 

[papildomos sąlygos, šalys gali aptarti nuosavybės į naujai įgyjamą turtą klausimus]

 

 

 

[Etapo pavadinimas]

[Veikla, atsakomybė paskirstoma tarp šalių]

 

 

 

[Nurodomas įgytinas ir turtas]

 

 

 

Pirkimo [detalizuoti] organizavimas ir vykdymas

 

 

 

[papildomos sąlygos, šalys gali aptarti nuosavybės į naujai įgyjamą turtą klausimus]

 

 

 

[Veikla, atsakomybė paskirstoma tarp šalių]

 

 

 

[Nurodomas įgytinas ir turtas]

 

 

 

[papildomos sąlygos, šalys gali aptarti nuosavybės į naujai įgyjamą turtą klausimus]

 

 

 

 

Pareiškėjas

 

/pavadinimas/

Kodas /.../

PVM mokėtojo kodas /.../

Adresas: [Adresas]

Telefonas [Tel. Nr.]

Faksas [fakso Nr.]

A. s. [sąskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas]

 

Partneris

 

/pavadinimas/

Kodas /.../

PVM mokėtojo kodas /.../

Adresas: [Adresas]

Telefonas [Tel. Nr.]

Faksas [fakso Nr.]

A. s. [sąskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas]

 

 


 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ įgyvendinimo taisyklių, 2 priedas

 

(Paramos paraiškos forma)*

 

Nacionalinės mokėjimo agentŪros prie žemės ūkio ministerijos KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ departamento |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PARAMOS ADMINISTRAVIMO  skyrius**

 

 

|__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |__|__|

(paramos paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

 

(paramos paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos) (vardas, pavardė) (parašas)

 

Paraiška vertinti priimta                     

Paraiška atmesta                                 

 

 

_________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų 

departamento                                                             paramos administravimo skyriui

 

 

PARAMOS PARAIŠKA pagal LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 metų PROGRAMOS priemonės „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITĮ „ PARAMA MIŠKŲ INFRASTRUKTŪRAI GERINTI

 

Nr.________

(data)

 

(sudarymo vieta)

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

Adresas /buveinė

(gyvenamoji vieta, telefonas, faksas, el. paštas, kuriais bus galima susisiekti paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Seniūnijos pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gyvenamosios vietovės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Namo Nr. |__|__|__|

Buto Nr. |__|__|__|

Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|

Telefono Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Fakso Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

El. paštas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paramos paraiškos administravimo eigą?

Paštu

Elektroniniu paštu

Ar sutinkate, kad informaciją apie Jūsų projektą Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos teiktų žemės ūkio skyriui?

Jei „Taip“, nurodykite Jūsų gyvenamosios vietovės rajono žemės ūkio skyriaus pavadinimą (įrašyti) ___________________________________________________

Taip    Ne

Ar sutinkate, kad informaciją apie Jūsų projektą Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos teiktų tam tikrai asociacijai?

Jei „Taip“, nurodykite asociacijos pavadinimą (įrašyti) _________________________

Taip    Ne

 

1. Žemės ūkio valdos identifikavimo kodas  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(žemės ūkio valdos atpažinties kodas iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pažymėjimo)

2. Žemės ūkio valdos adresas, jei skiriasi nuo gyvenamosios vietos (buveinės):

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|

(žemės ūkio valdos atpažinties adresas iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pažymėjimo)

3. Asmens kodas (fiziniams asmenims) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

4. Ūkininko ūkio atpažinties kodas (ūkininkams) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(ūkininko ūkio atpažinties kodas iš Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo)

5. Juridinio asmens kodas (juridiniams asmenims) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(juridinio asmens atpažinties kodas iš Juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo)

6. PVM mokėtojo kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodomas PVM mokėtojo kodas, jei pareiškėjas yra įsiregistravęs PVM mokėtoju)

7. Subjektai, dalyvaujantys pareiškėjo valdyme (daugiau nei 25 proc.)

(nurodomas tų subjektų vardas, pavardė arba pavadinimas, kodas bei turimų akcijų / pajaus arba turto dalis (proc.)

