LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GINTARO IŠTEKLIŲ GEOLOGINĖS PAIEŠKOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 5 d. Nr. 1-2

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 316 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2.1.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Gintaro išteklių geologinės paieškos vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                   Jonas Satkūnas

 


 

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 1-2

 

 

 

GINTARO IŠTEKLIŲ GEOLOGINĖS PAIEŠKOS VYKDYMO Tvarkos aprašas

 

 

 

I SKYRIUS

 

Bendrieji reikalavimai

 

 

 

1.     Gintaro išteklių geologinės paieškos vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato pagrindinius gintaro geologinės paieškos (toliau – Paieška) darbų vykdymo, Paieškos metu išgauto gintaro apskaitos bei šių darbų priežiūros ir kontrolės tvarką.

 

2.     Paieškos tikslas – geologinio prognozavimo etape išskirtose spėjamose perspektyviose gintaro išplitimo zonose išaiškinti didesnio potencialo gintaro išteklių sankaupas.

 

3.     Vadovaujantis Naudingųjų iškasenų išteklių (išskyrus angliavandenilius) ir žemės gelmių ertmių naudojimo konkurso nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 580 „Dėl Naudingųjų iškasenų išteklių (išskyrus angliavandenilius) ir žemės gelmių ertmių naudojimo konkurso nuostatų patvirtinimo“, Paieškos darbams vykdyti konkursas neskelbiamas.

 

4.     Paieškos darbai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti registruojami Žemės gelmių registre.

 

5.     Paieškos metu gauti duomenys teisės aktų nustatyta tvarka teikiami Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Pateikti duomenys gali būti naudojami gintaro išteklių žvalgybos ir gavybos konkursui organizuoti, netaikant apribojimų, numatytų Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje.

 

6.     Tvarkos aprašas taikomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems Paieškos darbus, taip pat įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, pagal kompetenciją dalyvaujančioms Paieškos procese, ir pareigūnams, vykdantiems šių darbų priežiūrą.

 

7.     Paieškos darbų priežiūrą atlieka Tarnybos įgalioti pareigūnai vadovaudamiesi Tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

 

8.     Tarnybos pareigūnų nurodymai yra privalomi Paiešką vykdančiam asmeniui.

 

 

 

II SKYRIUS

 

PAIEŠKOS DARBŲ VYKDYMAS

 

 

 

9.     Tiesioginiai Paieškos darbai vykdomi stebint Tarnybos pareigūnui, išskyrus atvejus, kai Tarnyba raštu informuoja apie galimybę vykdyti darbus, nedalyvaujant jos pareigūnui.

 

10.   Paiešką vykdantis asmuo tiesioginių Paieškos darbų metu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki kito kalendorinio mėnesio pradžios privalo informuoti Tarnybą apie numatomą Paieškos vykdymo grafiką ateinančiam kalendoriniam mėnesiui.

 

11.   Kai Paiešką vykdo juridinis asmuo, jis įsakymu paskiria asmenis, atsakingus už Paieškos vykdymą ir gintaro išteklių apskaitos tvarkymą.

 

12.   Paiešką vykdantis asmuo privalo:

 

12.1. Paiešką vykdyti pagal Tarnyboje suderintą darbų projektą, atsižvelgiant į Tarnybos pastabas ir reikalavimus;

 

12.2. sudaryti sąlygas valstybinę priežiūrą vykdančiam Tarnybos pareigūnui patekti į Paieškos darbų vykdymo teritoriją;

 

12.3. užtikrinti Paieškos procese išgauto gintaro išteklių apsaugą nuo neteisėto pasisavinimo ar kitokio praradimo;

 

12.4. naudoti tik sertifikuotą ir metrologiškai patikrintą skirstymo frakcijomis ir svėrimo įrangą;

 

12.5. užtikrinti gintaro išteklių frakcionavimo, svėrimo ir pakavimo skaidrumą bei patikimumą;

 

12.6. užtikrinti išgauto gintaro tinkamą apskaitą ir mokesčio už išgautą gintarą deklaravimą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo nuostatas;

 

12.7. Paieškos metu aptikus archeologinių radinių ar daiktų, turinčių archeologinių vertybių požymių, sustabdyti darbus, surašyti darbų sustabdymo aktą ir apie radinį (-ius) pranešti raštu Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.

 

 

 

III SKYRIUS

 

PAIEŠKOS METU IŠGAUTO GINTARO APSKAITA

 

 

 

13.   Paieškos metu išgautas gintaras apskaitomas Gintaro apskaitos registre (toliau – Registras), kuriame po kiekvieno gintaro išsijojimo ir kiekvienos gintaro frakcijos svėrimo daromi įrašai apie gintaro frakcijos svėrimo metu nustatytą kiekį ir nurodomas gintaro išteklius svėręs asmuo, kuris atsako už duomenų tvarkymą Registre. Registras gali būti pildomas raštu arba elektroninėje formoje.

