ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-1355 „DĖL LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMO IR ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 19 d. Nr. A-78

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

pakeičiu Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A-1355 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” 9.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.3. laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą Įstaigoje.“.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Antanas Bartulis