Taip                   Ne

 

Vardas, pavardė arba pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

Turimų akcijų / pajaus arba turimo turto dalis, proc.      

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|,__|__|

8. Pareiškėjo dalyvavimas (daugiau nei 25 proc.) kitų subjektų
valdyme

(nurodomas tų subjektų vardas, pavardė arba pavadinimas, kodas, pareiškėjo turimų akcijų / pajaus arba turimo turto dalis, proc.)

Taip                   Ne

 

Vardas, pavardė arba pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

Turimų akcijų / pajaus arba turimo turto dalis, proc.

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|,__|__|

 

II. INFORMACIJA APIE PARTNERĮ

1. Fizinis asmuo

2. Juridinis asmuo

3. Juridinio / fizinio asmens pavadinimas

4. Juridinio / fizinio asmens kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

5. Įsteigimo data    |__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|  

 

III. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

1. KPP priemonė

Investicijos į materialųjį turtą

2. Veiklos sritis

Parama miškų infrastruktūrai gerinti

3. Projekto pavadinimas

 

(nurodoma projekto, kuriam prašoma paramos, pavadinimas)

4. Projekto įgyvendinimo vieta

(duomenys patikrai vietoje atlikti)

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Vietovės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Namo Nr. |__|__|__|

Buto Nr. |__|__|__|

5. Bendra projekto vertė su PVM, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__| Eur

(Bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis su PVM, eurais)

6. Bendra projekto vertė be PVM, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__| Eur

(Bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis be PVM, eurais)

7. Prašoma paramos suma, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__| Eur

(Nurodoma prašoma paramos suma, eurais)

8. Planuojama projekto pradžia:

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|

(Nurodoma planuojama projekto įgyvendinimo pradžia po paraiškos pateikimo)

9. Planuojama projekto pabaiga:

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|

(Nurodoma planuojama paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo Agentūrai data (metai / mėnuo / diena)

10. Asmuo, atsakingas už projektą

(vardas, pavardė):

(pildyti, jei tai ne pareiškėjas)

Kontaktinio tel. Nr.

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Pildoma, jei tai ne pareiškėjas, nurodant pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardą, pavardę ir tel. Nr.)

 


 

IV. PROJEKTO SANTRAUKA

 

Trumpas projekto esmės aprašymas

(Trumpai (ne daugiau kaip ½ psl.) paaiškinama:

pradinė žemės valdos padėtis, konkretūs svarbiausi veiklos plėtros etapai ir uždaviniai;

išsamūs duomenys apie investicijas ir bet kokią kitą veiklą, susijusią su projektu;

vieta, kurioje bus įgyvendinamas projektas;

kokioms problemoms spręsti reikalingas projektas, kodėl ir kam reikalingi projekto rezultatai?

kaip pareiškėjas susijęs su spręstina problema ir kodėl būtent jis teikia paraišką?

kodėl pasirinktas būtent toks problemos sprendimo būdas?

kaip projektas atitinka KPP priemonę?

kokie projekto parengimo darbai jau atlikti?

kas bus atsakingas už projekto įgyvendinimą, kaip bus organizuojamas projekto įgyvendinimas?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Projekto priežiūros rodikliai (pildoma atsižvelgiant į projekto pobūdį)

(Lentelėje nurodoma informacija paraiškos pateikimo dieną ir prognozuojamu laikotarpiu)

 

Rodikliai

Matavimo

vnt.

Ataskaitiniai 20___ metai

Prognozė

20___

20___

20__

20__

20__

1.

Žemės vertės padidėjimas paremtose valdose

Eur

 

 

 

 

 

 

2.

Naujai nutiesti miško keliai su žvyro danga

km

 

 

 

 

 

 

3.

Rekonstruoti miško keliai su žvyro danga

km

 

 

 

 

 

 

4.

Naujai įrengtų hidrotechninių statinių skaičius

vnt.

 

 

 

 

 

 

5.

