Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl PRIVATIZAVIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 15 d. Nr. 1131
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 7 straipsnio 4 dalies 6 punktu, 8 straipsnio 1 dalimi, 9 straipsnio 2 dalimi, 10 straipsnio 5 ir 8 dalimis, 13 straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 1 dalimi ir 20 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Patvirtinti pridedamą Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2.  Pakeisti Aprašą:

2.1. Pakeisti 21.5.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„21.5.5. pradinės įmokos dydis, ne mažiau kaip 1/4 pradinės pardavimo kainos, arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas pradinės įmokos dydis, ne daugiau kaip 145 000 eurų, kai Privatizavimo įstatymo nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybė nusprendžia neskelbti pradinės pardavimo kainos;“.

2.2. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

„32. Potencialus pirkėjas, ketinantis įsigyti akcijas vienu iš Aprašo 31 punkte nustatytų būdų, turi pervesti į informaciniame biuletenyje nurodytą sąskaitą nurodyta tvarka ir nustatytu laiku paskelbtą įmoką, atitinkančią privatizavimo dokumentų rinkinio, nurodyto Aprašo 35 punkte, pardavimo kainą (toliau – įmoka už privatizavimo dokumentų rinkinį). Įmoka už privatizavimo dokumentų rinkinį skaičiuojama nuo pradinės privatizavimo objekto kainos ir negali būti didesnė kaip:

32.1. 145 eurai, kai privatizuojama viešo aukciono būdu;

32.2. 5 procentai skelbiamos pradinės pardavimo kainos, kai privatizuojama kitais būdais, išskyrus Aprašo 32.1 papunktyje nurodytą būdą;

32.3. 14 500 eurų, kai pradinė pardavimo kaina neskelbiama, išskyrus Aprašo 32.1 papunktyje nurodytą atvejį.“

2.3. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.4. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.5. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.6. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3.  Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 8 d. nutarimą Nr. 442 „Dėl atrankinio konkurso komisijų sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. 1427 „Dėl Privatizavimo objektų parengimo privatizuoti taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 1502 „Dėl Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo konkurso būdu nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 1503 „Dėl Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo aukciono būdu nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 30 d. nutarimą Nr. 113 „Dėl Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo tiesioginių derybų būdu nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 14 d. nutarimą Nr. 443 „Dėl Įmonių, kurios yra svarbūs infrastruktūros ar dominuojantys ūkio šakos objektai, akcijų privatizavimo nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 500 „Dėl Akcijų pardavimo privatizuojamų valstybės (savivaldybės) kontroliuojamų įmonių darbuotojams tvarkos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 501 „Dėl Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo nuomos su išsipirkimu būdu nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 5 d. nutarimą Nr. 555 „Dėl valstybės (savivaldybės) kontrolės perdavimo valstybės ar savivaldybės kontroliuojamose įmonėse tvarkos“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 4 d. nutarimą Nr. 666 „Dėl Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo akcijų pardavimo būdu nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 3 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl pirkėjų įsipareigojimų, įrašytų privatizavimo sandoriuose, vykdymo kontroliavimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Evaldas Gustas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1131

 

 

PRIVATIZAVIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reguliuoja procedūras, atliekamas parduodant privatizavimo objektus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymu (toliau – Privatizavimo įstatymas) – valstybei ir savivaldybėms priklausančias akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – bendrovė) akcijas: privatizavimo objektų sąrašo sudarymą ir keitimą, akcijų pardavimą kartu su kitų akcininkų turimomis bendrovės akcijomis, privatizavimo objektų vertės ir pradinės pardavimo kainos nustatymą, privatizavimo programų sudarymą, informacijos apie privatizavimą ir privatizavimo objektą paskelbimą, potencialių pirkėjų registravimą, privatizavimo būdų taikymą, privatizavimo objektų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą, atsiskaitymą už privatizavimo objektą, nuosavybės teisės į privatizavimo objektą dokumentų išdavimą, privatizavimo sandorių kontrolę, atvejus ir veiksmus, kai privatizavimas neįvyksta ir kai pirkimo–pardavimo sutartis vienašališkai nutraukiama.

2.  Savivaldybių tarybų įsteigti savivaldybių administracijų padaliniai savivaldybėms priklausančioms akcijoms privatizuoti (toliau – savivaldybės privatizavimo fondas) arba kiti savivaldybių administracijų padaliniai, kuriems priskirta atlikti šias funkcijas, savivaldybėms nuosavybės teise priklausančius privatizavimo objektus privačion nuosavybėn perleidžia vadovaudamiesi Aprašu ir atlieka Apraše nurodytas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo funkcijas.

3.  Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Privatizavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme ir Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme.

 

II SKYRIUS

PRIVATIZAVIMO OBJEKTO PARENGIMAS PRIVATIZUOTI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO SUDARYMAS IR KEITIMAS

 

4.  Numatomos privatizuoti bendrovių valstybei ir savivaldybėms priklausančios akcijos paskelbiamos privatizavimo objektų sąraše. Privatizavimo objektų sąrašas sudaromas Privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka.

5.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamą privatizavimo objektų sąrašo projektą rengia pagal privatizavimo objektų valdytojų siūlymus.

6.  Privatizavimo objektai iš privatizavimo objektų sąrašo išbraukiami Privatizavimo įstatyme nustatytais pagrindais.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

AKCIJŲ PARDAVIMAS KARTU SU KITŲ AKCININKŲ TURIMOMIS BENDROVĖS AKCIJOMIS

 

7.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas Privatizavimo įstatyme nustatytais atvejais gali siūlyti kitiems bendrovės akcininkams sudaryti sutartis dėl jiems priklausančių akcijų pardavimo vienu paketu kartu su valstybei ar savivaldybei priklausančiomis akcijomis (toliau – akcijų bendro pardavimo sutartis), sudarant galimybę suformavus akcijų paketą (suteikiantį teisę priimti bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, kuriems priimti reikia bendrovės įstatuose nustatytos paprastos arba kvalifikuotos balsų daugumos, arba neleidžiantį tokių sprendimų priimti) valstybei ar savivaldybei priklausančias akcijas parduoti brangiau ir privatizavimo programoje nustatant, kad už nupirktas akcijas pirkėjas turi sumokėti iš karto arba per 5 darbo dienas po pirkimo–pardavimo sutarties su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju pasirašymo.

8.  Priėmęs sprendimą Aprašo 7 punkte nustatytu atveju sudaryti akcijų bendro pardavimo sutartį, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas apie tai paskelbia informaciniame biuletenyje, raštu kreipiasi į bendrovę, kad ji šią informaciją pateiktų bendrovės akcininkams, o kai akcininkų ne daugiau kaip 20, – kiekvienam akcininkui išsiunčia laišką. Šioje informacijoje nurodoma, kad akcijų bendro pardavimo sutartis nebus sudaroma, jeigu su kitais akcininkais nebus suformuotas vienas iš Aprašo 7 punkte nurodyto dydžio akcijų paketų, arba Aprašo 9 punkte nustatytu atveju. Kartu su informacija pateikiamas akcijų bendro pardavimo sutarties projektas.

9.  Akcijų bendro pardavimo sutartis nesudaroma, jeigu privatizuojant valstybei ar savivaldybėms priklausančias akcijas jų pardavimo uždarosios akcinės bendrovės akcininkams būdu nė vienas iš akcininkų nepageidauja pirkti suformuoto akcijų paketo.

10.  Akcijų bendro pardavimo sutartyje siūloma nurodyti sudaromo akcijų paketo suteikiamą balsų dalį visuotiniame akcininkų susirinkime, akcininko įsipareigojimą parduoti akcijas Privatizavimo įstatymo ir Aprašo nustatyta tvarka atrinktam pirkėjui, akcininko parduodamų akcijų rūšį, skaičių, vienos akcijos nominalią vertę, minimalią kainą, už kurią akcininkas sutinka parduoti jo turimas akcijas, tvarką, kada ir kaip akcininkas bus informuojamas apie pirkėjo parinkimą.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PRIVATIZAVIMO OBJEKTO VERTĖS IR PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMAS

 

11.  Pradinė privatizavimo objekto pardavimo kaina (toliau – pradinė pardavimo kaina) pirmą kartą skelbiant privatizavimo programą lygi privatizavimo objekto vertei, kuri nustatoma Privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka.

12.  Jeigu su kitais bendrovės akcininkais pasirašoma akcijų bendro pardavimo sutartis, nustatant akcijų paketo pradinę pardavimo kainą atsižvelgiama į suformuoto akcijų paketo dydį.

13.  Uždarosios akcinės bendrovės valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų, kurios parduodamos šios uždarosios akcinės bendrovės akcininkams, pradinė pardavimo kaina lygi paskutinėje bendrovės valstybei ar savivaldybei priklausančių akcijų privatizavimo programoje nurodytai akcijų pradinei pardavimo kainai, už kurią akcijų nepavyko parduoti per programoje nustatytą laiką.

14.  Jeigu nuo privatizavimo objekto vertės nustatymo praėję daugiau nei vieni metai, skelbiant naują privatizavimo programą turi būti atliktas naujas privatizavimo objekto vertinimas.

15.  Privatizavimo įstatyme nustatytu atveju centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sprendimu gali būti taikomas supaprastintas vertės nustatymo metodas. Supaprastintas vertės nustatymo metodas – tai privalomųjų ir bent vieno papildomojo rodiklių visumos vertinimas.

16.  Privalomieji supaprastinto vertinimo metodo rodikliai, nustatomi pagal bendrovės balanso duomenis, yra šie:

16.1. vienai bendrovės akcijai tenkanti apskaitomo turto vertė ir mokėtinų sumų bei įsipareigojimų dydis; vienos bendrovės akcijos vertė nustatoma pagal formulę:

 

 

16.2. vienai akcijai tenkantis pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą dydis;

16.3. vienai akcijai tenkantis paskirtų dividendų dydis.

17.  Aprašo 16 punkte nurodyti rodikliai turi būti apskaičiuoti pagal paskutinių 3 bendrovės veiklos metų duomenis. Jeigu bendrovė veikia mažiau kaip 3 metus, vertinamas kuo ilgesnis laikotarpis.

18.  Papildomieji supaprastinto vertinimo metodo rodikliai yra šie:

18.1. reguliuojamoje vertybinių popierių rinkoje rinkos operatoriaus fiksuotas įmonės akcijų kursas;

18.2. akcininkų sąraše esanti informacija (akcininkai, kurių akcijų nominali vertė ne mažesnė kaip 5 procentai įmonės įstatinio kapitalo, nurodomi konkretūs procentai);

18.3. ilgalaikiam materialiajam turtui indeksuoti taikyti koeficientai.

19.  Įvertinęs privalomuosius ir papildomuosius akcijų vertei turinčius įtakos rodiklius, turto vertintojas pagal centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo nustatytą formą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pateikia ataskaitą, kurioje nurodoma:

19.1. supaprastinto vertės nustatymo būdo taikymo ar netaikymo pagrindimo aplinkybės;

19.2. bendrovės rodiklių, kurių įtaka vertinta nustatant akcijos vertę, pasirinkimo pagrindimo aplinkybės;

19.3. taikytos formulės, skaičiavimų sekos ir rezultatai.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS SUDARYMAS

 

20.  Privatizavimo objektai parduodami įgyvendinant privatizavimo programą. Privatizavimo programa sudaroma tik į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą privatizavimo objektų sąrašą įtrauktiems objektams pagal centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui bendrovių pateiktus duomenis.

