VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOJE  BEI VIEŠOJO INTERESO GYNIMO TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

2022 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 1S-156

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 75 punktu bei 615 straipsnio 1 ir 3 dalimis:

1. T v i r t i n u  Administracinių nusižengimų teisenos Viešųjų pirkimų tarnyboje bei viešojo intereso gynimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. sausio 4 d. įsakymą Nr. 1S-6 „Dėl administracinių nusižengimų teisenos Viešųjų pirkimų tarnyboje bei viešojo intereso gynimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. P a v e d u Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam  Viešųjų pirkimų tarnybos Teisės skyrių, o jam nesant – Viešųjų pirkimų tarnybos pavadavimo plane nurodytam jį pavaduojančiam asmeniui, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                       Darius Vedrickas

 


 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 1S-156

 

 

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOJE BEI VIEŠOJO INTERESO GYNIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Administracinių nusižengimų teisenos Viešųjų pirkimų tarnyboje bei viešojo intereso gynimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja administracinių nusižengimų tyrimą, administracinio nusižengimo protokolų ir nutarimų, kai protokolas nesurašomas, surašymą, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Viešųjų pirkimų tarnyboje (toliau – Tarnyba) tvarką, administracinių nusižengimų bylų tvarkymo reikalavimus, taip pat nustato teisės kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo pareiškiant ieškinį įgyvendinimo tvarką.

2.    Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu (toliau – ANK), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas), Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu (toliau – Koncesijų įstatymas), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu, Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.741 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Energijos išteklių pirkimo taisyklės) ir kitais teisės aktais.

 

II. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMAS, 

PROTOKOLŲ IR NUTARIMŲ DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽEGIMŲ,

KAI PROTOKOLAS NESURAŠOMAS, SURAŠYMAS

 

3. Teisės skyriaus (toliau – TS) vedėjas per Tarnybos vidaus administravimui skirtą elektroninę dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS) gavęs Priežiūros skyriaus perduotą Vertinimo išvadą, Tikrinimo ataskaitą ar kitą dokumentą su nustatytais viešųjų pirkimų tvarkos, pirkimų tvarkos, koncesijų suteikimo tvarkos, energijos išteklių pirkimo tvarkos ar viešojo pirkimo, pirkimo bei koncesijos sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos pažeidimais (toliau – pažeidimai), taip pat gavus nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamos veikos ar nutarimą nutraukti baudžiamąjį procesą, taip pat medžiagą iš teisėsaugos institucijų ar kitų kompetentingų institucijų, kurioje konstatuoti pažeidimai, paskiria TS valstybės tarnautoją atlikti administracinio nusižengimo tyrimą dėl galimai padarytų administracinių nusižengimų, numatytų ANK 175, 184, 515 straipsniuose.

4. Dėl administracinių nusižengimų, numatytų ANK 505, 507 straipsniuose, administracinio nusižengimo tyrimas pradedamas gavus Tarnybos valstybės tarnautojo tarnybinį pranešimą, kuriame pranešama apie kliudymą Tarnybos valstybės tarnautojams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, teisėtų jų reikalavimų ar nurodymų nevykdymą ar Tarnybos valstybės tarnautojo garbės ir orumo pažeminimą (toliau – Tarnybinis pranešimas).

5. Teisė vertinti Tarnybos administracinių padalinių ar kitų kompetentingų institucijų perduotą medžiagą su nustatytais pažeidimais, kurios turinį sudaro įslaptinta informacija, taip pat surašyti administracinių nusižengimų protokolus šios medžiagos pagrindu suteikiama TS valstybės tarnautojams, turintiems Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduotą leidimą ar suteiktą teisę dirbti ar susipažinti su atitinkamos slaptumo žymos įslaptinta informacija.

6. TS valstybės tarnautojas administracinio nusižengimo tyrimą atlieka vadovaudamasis ANK XXIX−XXX skyrių nuostatomis.

7. TS valstybės tarnautojas, nustatęs, kad administracinio nusižengimo teisena turi būti atliekama, tai pažymi Vidaus dokumentų suvestinėje, esančioje MS TEAMS platformoje.

8. Tais atvejais, kai TS valstybės tarnautojas nustato, jog administracinio nusižengimo teisena neturėtų būti pradėta, o pradėtoji turėtų būti nutraukta, Vidaus dokumentų suvestinėje, esančioje MS TEAMS platformoje, TS valstybės tarnautojas nurodo išsamius tokio sprendimo motyvus.