Rekonstruotas hidrotechninių statinių skaičius

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

VI. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS

(Nurodomos planuojamos projekte išlaidų kategorijos, jų pirkimo suma be PVM, pirkimo suma su PVM ir šių išlaidų patyrimo trukmė mėnesiais)

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Pirkimo suma be PVM, Eur

Pirkimo suma su PVM, Eur

Projekto įgyvendinimo etapai

(pildoma, jei planuojama projektą įgyvendinti keliais etapais)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

VII. TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ SĄRAŠAS

(Nurodomos investicijos, kurioms prašoma paramos, jų pirkimo suma be PVM, PVM, bendra suma su PVM, prašoma paramos suma, prašoma finansuoti PVM suma bei prie konkrečios investicijos nurodomas patirtų išlaidų ir (arba) planuojamų pirkimų vykdymo būdas, t. y. konkurso / apklausos būdu ar pagal nustatytus didžiausiuosius įkainius. Išlaidos sugrupuojamos pagal išlaidų kategorijas).

Nr.

 

Išlaidų pavadinimas

 

Suma be PVM, Eur

 

PVM, Eur

 

Bendra suma su PVM, Eur

 

Prašoma paramos suma, Eur

 

Pirkimų vykdymo būdai

 

1.

 

Miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos išlaidos

 

 

 

 

 

1.1...

 

 

 

 

 

 

konkursas/apklausa

įkainiai

2.

 

Miškotvarkos projekto parengimo ir (ar) tikslinimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

2.1...

 

 

 

 

 

 

konkursas/apklausa

įkainiai

3.

 

Bendrosios išlaidos

 

 

 

 

 

3.1...

 

 

 

 

 

 

konkursas/apklausa

įkainiai

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

VIII. TINKAMŲ FINANSUOTI išlaidų pagrindimas

ioje lentelėje trumpai pagrįskite, kodėl šios išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti ir kaip jos prisidės prie projekto tikslų įgyvendinimo. Pildykite atidžiai ir pagrįstai argumentuokite, kad nekiltų abejonių dėl išlaidų pagrįstumo. Nepagrįstos, abejotinos ir nebūtinos projektui įgyvendinti išlaidos gali būti pripažintos netinkamomis finansuoti paramos lėšomis, o tinkamų finansuoti išlaidų bendra suma ir atitinkamai paramos dydis sumažinami.)

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Pagrindimas

1.

Miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos išlaidos

 

1.1...

 

 

2.

Miškotvarkos projekto parengimo ir (ar) tikslinimo išlaidos

 

2.1...

 

 

3.

Bendrosios išlaidos

 

3.1...

 

 

 

IX. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI

(Nurodoma, kaip pareiškėjas numato finansuoti projektą, kol  bus gauta parama. Jeigu projekte yra numatytos netinkamos finansuoti paramos lėšomis išlaidos, tačiau būtinos projektui įgyvendinti, jos turi būti įskaičiuotos į projekto vertę ir turi būti užtikrintas jų finansavimas. Projekto finansavimo šaltiniai turi atitikti projekto vertę su PVM.)

 

Šaltinis

Suma, Eur

Nuoroda į patvirtinimo dokumentą / informacijos šaltinį

1.

Paramos lėšos

(Nurodomos paramos lėšos, nukreiptos kitam projekto etapui finansuoti.)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

2.

Nuosavos lėšos

(Nurodomos turimos lėšos, projekto įgyvendinimo laikotarpiu, skirtos projektui finansuoti)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

3.

Paskola

(Nurodoma paskola, pagrįsta dokumentais, kuriuose patvirtinama paskolos suteikimo galimybė)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

4.

Bendra projekto vertė (1+2+3)

(Eilučių 1–3 suma) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

 

X. Informacija apie žemėS valdAS

(Pateikiama informacija apie valdomus (prognozuojamus valdyti) miško plotus (ha). Pildant turi būti pateikta informacija apie turimus (prognozuojamus pastatyti) statinius miško valdoje)

 

Ataskaitiniai 20____metai

Paraiškos pateikimo dieną

Prognozė

___ metai

__

metai

___ metai

___ metai

___

metai

1[1]

2[2]

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1. Miško plotas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.IV miškų grupės–ūkinių miškų plotas (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informacija apie miško valdoje esančius statinius:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Keliai (km)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Tiltai (vnt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Su miško keliais susiję įrenginiai / statiniai (vnt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. INFORMACIJA APIE TURIMĄ ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ

(Nurodomas su projekto įgyvendinimu susijęs turtas, jo unikalus numeris, metai, kada šis turtas pradėtas eksploatuoti, įsigijimo vertė ir šio turto likutinė vertė ataskaitiniais metais. Jei turtas yra įkeistas, turi būti nurodyta, kam ir kokiu tikslu jis yra įkeistas)

Su projekto įgyvendinimu susijęs turtas

Unikalus

objekto Nr.