21.  Privatizavimo programa yra dokumentas, kuriame, be Privatizavimo įstatymo nustatytos informacijos, taip pat nurodyta:

21.1. bendrovės kodas, buveinė;

21.2. privatizavimo objektas (akcijų rūšis, klasė);

21.3. privatizuojamų ar pagal akcijų bendro pardavimo sutartį parduodamų akcijų skaičius, jų suteikiamų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime dalis;

21.4. privatizuojant viešo akcijų pardavimo būdu:

21.4.1.   parduodamą akcijų paketą sudarančių akcijų skaičius;

21.4.2.   viešo akcijų pardavimo pradžia ir pabaiga (viešo akcijų pardavimo trukmė, ne trumpesnė kaip 20 dienų ir ne ilgesnė kaip 45 dienos);

21.4.3.   reguliuojamos rinkos operatorius;

21.4.4.   tarpininkas, jo įgalioto asmens kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris), jeigu su tarpininku sudaryta viešo akcijų pardavimo vykdymo sutartis;

21.5. privatizuojant viešo aukciono, viešo konkurso, valstybės ar savivaldybės kontrolės perdavimo valstybės (savivaldybės) kontroliuojamoje įmonėje (toliau – kontrolės perdavimo būdas), tiesioginių derybų būdais:

21.5.1.   vykdymo data ir laikas;

21.5.2.   potencialių pirkėjų registravimo tvarka ir laikas;

21.5.3.   paraiškų dalyvauti privatizavime pateikimo tvarka ir terminai;

21.5.4.   vokų su potencialių pirkėjų paraiškomis atplėšimo data ir laikas;

21.5.5.   pradinės įmokos dydis, ne mažiau kaip 1/4 pradinės pardavimo kainos, arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas pradinės įmokos dydis, ne daugiau kaip 500 000 litų, kai Privatizavimo įstatymo nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybė nusprendžia neskelbti pradinės pardavimo kainos;

21.5.6.   banko, kuriame atidaryta sąskaita atsiskaityti už potencialaus pirkėjo dalyvavimą viešame aukcione ir privatizavimo objektą, pavadinimas, kodas, adresas, šios sąskaitos numeris;

21.6. privatizuojant viešo konkurso būdu ir tiesioginių derybų būdu:

21.6.1.   objekto privatizavimo sąlygos: investicijos į bendrovę, reikalavimai dėl darbo vietų išsaugojimo ir (arba) naujų sukūrimo;

21.6.2.   potencialaus pirkėjo kvalifikaciniai reikalavimai;

21.6.3.   investicijų įvertinimo koeficientas;

21.7. privatizuojant akcijų pardavimo uždarosios akcinės bendrovės akcininkams būdu:

21.7.1.   terminas, per kurį akcininkas gali uždarajai akcinei bendrovei pranešti apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų;

21.7.2.   pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo vieta.

22.  Savivaldybės vykdomoji institucija ar valstybės (savivaldybės) įmonės, kurios akcijos privatizuojamos, administracija per 30 dienų nuo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo reikalavimo gavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ar savivaldybės privatizavimo fondui turi pateikti Aprašo 21 punkte nurodytus duomenis ir dokumentus (patvirtintas jų kopijas), kurių reikia privatizavimo objektų sąrašo ir privatizavimo programų projektams parengti.

23.  Kartu su Aprašo 21 punkte nurodytais dokumentais ir duomenimis savivaldybės vykdomoji institucija centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui privalo pateikti:

23.1. kopijas dokumentų apie kalendoriniais metais numatomas išmokas (įskaitant privalomą mokėjimą) ar galiojančių sandorių arba rengiamų sandorių projektų kopijas, jeigu šie dokumentai gali pakeisti privatizavimo programoje skelbiamus duomenis;

23.2. kopijas visų nuosavybės teisės dokumentų (įskaitant prekybinius ženklus, patentus, kitą intelektinę nuosavybę ir kita), kuriais disponuoja valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės administracija;

23.3. kopijas dokumentų apie gautas ir suteiktas paskolas;

23.4. kopijas dokumentų apie prievolių įvykdymą užtikrinančius sandorius, kurie gali pakeisti valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės įstatinio kapitalo struktūrą (valstybės dalį ir kitų akcininkų, kurių akcijų nominali vertė ne mažesnė kaip 5 procentai įmonės įstatinio kapitalo, dalį).

24.  Aprašo 21 ir 23 punktuose nurodytą informaciją, privatizavimo būdą ir sąlygas, taip pat kitą informaciją centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas naudoja privatizavimo programos projektui ir informaciniams privatizavimo leidiniams rengti, skelbia informaciniame biuletenyje, taip pat teikia potencialiems pirkėjams Privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka.

25.  Nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo patvirtinamas arba keičiamas privatizavimo objektų sąrašas, paskelbimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas turi parengti į šį sąrašą įtraukto naujo objekto privatizavimo programos projektą:

25.1. per 6 mėnesius, išskyrus Aprašo 25.2 papunktyje nurodytus atvejus;

25.2. per 4 mėnesius, kai numatoma privatizuoti akcijas bendrovių, kuriose valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklauso mažiau kaip 1/2 akcijų.

26.  Jeigu atsiranda nuo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo nepriklausančių priežasčių, trukdančių parengti privatizavimo programą: privatizavimo objektas neperduodamas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti, vyksta teisminis procesas, susijęs su privatizavimo objektu, didinamas arba mažinamas bendrovės, kurios akcijos privatizuojamos, įstatinis kapitalas, – Aprašo 25 punkte nustatytų privatizavimo programų projektų parengimo terminai pradedami skaičiuoti nuo tos dienos, kurią nelieka programą rengti trukdančios priežasties.

27.  Privatizavimo programos projektą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas teikia Privatizavimo komisijai pritarti, o Privatizavimo įstatymo nustatytais atvejais – Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

INFORMACIJOS APIE PRIVATIZAVIMĄ IR PRIVATIZAVIMO OBJEKTĄ SKELBIMAS

 

28.  Privatizavimo programoje ir kita Privatizavimo įstatyme nurodyta informacija apie privatizavimo objektą per Privatizavimo įstatyme nustatytus terminus viešai skelbiama centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo leidžiamame informaciniame biuletenyje.

29.  Privatizavimo programoje nurodyta informacija, nelygu koks privatizavimo būdas, papildomai paskelbiama centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo interneto svetainėje:

29.1. privatizuojant viešo aukciono arba kontrolės perdavimo būdu, vykdant aukcioną informacinių technologijų priemonėmis, – specialiai elektroniniam aukcionui vykdyti skirtoje interneto svetainėje;

29.2. privatizuojant akcijų pardavimo uždarosios akcinės bendrovės akcininkams būdu, – raštu pranešama šiai uždarajai akcinei bendrovei; jeigu uždarojoje akcinėje bendrovėje yra ne daugiau kaip 20 akcininkų, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas išsiunčia jiems laiškus su kvietimu atsiliepti į siūlymą pirkti akcijas;

29.3. privatizuojant viešo akcijų pardavimo būdu, – reguliuojamos rinkos operatoriaus informacijos šaltiniuose pagal reguliuojamos rinkos operatoriaus nustatytas taisykles.

30.  Numačius privatizuoti akcijas tiesioginių derybų būdu, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas po to, kai Privatizavimo komisija pritaria Aprašo 54 punkte nurodytam potencialių pirkėjų kvalifikacinių kriterijų ir privatizavimo sąlygų projektui, turi viešai paskelbti apie būsimą privatizavimą ir pakviesti asmenis, atitinkančius potencialių pirkėjų kvalifikacinius kriterijus, dalyvauti privatizavime, o šie asmenys, jeigu sutinka dalyvauti privatizavime, per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie privatizavimą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pateikia rašytinį sutikimą dalyvauti privatizavime.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

POTENCIALIŲ PIRKĖJŲ REGISTRAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PRIVATIZAVIMO DOKUMENTŲ RINKINĮ

 

31.  Potencialūs pirkėjai iš anksto registruojami taikant viešo aukciono, viešo konkurso, tiesioginių derybų ir kontrolės perdavimo būdus.

32.  Potencialus pirkėjas, ketinantis įsigyti akcijas vienu iš Aprašo 31 punkte nustatytų būdų, turi pervesti į informaciniame biuletenyje nurodytą sąskaitą nurodyta tvarka ir nustatytu laiku paskelbtą įmoką, atitinkančią privatizavimo dokumentų rinkinio, nurodyto Aprašo 35 punkte, pardavimo kainą (toliau – įmoka už privatizavimo dokumentų rinkinį). Įmoka už privatizavimo dokumentų rinkinį skaičiuojama nuo pradinės privatizavimo objekto kainos ir negali būti didesnė kaip:

32.1. 500 litų, kai privatizuojama viešo aukciono būdu;

32.2. 5 procentai skelbiamos pradinės pardavimo kainos, kai privatizuojama kitais būdais, išskyrus Aprašo 32.1 papunktyje nurodytą būdą;

32.3. 50 000 litų, kai pradinė pardavimo kaina neskelbiama, išskyrus Aprašo 32.1 papunktyje nurodytą atvejį.

33.  Privatizuojant viešo akcijų pardavimo būdu, kiekvienam to pageidaujančiam potencialiam pirkėjui informacinis leidinys pateikiamas neatlygintinai.

34.  Atsakingas darbuotojas informaciniame biuletenyje nurodytu mokėjimo už privatizavimo dokumentų rinkinį laikotarpiu tikrina, ar potencialūs pirkėjai pervedė įmoką už privatizavimo dokumentų rinkinį. Prieš pervesdamas įmoką už privatizavimo dokumentų rinkinį potencialus pirkėjas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui raštu turi pateikti jo asmenį identifikuojančią informaciją – nurodyti savo vardą, pavardę arba pavadinimą ir adresą korespondencijai siųsti. Jeigu potencialus pirkėjas nenurodo jo asmenį identifikuojančios informacijos ir nėra galimybių jį identifikuoti, bet sumokėjo įmoką už dokumentų rinkinį, dokumentų rinkinys jam nesiunčiamas, o įmoka už šį rinkinį negrąžinama.

35.  Kai potencialus pirkėjas perveda įmoką už privatizavimo dokumentų rinkinį, atsakingas darbuotojas įrašo jį į potencialių pirkėjų sąrašą (1 priedas) ir registruotu laišku išsiunčia jam privatizavimo dokumentų rinkinį, kurį sudaro:

35.1. potencialaus pirkėjo paraiškos dalyvauti privatizavime forma (2 priedas), kurioje nurodomas terminas, per kurį potencialus pirkėjas (laimėtojas) turi atsiskaityti už privatizavimo objektą; jeigu terminas nenurodytas, pirkėjas (laimėtojas) turi atsiskaityti per 5 darbo dienas po pirkimo–pardavimo sutarties su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju pasirašymo;

35.2. dokumentų, kuriuos potencialus pirkėjas turi pateikti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui užklijuotame voke, sąrašas:

35.2.1.   potencialaus pirkėjo paraiška dalyvauti privatizavime;

35.2.2.   potencialų pirkėją identifikuojančio dokumento kopija:

35.2.2.1.  fizinis asmuo patiekia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

35.2.2.2.  juridinis asmuo pateikia fizinio asmens, veikiančio juridinio asmens vardu, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; užsienio juridiniai asmenys papildomai pateikia ne ankstesnį kaip 30 dienų registro, kuriame jie įregistruoti, išrašą, teisės aktų nustatyta tvarka legalizuotą ar patvirtintą pažyma „Apostille“, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus, kuriuose nurodyti duomenys, patvirtinantys, kad juridinis asmuo įregistruotas tame registre, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip;

35.2.2.3.  fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė pateikia jungtinės veiklos sutarties ir fizinio asmens, veikiančio fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės vardu, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

35.2.3.   dokumentas, patvirtinantis potencialaus pirkėjo, dalyvaujančio privatizavime viešo konkurso būdu, atitiktį kvalifikaciniams kriterijams;

35.3. duomenys, kurių reikia Aprašo 21.5.5 papunktyje nurodytos pradinės įmokos mokėjimo pavedimui suformuoti, tarp jų – galutinis terminas, iki kurio turi būti sumokėta pradinė įmoka;

35.4. informacinis leidinys, jeigu Privatizavimo įstatymo nustatytais atvejais jis rengiamas;

35.5. bendrovės artimiausių 5 metų investicijų poreikio planas, jeigu privatizuojama viešo konkurso būdu ir tiesioginių derybų būdu.

36.  Potencialus pirkėjas, nurodyta tvarka ir nustatytu laiku pervedęs pradinę įmoką ir gavęs privatizavimo dokumentų rinkinį, potencialių pirkėjų registravimo laiku užklijuotame voke pateikia centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui asmeniškai arba išsiunčia registruotu laišku Aprašo 35.2 papunktyje nurodytus dokumentus.

