Zenklas_j

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VERTĖJŲ DALYVAVIMO VAIRAVIMO EGZAMINE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. (1.1E)-1V-508

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu,

t v i r t i n u Vertėjų dalyvavimo vairavimo egzamine tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                                   Dalius Prevelis

 

 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio

direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d.

įsakymu Nr. (1.1E)-1V-508

 

VERTĖJŲ DALYVAVIMO VAIRAVIMO EGZAMINE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vertėjų dalyvavimo vairavimo egzamine tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vertėjų dalyvavimo tvarką valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) vykdomame teorinių žinių patikrinime (toliau – teorijos egzaminas) ir praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių bei gebėjimų patikrinime (toliau – praktikos egzaminas).

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Nepatikimas vertėjas – asmuo, nesilaikęs Apraše nustatytų reikalavimų.

2.2. Nepatikimų vertėjų sąrašas  – VĮ „Regitra“ sudaromas ir administruojamas sąrašas, kuriame nurodomi nepatikimi vertėjai.

2.3. Transkripcija – egzamino metu atlikto garso įrašo užrašymas į tekstą.

2.4. Vertėjas – vertimui reikiamas kalbas mokantis arba nebylio ar kurčiojo ženklus suprantantis asmuo, teisę vairuoti tam tikro tipo ir kategorijos motorinę transporto priemonę įgyti ar susigrąžinti norinčio asmens (toliau – egzaminuojamasis) pakviestas į jam suprantamą kalbą versti teorijos ir (ar) praktikos egzaminą.

2.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

3. Kai Aprašo nuostatos taikomos ir teorijos egzaminui, ir praktikos egzaminui, vartojamas žodis „egzaminas“.

4. Egzaminas gali būti verčiamas tik iš lietuvių kalbos.

5. VĮ „Regitra“ neatsako už egzamino vertimo teisingumą.

 

II SKYRIUS

VERTĖJO DALYVAVIMO EGZAMINE TVARKA

 

6. Apie tai, kad egzamine reikalingas vertėjas, egzaminuojamasis privalo informuoti VĮ „Regitra“ registravimosi laikyti egzaminą metu.

7. Vertėjas, atvykęs į egzaminą, egzaminą vykdančiam VĮ „Regitra darbuotojui (toliau – VĮ „Regitra“ darbuotojas) vertėjo tapatybės nustatymo tikslu turi pateikti vieną iš šių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų:

7.1. asmens tapatybės kortelę;

7.2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą;

7.3. Lietuvos Respublikos tarnybinį arba diplomatinį pasą;

7.4. laikinąjį pažymėjimą, išduotą praradus asmens tapatybės kortelę arba galiojantį Lietuvos Respublikos piliečio pasą;

7.5. užsienio valstybės piliečio pasą, jį atitinkantį kelionės dokumentą ar kitą užsienio valstybės institucijos išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

7.6. Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje; leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;

7.7. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;

7.8. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

7.9. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.

8. Vertėjas VĮ „Regitra darbuotojui taip pat turi pateikti pagal Aprašo priedą užpildytą ir pasirašytą vertėjo sąžiningumo  deklaraciją, kuri pridedama ir saugoma kartu su egzaminuojamojo prašymu laikyti egzaminą.

9. Prieš egzaminą VĮ „Regitra“ darbuotojas privalo patikrinti:

9.1. vertėjo asmens tapatybę;

9.2. vertėjo užpildytą ir pasirašytą sąžiningumo deklaraciją;

9.3. ar vertėjas nėra įtrauktas į nepatikimų vertėjų sąrašą.

10. Vertėjui, nepateikusiam asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, užpildytos ir pasirašytos sąžiningumo deklaracijos ir (ar) įtrauktam į nepatikimų vertėjų sąrašą, dalyvauti egzamine draudžiama.

11. Vertėjas turi būti susipažinęs ir gebėti išversti sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“. Vertėjas iki teorijos egzamino pradžios turi paaiškinti egzaminuojamajam sąvokų ir kitų žodžių, kurie yra vartojami kelio ženkluose lietuvių kalba, reikšmes.

12. Teorijos egzamino, kuriame dalyvauja vertėjas, metu patalpoje gali būti tik VĮ „Regitra“ darbuotojas, egzaminuojamasis ir vertėjas.

