LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL NACIONALINĖS MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪROS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

2017 m. liepos 28 d. Nr. V-619

Vilnius

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu:

 

1. T v i r t i n u Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros nuostatus (pridedama).

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. ISAK-2683 „Dėl Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros steigimo ir nuostatų tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

3. Į g a l i o j u Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktorių Vidmantą Jurgaitį teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registrui pateikti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros nuostatus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros nuostatų registravimu.

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė

 

 


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-619

 

 

NACIONALINĖS MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪROS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (toliau – Agentūra) yra švietimo pagalbos įstaiga, teikianti informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą mokykloms (išskyrus aukštąsias mokyklas) (toliau – mokykla), kitiems švietimo teikėjams, švietimo pagalbos įstaigoms ir švietimo valdymo subjektams.

2. Agentūra savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros nuostatais (toliau – Nuostatai).

3. Agentūros savininkas yra Lietuvos Respublika. Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kuri koordinuoja Agentūros veiklą, tvirtina ir keičia Nuostatus, priima sprendimą dėl Agentūros buveinės pakeitimo, priima sprendimą dėl Agentūros pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Agentūra yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką, savo atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Agentūros teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – valstybinė. Agentūros institucijos grupė – švietimo pagalbos įstaiga.

5. Agentūros veiklos sritis – švietimo pagalba.

6. Agentūros veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226:

6.1. sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas (kodas 84.12);

6.2. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas (kodas 85.59);

6.3. švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60);

6.4. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (kodas 72);

6.5. duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla (kodas 63.1);

6.6. kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (kodas 62.00);

6.7. bibliotekų ir archyvų veikla (kodas 91.01);

6.8. leidybinė veikla (kodas 58).

 

II SKYRIUS

AGENTŪROS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

7. Agentūros veiklos tikslas – skatinti mokyklas, kitus švietimo teikėjus, švietimo pagalbos įstaigas diegti ir tobulinti kokybės kultūrą, vertinant jų veiklos kokybę, vykdant mokyklos, regiono, šalies švietimo būklės stebėseną ir apie rezultatus informuojant švietimo valdymo subjektus ir visuomenę.

8. Agentūros veiklos uždaviniai:

8.1. vykdyti mokyklų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir formaliojo profesinio mokymo programas, veiklos išorinį vertinimą (toliau – išorinis vertinimas) bei teikti pagalbą šioms mokykloms vykdant mokyklų veiklos kokybės įsivertinimą;

8.2 vykdyti institucijų, vykdančių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas, akreditavimą (toliau – institucijų akreditavimas);

8.3. atrinkti geriausias vadovavimo valstybinei ir savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus aukštąsias mokyklas) (toliau – švietimo įstaigos) kompetencijas turinčius pretendentus į švietimo įstaigų vadovus;

8.4. vykdyti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų vadybinės veiklos ir mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) praktinės veiklos vertinimą;

8.5. analizuoti ir tirti, vertinti ir prognozuoti mokyklos, regiono ir šalies švietimo būklę;

8.6. teikti informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą mokykloms, kitiems švietimo teikėjams, mokytojams, švietimo pagalbos įstaigoms, pagalbos specialistams ir švietimo valdymo subjektams.

9. Agentūra, įgyvendindama veiklos tikslą ir vykdydama uždavinius, atlieka šias funkcijas:

9.1. koordinuoja ir vykdo mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, formaliojo profesinio mokymo programas ir institucijų, vykdančių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas, išorinį vertinimą;

9.2. gavusi iš mokyklų savininkų paraiškas, rengia ir teikia švietimo ir mokslo ministrui tvirtinti metinį mokyklų išorinio vertinimo planą, organizuoja jo įgyvendinimą;

9.3. vykdo išorinių vertintojų, švietimo konsultantų (išorinio vertinimo ekspertų, mokyklų vadovų vadybinės ir mokytojų praktinės veiklos vertintojų, vadybos ekspertų) atranką, mokymus ir atestavimą;           

9.4. kaupia, analizuoja, apibendrina išorinio vertinimo metu surinktus duomenis, skleidžia surinktą gerąją patirtį, teikia švietimo ir mokslo ministrui metinę išorinio vertinimo ataskaitą ir ją skelbia viešai;

9.5. teikia pagalbą vykdant mokyklų veiklos kokybės įsivertinimą ir apibendrina bei analizuoja mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos rezultatus;

9.6. organizuoja ir vykdo institucijų, vykdančių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas, akreditavimą;