37.  Ant užklijuoto voko turi būti bendrovės, kurios akcijos privatizuojamos ar parduodama jų pasirašymo teisė, pavadinimas ir kodas Juridinių asmenų registre, informacinio biuletenio, kuriame paskelbta privatizavimo programa, data ir numeris, taip pat potencialaus pirkėjo vardas, pavardė arba pavadinimas ir adresas korespondencijai siųsti. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas neužklijuotų vokų nepriima.

38.  Ant paštu gauto arba asmeniškai įteikto voko centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo dokumentų valdymo padalinys nurodo jo gavimo datą ir laiką minučių tikslumu, neatplėštą voką užregistruoja ir perduoda atsakingam darbuotojui.

39.  Atsakingas darbuotojas, patikrinęs, ar potencialus pirkėjas sumokėjo pradinę įmoką, padaro atitinkamą įrašą potencialių pirkėjų sąraše, nurodydamas voko gavimo datą ir laiką minučių tikslumu, taip pat patikrina potencialaus pirkėjo – Lietuvos juridinio asmens – teisinį statusą Juridinių asmenų registre ir padaro atitinkamą įrašą potencialių pirkėjų sąraše.

40.  Potencialių pirkėjų vokai registruojami jų gavimo dieną. Vokai, gauti nepradėjus potencialių pirkėjų registruoti, įregistruojami pirmą paraiškų gavimo dieną laikantis jų gavimo eilės. Potencialūs pirkėjai, išsiuntę vokus paštu, įregistruojami vokų gavimo dieną paskutiniais dalyviais pagal vokų išsiuntimo datą.

41.  Kiekvienam potencialiam pirkėjui, pateikusiam voką su viešo konkurso ar viešo aukciono dokumentais, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas išduoda dalyvio registracijos pažymėjimą, kuriame nurodomas dalyvio eilės numeris, privatizavimo objekto pavadinimas ir kodas, dokumentų gavimo data ir laikas minučių tikslumu. Dalyvio registracijos pažymėjimo formą nustato centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas.

42.  Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Privatizavimo komisijai ar savivaldybės tarybai iki paskelbto privatizavimo pradžios Privatizavimo įstatyme nustatytais pagrindais sustabdžius ar nutraukus privatizavimo objekto privatizavimo programos vykdymą arba pasibaigus potencialių pirkėjų registravimui ir vieninteliam užregistruotam potencialiam pirkėjui atsisakius dalyvauti privatizavime, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas neatplėštus vokus išsiunčia atgal potencialiems pirkėjams.

43.  Vykdant elektroninį aukcioną:

43.1. potencialus pirkėjas informaciniame biuletenyje paskelbtas Aprašo 32 punkte nurodytas įmokas už privatizavimo dokumentus, taip pat Aprašo 21.5.5 papunktyje nurodytą pradinę įmoką turi sumokėti elektroninio aukciono svetainėje arba internetinės bankininkystės priemonėmis;

43.2. potencialiam pirkėjui, sumokėjusiam Aprašo 43.1 papunktyje nurodytas įmokas, suteikiamas unikalus vardas ir suformuojamas elektroninis vokas, į kurį įvedami jo teikiami registracijai reikalingi dokumentai, kurie bus prieinami centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui tik privatizavimo programoje nustatytu elektroninio aukciono vykdymo laiku;

43.3. potencialus pirkėjas paraišką dalyvauti viešame aukcione gali užpildyti elektroninio aukciono svetainėje, o identifikuotis – internetinės bankininkystės priemonėmis, naudodamas elektroninį parašą, ar kitu su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju sutartu būdu;

43.4. potencialus pirkėjas Aprašo 35.2 papunktyje nurodytus rašytinius dokumentus gali pateikti suskaitmenintus ir patvirtintus elektroniniu parašu.

44.  Nuo to momento, kurį potencialus pirkėjas įregistruojamas privatizavimo dalyviu, iki informaciniame biuletenyje nurodyto potencialių pirkėjų registravimo laiko pabaigos potencialus pirkėjas turi teisę, pateikęs centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui atitinkamą prašymą, taip pat pateikęs potencialaus pirkėjo – fizinio asmens arba asmens, veikiančio potencialaus pirkėjo vardu, tapatybę patvirtinantį dokumentą, o vykdant elektroninį aukcioną – nurodęs jam suteiktą unikalų vardą:

44.1. Atsisakyti dalyvauti privatizavime. Atsakingas darbuotojas įrašo atitinkamai potencialių pirkėjų sąraše arba elektroninio aukciono svetainėje, kad potencialus pirkėjas atsisako dalyvauti privatizavime, ir nurodo atsisakymo datą. Potencialiam pirkėjui, atsisakiusiam dalyvauti privatizavime, jo rašytiniai dokumentai, pateikti užklijuotame voke, grąžinami pasibaigus privatizavimui arba potencialių pirkėjų registravimo terminui, jeigu šis asmuo ar asmenų grupė yra vienintelis įregistruotas potencialus pirkėjas. Pradinė įmoka grąžinama į potencialaus pirkėjo nurodytą sąskaitą per 5 darbo dienas nuo paskelbto vokų atplėšimo ar elektroninio aukciono pabaigos arba per 5 darbo dienas nuo potencialių pirkėjų dokumentų priėmimo termino pabaigos, jeigu šis potencialus pirkėjas įregistruotas vienintelis. Įmoka už privatizavimo dokumentų rinkinį negrąžinama.

44.2. Nemokėdamas naujos įmokos už privatizavimo dokumentus ir naujos pradinės įmokos, atšaukti ankstesniuosius paraišką ir dokumentus ir pateikti naujus. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo darbuotojas įrašo tai potencialių pirkėjų sąraše arba elektroninio aukciono svetainėje suformuoja šiam potencialiam pirkėjui kitą elektroninį voką ir atšaukia jo pateiktus ankstesniuosius dokumentus. Atšauktieji dokumentai potencialiam pirkėjui negrąžinami. Vykdant elektroninį aukcioną, potencialus pirkėjas Aprašo 35.2 papunktyje nurodytus dokumentus gali iš naujo pateikti elektroninio aukciono svetainėje Aprašo 43.3 papunktyje arba 43.4 papunktyje nurodytu būdu.

45.  Potencialus pirkėjas, atšaukęs ankstesniuosius dokumentus ir nepateikęs naujų dokumentų, laikomas atsisakiusiu dalyvauti privatizavime.

46.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas neregistruoja potencialių pirkėjų, jeigu pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti privatizavimo objekto arba paštu išsiųsti vokai gaunami pasibaigus informaciniame biuletenyje nurodytam viešo aukciono dokumentų registravimo laikui, ir gautus vokus per 2 darbo dienas nuo jų gavimo registruotu paštu išsiunčia siuntėjui.

47.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas turi nedelsdamas informuoti užregistruotus potencialius pirkėjus, jeigu Privatizavimo komisija ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė sustabdo ar nutraukia privatizavimo programos vykdymą. Pradinė įmoka ir atitinkamai potencialių pirkėjų sumokėta už privatizavimo dokumentų rinkinį įmoka per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo įsigaliojimo grąžinama į potencialaus pirkėjo nurodytą sąskaitą.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

ATVEJAI, KURIAIS POTENCIALŪS PIRKĖJAI NEPRIPAŽĮSTAMI PRIVATIZAVIMO DALYVIAIS

 

48.  Potencialus pirkėjas nepripažįstamas privatizavimo viešo aukciono, viešo konkurso, tiesioginių derybų arba kontrolės perdavimo būdu dalyviu, jeigu privatizavimo programoje nurodytu laiku atplėšus vokus su potencialių pirkėjų paraiškomis ir kitais dokumentais paaiškėja bent viena iš šių aplinkybių:

48.1. pateiktame voke trūksta kurio nors Aprašo 35.2 papunktyje nurodyto dokumento;

48.2. į informaciniame biuletenyje nurodytą sąskaitą nepervesta nurodyta pradinė įmoka;

48.3. nustatytas bent vienas iš šių paraiškos dalyvauti privatizavime trūkumų:

48.3.1.   iš paraiškos negalima nustatyti potencialaus pirkėjo, jo siūlomos kainos, atsiskaitymo termino, paraiška nepasirašyta;

48.3.2.   siūloma kaina mažesnė už paskelbtą pradinę pardavimo kainą arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu nepaskelbtą pradinę pardavimo kainą, nurodytas ilgesnis nei nustatytas informaciniame biuletenyje galutinio atsiskaitymo terminas;

48.3.3.   potencialus pirkėjas neįsipareigoja vykdyti privatizavimo programoje nustatytų privatizavimo sąlygų;

48.4. potencialus pirkėjas pateikia naują paraišką, neatšaukęs ankstesniosios;

48.5. dokumentus dalyvauti privatizavime pateikia asmuo, pagal Privatizavimo įstatymą negalintis būti potencialiu pirkėju arba neatitinkantis privatizavimo programoje nustatytų potencialaus pirkėjo kvalifikacinių reikalavimų.

49.  Priežastys, dėl kurių potencialus pirkėjas nepripažįstamas privatizavimo dalyviu, turi būti nurodytos potencialių pirkėjų sąraše. Kiekvieną potencialų pirkėją, nepripažintą privatizavimo dalyviu, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas per 5 darbo dienas nuo vokų atplėšimo apie tai informuoja raštu, nurodydamas priežastį, per 5 darbo dienas jam grąžinama į centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo nurodytą sąskaitą jo pervesta pradinė įmoka. Įmoka už privatizavimo dokumentus negrąžinama.

50.  Privatizavimas vykdomas, jeigu privatizavimo dalyviu pripažįstamas bent vienas dalyvis.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

PASIRENGIMAS PRIVATIZUOTI VIEŠO AKCIJŲ PARDAVIMO BŪDU

 

51.  Nereguliuojamoje vertybinių popierių rinkoje viešą akcijų pardavimą gali vykdyti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas. Viešą akcijų pardavimą reguliuojamoje vertybinių popierių rinkoje, laikydamasis reguliuojamos rinkos operatoriaus nustatytų taisyklių, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas vykdo per tarpininką, su kuriuo privatizavimo objekto valdytojas sudaro vertybinių popierių ir pinigų sąskaitų tvarkymo sutartį. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas tarpininką parenka viešuosius pirkimus reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas ir tarpininkas, privatizuojantys viešo akcijų pardavimo būdu, Apraše vadinami akcijų pardavėju.

52.  Jeigu parduodamas akcijų paketas, suformuotas įgyvendinant akcijų bendro pardavimo sutartis, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas turi informuoti tarpininką apie šių sutarčių sudarymą ir apie bendrovės akcininkus, pasirašiusius šias sutartis.

53.  Tarpininko parinkimo pirkimo dokumentuose, be kita ko, siūloma įrašyti, kad tarpininkas per 3 darbo dienas perveda pirkėjo sumokėtas lėšas, atsižvelgdamas į tai, kas privatizavimo objekto valdytojas, atitinkamai į Lietuvos Respublikos finansų ministerijai atidarytą Privatizavimo fondo sąskaitą (toliau – Privatizavimo fondo sąskaita), Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sąskaitą arba savivaldybės specialiąją sąskaitą, o kai parduodamas akcijų paketas, suformuotas įgyvendinant akcijų bendro pardavimo sutartis, – ir į akcininkų, sudariusių akcijų bendro pardavimo sutartis, nurodytas sąskaitas. Tarpininkas negali naudoti pirkėjų sumokėtų lėšų savo reikmėms.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

PASIRENGIMAS PRIVATIZUOTI TIESIOGINIŲ DERYBŲ BŪDU

 

54.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas parengia ir pateikia Privatizavimo komisijai pritarti potencialių pirkėjų, dalyvausiančių privatizavime tiesioginių derybų būdu, kvalifikacinių kriterijų ir privatizavimo sąlygų projektą.