9. TS valstybės tarnautojas, spręsdamas dėl administracinės atsakomybės taikymo, įvertina konkretaus administracinio nusižengimo padarymo aplinkybes. Sprendžiant dėl administracinės atsakomybės taikymo, vertinamos (įskaitant, bet neapsiribojant) šios aplinkybės:

9.1. ar asmens padarytas administracinis nusižengimas yra vienkartinio pobūdžio (vienkartinio pobūdžio nusižengimu nelaikomi atvejai, kai Tarnyba per paskutinius 3 metus ne vieną kartą yra konstatavusi perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų, koncesijas suteikiančiųjų institucijų ar energijos išteklius įsigyjančių organizacijų padarytus pažeidimus ir galima nustatyti, kad šiuos pažeidimus yra padaręs tas pats asmuo);

9.2. ar pirkimo vykdytojas įvykdė Vertinimo išvadoje ar (ir) Tikrinimo ataskaitoje nustatytus Tarnybos įpareigojimus ir pateiktas rekomendacijas;

9.3. ar pažeidimai padaryti vykdant mažos vertės pirkimo procedūras ir (arba) vykdant pirkimo sutartis, sudarytas atlikus mažos vertės pirkimus;

9.4. ar padaryti pažeidimai yra formalaus pobūdžio (pvz., atvejai, kai nepateikta ataskaita ar ji pateikta pavėluotai, praleistas laimėjusio dalyvio pasiūlymo, pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ar jų pakeitimų paskelbimo terminas ir kita, arba formalus pažeidimų pobūdis yra konstatuotas Vertinimo išvadoje arba Tikrinimo ataskaitoje);

9.5. ar padaryti pažeidimai turėjo įtakos tiekėjų galimybėms pateikti pasiūlymus pirkime;

9.6. ar  nustatyti pažeidimai turėjo įtakos pirkimo rezultatams;

9.7. ar pažeidimų padarymą pagrindžiantys motyvai (argumentai) yra pakankami ir ar jie nereikalauja specialių žinių, siekiant įrodyti nustatytų pažeidimų padarymą administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo metu;

9.8. ar Tarnybos pozicija, kuria grindžiami pažeidimai ir kuri nėra aiškiai įtvirtinta teisės aktuose, buvo viešai paskelbta (pateikta vieša konsultacija, informacinis pranešimas, gairės ir kita).

10. Jeigu pradėjus administracinio nusižengimo teiseną nustatoma, kad padaryta veika turi nusikalstamos veikos požymių, TS valstybės tarnautojas surašo motyvuotą nutarimą (kuris išdėstomas siunčiamo rašto forma) ir kartu su surinkta medžiaga perduoda ikiteisminio tyrimo institucijai ar prokurorui.

11. Nustatęs, kad asmenų padarytose veikose yra ANK 175, 184, 505, 507 ar 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų sudėčių požymių visuma ir nėra kitų kliūčių administracinei atsakomybei taikyti, TS valstybės tarnautojas surašo administracinio nusižengimo protokolą arba nutarimą dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas.

12. Administracinių nusižengimų protokolai ir nutarimai dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas, surašomi ANK XXXI skyriuje nustatyta tvarka ne vėliau nei per 6 (šešis) mėnesius nuo Vertinimo išvados ar Tikrinimo ataskaitos pateikimo TS valstybės tarnautojui dienos.

13. TS valstybės tarnautojas, surašęs administracinio nusižengimo protokolą, kuriame yra įrašytas administracinis nurodymas, yra atsakingas už administracinio nurodymo vykdymo kontrolę.

 

III. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS

 

14. Administracinių nusižengimų bylas nagrinėja Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, ar Tarnybos direktoriaus sudaryta komisija (toliau – administracinio nusižengimo bylą nagrinėjantis subjektas).

15. Administracinio nusižengimo protokolą surašęs TS valstybės tarnautojas parengia administracinio nusižengimo bylai nagrinėti būtinus dokumentus, nutarimo administracinio nusižengimo byloje projektą ir ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki numatytos administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo dienos pateikia juos administracinio nusižengimo bylą nagrinėsiančiam subjektui.

16. Nutarimai administracinių nusižengimų bylose priimami, skundžiami ir vykdomi ANK nustatyta tvarka.

17. Gavus skundą dėl Tarnybos priimto nutarimo, TS valstybės tarnautojas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, kartu su byla persiunčia skundą Vilniaus miesto apylinkės teismui elektroninių ryšių priemonėmis. Nesant galimybės perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, siunčia paštu arba organizuoja įteikimą teismui.

