ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. A-290 „DĖL NUOLATINĖS ŠIAULIŲ RAJONO TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ RĖMIMO LĖŠOMS PANAUDOTI KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 20 d. Nr. A-335

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-47 „Dėl Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo nuostatų patvirtinimo“, 21 punktu,

p a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 kovo 9 d. įsakymo Nr. A-290 „Dėl nuolatinės Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo lėšoms panaudoti komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. S u d a r a u tokios sudėties nuolatinę Šiaulių rajone tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo lėšoms panaudoti komisiją:

Pirmininkė – Audronė Birutienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja.

Pavaduotoja – Vaida Sabanskienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

Sekretorė – Vaida Kerėžienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai:

Rasa Mitkienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Adolfas Skėrys, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas;

Tomas Vaitkus, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas;

Vytautas Kirkutis, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus, Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vyriausiasis specialistas.“

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis