LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ SĄVARTYNUOSE ŠALINAMOMIS ATLIEKOMIS APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 23 d. Nr. D1-770

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 7, 8 priedėliais įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi:

1.Tvirtinu Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                    Kęstutis Trečiokas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-770

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ SĄVARTYNUOSE ŠALINAMOMIS ATLIEKOMIS APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.

3. Šio Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos sąvartyne šalinamoms fosfogipso atliekoms.

 

II SKYRIUS

MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

 

4. Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis apskaičiuojamas:

 

M = Q x T,

čia:

M – mokamas mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atitinkamos rūšies atliekomis, Eur;

Q – mokesčio mokėtojo faktiškai per mokestinį laikotarpį sąvartyne pašalintas atitinkamos rūšies atliekų kiekis, t;

T – mokesčio tarifas, nurodytas Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 priedėlyje (Eur/t).

5. Mokestis didesniu tarifu už nuslėptą sąvartyne pašalintų atliekų kiekį apskaičiuojamas:

 

MNUS = QNUS x T x 2,

 

čia:

MNUS – mokamas mokestis didesniu tarifu už nuslėptą sąvartyne pašalintų atliekų kiekį, Eur;

QNUS – nuslėptas sąvartyne pašalintų atitinkamos rūšies atliekų kiekis (t), kurį mokesčio mokėtojas pašalino sąvartyne per mokestinį laikotarpį ir nedeklaravo ar deklaravo pradėjus patikrinimą;

T – mokesčio tarifas, nurodytas Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 priedėlyje (Eur/t).

 

III SKYRIUS

MOKESČIO SUMOKĖJIMAS

 

6. Mokesčio mokėtojas mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis sumoka per Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nustatytą laikotarpį.

_________________