 

14.   Gintaro išteklių apskaitos tvarkymas:

 

14.1. sraigtinio gręžimo metu:

 

14.1.1. gręžiant gręžinį pakeltas potencialiai produktyvaus sluoksnio šlamas dedamas į kerno dėžes. Gręžinio aprašyme pažymimi gylio intervalai, kuriuose buvo pastebėtos gintaro apraiškos;

 

14.1.2. iš potencialiai produktyvaus sluoksnio betarpiškai gręžimo vietoje (vykdant Paiešką nuo vandens paviršiaus – ant platformos) paimami šlamo pavyzdžiai tolimesniems laboratoriniams tyrimams. Kerno dėžėse pavyzdžių paėmimo vietos pažymimos numatytomis pavyzdžių paėmimo atžymomis (etiketėmis);

 

14.1.3. baigus gręžti gręžinį, kerno dėžės perkeliamos į šlamo saugojimo vietą Paiešką vykdančio asmens numatytoje teritorijoje. Paimti šlamo pavyzdžiai sudedami į atskiras pakuotes ir patalpinami į Paiešką vykdančio asmens pasirinktą saugomą patalpą;

 

14.1.4. saugomoje patalpoje, naudojant sertifikuotą ir metrologiškai patikrintą skirstymo frakcijomis ir svėrimo įrangą, gintaras iš šlamo pavyzdžių atskiriamas nuo priemaišų, pasveriamas, išsijojamas, pasveriama kiekviena gintaro frakcija ir užpildomas Registras;

 

14.1.5. kiekviena gintaro frakcija atskirai sudedama į pakuotes, kurios užsandarinamos ir antspauduojamos;

 

14.1.6. likęs nepanaudotas pakeltas iš gręžinio šlamas pateikiamas įvertinti valstybinę priežiūrą vykdančiam Tarnybos pareigūnui. Vadovaujantis Tarnybos pareigūno raštišku nurodymu, šlamas (visas arba atskirais intervalais) gali būti likviduojamas arba frakcionuojamas, išskiriant jame aptinkamo gintaro kiekį ir įvertinant kokybinę sudėtį. Gintaras, išgautas atlikus šlamo frakcionavimą, pasveriamas, išsijojamas, pasveriama kiekviena gintaro frakcija ir užpildomas Registras;

 

14.2. didelio skersmens (600 mm ir daugiau) gręžimo metu:

 

14.2.1. gręžinio gręžimo metu visas iškeltas šlamas (pulpa) praplaunamas ant 5 mm sieto. Aptikus gintarą visi didesni kaip 5 mm skersmens gintaro gabalai išrenkami iš pulpos ir sudedami į pakuotes pagal intervalus;

 

14.2.2. užbaigus gręžti gręžinį, gręžimo metu išgauti ir sudėti į pakuotes didesni kaip 5 mm skersmens gintaro gabalai perkeliami į saugojamą patalpą;

 

14.2.3. saugomoje patalpoje, naudojant sertifikuotą ir metrologiškai patikrintą skirstymo frakcijomis ir svėrimo įrangą, gintaras pasveriamas, išsijojamas, pasveriama kiekviena gintaro frakcija ir užpildomas Registras;

 

14.2.4. kiekviena gintaro frakcija atskirai sudedama į pakuotes, kurios užsandarinamos ir antspauduojamos.

 

15.   Tarnybos pareigūnas privalo patikrinti Registro duomenų atitikimą faktiniam išgauto gintaro kiekiui ir padaryti apie tai atitinkamą žymą Registre.

 

16.   Už Paieškos metu išgautą gintarą Paiešką vykdantis asmuo turi sumokėti mokestį už valstybinius gamtos išteklius vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymu ir kitais teisės aktais.

 

17.   Užbaigus kiekvieną tiesioginių Paieškos darbų etapą, Paiešką vykdantis asmuo turi pateikti Tarnybai Registro ir teisės aktų nustatyta tvarka pateiktų mokesčio už išgautus gintaro išteklius deklaracijų kopijas.

 

 

 

IV SKYRIUS

 

Baigiamosios nuostatos

 

 

 

18.   Už Paieškos atitikimą teisės aktų reikalavimams, išteklių, esančių Paieškos plote, apsaugą, tinkamų technologinių procesų parinkimą, išgauto gintaro apskaitos vidinės kontrolės vykdymą ir tinkamų sąlygų valstybinei priežiūrai sudarymą atsakingas Paiešką vykdantis asmuo.

 

19.   Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

____________________