55.  Gavęs Aprašo 30 punkte nurodytus asmenų sutikimus dalyvauti privatizavime tiesioginių derybų būdu, atsakingas darbuotojas per 3 darbo dienas nuo prašymų pateikimo termino pabaigos patikrina juos pateikusių asmenų atitiktį potencialių pirkėjų, dalyvausiančių privatizavime tiesioginių derybų būdu, kvalifikaciniams reikalavimams ir šiuos reikalavimus atitinkančius asmenis įtraukia į potencialių pirkėjų strateginių investuotojų sąrašo projektą.

56.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas potencialių pirkėjų strateginių investuotojų sąrašo projektą kartu su privatizavimo programos projektu teikia Privatizavimo komisijai pritarti, o gavęs Privatizavimo komisijos pritarimą per centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti.

57.  Pirkėjų kvalifikacinius reikalavimus ir kitus Apraše nurodytus duomenis centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas paskelbia informaciniame biuletenyje ir išsiunčia kiekvienam potencialiam pirkėjui strateginiam investuotojui, įtrauktam į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą, su siūlymu teikti paraiškas, kartu informuodamas, kad su paskelbta privatizuojamo objekto privatizavimo programa galima susipažinti Teisės aktų registre.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

VIEŠO KONKURSO IR TIESIOGINIŲ DERYBŲ KOMISIJOS

 

58.  Viešame konkurse dalyvaujančių potencialių pirkėjų ar tiesioginėse derybose dalyvaujančių potencialių pirkėjų strateginių investuotojų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą (toliau visi – potencialus pirkėjas), pateiktas paraiškas su dokumentais nagrinėja ir vertina, taip pat tiesiogines derybas veda centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sudaryta ne mažiau kaip 5 asmenų komisija (toliau – vertinimo komisija). Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas vieną vertinimo komisijos narį skiria vertinimo komisijos pirmininku.

59.  Į vertinimo komisijos sudėtį skiriami centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo darbuotojai, tarp jų – atsakingas darbuotojas. Prireikus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas turi teisę prašyti valstybės ir (ar) savivaldybės institucijos skirti į vertinimo komisiją atstovus, taip pat viešuosius pirkimus reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka gali kviesti ekspertais konsultacinių įmonių, mokslo institucijų atstovus ir kitus asmenis, su kuriais sudaro paslaugų teikimo sutartis.

60.  Vertinimo komisijos sprendimu į posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys. Vertinimo komisijos posėdžiai protokoluojami.

61.  Informaciniame biuletenyje nurodytu laiku vertinimo komisija atplėšia vokus su potencialių pirkėjų paraiškomis ir kitais dokumentais.

62.  Vertinimo komisija patikrina Aprašo 35.2 papunktyje nurodytus dokumentus. Neradusi juose trūkumų ar pateiktos informacijos neaiškumų, per 15 darbo dienų juos įvertina ir išrenka geriausius pateiktus pasiūlymus (geriausią pasiūlymą) arba Aprašo 48 punkte nustatytais pagrindais atmeta paraiškas.

63.  Įvertinusi pateiktus pasiūlymus, vertinimo komisija gali prašyti potencialių pirkėjų per protingą terminą pateikti papildomus dokumentus, kurie patikslintų ir paaiškintų pateiktus pasiūlymus, taip pat įrodytų, kad potencialaus pirkėjo esamo ir būsimo finansinio pajėgumo pakaks ketinamiems prisiimti sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti. Įvertinusi papildomai pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas nuo jų gavimo, vertinimo komisija priima Aprašo 62 punkte nurodytą sprendimą.

64.  Potencialių pirkėjų pasiūlymai vertinami balais: prie pasiūlytos kainos pridedamos iš objekto privatizavimo programoje nurodyto investicijų įvertinimo koeficiento padaugintos investicijų plane numatytos investuoti į bendrovės įstatinį kapitalą lėšos. Investicijų įvertinimo koeficiento reikšmė – nuo 0,03 iki 0,3. Potencialiam pirkėjui įsipareigojus mokėti už įsigyjamas akcijas dalimis, tiek įmokos, tiek investicijos bendrovės įstatiniam kapitalui didinti, numatomos mokėti vėliau kaip po 12 mėnesių nuo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo dienos, mažinamos privatizavimo programoje nurodyta diskonto norma. Potencialaus pirkėjo įsipareigojimai investuoti bendrovės vardu gautas paskolas nevertinami.

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

PASIRENGIMAS PRIVATIZUOTI KONTROLĖS PERDAVIMO BŪDU

 

65.  Privatizavimo komisijai patvirtinus objekto privatizavimo kontrolės perdavimo būdu programą, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, vadovaudamasis Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, inicijuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kurio pagrindu įgaliotiniui būtų galima duoti įgaliojimą valstybės kontroliuojamos įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti už šios valstybės kontroliuojamos įmonės įstatinio kapitalo didinimą papildomais įnašais, valstybei atsisakant pasirašyti naujas išleidžiamas akcijas, projekto parengimą ir per centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

66.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas įgaliotiniui turi duoti įgaliojimą valstybės kontroliuojamos įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje įrašytu klausimu dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais, kai sprendimo projekte šiuo klausimu siūloma didinti valstybės kontroliuojamos įmonės įstatinį kapitalą papildomais įnašais tiek, kad valstybės dalis įstatiniame kapitale sumažėtų peržengdama atitinkamai 2/3 ar 1/2 akcijų, suteikiančių balso teisę visuotiniame akcininkų susirinkime, ribą, siūlyti tokį sprendimo projektą (ir už jį balsuoti):

66.1. padidinti valstybės kontroliuojamos įmonės įstatinį kapitalą atliekant akcijų emisiją;

66.2. nustatyti terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos, per kurį akcininkas, pasinaudodamas pirmumo teise, gali įsigyti akcijų.

67.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įgaliotinis valstybės kontroliuojamos įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime turi būti įgaliojamas balsuoti prieš bendrovės organų ar kitų akcininkų siūlomus sprendimų Aprašo 66 punkte nurodytais visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais projektus.

68.  Valstybės kontroliuojamos įmonės visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą padidinti bendrovės įstatinį kapitalą, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas nustatyta tvarka parengia ir informaciniame biuletenyje paskelbia informacinį leidinį apie pasirašymo teisių pardavimą viešo aukciono būdu.

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

PASIRENGIMAS AKCIJAS PARDUOTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS AKCININKAMS

 

69.  Informaciniame biuletenyje paskelbta numatomų parduoti uždarosios akcinės bendrovės akcijų pardavimo kaina neturi būti didesnė už paskutinėje bendrovės valstybei priklausančių akcijų privatizavimo programoje nurodytą akcijų pradinę pardavimo kainą, už kurią akcijos neparduotos per privatizavimo programoje nustatytą laiką, išskyrus atvejį, nurodytą Aprašo 14 punkte.

70.  Privatizavimo komisijai pritarus privatizavimo programos, kurioje nustatytas akcijų pardavimas uždarosios akcinės bendrovės akcininkams būdas, projektui, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, kaip nustatyta Aprašo 29.2 papunktyje, kreipiasi į uždarąją akcinę bendrovę siųsdamas jai raštą, kuriame vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu:

70.1. praneša apie ketinimą parduoti visas jo valdomas uždarosios akcinės bendrovės valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas ar jų dalį, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases, pardavimo kainą ir terminą, per kurį uždarosios akcinės bendrovės akcininkai gali pranešti bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamas akcijas, taip pat pateikia prašymą apie šį ketinimą informuoti visus uždarosios akcinės bendrovės akcininkus;

70.2. reikalauja Aprašo 70.1 papunktyje nurodyto pranešimo gavimo uždarojoje akcinėje bendrovėje dieną buvusių uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo, kurio duomenys naudojami akcijų pirkimo–pardavimo sutarties projektui (sutarčių projektams) parengti.

 

III SKYRIUS

PRIVATIZAVIMO BŪDŲ TAIKYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VIEŠAS AKCIJŲ PARDAVIMAS

 

71.  Viešo akcijų pardavimo būdu bendrovių valstybei ir (ar) savivaldybėms priklausančios akcijos privatizuojamos vienu nedalomu paketu.

72.  Privatizavimo programoje nustatytu viešo akcijų pardavimo laikotarpiu, išskyrus pirmąją prekybos sesiją, privatizavimo programoje nurodyta akcijų pardavimo kaina gali būti mažinama atsižvelgiant į paklausos ir pasiūlos santykį.

73.  Potencialūs pirkėjai, norintys įsigyti akcijų paketą per privatizavimo programoje nurodytą viešo akcijų pardavimo laikotarpį, kreipiasi į akcijų pardavėją dėl akcijų paketo įsigijimo, nurodę jų siūlomą akcijų paketo pirkimo kainą, ne mažesnę už eilinėje prekybos sesijoje paskelbtą akcijų pardavimo kainą.

74.  Jeigu nuo privatizavimo programoje nustatyto viešo akcijų pardavimo laikotarpio pradžios nesulaukiama nė vieno pirkėjo pageidavimo pirkti parduodamą akcijų paketą, gavus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo nurodymą, akcijų paketo pardavimo kaina per 14 dienų po eilinės prekybos sesijos mažinama ne daugiau kaip po 5 procentus ankstesnėje prekybos sesijoje paskelbtos pardavimo kainos, bet ne daugiau kaip iki 40 procentų informaciniame biuletenyje paskelbtos pardavimo kainos.

75.  Akcijų paketas parduodamas potencialiam pirkėjui, per privatizavimo programoje nustatytą viešo akcijų pardavimo laikotarpį pasiūliusiam už jį didžiausią kainą.

76.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas turi teisę sudaryti su depozitoriumais ar kitais vertybinių popierių rinkos dalyviais sutartis, kad visos parduodamos akcijos būtų pakeistos į tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus (Global Depository Receipts) ar kitus atitinkamus vertybinių popierių rinkose naudojamus instrumentus.

77.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas turi imtis ir kitų tarptautinėje praktikoje įprastų veiksmų, užtikrinančių, kad pajamos už parduodamas akcijas būtų pervedamos į Privatizavimo fondo sąskaitą, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sąskaitą arba savivaldybės specialiąją sąskaitą, o nuosavybės teisė į nupirktas akcijas perduotos pirkėjui, akcijų platinimo garantui ar depozitarui, jeigu tai būtina, kad pateikęs paraišką pirkėjas įgytų nuosavybės teisę į parduodamas akcijas.

78.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo ir vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininko sudarytoje vertybinių popierių ir pinigų tvarkymo sutartyje siūloma vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką įsipareigoti pateikti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui viešo akcijų pardavimo ataskaitą pagal centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo nustatytą formą, pasibaigus privatizavimo programoje ir pavedime nurodytam viešo akcijų pardavimo laikui.

79.  Viešas akcijų pardavimas laikomas neįvykusiu, jeigu per privatizavimo programoje nurodytą viešo akcijų pardavimo laikotarpį nė vienas potencialus pirkėjas nepasiūlo už akcijų paketą privatizavimo programoje nurodytos akcijų pardavimo kainos arba eilinėje prekybos sesijoje paskelbtos sumažintos akcijų pardavimo kainos, jeigu ji Aprašo 74 punkte nustatyta tvarka mažinama.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VIEŠAS AUKCIONAS

 

80.  Viešas aukcionas vykdomas informaciniame biuletenyje nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje, o elektroninis aukcionas – elektroninio aukciono svetainėje.

81.  Viešam aukcionui vykdyti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas sudaro viešo aukciono komisiją, kuriai vadovauti skiria viešo aukciono pirmininką. Į viešo aukciono komisijos sudėtį įtraukiamas atsakingas darbuotojas.

82.  Į patalpą, kurioje vyksta viešas aukcionas, stebėti vokų atplėšimo įleidžiami viešo aukciono dalyviai ir (ar) jiems atstovaujantys asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą, patvirtinantį teisę atstovauti viešo aukciono dalyviui.

83.  Esant techninėms galimybėms, sudaromos sąlygos neatlygintinai stebėti viešo aukciono vykdymą to pageidaujantiems žiūrovams.

84.  Viešas aukcionas vykdomas šia tvarka:

84.1. viešo aukciono komisijos pirmininkas paskelbia privatizavimo objektą, bendrovės pavadinimą, kodą Juridinių asmenų registre, nurodytą pradinę privatizavimo objekto pardavimo kainą, jeigu ji paskelbta informaciniame biuletenyje, ir galutinį atsiskaitymo už jį terminą;

84.2. viešo aukciono komisija atplėšia užklijuotus vokus su viešo aukciono dokumentais, patikrina kiekviename voke esančius dokumentus ir pateikia juos viešo aukciono pirmininkui.

85.  Viešo aukciono pirmininkas skelbia kiekvieno potencialaus pirkėjo registravimo datą ir laiką, siūlomą už privatizavimo objektą kainą ir atsiskaitymo už jį terminą. Šiuos duomenis atsakingas darbuotojas įrašo potencialių pirkėjų sąraše, kuriame taip pat daro atitinkamą įrašą, jeigu pateikti viešo aukciono dokumentai neatitinka Aprašo reikalavimų.

86.  Viešo aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, pripažįstamas laimėtoju.

87.  Jeigu tokią pat didžiausią kainą pasiūlo keli viešo aukciono dalyviai, laimėtoju pripažįstamas tas dalyvis, kuris įsipareigoja atsiskaityti už privatizavimo objektą anksčiausiai, o jeigu ir tokių yra keli, – iš jų anksčiausiai įregistruotas potencialių pirkėjų sąraše.

88.  Vykdant elektroninį aukcioną, privatizavimo programoje nustatytu elektroninio aukciono vykdymo laiku potencialių pirkėjų paraiškoje nurodyti duomenys perkeliami į privatizavimo dalyvių sąrašą ir surikiuojami Aprašo 86 ir 87 punktuose nustatyta tvarka.

89.  Viešo aukciono metu 2 egzemplioriais pildomas privatizavimo objekto viešo aukciono protokolas (4 priedas), kurio vienas egzempliorius lieka centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, kitas įteikiamas potencialiam pirkėjui, laimėjusiam viešą aukcioną. Surašytą protokolą pasirašo aukciono laimėtojas ir viešo aukciono komisijos nariai.

90.  Potencialus pirkėjas, laimėjęs viešą aukcioną, per 10 darbo dienų po to, kai pasibaigia viešas aukcionas arba priimamas aukciono komisijos sprendimas pripažinti laimėtoju didžiausią kainą pasiūliusį potencialų pirkėją, privalo pasirašyti privatizavimo objekto viešo aukciono protokolą. Jeigu viešo aukciono laimėtojas per nurodytą terminą nepasirašo privatizavimo objekto viešo aukciono protokolo, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisako sudaryti pirkimo–paradavimo sutartį, o viešas aukcionas neįvyko, ir jo organizatoriai privalo tai nurodyti privatizavimo objekto viešo aukciono protokole, kuris turi būti perduotas privatizavimo objekto valdytojui. Šiam potencialiam pirkėjui pradinė įmoka ir įmoka už privatizavimo dokumentų rinkinį negrąžinamos.

91.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas viešo aukciono laimėtojui per 3 darbo dienas po to, kai priimamas Privatizavimo komisijos sprendimas, kuriuo pritarta pirkimo–pardavimo sutarties projektui, registruotu laišku išsiunčia pirkimo–pardavimo sutarties projektą susipažinti ir suderinti, taip pat kvietimą atvykti jos pasirašyti. Siunčiamame pirkimo–pardavimo sutarties projekte nurodomas ne ilgesnis nei 15 darbo dienų terminas nuo pirkimo–pardavimo sutarties projekto išsiuntimo viešo aukciono laimėtojui šiai sutarčiai pasirašyti.

92.  Jeigu viešo aukciono laimėtojas be pagrįstos priežasties per 15 darbo dienų nuo pirkimo–pardavimo sutarties projekto išsiuntimo jam nesuderina ir nepasirašo pirkimo–pardavimo sutarties, laikoma, kad jis atsisako įsigyti privatizavimo objektą, o viešas aukcionas neįvyko. Šiam potencialiam pirkėjui pradinė įmoka ir įmoka už privatizavimo dokumentų rinkinį negrąžinamos.

93.  Kiekvienam kitam potencialiam pirkėjui, nepripažintam laimėtoju, jo į centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo nurodytą sąskaitą pervestą pradinę įmoką centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas grąžina per 3 darbo dienas po viešo aukciono, o įmoka už privatizavimo dokumentus negrąžinama.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VIEŠAS KONKURSAS

 

94.  Potencialūs pirkėjai surašomi laikantis jų paraiškose pateiktų pasiūlymų įvertinimo Aprašo 64 punkte nustatyta tvarka balo mažėjimo eilės.

95.  Potencialiam pirkėjui, dalyvaujančiam privatizavime viešo konkurso būdu, kurio paraiškoje pateiktą pasiūlymą vertinimo komisija įvertina geriausiai, ir kitų potencialių pirkėjų, kurių paraiškose pateiktų pasiūlymų vertinimas skiriasi ne daugiau kaip 10 procentų nuo geriausiai įvertinto paraiškoje pateikto pasiūlymo, komisija per 3 darbo dienas po to, kai įvertinami rezultatai, registruotu laišku išsiunčia kvietimus per 10 kalendorinių dienų nuo laiško gavimo pateikti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pagerintus pasiūlymus. Šiame kvietime potencialūs pirkėjai taip pat informuojami, kad teisės aktų nustatyta tvarka viešo konkurso laimėtoju gali būti pripažintas tik tas potencialus pirkėjas, kurio galutinis pasiūlymas, vertinamas Aprašo 64 punkte nustatyta tvarka, bus įvertintas geriausiai.

96.  Potencialaus pirkėjo galutiniu pasiūlymu laikomas jo pagerintas pasiūlymas arba paraiškoje pateiktas pasiūlymas, jeigu jis nepateikė pagerinto pasiūlymo.

97.  Kitus potencialius pirkėjus, kuriems neišsiųsti Aprašo 95 punkte nurodyti kvietimai pagerinti pasiūlymus, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas raštu informuoja, kad jie nekviečiami dalyvauti toliau privatizuojant valstybei priklausančias akcijas, ir be jokių atskaitymų grąžina jiems sumokėtas pradines įmokas per 3 darbo dienas nuo potencialių pirkėjų paraiškose pateiktų pasiūlymų įvertinimo.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

TIESIOGINĖS DERYBOS

 

98.  Kiekvienam potencialiam pirkėjui, įrašytam į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą potencialių pirkėjų strateginių investuotojų sąrašą ir pateikusiam paraiškas su dokumentais, vertinimo komisija per 3 darbo dienas nuo jų paraiškose pateiktų pasiūlymų įvertinimo registruotu laišku išsiunčia kvietimus atvykti į tiesiogines derybas. Kvietime potencialūs pirkėjai informuojami, kad tiesioginių derybų laimėtoju bus pripažintas tas potencialus pirkėjas, su kuriuo bus susiderėta dėl geriausiai įvertinto galutinio pasiūlymo.

99.  Potencialaus pirkėjo galutiniu pasiūlymu laikomas per tiesiogines derybas jo pateiktas pagerintas pasiūlymas arba paraiškoje pateiktas pasiūlymas, jeigu iki tiesioginių derybų pabaigos jis nepagerino savo paraiškoje pateikto pasiūlymo.

100.  Tiesioginės derybos su kiekvienu potencialiu pirkėju vyksta atskirai iki informaciniame biuletenyje nurodytos tiesioginių derybų pabaigos.

101.  Per tiesiogines derybas vertinimo komisija derasi su kiekvienu potencialiu pirkėju atskirai dėl jų paraiškose pateiktų pasiūlymų pagerinimo. Galutiniai potencialių pirkėjų pasiūlymai vertinami Aprašo 64 punkte nustatyta tvarka.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VIEŠO KONKURSO IR TIESIOGINIŲ DERYBŲ LAIMĖTOJO PRIPAŽINIMAS

 

102.  Potencialius pirkėjus vertinimo komisija surašo jų galutinių pasiūlymų įvertinimo balo mažėjimo tvarka.

103.  Kelių potencialių pirkėjų galutinius pasiūlymus įvertinus vienodu skaičiumi balų, aukštesnė vieta skiriama tam potencialiam pirkėjui, kuris įsipareigoja atsiskaityti už įsigytas akcijas anksčiausiai. Jeigu iš jų keli potencialūs pirkėjai įsipareigoja atsiskaityti už įsigytas akcijas tuo pat metu, aukštesnė vieta skiriama tam potencialiam pirkėjui, kuris įsipareigoja išlaikyti ir (ar) sukurti daugiau darbo vietų. Jeigu ir pagal šį rodiklį keli potencialūs pirkėjai vertinami vienodai, vieta jiems skiriama pagal paraiškos pateikimo laiką – aukštesnė vieta tenka anksčiau paraišką pateikusiam potencialiam pirkėjui.

104.  Vertinimo komisija per 3 darbo dienas atitinkamai po galutinių pasiūlymų įvertinimo ar tiesioginių derybų pabaigos teikia centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui išvadą dėl potencialaus pirkėjo, įrašyto pirmuoju potencialių pirkėjų eilėje, pripažinimo laimėtoju tvirtinimo. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo vadovas įsakymu tvirtina potencialių pirkėjų eilę ir vertinimo komisijos išvadą dėl atitinkamai viešo konkurso ar tiesioginių derybų laimėtojo.

105.  Aprašo nustatyta tvarka laimėtoju gali būti pripažįstamas ir vienintelis pasiūlymą pateikęs potencialus pirkėjas, kuris pateikė vertinimo komisijos neatmestą paraišką ir kurio pasiūlymas atitiko privatizavimo programoje nurodytas privatizavimo sąlygas.

106.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo vadovui patvirtinus vertinimo komisijos išvadą, vertinimo komisija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo išsiunčia laimėtojui pranešimą apie tai, kad jis pripažintas laimėtoju, taip pat kada ir kur jis turėtų atvykti Aprašo nustatyta tvarka suderinti pirkimo–pardavimo sutarties projekto.

107.  Kitus potencialius pirkėjus, dalyvavusius privatizavime viešo konkurso ar tiesioginių derybų būdu ir nepripažintus laimėtojais, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas apie tai informuoja raštu ir per 3 darbo dienas nuo vertinimo komisijos išvados dėl atitinkamai viešo konkurso ar tiesioginių derybų laimėtojo patvirtinimo grąžina jiems jų sumokėtas pradines įmokas.

108.  Laimėtojo suderintą pirkimo–pardavimo sutarties projektą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas pateikia Privatizavimo komisijai pritarti. Kartu centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas Privatizavimo komisijos posėdžiui turi pateikti:

108.1.  potencialių pirkėjų sąrašą;

108.2.  vertinimo komisijos posėdžių protokolus;

108.3.  centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo vadovo patvirtintą komisijos išvadą dėl viešo konkurso ar tiesioginių derybų laimėtojo;

108.4.  su laimėtoju suderintą pirkimo–pardavimo sutarties projektą.

109.  Privatizavimo komisijai priėmus sprendimą pritarti pirkimo–pardavimo sutarties projektui, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas per 3 darbo dienas po to, kai įsigalioja šis sprendimas, pakviečia laimėtoją atvykti pasirašyti pirkimo–pardavimo sutarties.

110.  Jeigu Privatizavimo komisija priima sprendimą nepritarti pirkimo–pardavimo sutarties projektui, ji turi nurodyti tokio sprendimo priežastis.

111.  Jeigu Privatizavimo komisija priima sprendimą nepritarti pirkimo–pardavimo sutarties projektui, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo per centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją turi teisę Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo pirkimo–pardavimo sutarties projektui projektą kartu su Aprašo 108 punkte nurodytais dokumentais galutiniam sprendimui priimti.

112.  Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritaria pirkimo–pardavimo sutarties projektui, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas per 3 darbo dienas po to, kai įsigalioja šis sprendimas, pakviečia laimėtoją atvykti pasirašyti pirkimo–pardavimo sutarties.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

AKCIJŲ PARDAVIMAS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS AKCININKAMS

 

113.  Uždarosios akcinės bendrovės valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančios akcijos šios uždarosios akcinės bendrovės akcininkams parduodamos Privatizavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

114.  Gavęs uždarosios akcinės bendrovės vadovo, taip pat uždarosios akcinės bendrovės akcininko arba kelių akcininkų pranešimą apie jų pageidavimą pirkti visas parduodamas akcijas, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas per 3 darbo dienas registruotu laišku išsiunčia šiems akcininkams (toliau – akcininkas) uždarosios akcinės bendrovės akcijų pirkimo–pardavimo sutarties projektą, taip pat kvietimą sumokėti už įsigyjamas uždarosios akcinės bendrovės akcijas ir atvykti pasirašyti bendrovės akcijų pirkimo–pardavimo sutarties.

115.  Kvietime nurodoma:

115.1.  akcininkas, jam parduodamų uždarosios akcinės bendrovės akcijų skaičius;

115.2.  Privatizavimo fondo sąskaitos, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sąskaitos arba savivaldybės specialiosios sąskaitos numeris ir už įsigyjamas uždarosios akcinės bendrovės akcijas mokėtina pinigų suma;

115.3.  atsiskaitymo už įsigyjamas uždarosios akcinės bendrovės akcijas terminas;

115.4.  uždarosios akcinės bendrovės akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo (pasirašymo) tvarka – ne anksčiau kaip kitą darbo dieną po to, kai akcininkas perveda į centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo nurodytą Privatizavimo fondo sąskaitą, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sąskaitą arba savivaldybės specialiąją sąskaitą už įsigyjamas akcijas mokamą pinigų sumą;

115.5.  uždarosios akcinės bendrovės akcijų pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo vieta.

116.  Uždarosios akcinės bendrovės akcijų pardavimas jos akcininkams laikomas neįvykusiu, jeigu iki galutinio termino, per kurį uždarosios akcinės bendrovės akcininkai turėjo uždarajai akcinei bendrovei pranešti apie pageidavimą pirkti parduodamas akcijas, uždarosios akcinės bendrovės akcininkai su tokiu pageidavimu nesikreipė arba tie akcininkai, kurie kreipėsi, pageidavo pirkti ne visas parduodamas akcijas.

 

IV SKYRIUS

PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

117.  Rašytinė pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma privatizavus uždarosios akcinės bendrovės akcijas, taip pat akcinės bendrovės akcijas visais Privatizavimo įstatyme nustatytais būdais, išskyrus tą atvejį, kai viešo akcijų pardavimo būdu privatizuojamos į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus įtrauktos akcinės bendrovės akcijos.

118.  Sudarant pirkimo–pardavimo sutartį, be Privatizavimo įstatyme nustatytų sąlygų, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas privalo siekti, kad pirkimo–pardavimo sutartyje būtų įrašyta:

118.1.  informacija apie bendrovę, jeigu parduodamos valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės akcijos;

118.2.  pirkėjo įsipareigojimai vykdyti objekto privatizavimo programoje nurodytas sąlygas;

118.3.  pardavėjo teisė pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytomis sąlygomis kontroliuoti, kaip pirkėjas vykdo sutarties sąlygas;

118.4.  pirkėjo įsipareigojimas pateikti banko garantiją, jeigu mokėjimas už privatizavimo objektą atidedamas;

118.5.  pirkėjo atsakomybė ir teisinės pasekmės už pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, įskaitant baudas už kiekvieną sumažintą darbo vietą, kai pirkėjas nevykdo įsipareigojimo išsaugoti darbo vietas įmonėje, kurios akcijos privatizuotos; bauda už kiekvieną sumažintą darbo vietą negali būti mažesnė kaip 5 praėjusio ketvirčio šalies ūkio vidutiniai mėnesiniai darbo užmokesčiai; bauda apskaičiuojama pagal baudos taikymo dieną Lietuvos statistikos departamento oficialiai paskelbtą praėjusio ketvirčio šalies ūkio vidutinį mėnesinį darbo užmokestį, o baudos mokėjimo tvarka nustatoma privatizavimo sandoryje;

118.6.  pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo atvejai.

119.  Pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, po vieną pirkėjui ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui. Sudarant pirkimo–pardavimo sutartį, pirkėjas (jo įgaliotas asmuo) turi pateikti asmenį identifikuojantį dokumentą. Jeigu pirkimo–pardavimo sutartį pasirašo pirkėjo įgaliotas asmuo, jis turi pateikti ne tik asmenį identifikuojantį dokumentą, bet ir notaro patvirtintą įgaliojimą (originalą), jeigu per elektroninį aukcioną centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pateikta tik skaitmeninė įgaliojimo kopija.

 

V SKYRIUS

 

ATSISKAITYMAS UŽ ĮSIGYTĄ PRIVATIZAVIMO OBJEKTĄ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

 

 

 

120.  Pirkėjo sumokėtą pradinę įmoką centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas perveda į Privatizavimo fondo sąskaitą, savivaldybės specialiąją sąskaitą arba Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sąskaitą per 3 darbo dienas po to, kai su pirkėju pasirašoma pirkimo–pardavimo sutartis arba pasibaigia terminas, per kurį laimėtojas turėjo suderinti pirkimo–pardavimo sutarties projektą, bet to nepadarė.

121.  Jeigu pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta, kad už privatizavimo objektą sumokama iš karto, pirkėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo į centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo nurodytą Privatizavimo fondo sąskaitą, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sąskaitą arba savivaldybės specialiąją sąskaitą turi pervesti pirkimo kainos ir pradinės įmokos skirtumo dydžio sumą.

122.  Vertinant potencialių pirkėjų pasiūlymus taikoma diskonto norma vėliau kaip po 12 mėnesių nuo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos taikoma mokamoms įmokoms ir investicijoms perskaičiuoti.

123.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo metu turi siekti, kad pirkėjas teiktų informaciją apie turtinę (finansinę) būklę ir realią galimybę įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Jeigu pirkėjas nepateikia reikalaujamos informacijos ir (ar) kyla grėsmė, kad jis neįvykdys ar netinkamai įvykdys sutartines prievoles, arba prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės tampa nepakankamos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas turi siekti, kad pirkėjas papildomai užtikrintų prievolių įvykdymą, o pirkėjui papildomai neužtikrinus prievolių įvykdymo imtis visų leistinų priemonių, kad pirkėjas įvykdytų prievoles anksčiau sutartyje nustatyto termino, arba nutraukti sutartį.

124.  Jeigu pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta, kad už bendrovės akcijų paketą mokama dalimis, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas turi siekti pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyti, kad pirkėjas:

124.1.  Pirmiausia sumokėtų daugiau kaip pusę pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytos pirkimo kainos (pirmąją įmokos dalį), o kitą pirkimo kainos dalį mokėtų ketvirčiais, kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos sumokėdamas eilinę įmoką lygiomis dalimis su palūkanomis, apskaičiuotomis nuo likusios mokėti sumos. Palūkanų norma nustatoma vadovaujantis vidutine komercinių bankų palūkanų norma nuo likusios už privatizavimo objektą mokėti sumos. Pradinės palūkanų normos nustatymo diena yra pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo diena. Kita palūkanų norma nustatoma kiekvieną kartą, praėjus 6 mėnesiams nuo ankstesnės palūkanų normos nustatymo dienos. Apie pakitusią palūkanų normą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas pirkėją informuoja per 5 darbo dienas nuo palūkanų perskaičiavimo.

124.2.  Per 45 dienas nuo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo privalo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pateikti pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytą įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonę – banko, kurio kredito reitingas ne mažesnis už skelbtąjį kredito reitingų agentūrų „Baa3“ (Moody’s), „BBB minus“ (Standart&Poor’s) ar „BBB minus“ (Fitch IBCA), garantiją. Garantuojama suma nustatoma pirkimo–pardavimo sutartyje, bet ji negali būti mažesnė už pirkėjo neįvykdytų prievolių sumą, įskaitant ir mokėtinas palūkanas.

124.3.  Privalo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pareikalavus įkeisti pirmąją dalį įsigytų bendrovės akcijų.

125.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas turi siekti, kad pirkimo–pardavimo sutartyje būtų nustatyta centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo teisė vienašališkai neteismine tvarka nutraukti sutartį, jeigu pirkėjas:

125.1. per 30 dienų nuo mokėjimo termino pabaigos nesumoka pirkimo kainos ir pradinės įmokos skirtumo ir (ar) delspinigių;

 

125.2. per 45 dienas nuo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo nepateikia Aprašo 124.2 punkte nurodytos banko garantijos.

126.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas turi siekti, kad pirkimo–pardavimo sutartyje būtų susitarta dėl abipusės restitucijos ir pirkėjo sumokėtų įmokų negrąžinimo, jeigu pirkėjas nevykdo pagal pirkimo–pardavimo sutartį prisiimtų įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai. Taip pat kad iš pirkėjui grąžinamos už privatizavimo objektą sumokėtos pirkimo kainos dalies kartu su pradine įmoka išskaitomi pardavėjo turėti nuostoliai, įskaitant delspinigius ir pirkėjo gautą iš privatizavimo objekto naudą. Pardavėjas lėšas, atitinkančias jo apskaičiuotus turėtus nuostolius, įskaitant delspinigius ir pirkėjo gautą iš privatizavimo objekto naudą, atskaito iš pirkėjui grąžinamos jo sumokėtos už privatizavimo objektą pirkimo kainos dalies kartu su pradine įmoka. Jeigu šių lėšų neužtenka turėtiems nuostoliams atlyginti, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas turi kreiptis į teismą dėl šių sumų atlyginimo.

127.  Jeigu pirkėjas per 30 dienų po to, kai pasibaigia eilinės įmokos ir palūkanų sumokėjimo terminas, jų nesumoka, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į banką, išdavusį banko garantiją, dėl prievolės sumokėti likusią sumą su palūkanomis ir delspinigiais įvykdymo.

 

VI SKYRIUS

NUOSAVYBĖS TEISĖS DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

128.  Per 2 darbo dienas nuo atitinkamai Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, savivaldybės administracijos, jeigu su savivaldybe sudaryta jai nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo sutartis, arba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) pranešimo apie pirkėjo galutinį mokėjimą su palūkanomis gavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas registruotu laišku pateikia pirkėjui apmokėto privatizavimo objekto perdavimo ir priėmimo akto (3 priedas) projekto 3 egzempliorius, prašydamas juos pasirašyti ir per 3 darbo dienas nuo jų gavimo registruotu laišku išsiųsti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui. Gautus pasirašytus apmokėto privatizavimo objekto perdavimo ir priėmimo akto visus egzempliorius centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas pasirašo, patvirtina antspaudu ir per 2 darbo dienas nuo jų gavimo 2 egzempliorius registruotu laišku išsiunčia pirkėjui.

129.  Apmokėto privatizavimo objekto ar jo dalies perdavimo ir priėmimo aktas pirkėjo pageidavimu susitartu laiku gali būti sudarytas (pasirašytas) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo buveinėje. Atvykdamas pasirašyti apmokėto privatizavimo objekto ar jo dalies perdavimo ir priėmimo akto, pirkėjas turi pateikti asmens dokumentą, o jeigu pirkėjas veikia per įgaliotą asmenį, atstovaujantis asmuo papildomai turi perduoti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui įgaliojimą.

130.  Pirkėjas vieną akcijų perdavimo ir priėmimo akto egzempliorių pateikia sąskaitų tvarkytojui arba uždarajai akcinei bendrovei, kurios akcijos privatizuotos, atitinkamiems įrašams akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose arba akcininkų registravimo žurnale padaryti. Pirkėjas vieną akcijų pasirašymo teisės perdavimo ir priėmimo akto egzempliorių pateikia bendrovei, kad galėtų realizuoti įsigytą akcijų pasirašymo teisę.

 

VII SKYRIUS

PRIVATIZAVIMO SANDORIŲ VYKDYMO KONTROLĖ

 

131.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas per 5 darbo dienas nuo Aprašo 117 punkte nurodytos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo apie tai turi informuoti atitinkamai Lietuvos Respublikos finansų ministeriją, savivaldybės administraciją arba Fondo valdybą.

132.  Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Fondo valdyba arba savivaldybės administracija, jeigu su savivaldybe sudaryta jai nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo sutartis, per 5 darbo dienas informuoja centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją apie pirkėjo įmokas į Privatizavimo fondo sąskaitą arba savivaldybės specialiąją sąskaitą, o Fondo valdyba – apie pirkėjo įmokas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą.