Eksploatacijos pradžios metai

Įsigijimo vertė, Lt

Turto likutinė vertė,

Eur

Numatomas turto įkeitimas

(kam, kokiu tikslu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS PAGALBĄ

(Pažymima kryžiuku „X“ atsakymas „Taip“, jei pareiškėjui per trejus metus iki paraiškos pateikimo buvo suteikta valstybės pagalba, ir „Ne“, jei pagalba nebuvo suteikta. Teigiamo atsakymo atveju pareiškėjas turi užpildyti lentelę, nurodydamas institucijos, kuri suteikė valstybės pagalbą, pavadinimą, pagalbos formą, paramos sumą, skyrimo datą, išmokėtos paramos iki paraiškos pateikimo sumą ir datą.)

Ar per pastaruosius trejus metus buvo suteikta valstybės pagalba?

Taip                  Ne

 

Jei taip, užpildykite šią lentelę:

 

Finansavusi institucija

Pagalbos forma (finansinė parama, dotuojama paskola ir kt.)

Paramos suma, Eur

Paramos skyrimo data

Išmokėta paramos suma, Eur

Pinigų gavimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

XIII. NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS GAVĖJAMS TAIKOMŲ REIKALAVIMŲ ATITIKIMĄ PATVIRTINANTIS KLAUSIMYNAS PAGAL KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) NR. 1407/2013

Nr.

KLAUSIMAS

ATSAKYMAS

(TAIP / NE)

 

Į visus klausimus turi būti pateikti atsakymai TAIP arba NE.

 

I.    ŪKIO SUBJEKTO VEIKLA, ATSIŽVELGIANT Į GALIMYBĘ GAUTI PAJAMAS (pildo visi fiziniai ir juridiniai asmenys, atsižvelgdami į finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis ir veiklos pobūdį)

 

a)   Ar ūkio subjekto veikla, numatyta projekte, yra ne pelno ir (arba) susijusi su viešosios infrastruktūros sutvarkymu ir (arba) sukūrimu, amatų centrų plėtra ir kūrimu?

Taip  

Ne    

 

b)   Ar projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma veikla, kurios metu bus suteiktos paslaugos ūkio subjektams nemokamai arba mažesne negu rinkos kaina? Jei taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite

Taip  

Ne    

 

Galutinių naudos gavėjų pavadinimai arba vardai pavardės ir jų kodai arba asmens kodai:

 

 

II.    SUSIEJIMAI PAGAL KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) NR. 1407/2013 „VIENOS ĮMONĖS“ SĄVOKĄ pildant lentelę būtina nurodyti visus ūkio subjektus, kurie laikomi „viena įmone“ REGLAMENTO (ES) NR. 1407/2013 prasme ir kurių tarpusavio santykiai atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų).

Tolimesniuose klausimuose vartojama sąvoka „ūkio subjektas“ apima fizinius asmenims, vykdančius ūkinę-komercinę veiklą, ir įmones.

 

a)

Ar kitas ūkio subjektas turi Jūsų įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą*? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite visų tokiais ryšiais susijusių ūkio subjektų pavadinimus arba vardus pavardes, jų kodus arba asmens kodus, akcijų skaičių procentine išraiška.

Taip  

Ne    

 

Ūkio subjektų pavadinimai arba vardai pavardės ir jų kodai arba asmens kodai:    

 

 

 

b)

Ar Jūs arba Jūsų įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą*? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite visų tokiais ryšiais susijusių ūkio subjektų pavadinimus arba vardus pavardes, jų kodus arba asmens kodus, akcijų skaičių procentine išraiška.