9.7. organizuoja ir vykdo mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų vadybinės veiklos ir mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) praktinės veiklos vertinimą;

9.8. vertina pretendentų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas ir atlieka kitus teisės aktuose nustatytus konkursų švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti organizavimo ir vykdymo veiksmus;

9.9. dalyvauja nagrinėjant apeliacijas dėl mokytojų praktinės veiklos vertinimo, išorinio vertinimo, institucijų akreditavimo;

9.10. rengia mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo, išorinio vertinimo, institucijų akreditavimo,  mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų vadybinės veiklos, mokytojų  praktinės veiklos vertinimo, pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimo tvarkas reglamentuojančių dokumentų ir veiklos kokybės vertinimo, akreditavimo, švietimo būklės stebėsenos rodiklių projektus ir teikia juos tvirtinti švietimo ir mokslo ministrui;

9.11. rengia ir tvirtina mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo, išorinio vertinimo, institucijų akreditavimo, pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimo organizavimo ir vykdymo metodikas ir instrumentus;

9.12. analizuoja švietimo problemas šalyje ir teikia analizių rezultatus švietimo valdymo subjektams ir visuomenei;

9. 13. rengia šalies švietimo būklės apžvalgas, skirtas šalies švietimo bendruomenei ir visuomenei bei tarptautinėms institucijoms ir organizacijoms;

9.14. dalyvauja kuriant technines užduotis Ministerijos užsakomiesiems švietimo būklės tyrimams, konsultuoja tyrėjus, atliekančius šiuos tyrimus; pagal poreikį atlieka tyrimus;

9.15. rengia ir teikia Ministerijai siūlymus švietimo kokybei gerinti ir kitiems švietimo pagalbos teikimo tobulinimo sprendimams priimti;

9.16. vykdo Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos EURYDICE paprogramės koordinuotojo funkciją;

9.17. rengia ir vykdo projektus, mokyklų, kitų švietimo teikėjų ir švietimo pagalbos įstaigų veiklos kokybei tobulinti;

9.18. bendradarbiauja su Ministerijos pavaldžiomis įstaigomis, savivaldybių administracijos švietimo padaliniais, švietimo pagalbos įstaigomis, pedagogų asociacijomis ir kitomis su švietimu susijusiomis institucijomis ir organizacijomis;

9.19. dalyvauja švietimo ir mokslo ministro sudarytose  darbo grupėse;

9.20. rengia ir įgyvendina įsivertinimo konsultantų, išorinių vertintojų, mokyklų vadovų vadybinės ir mokytojų praktinės veiklos vertintojų, vadybos ekspertų, savivaldybės administracijos švietimo padalinių valstybės tarnautojų, švietimo pagalbos įstaigų darbuotojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas ir projektus, teikia jiems konsultacinę švietimo pagalbą;

9.21. rengia švietimo stebėsenos, išorinio vertinimo, įsivertinimo vykdymo analizės metodinius leidinius bei kitą metodinę medžiagą.

 

III SKYRIUS

AGENTŪROS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

10. Agentūra turi teisę:

10.1. pasirinkti tinkamas savo darbo formas ir metodus;

10.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka steigti ir įsigyti veiklos užtikrinimui reikiamas informacines sistemas, kurti duomenų bazes;

10.3. gauti iš valstybės, savivaldybių institucijų, mokyklų, įstaigų, mokslo ir studijų institucijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Agentūros funkcijoms atlikti;

10.4. dalyvauti tarptautinių organizacijų bei tinklų veikloje ir tarptautiniuose renginiuose, kuriuose svarstomi ir analizuojami švietimo kokybės tobulinimo ir plėtotės, mokyklų veiklos įsivertinimo, išorinio vertinimo, švietimo būklės stebėsenos klausimai;

10.5. viešo konkurso būdu pirkti Agentūros veikloms vykdyti kitų reikalingų specialistų paslaugas;

10.6. teikti Ministerijai siūlymus dėl rengiamų teisės aktų projektų;

10.7. bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais;

10.8. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti valstybės turtu ir lėšomis, sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

10.9. sudaryti sąlygas Agentūros darbuotojams tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;

10.10. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas ir nustatyti jų kainas;

10.11. leisti ir platinti informacinę, metodinę medžiagą, pažymėtą ženklu © Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra;

10.12. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

10.13. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius;

10.14. inicijuoti ir vykdyti projektus;

10.15. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jai suteiktomis teisėmis.