133.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas kontroliuoja, kaip pirkėjas vykdo kitus privatizavimo sandoryje įrašytus įsipareigojimus.

134.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas nustatyta tvarka teikiamose veiklos ataskaitose nurodo, kaip pirkėjai vykdo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus ir kokios sankcijos pirkėjams taikytos už įsipareigojimų nevykdymą.

 

VIII SKYRIUS

NEĮVYKUSIO PRIVATIZAVIMO PASEKMĖS

 

135.  Privatizavimas laikomas neįvykusiu, o privatizavimo objektas neparduotu, jeigu:

135.1.  per informaciniame biuletenyje nurodytą potencialių pirkėjų paraiškų ir kitų dokumentų priėmimo laiką neįregistruojamas nė vienas dalyvis;

135.2.  nė vienas dalyvis nepripažįstamas laimėtoju;

135.3.  Privatizavimo komisija ir (ar) Lietuvos Respublikos Vyriausybė Privatizavimo įstatymo nustatytais atvejais nepritaria pirkimo–pardavimo sutarties projektui;

135.4.  pirkėjas per Aprašo 92 punkte nurodytą terminą nesuderina pirkimo–pardavimo sutarties projekto;

135.5.  pirkėjas per nustatytą terminą nepasirašo pirkimo–pardavimo sutarties;

135.6.  pirkėjas per 30 dienų po to, kai praeina Aprašo 121 punkte nustatytas terminas, nesumoka nurodytos sumos.

136.  Jeigu privatizavimo objektas neparduodamas, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas gali siūlyti:

136.1.  Privatizavimo komisijai – kitą šio objekto privatizavimo programą, pakeisti šio objekto privatizavimo būdą, sąlygas, sumažinti pradinę pardavimo kainą; jeigu privatizavimo objektas neparduotas dėl Aprašo 135.1 ir 135.2 papunkčiuose nurodytų priežasčių, skelbiamoje naujoje privatizavimo programoje privatizavimo objekto pardavimo kaina mažinama ne daugiau kaip 5 procentais pradinės pardavimo kainos, nustatytos prieš tai skelbtoje privatizavimo programoje;

136.2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybei – išbraukti šį objektą iš privatizavimo objektų sąrašo.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

137.  Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas gali nuspręsti sudaryti komisiją papildomai derėtis su pirkėju dėl pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų, neįrašytų į privatizavimo programą, pakeitimo.

138.  Atsižvelgdamas į tai, kuri institucija pritarė pirkimo–pardavimo sutarties projektui, papildomose derybose parengtą susitarimo dėl pirkimo–pardavimo sutarties pakeitimų projektą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas teikia Privatizavimo komisijai ir (ar) per centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją Lietuvos Respublikos Vyriausybei pritarti.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 


 

Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo
1 priedas

 

 

(Potencialių pirkėjų sąrašo formos pavyzdys)

 

_______________________________________________________________________________

(centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas arba savivaldybės privatizavimo institucija, kodas, buveinė)

 

POTENCIALIŲ PIRKĖJŲ SĄRAŠAS

20___ m. _________________________ d.

____________________________________

(sudarymo vieta)

 

_______________________________________________________________________________

(privatizavimo objektas, akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės kodas, buveinė)

 

Potencialių pirkėjų registravimo pradžia _______________, pabaiga ________________________

 

Eil. Nr.

Potencialus pirkėjas

Registravimo data ir laikas

Pradinė įmoka, litais

Siūloma kaina, litais

Galutinio atsiskaitymo terminas

Nustatyti pateiktų dokumentų trūkumai

Registravimo atšaukimo data

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1.    Pirmoji, antroji ir trečioji skiltys pildomos registruojant potencialų pirkėją.

2.    Ketvirtoji skiltis pildoma gavus mokėjimo pranešimą.

3.    Aštuntoji skiltis pildoma gavus potencialaus pirkėjo atsisakymą dalyvauti privatizavimo procese.

4.    Kitos skiltys pildomos atplėšus vokus iš potencialaus pirkėjo paraiškos dalyvauti privatizavimo procese.

 

 

Viešo aukciono komisija:

Komisijos pirmininkas                         (Parašas)                                               (Vardas ir pavardė)

 

Nariai:

(Parašas)                                               (Vardas ir pavardė)

 

(Parašas)                                               (Vardas ir pavardė)

 

(Parašas)                                               (Vardas ir pavardė)

 

(Parašas)                                               (Vardas ir pavardė)

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo
1 priedas

 

 

(Potencialių pirkėjų sąrašo formos pavyzdys)

 

_______________________________________________________________________________

(centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas arba savivaldybės privatizavimo institucija, kodas, buveinė)

 

POTENCIALIŲ PIRKĖJŲ SĄRAŠAS

20___ m. _________________________ d.

____________________________________

(sudarymo vieta)

 

_______________________________________________________________________________

(privatizavimo objektas, akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės kodas, buveinė)

 

Potencialių pirkėjų registravimo pradžia _______________, pabaiga ________________________

 

Eil. Nr.

Potencialus pirkėjas

Registravimo data ir laikas

Pradinė įmoka, eurais

Siūloma kaina, eurais

Galutinio atsiskaitymo terminas

Nustatyti pateiktų dokumentų trūkumai

Registravimo atšaukimo data

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1.    Pirmoji, antroji ir trečioji skiltys pildomos registruojant potencialų pirkėją.

2.    Ketvirtoji skiltis pildoma gavus mokėjimo pranešimą.

3.    Aštuntoji skiltis pildoma gavus potencialaus pirkėjo atsisakymą dalyvauti privatizavimo procese.

4.    Kitos skiltys pildomos atplėšus vokus iš potencialaus pirkėjo paraiškos dalyvauti privatizavimo procese.

 

 

Viešo aukciono komisija:

Komisijos pirmininkas                         (Parašas)                                               (Vardas ir pavardė)

 

Nariai:

(Parašas)                                               (Vardas ir pavardė)

 

(Parašas)                                               (Vardas ir pavardė)

 

(Parašas)                                               (Vardas ir pavardė)

 

(Parašas)                                               (Vardas ir pavardė)

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo
2 priedas

 

 

(Potencialaus pirkėjos paraiškos dalyvauti privatizavime formos pavyzdys)

 

_____________________________

(potencialus pirkėjas)

_____________________________

(buveinė arba adresas

_____________________________

korespondencijai siųsti)

_____________________________

(atstovo telefono numeris, el. pašto adresas)

 

 

POTENCIALAUS PIRKĖJO

PARAIŠKA

DALYVAUTI PRIVATIZAVIME

 

20___ m. ___________________ d.

 

____________________________

(parengimo vieta)

 

1. Potencialaus pirkėjo duomenys

1.1. Potencialus pirkėjas, ____________________________________________________

(fizinio asmens – vardas ir pavardė;

_______________________________________________________________________________

juridinio asmens – pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, buveinė;

______________________________________________________________________________ ,

fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė – grupei atstovaujančio asmens vardas ir pavardė)

prašo jį įregistruoti privatizavimo dalyviu, siekiančiu įsigyti ___________________________ būdu

(privatizavimo būdas)

_______________________________________________________________________________

(akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės (toliau – bendrovė) pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, buveinė)

(toliau – bendrovė) valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančias akcijas / priklausančią akcijų pasirašymo teisę (nereikalingą žodį išbraukti) (toliau – privatizavimo objektas).

2. Siūloma privatizavimo objekto pirkimo kaina

2.1. Potencialus pirkėjas įsipareigoja už teisę įsigyti (jeigu nereikia, išbraukti) ___________

(akcijų rūšis,

___________________________________________________________________  akcijų paketą,

skaičius, vienos akcijos nominali vertė)

kuris suteikia ____________________ proc. balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime,

(skaičiais)

sumokėti ___________ (_______________________________________________________ ) Lt.

(skaičiais)                                                                     (žodžiais)

2.2. Siūlomą privatizavimo objekto pirkimo kainą dalyvis įsipareigoja sumokėti iš karto / per ___ metus (nereikalingą žodį išbraukti).

3. Siūlomos investicijos bendrovės įstatiniam kapitalui didinti (pildoma prireikus)

3.1. Potencialus pirkėjas įsipareigoja inicijuoti bendrovės įstatinio kapitalo didinimą ir investuoti ___________ (_______________________________________________________________ ) Lt.

(skaičiais)                                                                  (žodžiais)

3.2. Šios paraiškos 3.1 punkte nurodytos investicijos numatomos atlikti:

3.2.1. 20__ metais __________ (___________________________________________ ) Lt;

(skaičiais)                                                              (žodžiais)

3.2.2. 20__ metais __________ (___________________________________________ ) Lt;

(skaičiais)                                                              (žodžiais)

3.2.3. 20__ metais __________ (___________________________________________ ) Lt.

(skaičiais)                                                              (žodžiais)

4. Įsipareigojimas dėl darbo vietų bendrovėje (pildoma prireikus)

Potencialus pirkėjas įsipareigoja ne trumpiau kaip ____________ metus išlaikyti bendrovėje

(skaičiais)

______________ esamų darbo vietų ir (arba) per ______________ metus sukurti _____________

(skaičiais)                                                                                       (skaičiais)                                                  (skaičiais)

naujų darbo vietų.

5. Potencialaus pirkėjo patvirtinimai

Potencialus pirkėjas patvirtina, kad jis:

5.1. Turi visus reikiamus įgaliojimus, suteikiančius jam teisę dalyvauti privatizavimo procese teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2. Įsipareigoja įvykdyti privatizavimo programoje nustatytas privatizavimo sąlygas.

 

PRIDEDAMA:

1. Dokumento, leidžiančio identifikuoti potencialų pirkėją, kopija, __ lapų.

2. Investicijų planas, __ lapų.

3. Pasiūlymai dėl pirkimo–pardavimo sutarties projekto, __ lapų.

4. ______________________________________________________, ___________  lapų.

(kiti dokumentų rinkinyje nurodyti dokumentai)

5. ______________________________________________________, ___________  lapų.

(kiti dokumentų rinkinyje nurodyti dokumentai)

6. ______________________________________________________, ___________  lapų.

(kiti dokumentų rinkinyje nurodyti dokumentai)

 

 

Potencialus pirkėjas

 

 

 

 

 

(fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė ar juridinis asmuo, jiems atstovaujančio asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(fizinio asmens, taip pat fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupei ar juridiniam asmeniui atstovaujančio asmens vardas ir pavardė)

 

 

 

––––––––––––––––––––

 


 

Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo
2 priedas

 

 

(Potencialaus pirkėjos paraiškos dalyvauti privatizavime formos pavyzdys)

 

_____________________________

(potencialus pirkėjas)

_____________________________

(buveinė arba adresas

_____________________________

korespondencijai siųsti)

_____________________________

(atstovo telefono numeris, el. pašto adresas)

 

 

POTENCIALAUS PIRKĖJO

PARAIŠKA

DALYVAUTI PRIVATIZAVIME

 

20___ m. ___________________ d.

 

____________________________

(parengimo vieta)

 

1. Potencialaus pirkėjo duomenys

1.1. Potencialus pirkėjas, ____________________________________________________

(fizinio asmens – vardas ir pavardė;

_______________________________________________________________________________

juridinio asmens – pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, buveinė;

______________________________________________________________________________ ,

fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė – grupei atstovaujančio asmens vardas ir pavardė)

prašo jį įregistruoti privatizavimo dalyviu, siekiančiu įsigyti ___________________________ būdu

(privatizavimo būdas)

_______________________________________________________________________________

(akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės (toliau – bendrovė) pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, buveinė)

(toliau – bendrovė) valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančias akcijas / priklausančią akcijų pasirašymo teisę (nereikalingą žodį išbraukti) (toliau – privatizavimo objektas).

2. Siūloma privatizavimo objekto pirkimo kaina

2.1. Potencialus pirkėjas įsipareigoja už teisę įsigyti (jeigu nereikia, išbraukti) ___________

(akcijų rūšis,

___________________________________________________________________  akcijų paketą,

skaičius, vienos akcijos nominali vertė)

kuris suteikia ____________________ proc. balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime,

(skaičiais)

sumokėti ___________ (______________________________________________________ ) Eur.

