VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl Prašymo patvirtinti darbuotojams, vykdantiems viešojo pirkimo ar pirkimo sutartį ir atliekantiems pirkimo dokumentuose nurodytas užduotis, mokamo mėnesio darbo užmokesčio medianos dydį formos patvirtinimo

 

2019 m. lapkričio 12 d. Nr. V-449

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1104 „Dėl Informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) 4, 6, 8 punktais:

1.   Tvirtinu pridedamą Prašymo patvirtinti darbuotojams, vykdantiems viešojo pirkimo ar pirkimo sutartį ir atliekantiems pirkimo dokumentuose nurodytas užduotis, mokamo mėnesio darbo užmokesčio medianos dydį (toliau – Prašymas) formą.

2.   Nustatau šiuos reikalavimus Prašymui:

2.1. Prašymas, pagal Aprašo 10 punktą teikiamas per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą, turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:

2.1.1. Prašymas turi būti parengtas taip, kad atitiktų Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0, patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 „Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 patvirtinimo“;

2.1.2. Asmenų, kurių  mėnesio darbo užmokesčio (mėnesio draudžiamųjų pajamų, gautų iš nurodytų draudėjų) medianą prašoma apskaičiuoti ir palyginti su tiekėjo perkančiajai organizacijai nurodyta mediana, sąrašas su duomenimis, nurodytais Aprašo  7.1 papunktyje, pateikiamas kaip  Prašymo priedas, kurio forma patvirtinta šio įsakymo 1 punktu ir kurio rinkmena turi būti vieno iš šių formatų – Office Open XML dokumentų skaičiuoklės formato (rinkmenos plėtinys – xlsx) arba Atvirojo biuro dokumentų v 1.0 skaičiuoklės formato (rinkmenos plėtinys – ods);

2.2Prašyme ir jo priede turi būti įrašyti visi Aprašo 7 punkte nurodyti privalomi duomenys:

2.2.1. laikotarpis (pilnais kalendoriniais mėnesiais), už kurį prašoma pateikti duomenis;

2.2.2. tiekėjo pasiūlyme nurodytas mėnesio darbo užmokesčio medianos dydis, su kuriuo turi būti atliekamas apskaičiuotos faktinės medianos palyginimas;

2.2.3. darbuotojų, kurių mėnesio darbo užmokesčio (mėnesio draudžiamųjų pajamų, gautų iš nurodytų draudėjų) medianą prašoma apskaičiuoti ir palyginti su tiekėjo perkančiajai organizacijai nurodyta mediana:

2.2.3.1.  vardai;

2.2.3.2pavardės;

2.2.3.3gimimo datos;

2.2.3.4draudėjų duomenys:

2.2.3.4.1. jei draudėjas yra juridinis asmuo – draudėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas arba draudėjo pavadinimas ir  draudėjo kodas;

2.2.3.4.2. jei draudėjas yra fizinis asmuo –  draudėjo vardas, pavardė  ir asmens kodas arba draudėjo vardas, pavardė  ir draudėjo kodas).

3. Nurodau, kad pagal Prašyme nurodytus duomenis nepavykus identifikuoti bent vieno pateiktame asmenų (darbuotojų) sąraše nurodyto asmens, draudėjo ar pagal faktinius duomenis nesutampant bent vieno Prašyme nurodyto asmens ir Prašyme nurodyto jo draudėjo duomenims, Prašymas nenagrinėjimas (duomenys apie medianą neteikiami), apie tai informuojamas pareiškėjas, kuris turi teisę pakartotinai kreiptis, patikrinęs Prašyme nurodytų duomenų teisingumą ir patikslinęs juos.

4. Nustatau, kad Prašymą teikiančio subjekto (perkančiosios organizacijos) siunčiamuose dokumentuose naudojamo prekių ženklo rekvizitas ir įstaigos duomenų rekvizitas gali būti dėstomi ir kitose Prašymo vietose (nesilaikant šio  įsakymu 1 punktu patvirtintoje formoje nurodytos šių rekvizitų vietos), vadovaujantis  Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

5 Į p a r e i g o j u:

5.1. Fondo valdybos Teisės skyrių pateikti šį įsakymą Teisės aktų registrui;

5.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

5.3. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių:

5.3.1. šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

5.3.2. šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktorių pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms.

 

 

 

Direktorė                                                                                                         Julita Varanauskienė