Taip  

Ne    

 

Ūkio subjektų pavadinimai arba vardai pavardės ir jų kodai arba asmens kodai:    

 

 

 

c)

Ar kitas ūkio subjektas turi teisę paskirti arba atleisti daugumą Jūsų įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą, ūkio subjektų pavadinimus arba vardus pavardes, jų kodus arba asmens kodus.

Taip  

Ne    

 

Teisinis pagrindas (sutartis, susitarimas, įstatai ir kt.), ūkio subjektų pavadinimai arba vardai pavardės ir jų kodai arba asmens kodai:           

 

 

 

d)

Ar Jūs arba Jūsų įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą, ūkio subjektų pavadinimus arba vardus pavardes, jų kodus arba asmens kodus.

Taip  

Ne    

 

Teisinis pagrindas (sutartis, susitarimas, įstatai ir kt.), ūkio subjektų pavadinimai arba vardai pavardės ir jų kodai arba asmens kodai:          

 

 

 

e)

Ar pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata kitam ūkio subjektui suteikiama teisė daryti Jūsų įmonei lemiamą įtaką**? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje paaiškinkite lemiamos įtakos pobūdį.

Taip  

Ne    

 

Ūkio subjektų pavadinimai arba vardai pavardės ir jų kodai arba asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai:           

 

 

 

f)

Ar pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata Jums arba Jūsų įmonei suteikiama teisė kitai įmonei daryti lemiamą įtaką**? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą.

Taip  

Ne    

 

Ūkio subjektų pavadinimai arba vardai pavardės ir jų kodai arba asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai:                  

 

 

 

g)

Ar kitas ūkio subjektas, būdamas Jūsų įmonės akcininku arba nariu, vadovaudamasis su Jūsų įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, vienas kontroliuoja Jūsų įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite teisinį pagrindą.

Taip  

Ne    

 

Kontroliuojamų ūkio subjektų pavadinimai arba vardai pavardės ir jų kodai arba asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai:   

 

 

h)

Ar Jūs arba Jūsų įmonė, būdami kitos įmonės akcininku arba nariu, vadovaudamiesi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, vieni kontroliuojate tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą? Jeigu taip, žemiau esančioje eilutėje nurodykite pagrindą.

Taip  

Ne    

 

Kontroliuojančių ūkio subjektų pavadinimai arba vardai pavardės ir jų kodai arba asmens kodai, sutartys, sutarčių datos ir numeriai:          

 

 

 

i)

Ar Jūs ir (arba) įmonės akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. įmonės akcijų ar balsų, vykdo / planuoja vykdyti ūkinę – komercinę veiklą (dirba / dirbs pagal verslo liudijimą, pagal individualios veiklos vykdymo pažymą arba yra ūkininkas)? Jeigu taip, apačioje esančioje eilutėje nurodykite veiklos pagrindą.

Taip  

Ne    

 

Akcininko vardas ir pavardė, asmens kodas, verslo liudijimo, ūkininko pažymėjimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos išdavimo data, numeris, išdavusios institucijos pavadinimas ir veiklos pobūdis su kodu:           

 

 

 

III.   ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS, ĮSIGIJIMAS IR SKAIDYMAS PER PASTARUOSIUS TREJUS FISKALINIUS*** METUS (pildo juridiniai asmenys)

 

Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus susijungė su kita įmone?

Taip   Ne      

 

Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus įsigijo kitą įmonę?

Taip   Ne    

 

Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus buvo įsigyta kitos įmonės?

Taip   Ne    

 

Ar Jūsų įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus buvo įkurta suskaidžius kitą įmonę?