11. Agentūra atsako už tinkamą ir kokybišką funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

12. Agentūra už veiklą atsiskaito Ministerijai.

 

IV SKYRIUS

AGENTŪROS VALDYMAS IR VEIKLOS KOORDINAVIMAS

 

13. Agentūrai vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu į pareigas skiria ir atleidžia iš jų švietimo ir mokslo ministras.

14. Agentūros direktorius:

14.1. vadovauja ir organizuoja Agentūros veiklą, kad būtų įgyvendinamas Agentūros veiklos tikslas, uždaviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

14.2. suderinęs su Ministerija, tvirtina Agentūros struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

14.3. rengia ir teikia šių Nuostatų 16 punkte įvardytai koordinavimo tarybai (toliau – Koordinavimo taryba) aprobuoti Agentūros strateginį ir metinį darbo planus; švietimo ir mokslo ministrui suderinti Agentūros strateginį darbo planą, tvirtinti Nuostatų pakeitimus;

14.4. vykdo strateginį ir metinį Agentūros darbo planą, kartą per metus atsiskaito už savo veiklą Koordinavimo tarybai, atsako už Agentūros veiklos rezultatus;

14.5. leidžia įsakymus, organizacinius, tvarkomuosius bei informacinius dokumentus pagal savo kompetenciją, deleguoja dalį savo teisių ir pareigų Agentūros direktoriaus pavaduotojui, Agentūros skyrių vedėjams;

14.6. sudaro su juridiniais ir fiziniais asmenimis sutartis, reikalingas Agentūros veiklai ir uždaviniams vykdyti;

14.7. tvirtina Agentūros darbo tvarkos taisykles;

14.8. nustato kvalifikacinius reikalavimus Agentūros darbuotojams, tvirtina pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Agentūros darbuotojus, vertina jų veiklos rezultatus, skatina ar taiko drausminio poveikio priemones;

14.9. pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato Agentūros darbuotojų atlyginimus;

14.10. užtikrina, kad Agentūros veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, būtų vykdomi švietimo ir mokslo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai;

14.11. atstovauja Agentūrai kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose ir įstaigose;

14.12. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Agentūrai priskirtu turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą;

14.13. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Agentūros vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

14.14. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

14.15. vykdo kitas teisės aktuose ir Agentūros direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

15. Laikinai nesant Agentūros direktoriaus, jo funkcijas vykdo Agentūros direktoriaus pavaduotojas ar švietimo ir mokslo ministro įgaliotas kitas Agentūros darbuotojas.

16. Agentūros veiklą koordinuoja  Koordinavimo taryba.

17. Koordinavimo tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

18. Koordinavimo taryba:

18.1. siūlo švietimo ir mokslo ministrui ir Agentūros direktoriui sprendimus dėl Agentūros plėtros, veiklos tobulinimo ir veiklos prioritetų nustatymo;

18.2. aprobuoja Agentūros strateginio plano ir metinio darbo plano projektus, ne rečiau kaip kartą per metus išklauso Agentūros direktoriaus veiklos ataskaitą;

18.3. teikia siūlymus Ministerijai dėl Nuostatų, Agentūros struktūros pakeitimų .

 

V SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR JŲ APMOKĖJIMO TVARKA

 

19. Agentūros darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

20. Agentūros darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

AGENTŪROS LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖ VEIKLOS KONTROLĖ

 

21. Agentūros veikla finansuojama iš Ministerijai skiriamų bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų pagal švietimo ir mokslo ministro kasmet tvirtinamą programų sąmatą.

22. Agentūra turi teisę turėti kitų teisėtai įgytų lėšų.

23. Kitas teisėtai įgytas lėšas sudaro Lietuvos, užsienio ir tarptautinių fondų, juridinių bei fizinių asmenų parama, pajamos už informacinius, metodinius ir pedagoginius leidinius, taip pat pajamos, gautos už atliktus darbus bei suteiktas paslaugas.

24. Kitos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Agentūros finansinės veiklos kontrolę vykdo Ministerija ir valstybės įgaliotos kontrolės institucijos.

26. Agentūra buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

DOKUMENTŲ VALDYMAS

 

27. Agentūros dokumentų valdymas organizuojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimą, tvarkymą ir valdymą, nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

 NUOSTATŲ TVIRTINIMAS IR KEITIMAS

 

 

28. Nuostatų pakeitimus tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

29. Nuostatai keičiami švietimo ir mokslo ministro ar Agentūros direktoriaus iniciatyva.

 

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Agentūros vieši pranešimai skelbiami Agentūros interneto svetainėje. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

31. Agentūra registruojama Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Agentūra reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________