13. Teorijos egzamino metu vertėjas sėdi arba stovi VĮ „Regitra“ darbuotojo nurodytoje vietoje už egzaminuojamojo taip, kad egzaminuojamasis nematytų vertėjo veido, išskyrus tuos atvejus, kai verčiama į gestų kalbą. Tarp vertėjo ir egzaminuojamojo negali būti jokio fizinio kontakto.

14. Teorijos egzamino metu VĮ „Regitra“ darbuotojas daro papildomą garso įrašą (išskyrus tuos atvejus, kai verčiama į gestų kalbą), kurį ne vėliau kaip per 1 vieną darbo dieną perkelia saugoti. Teorijos egzamino metu atliktas papildomas garso įrašas VĮ „Regitra“ saugomas 6 mėnesius.

15. Teorijos egzamino, kuriame dalyvauja vertėjas, trukmė gali būti 15 minučių ilgesnė negu įprasto teorijos egzamino.

16. Teorijos egzamino metu vertėjas turi aiškiai ir garsiai skaityti klausimą ir atsakymų variantus iš kompiuterio ekrano ir versti juos žodžiu, išskyrus tuos atvejus, kai verčiama į gestų kalbą. Atsakymus gali žymėti tik egzaminuojamasis.

17. Egzamino metu vertėjas privalo elgtis sąžiningai, vertėjui draudžiama:

17.1. naudotis žodynu;

17.2. naudotis bet kokia medžiaga ir (ar) informacijos šaltiniais, mobiliojo ryšio ir kitomis informacijos perdavimo, priėmimo ar įrašymo priemonėmis;

17.3. kalbėtis su egzaminuojamuoju, išskyrus pokalbius atliekant vertimą;

17.4. aiškinti ir (ar) komentuoti egzamino testo klausimus ir (ar) atsakymus;

17.5. tiesiogiai ar netiesiogiai (užuominomis, sutartiniais ženklais, gestais, garsais ir pan.) daryti įtaką egzaminuojamajam pasirenkant teorijos egzamino testo atsakymų variantus;

17.6. trukdyti egzaminuojamajam.

18. Tiek egzamino metu, tiek jam pasibaigus vertėjas privalo saugoti konfidencialią egzamino informaciją, kuri jam tapo žinoma atliekant egzamino vertimą, ir nenaudoti šios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus tinkamą egzamino vertimo atlikimą.

 

II SKYRIUS

VERTĖJŲ SĄŽININGUMO VERTINIMAS IR NEPATIKIMŲ VERTĖJŲ SĄRAŠO SUDARYMO TVARKA

 

19. Vertėjo sąžiningumą egzamino metu vertina VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip 3 narių sudaryta komisija (toliau – Komisija).

20. VĮ „Regitra darbuotojui egzamino metu kilus pagrįstų abejonių dėl vertėjo sąžiningumo, jis ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo egzamino dienos tarnybiniu pranešimu apie tai informuoja VĮ „Regitra“ filialo direktorių bei Komisiją. Vertėjo sąžiningumą egzamino metu Komisija taip pat gali įvertinti, VĮ „Regitra“ gavus informacijos, leidžiančios suabejoti vertėjo sąžiningumu.

21. Apie priimtą sprendimą įvertinti vertėjo sąžiningumą Komisija raštu informuoja vertėją ir egzaminuojamąjį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tarnybinio pranešimo iš VĮ „Regitra darbuotojo gavimo dienos (arba nuo informacijos, leidžiančios suabejoti vertėjo sąžiningumu, gavimo VĮ „Regitra“ dienos).

22. Komisija, prieš atlikdama vertėjo sąžiningumo įvertinimą, organizuoja egzamino garso įrašo transkribavimą ir (ar) vertimą į lietuvių kalbą.

23. Komisija, vertindama vertėjo sąžiningumą, nagrinėja egzamino vaizdo ir (ar) garso įrašą ir (ar) egzamino transkripcijos vertimą į lietuvių kalbą. 

24. Jeigu Komisija nustato, kad vertėjas egzamino metu elgėsi nesąžiningai ir pažeidė bent vieną iš Aprašo 17 punkte išvardintų reikalavimų, ji priima motyvuotą sprendimą įtraukti vertėją į nepatikimų vertėjų sąrašą, o egzaminuojamojo egzamino rezultatas įvertinamas neigiamai.