Taip   Ne    

 

Jeigu nors į vieną iš III dalies klausimų buvo atsakyta teigiamai, prašome užpildyti šią lentelę:

1

Nurodykite įmones, kurios sudaro susijungusią įmonę, jų kodus  ir susijungimo datą:

2

Nurodykite įmones, kurios buvo įsigytos, jų kodus ir įsigijimo datą:

3

Nurodykite įmonę, kuri įsigijo Jūsų įmonę, jos kodą ir įsigijimo datą:

4

Nurodykite įmonę, kuri buvo suskaidyta, jos kodą ir suskaidymo datą, ar iki suskaidymo veikusiai įmonei buvo suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba, jos dydį ir kokiai veiklai (jeigu vykdo kelias veiklas) ji buvo panaudota:

 

 

 

* dauguma dalyvių balsų suprantama kaip daugiau nei 50 proc. dalyvių balsų.

** lemiama įtaka suprantama kaip turima teisė, neturint įmonės akcininkų ar narių balsų daugumos, skirti (atšaukti) įmonės valdymo organų narius, veto teisė priimant įmonei svarbius sprendimus ar pan.

*** treji fiskaliniai metai suprantami kaip praėjusių 2 mokestinių metų ir einamųjų mokestinių metų laikotarpis.

 

Aš, pasirašydamas, patvirtinu, kad:

- mums yra žinoma, jog klausimyne pateikta informacija yra reikalinga nereikšminga (de minimis) valstybės pagalbai, kurios teikimui taikomas 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, įvertinti;

- mums yra žinoma, kad įmonei suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba yra registruojama Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos tvarkomame Suteiktos valstybės pagalbos registre, informacija apie įmonei suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą įmonėms yra teikiama Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“, nustatyta tvarka;

- pateikiama informacija yra tiksli, išsami ir visi pateikti duomenys yra teisingi;

- yra pateikta visa mums žinoma informacija ir (ar) kitos svarbios aplinkybės, susijusios su šiame klausimyne nurodoma informacija;

- mūsų pateikiami duomenys apie įmonę, įmonės dalyvius (akcininkus, savininkus, narius), įmonės veiklą, įmonės finansinę būklę yra tikslūs, išsamūs ir teisingi. Įsipareigojame nedelsdami informuoti apie pateiktų dokumentų ir duomenų pasikeitimą;

- mums yra žinoma, kad už klaidingų duomenų ir tikrovės neatitinkančių dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos įstatymai numato baudžiamąją bei civilinę atsakomybę, o neteisėtai gauta nereikšminga (de minimis) pagalba turi būti grąžinta.

 

XIV. KITA INFORMACIJA (pildoma pareiškėjo ir partnerio (-ių) atskirai)

(Šioje lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas kryželiu langelį ties žodžiu „Taip“ arba „Ne“.)

1.  

Ar esate atsiskaitęs su Valstybine mokesčių inspekcija?

Taip                  Ne

2.  

Ar esate atsiskaitęs su Valstybiniu socialinio draudimo fondu?

Taip                  Ne

3.  

Ar patvirtinate, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų?

Taip                  Ne

4.  

Ar įsipareigojate nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, vykdyti numatytą veiklą, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto nuo paramos sutarties pasirašymo datos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos?

Taip                  Ne

5.  

Ar įsipareigojate apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo paramos sutarties pasirašymo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiui, o įgyvendinus projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, esant draudimo paslaugų prieinamumui)?

Taip                  Ne

6.  

Ar patvirtinate, kad nekilnojamasis turtas (miškas (miško žemė) ar (ar) statiniai), į kurį investuojama, valdomas Taisyklių 20.13  papunktyje nustatyta tvarka?

Jei „Taip“, nurodykite nekilnojamojo turto, į kurį ketinate investuoti, unikalųjį numerį:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Taip                  Ne

7.  

Ar esate įgyvendinęs ankstesnį projektą?

Taip                  Ne

8.  

Ar patvirtinate, kad miško sausinimo sistemų įrengimas ar rekonstrukcija projekto metu nebus vykdoma?

Taip                  Ne

9.  

Ar įsipareigojate viešinti gautą paramą? Kokias viešinimo priemones naudosite?

Taip                  Ne

Nurodyti viešinimo priemones

10.

Ar įsipareigojate sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip vykdoma veikla, laikomasi sąlygų, už ką buvo skirta parama, kaip yra vykdomas projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po lėšų projektui įgyvendinti skyrimo ir (arba) projekto įgyvendinimo pabaigos?