(skaičiais)                                                                     (žodžiais)

2.2. Siūlomą privatizavimo objekto pirkimo kainą dalyvis įsipareigoja sumokėti iš karto / per ___ metus (nereikalingą žodį išbraukti).

3. Siūlomos investicijos bendrovės įstatiniam kapitalui didinti (pildoma prireikus)

3.1. Potencialus pirkėjas įsipareigoja inicijuoti bendrovės įstatinio kapitalo didinimą ir investuoti ___________ (______________________________________________________________ ) Eur.

(skaičiais)                                                                  (žodžiais)

3.2. Šios paraiškos 3.1 punkte nurodytos investicijos numatomos atlikti:

3.2.1. 20__ metais __________ (__________________________________________ ) Eur;

(skaičiais)                                                              (žodžiais)

3.2.2. 20__ metais __________ (__________________________________________ ) Eur;

(skaičiais)                                                              (žodžiais)

3.2.3. 20__ metais __________ (__________________________________________ ) Eur.

(skaičiais)                                                              (žodžiais)

4. Įsipareigojimas dėl darbo vietų bendrovėje (pildoma prireikus)

Potencialus pirkėjas įsipareigoja ne trumpiau kaip ____________ metus išlaikyti bendrovėje

(skaičiais)

______________ esamų darbo vietų ir (arba) per ______________ metus sukurti _____________

(skaičiais)                                                                                       (skaičiais)                                                  (skaičiais)

naujų darbo vietų.

5. Potencialaus pirkėjo patvirtinimai

Potencialus pirkėjas patvirtina, kad jis:

5.1. Turi visus reikiamus įgaliojimus, suteikiančius jam teisę dalyvauti privatizavimo procese teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2. Įsipareigoja įvykdyti privatizavimo programoje nustatytas privatizavimo sąlygas.

 

PRIDEDAMA:

1. Dokumento, leidžiančio identifikuoti potencialų pirkėją, kopija, __ lapų.

2. Investicijų planas, __ lapų.

3. Pasiūlymai dėl pirkimo–pardavimo sutarties projekto, __ lapų.

4. ___________________________________________________________, ______  lapų.

(kiti dokumentų rinkinyje nurodyti dokumentai)

5. ___________________________________________________________, ______  lapų.

(kiti dokumentų rinkinyje nurodyti dokumentai)

6. ___________________________________________________________, ______  lapų.

(kiti dokumentų rinkinyje nurodyti dokumentai)

 

 

Potencialus pirkėjas

 

 

 

 

 

(fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė ar juridinis asmuo, jiems atstovaujančio asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(fizinio asmens, taip pat fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupei ar juridiniam asmeniui atstovaujančio asmens vardas ir pavardė)

 

 

 

––––––––––––––––––––

 


 

Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo
3 priedas

 

 

(Privatizavimo objekto perdavimo ir priėmimo akto formos pavyzdys)

 

PRIVATIZAVIMO OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

 

20___ m. ____________________ d.

Vilnius

 

________________________________________________________________________ ,

(centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo pavadinimas, kodas, buveinė)

atstovaujamas _____________________________________, veikiančio pagal ________________

(pareigos, vardas ir pavardė)

___________________________________, vadovaudamasis 20 ___ m. __________________  d.

(atstovavimo pagrindas)

bendrovės akcijų pirkimo–pardavimo sutartimi, perduoda, o ______________________________

(fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens

______________________________________________________________________________ ,

vardas ir pavardė, dokumentas, patvirtinantis tapatybę, jo rekvizitai; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė)

atstovaujamas ________________________________, veikiančio pagal _____________________

(pareigos, vardas ir pavardė)                                                                    (atstovavimo pagrindas)

(toliau – pirkėjas), priima __________________________________________________________

(akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas, kodas, buveinė)

_______________________________________________________________  (toliau – bendrovė)

_____________ (________________________________________) _______________________

(skaičiais)                                                        (žodžiais)                                                                               (akcijų klasė)

akcijų / pasirašymo teisių (nereikalingą žodį išbraukti), kurių kiekvienos nominali vertė – _____________ (           ) Lt.

(skaičiais)                                                                                        (žodžiais)

Privatizavimo objekto perdavimo ir priėmimo aktas surašytas 3 egzemplioriais, kurių 2 perduodami pirkėjui, o vienas – centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui.

 

 

Perdavė

 

Priėmė

___________________________________

 

___________________________________

(pavadinimas, kodas, buveinė)

 

(fizinio asmens vardas ir pavardė, juridinio asmens

___________________________________

 

___________________________________

 

 

pavadinimas, kodas, buveinė)

___________________________________

 

___________________________________

(banko sąskaitos Nr.)

 

(banko sąskaitos Nr.)

___________________________________

 

___________________________________

(atstovaujančio asmens pareigos)

 

 

___________________________________

 

___________________________________

(parašas)

 

(pirkėjo ar jam atstovaujančio asmens parašas)

___________________________________

 

___________________________________

(atstovaujančio asmens vardas ir pavardė)

 

(pirkėjui atstovaujančio asmens vardas ir pavardė)

 

––––––––––––––––––––


 

Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo
3 priedas

 

 

(Privatizavimo objekto perdavimo ir priėmimo akto formos pavyzdys)

 

PRIVATIZAVIMO OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

 

20___ m. ____________________ d.

Vilnius

 

________________________________________________________________________ ,

(centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo pavadinimas, kodas, buveinė)

atstovaujamas _____________________________________, veikiančio pagal ________________

(pareigos, vardas ir pavardė)

___________________________________, vadovaudamasis 20 ___ m. __________________  d.

(atstovavimo pagrindas)

bendrovės akcijų pirkimo–pardavimo sutartimi, perduoda, o ______________________________

(fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens

______________________________________________________________________________ ,

vardas ir pavardė, dokumentas, patvirtinantis tapatybę, jo rekvizitai; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė)

atstovaujamas ________________________________, veikiančio pagal _____________________

(pareigos, vardas ir pavardė)                                                                    (atstovavimo pagrindas)

(toliau – pirkėjas), priima __________________________________________________________

(akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas, kodas, buveinė)

_______________________________________________________________  (toliau – bendrovė)

_____________ (________________________________________) _______________________

(skaičiais)                                                        (žodžiais)                                                                               (akcijų klasė)

akcijų / pasirašymo teisių (nereikalingą žodį išbraukti), kurių kiekvienos nominali vertė – _____________ (           ) Eur.

(skaičiais)                                                                                        (žodžiais)

Privatizavimo objekto perdavimo ir priėmimo aktas surašytas 3 egzemplioriais, kurių 2 perduodami pirkėjui, o vienas – centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui.

 

 

Perdavė

 

Priėmė

___________________________________

 

___________________________________

(pavadinimas, kodas, buveinė)

 

(fizinio asmens vardas ir pavardė, juridinio asmens

___________________________________

 

___________________________________

 

 

pavadinimas, kodas, buveinė)

___________________________________

 

___________________________________

(banko sąskaitos Nr.)

 

(banko sąskaitos Nr.)

___________________________________

 

___________________________________

(atstovaujančio asmens pareigos)

 

 

___________________________________

 

___________________________________

(parašas)

 

(pirkėjo ar jam atstovaujančio asmens parašas)

___________________________________

 

___________________________________

(atstovaujančio asmens vardas ir pavardė)

 

(pirkėjui atstovaujančio asmens vardas ir pavardė)

 

––––––––––––––––––––


 

Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo
4 priedas

 

 

(Viešo aukciono protokolo formos pavyzdys)

 

VIEŠO AUKCIONO PROTOKOLAS

 

20___ m. _____________________ d. Nr. ________

Vilnius

 

1. Viešo aukciono laikas ir vieta: 20___ m. ___________ d., ___ val. ___ min., __________ .

(vieta)

2. Privatizavimo objektas ____________ (________________________________________ )

(akcijų skaičius)                                          (akcijų skaičius žodžiais)

_______________________ akcijų, vienos akcijos nominali vertė – _________________  Lt.

(akcijų rūšis)                                                                                                                         (skaičiais)

3. Privatizavimo objekto pradinė pardavimo kaina – ____________ (________________ ) Lt.

(skaičiais)                       (žodžiais)

4. Didžiausia viešame aukcione pasiūlyta kaina – ____________ (__________________ ) Lt.

(skaičiais)                              (žodžiais)

5. Viešame aukcione dalyvavo _________________________________  potencialūs pirkėjai.

(skaičiais)

6. Duomenys apie viešo aukciono laimėtoją: ______________________________________ ,

(fizinio asmens vardas ir pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

kodas ____________________________________________________________________ .

(asmens, juridinio asmens kodas; gyvenamoji vieta, buveinė)

7. Viešo aukciono laimėtojas įmokėjo pradinę įmoką – ______________________________

(skaičiais)

(______________________________________________________________________ ) Lt.

(žodžiais)

8. Viešo aukciono laimėtojui privaloma sumokėti suma – ____________________________

(skaičiais)

(______________________________________________________________________ ) Lt.

(žodžiais)

9. Kai mokėjimas už privatizavimo objektą atidedamas, viešo aukciono laimėtojas per _____

(skaičiais)

darbo dienas (-ų) nuo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo turi įmokėti _______________

(skaičiais)

(______________________________________________________________________ ) Lt.

(žodžiais)

10. Kai mokėjimas už privatizavimo objektą atidedamas, galutinio mokėjimo terminas – ____

20___ m. ________________________ diena.

 

 

Viešo aukciono komisija:

Viešo aukciono laimėtojas:

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

 

(Vardo raidė ir pavardė)

(Parašas)

(Vardo raidė ir pavardė, pavadinimas)
(Parašas, atstovo parašas)

 

––––––––––––––––––––

 


 

Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo
4 priedas

 

 

(Viešo aukciono protokolo formos pavyzdys)

 

VIEŠO AUKCIONO PROTOKOLAS

 

20___ m. _____________________ d. Nr. ________

Vilnius

 

1. Viešo aukciono laikas ir vieta: 20___ m. ___________ d., ___ val. ___ min., __________ .

(vieta)

2. Privatizavimo objektas ____________ (________________________________________ )

(akcijų skaičius)                                          (akcijų skaičius žodžiais)

_______________________ akcijų, vienos akcijos nominali vertė – ________________  Eur.

(akcijų rūšis)                                                                                                                         (skaičiais)

3. Privatizavimo objekto pradinė pardavimo kaina – ____________ (_______________ ) Eur.

(skaičiais)                       (žodžiais)

4. Didžiausia viešame aukcione pasiūlyta kaina – ____________ (_________________ ) Eur.

(skaičiais)                              (žodžiais)

5. Viešame aukcione dalyvavo _________________________________  potencialūs pirkėjai.

(skaičiais)

6. Duomenys apie viešo aukciono laimėtoją: ______________________________________ ,

(fizinio asmens vardas ir pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

kodas ____________________________________________________________________ .

(asmens, juridinio asmens kodas; gyvenamoji vieta, buveinė)

7. Viešo aukciono laimėtojas įmokėjo pradinę įmoką – ______________________________

(skaičiais)

(_____________________________________________________________________ ) Eur.

(žodžiais)

8. Viešo aukciono laimėtojui privaloma sumokėti suma – ____________________________

(skaičiais)

(_____________________________________________________________________ ) Eur.

(žodžiais)

9. Kai mokėjimas už privatizavimo objektą atidedamas, viešo aukciono laimėtojas per _____

(skaičiais)

darbo dienas (-ų) nuo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo turi įmokėti _______________

(skaičiais)

(_____________________________________________________________________ ) Eur.

(žodžiais)

10. Kai mokėjimas už privatizavimo objektą atidedamas, galutinio mokėjimo terminas – ____

20___ m. ________________________ diena.

 

 

Viešo aukciono komisija:

Viešo aukciono laimėtojas:

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

 

(Vardo raidė ir pavardė)

(Parašas)

(Vardo raidė ir pavardė, pavadinimas)
(Parašas, atstovo parašas)

 

––––––––––––––––––––