PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 24 d. Nr. 1-345

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“:

1.1. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios atitinka vidaus reikalų ministro 2003 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1V-193 „Dėl Kriterijų įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, kurių vadovai turi baigti priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą, patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą“ patvirtintus kriterijus, vadovas arba tokios įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojas, kuriam jos vadovas paveda kontroliuoti objekto gaisrinės saugos būklę ir imtis priemonių gaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, turi išklausyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos programos patvirtinimo“ patvirtintą Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programą arba Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-183 „Dėl Savanorių ugniagesių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Savanorio ugniagesio, nedalyvaujančio gesinant gaisrus, tačiau vykdančio visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje, įvadinio mokymo programą, ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą.“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 73 punktą.

1.3. Pakeičiu 83 punktą ir jį išdėstau taip:

83. Prie įėjimo į gamybos, pramonės, sandėliavimo ir kitos (ūkio) paskirties patalpas turi būti nurodytos jų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.“

1.4. Pakeičiu 173 punktą ir jį išdėstau taip:

173. Įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kuri atlieka ugnies darbus, turi būti jos vadovo patvirtinta instrukcija, nustatanti ugnies darbų atlikimo tvarką.

1.5. Pakeičiu 266 punktą ir jį išdėstau taip:

266. Pradėti pylimo iš geležinkelio cisternos darbus galima tik išvažiavus iš šio kelio šilumvežiui.“

1.6. Pakeičiu 334 punktą ir jį išdėstau taip:

334. Pirotechnikos priemones ir atvirą ugnį masinių renginių metu patalpose (kai susirenka daugiau kaip 100 žmonių, o patalpose, esančiose rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose, – daugiau kaip 50 žmonių), taip pat 4 kategorijos fejerverkus, T2 kategorijos teatrines pirotechnikos priemones ir P2 kategorijos kitas pirotechnikos priemones atviroje teritorijoje masinių renginių metu leidžiama naudoti tik rašytiniu įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžios įstaigos sutikimu. Masinio renginio organizatoriai privalo ne vėliau kaip prieš penkias dienas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžiai įstaigai pateikti dokumentus apie naudojamas pirotechnikos priemones (pirotechninio mišinio kiekį, naudojimo būdą, atliekamų darbų saugos instrukcijas).“

1.7. Pakeičiu 435 punktą ir jį išdėstau taip:

435. Putų koncentrato (putokšlio) savybės gali būti netikrinamos 3 metus nuo jo pagaminimo datos arba atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas. Pasibaigus šiam laikotarpiui, putų koncentrato (putokšlio) savybės turi būti tikrinamos ne rečiau kaip kartą per metus. Patikrinimo metu turi būti įvertinta putų koncentrato (putokšlio) atitiktis vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 1V-580 „Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintiems Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomiesiems saugos reikalavimams, kuri lyginama su putų koncentrato (putokšlio) gamintojo deklaruotomis savybėmis, ir daromos išvados dėl tolesnio putų koncentrato (putokšlio) tinkamumo naudoti.“

1.8. Papildau 4 priedą šia pastaba:

„Pastaba. Leidžiama gaisrinės saugos instruktažus registruoti elektroniniu būdu.“

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                       Remigijus Baniulis