Taip          Ne 

 

11.

Ar įsipareigojate teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir Programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti?

Taip          Ne 

 

12.

Ar esate įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-278 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ nustatyta tvarka?

Jei „Taip“, nurodykite valdos numerį:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Taip          Ne 

 

13.

Ar įsipareigojate užtikrinti projektų atrankos kriterijų (numatytų taisyklių 45.1 ir 45.6 papunkčiuose) atitiktį projekto kontrolės laikotarpiu?

Taip          Ne 

 

14.

Ar įsipareigojate iki kontrolės laikotarpio pabaigos užtikrinti, kad visuomenė galės laisvai ir nemokamai naudotis infrastruktūra, kuriai buvo skirta parama pagal šią veiklos sritį?

Taip          Ne 

 

 

Klausimai paramos paraiškų pirmumui nustatyti

15.

Ar pareiškėjas yra privačių miško savininkų grupė arba miško savininkų kooperatyvas?

Taip                  Ne

 

16.

Ar pareiškėjas yra privataus miško valdytojas (išskyrus miško savininkų kooperatyvą)

Taip                  Ne

 

17.

Ar miškų infrastruktūros įrengimo ar atnaujinimo projektas įgyvendinamas perteklinio drėgnumo (L ir U hidrotopo) augavietėse?

Taip                  Ne

 

 

18.

Ar projektas skirtas tik esamo miško kelio rekonstrukcijai?

Taip      Ne 

19.

Ar investuojama į IV miškų grupės (ūkinius) miškus?

Taip      Ne 

20.

Ar prašomos paramos intensyvumas mažesnis už Taisyklių 24 punkte nustatytą paramos intensyvumą?

Taip                  Ne

21.

Jei taip, nurodykite prašomos paramos intensyvumą:

______ proc.

22.

Ar esate miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys? Jei taip, nurodykite, kokio (įrašyti).

Taip                  Ne

__________________

23.

Ar esate gavęs ES investicinę paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą?

Taip      Ne 

 

XV. PATEIKIAMi DOKUMENTAI (pildoma pareiškėjo ir partnerio (-ių) atskirai)

Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti X

Puslapių skaičius

1.  

Pareiškėjo ir  jo partnerio (kai paraiška teikiama kartu su partneriu) asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė)

|__|__|

2.  

Juridinio asmens registravimo pažymėjimas

|__|__|

3.  

Jungtinės veiklos sutartis

|__|__|

4.  

Miškotvarkos projektas (-ai)

|__|__|

5.  

Bendraturčių sutikimas (įgaliojimas) (pateikiama, jei miško valda, į kurią investuojama, valdoma bendrąja daline arba jungtine nuosavybės teise)

|__|__|

6.  

Dokumentai, kuriuose užtikrinamas tinkamas projekto finansavimo šaltinis

|__|__|

7.  

Prekių, darbų ar paslaugų teikėjų komerciniai pasiūlymai, kurie pagrįstų numatytų tinkamų finansuoti išlaidų vertę

|__|__|

8.  

Infrastruktūros įrengimo techninis projektas

|__|__|

9.  

Projektiniai pasiūlymai su statybos ar rekonstravimo vertės skaičiavimu

|__|__|

10.

Statybą, rekonstravimą leidžiantis dokumentas

|__|__|

11.

Dokumentai, kuriuose patvirtinama narystė asocijuotoje miško savininkų organizacijoje

|__|__|

12.

Dokumentai, kuriuose patvirtinama narystė miško savininkų kooperatyve

|__|__|

13.

Projekto aprašas

|__|__|

14.

Poveikio aplinkai įvertinimas

|__|__|

15.

Nekilnojamo turto (miško (miško žemės) ar (ar) statinių) valdymą patvirtinantys dokumentai

|__|__|

16.

Statinio techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizė

|__|__|

17.

Kiti dokumentai

|__|__|

 

XVI. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA (pildoma pareiškėjo ir partnerio (-ių) atskirai)

 

Aš, pretenduojantis gauti paramą pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“, pasirašydamas šioje paramos paraiškoje, patvirtinu, kad:

1.   Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2.   Žinau, kad iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro gautus duomenis Agentūra panaudos priimdama sprendimą dėl paramos suteikimo (nesuteikimo ) ir (arba) sankcijų taikymo.