25. Sprendimą dėl vertėjo įtraukimo į nepatikimų vertėjų sąrašą Komisija priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tarnybinio pranešimo iš VĮ „Regitra darbuotojo gavimo dienos (arba nuo informacijos, leidžiančios suabejoti vertėjo sąžiningumu, gavimo VĮ „Regitra“ dienos). Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą sprendimas negali būti priimtas, Komisijos motyvuotu sprendimu terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Apie termino pratęsimą per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos vertėjui ir egzaminuojamajam pranešama raštu ir nurodoma pratęsimo priežastis.

26. Apie priimtą sprendimą įtraukti vertėją į nepatikimų vertėjų sąrašą ir panaikinti teigiamo egzamino rezultato galiojimą vertėjui ir egzaminuojamajam pranešama raštu per 3 darbo dienas dienos nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.

27. Į nepatikimų vertėjų sąrašą vertėjas įtraukiamas 1 (vienerių) metų terminui, terminą skaičiuojant nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos. Suėjus šiam terminui vertėjas iš nepatikimų vertėjų sąrašo išbraukiamas.

28. Nepatikimų vertėjų sąraše tvarkomi šie duomenys – nepatikimo vertėjo vardas, pavardė, asmens kodas bei įtraukimo į nepatikimų vertėjų sąrašą data. Vertėjų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

29. Nepatikimų vertėjų sąrašas atnaujinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos priimto sprendimo įtraukti vertėją į nepatikimų vertėjų sąrašą priėmimo dienos arba nuo vertėjo išbraukimo iš nepatikimų vertėjų sąrašo dienos.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Sprendimai dėl vertėjo įtraukimo į nepatikimų vertėjų sąrašą gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_____________________

 

 

Vertėjų dalyvavimo vairavimo egzamine

tvarkos aprašo priedas

 

(Vertėjo sąžiningumo deklaracijos forma)

 

 

(Vertėjo vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

(Vertėjo adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas)

 

VERTĖJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

 

(Data)

 

 

Būdamas vertėju vairavimo egzamine  ____________________________________________, kuris

                                                           (egzamino data ir pradžios laikas)

 

vyks valstybės įmonės „Regitra“ _______________________________________________ filiale ir

                                                                              (valstybės įmonės „Regitra“ filialo pavadinimas)

 

bus verčiamas į  ______________________________________________ kalbą,

                                                         (nurodoma kalba, į kurią bus verčiamas egzaminas)   

 

patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintu Vertėjų dalyvavimo vairavimo egzamine tvarkos aprašu, pasižadu egzamino metu elgtis sąžiningai ir suprantu, kad egzamino metu man draudžiama:

1. naudotis žodynu;

2. naudotis bet kokia medžiaga ir (ar) informacijos šaltiniais, mobiliojo ryšio ir kitomis informacijos perdavimo, priėmimo ar įrašymo priemonėmis;

3. kalbėtis su egzaminuojamuoju, išskyrus pokalbius atliekant vertimą;

4. aiškinti ir (ar) komentuoti egzamino testo klausimus ir (ar) atsakymus;

5. tiesiogiai ar netiesiogiai (užuominomis, sutartiniais ženklais, gestais, garsais ir pan.) daryti įtaką egzaminuojamajam pasirenkant teorijos egzamino testo atsakymų variantus;

6. trukdyti egzaminuojamajam.

 

Man yra žinoma, kad pažeidus bent vieną šios sąžiningumo deklaracijos reikalavimų:

1. egzaminuojamojo egzamino rezultatas įvertinamas neigiamai.

2. būsiu įtrauktas (-a) į nepatikimų vertėjų sąrašą 1 (vienerių) metų laikotarpiui ir man bus uždrausta dalyvauti VĮ „Regitra“ vykdomuose egzaminuose.

 

Taip pat pasižadu tiek egzamino metu, tiek jam pasibaigus saugoti konfidencialią egzamino informaciją, kuri man tapo žinoma atliekant egzamino vertimą, ir nenaudoti šios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus tinkamą egzamino vertimo atlikimą.

 

 

 

(Vertėjo vardas ir pavardė)

(Vertėjo parašas)