 

IV. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLŲ, NUTARIMŲ DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ, KAI PROTOKOLAS NESURAŠOMAS, NUTARIMŲ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOSE

REGISTRAVIMAS IR TVARKYMAS

 

18. TS valstybės tarnautojai ar administracinio nusižengimo bylą nagrinėjantis subjektas, atlikę atitinkamus veiksmus, Administracinių nusižengimų registre (toliau – AN registras), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registro įstatymu ir Administracinių nusižengimų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1278 „Dėl Administracinių nusižengimų registro reorganizavimo ir administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“, registruoja administracinius nusižengimus, pildo administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, nutarimus administracinio nusižengimo byloje.

19. Administracinių nusižengimų teisenos apskaitą veda TS valstybės tarnautojai elektronine forma MS TEAMS platformoje.

20. TS valstybės tarnautojai, surašę administracinio nusižengimo protokolus ar nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas, tvarko informaciją Tarnybos interneto svetainėje. TS valstybės tarnautojas, surašęs administracinio nusižengimo protokolą ar nutarimą dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas, nuasmenintą informaciją apie asmenų padarytus administracinius nusižengimus ir jiems paskirtas administracines nuobaudas turi paviešinti Tarnybos interneto svetainėje, skiltyje „Ūkio subjektų priežiūra“, ir išsiųsti pranešimą administracinėn atsakomybėn patraukto asmens darbdaviui ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo paskirti administracinę nuobaudą įsiteisėjimo dienos.

 

V. Viešojo intereso gynimas kreipiantis Į TEISMĄ DĖL

VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIA IR (AR) ALTERNATYVIŲ SANKCIJŲ TAIKYMO

 

21. Tarnyba turi teisę kreiptis į teismą dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarties, pirkimo sutarties bei koncesijos sutarties (toliau kiekviena atskirai – pirkimo sutartis) pripažinimo negaliojančia ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo šio Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytais atvejais.

22. TS valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – TS darbuotojas), įvertinęs šio Aprašo 2 punkte nurodytų teisės aktų ir kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatų pažeidimų reikšmę asmenų, jų grupių, valstybės ir visuomenės teisėms bei teisėtiems interesams bei atsižvelgdamas į  teismų praktiką ir tikimybę laimėti teisminę bylą, priima sprendimą kreiptis į teismą dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo tokiais atvejais, kai:

22.1. pirkimo sutarties objektas yra reikšmingas visuomeniniu požiūriu;

22.2. pirkimo sutarties vertė didesnė nei Viešųjų pirkimų įstatyme, Pirkimų įstatyme, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, numatyta mažos vertės pirkimo riba;

22.3.  šio Aprašo 2 punkte nurodytų teisės aktų ir kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatų pažeidimai lėmė, kad lėšos buvo panaudotos neracionaliai;

22.4.  šio Aprašo 2 punkte nurodytų teisės aktų ir kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatų pažeidimai turėjo įtakos pirkimo rezultatams;

22.5. vertinimo išvadoje ar tikrinimo atskaitoje Tarnyba konstatuoja, kad vykdant pirkimo procedūras buvo dirbtinai sumažinta konkurencija;

22.6. vertinimo išvadoje ar tikrinimo atskaitoje Tarnyba konstatuoja, kad buvo atlikti pirkimo sutarties pakeitimai, kurie pagal Aprašo 2 punkte nurodytų teisės aktų nuostatas laikytini esminiais pakeitimais.

23. TS darbuotojas, įvertinęs Aprašo 22 punkte numatytas aplinkybes ir nustatęs, kad yra pagrindas kreiptis į teismą dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo, pažymi tai Vidaus dokumentų suvestinėje, esančioje MS TEAMS platformoje, ir ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo medžiagos su nustatytais pažeidimais jam perdavimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka parengia ieškinio dėl viešojo intereso gynimo projektą, kurį teikia vizavimui ir pasirašymui Tarnybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

24. Tarnybos direktorius, TS kuruojantis Tarnybos direktoriaus pavaduotojas arba TS vedėjas gali pavesti darbuotojui parengti ieškinį ir kitus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse numatytus dokumentus bei dalyvauti bylos nagrinėjime.

25. Gavus kitų institucijų, fizinių ar juridinių asmenų paklausimus dėl Tarnybos kreipimosi į teismą dėl pirkimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo, atsakymą rengia TS vedėjo paskirtas TS darbuotojas.

26. Teismui patenkinus Tarnybos ieškinį dėl viešojo intereso gynimo ir (ar) paskyrus alternatyvią sankciją – baudą,  TS darbuotojas, parengęs ieškinį teismui, yra atsakingas už baudos vykdymo kontrolę.

27. TS darbuotojas, parengęs ieškinį teismui, įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ar alternatyvių sankcijų taikymo paviešina Tarnybos interneto svetainėje, skiltyje „Teisinė informacija“.

________________________

 

part_c44ca0709cbe4db69307fd17c61c7f18_end