3.   Prašoma parama yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga suma.

4.   Nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

5.   Man nėra iškelta byla dėl bankroto, nesu likviduojamas.

6.   Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu.

7.   Žinau, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

8.   Sutinku, kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

9.   Sutinku, kad mano tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis.

10. Esu informuotas, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

11. Sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.

12. Įsipareigoju Agentūros klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai.

13. Žinau, kad Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie mano projekto ir su juo susijusią veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

14. Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Esu informuotas, kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

 

 

____________________________                         ______________                       __________________

(pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (parašas) (vardas, pavardė) pareigos)                                             

 

 

Jei projektą parengė ir paraišką padėjo užpildyti konsultantas, nurodykite:

 

Konsultanto vardas ir pavardė    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Institucijos pavadinimas             |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Telefono ir fakso Nr.                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

 

________________ _____________________

(parašas) (konsultanto vardas, pavardė)

Pastaba. Pareiškėjo pateikti duomenys bus tvarkomi elektroniniu būdu, juos kontrolės, priežiūros ir vertinimo tikslams gali panaudoti Agentūra, Žemės ūkio ministerija, kitos su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai administravimu susijusios Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

 

XVII. PAREIŠKĖJO SUTUOKTINIO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO (pildo ir pasirašo tik pareiškėjo sutuoktinis)

 

Informuoju, kad aš, _____________________________________________________________,

(pareiškėjo sutuoktinio vardas, pavardė, asmens kodas)

 

esu pareiškėjo ____________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

sutuoktinis ir dalyvauju / nedalyvauju (kas nereikalinga, išbraukti) įgyvendinant Programos investicines priemones _________________________________________________________________________________

(nurodyti Programos priemonių pavadinimus ir paramos paraiškų registracijos Nr.)

 

______________________________________________________________________________________

 

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys gali būti naudojami pareiškėjo

 

______________________________________________ paramos administravimo tikslais,

(vardas, pavardė)

gali būti apdorojami ir saugomi informacinėje sistemoje, viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti EB finansinius interesus EB ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant  teisės aktų nuostatų.

 

_____________________ ________________________

(sutuoktinio parašas) (sutuoktinio vardas, pavardė)

 

 

 

XVIII. PAREIŠKĖJO AKCININKO / SUSIJUSIOS ĮMONĖS IR (ARBA) ĮMONĖS PARTNERĖS AKCININKO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO (pildo ir pasirašo tik pareiškėjo akcininkas / susijusios įmonės ir (arba) įmonės partnerės akcininkas)

Informuoju, kad aš, _____________________________________________________________

(pareiškėjo akcininko / susijusios įmonės ir (arba) įmonės partnerės akcininko vardas, pavardė, asmens kodas)

esu pareiškėjo____________________________________________________________________

(vardas, pavardė / pavadinimas)

akcininkas / susijusios įmonės ir (arba) įmonės partnerės akcininkas ir dalyvauju / nedalyvauju (kas nereikalinga, išbraukti) įgyvendinant Programos investicines priemones ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(nurodyti Programos priemonių pavadinimus ir paramos paraiškų registracijos Nr.),

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys gali būti naudojami pareiškėjo

______________________________________________ paramos administravimo tikslais,

(vardas, pavardė / pavadinimas)

gali būti apdorojami ir saugomi informacinėje sistemoje, viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti EB finansinius interesus EB ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo duomenų tvarkymo eiga, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų.

______________                                            _________________

(parašas) (vardas, pavardė)

(pareiškėjo akcininko / susijusios įmonės ir (arba) įmonės partnerės akcininko parašas, vardas, pavardė)

 

_____________* Pildydami rašykite didžiosiomis raidėmis ir aiškiu šriftu.

** Pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritorinio  Paramos administravimo skyriaus tarnautojas.

[1] Nuosavybės teise valdoma žemė.

[2] Nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdoma žemė.