LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS ĮSTATYMO NR. IX-1768 6, 9, 11 IR 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 18 d. Nr. XII-1805

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme nustatytais atvejais tiria įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai patiria žalą sveikatai, ir nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo. Tikrina, ar laikomasi nustatytos įvykių darbe, dėl kurių darbuotojai patiria žalą sveikatai, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo tvarkos, ar įmonėje nustatyta pranešimų apie incidentus, incidentų tyrimo ir registravimo tvarka ir ar darbdaviai diegia prevencines priemones, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų darbe, susirgimų profesinėmis ligomis;“.

2. Pakeisti 6 straipsnio 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) registruoja nelaimingų atsitikimų darbe aktus, profesinių ligų patvirtinimo aktus, Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais saugo nelaimingų atsitikimų darbe aktus ir tyrimo medžiagą, profesinių ligų patvirtinimo aktus ir tyrimo medžiagą;“.

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) tiriant įvykius darbe, dėl kurių sunkiai pakenkiama darbuotojų sveikatai ar darbuotojai miršta, jeigu būtina, nemokamai naudotis darbdavio ryšio ir transporto priemonėmis;“.

2. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) tiriant įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai patyrė žalą sveikatai, nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo, profesines ligas, iš darbdavių gauti jų tyrimui reikiamus duomenis ir dokumentus, o iš darbdaviams atstovaujančių asmenų, darbdavių įgaliotų asmenų, darbuotojų ir liudytojų – paaiškinimus dėl įvykių darbe, dėl kurių darbuotojai patyrė žalą sveikatai, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo arba susirgimų profesinėmis ligomis aplinkybių ir priežasčių, taip pat prireikus skirti darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertizes. Norminių teisės aktų nustatyta tvarka iš sveikatos priežiūros įstaigų, teisėsaugos ir kitų institucijų gauti papildomą informaciją;“.

 

3 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Darbdavys privalo sudaryti darbo sąlygas Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriams, atliekantiems tarnybines pareigas, ir jų pasitelktiems specialistams, kurie atlieka kontrolinius darbo aplinkos parametrų matavimus ar darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertizes tiriant įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai patyrė žalą sveikatai, ar profesines ligas.“

 

4 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

12 straipsnis. Išlaidų darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertizėms atlyginimas

Išlaidas Valstybinės darbo inspekcijos paskirtoms darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertizėms, kurias atlieka nevalstybinės įstaigos tirdamos įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai patyrė žalą sveikatai, profesines ligas, apmoka Valstybinė darbo inspekcija iš jai šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto lėšų.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras iki 2015 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamąjį teisės aktą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė