LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2009 M. BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 1K-115 „DĖL 2007–2013 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PAŽEIDIMŲ KONTROLIERIŲ DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 3 d. Nr. 1K-417

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymą
Nr. 1K-115 „Dėl 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos pažeidimų kontrolierių darbo grupės sudarymo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ PAŽEIDIMŲ KONTROLIERIŲ DARBO GRUPĖS SUDARYMO

 

Vadovaudamasis Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1225 „Dėl Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 87 punktu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 211 punktu:

1. S u d a r a u šią Europos Sąjungos fondų pažeidimų kontrolierių darbo grupę (toliau – darbo grupė):

Agnė Bagočiutė – Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento direktoriaus pavaduotoja (darbo grupės vadovė);

Augustinas Dziena – Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento Valdymo ir kontrolės sistemos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo grupės vadovo pavaduotojas);

Ramunė Abromavičienė – Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento Techninės paramos administravimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Renata Adomavičienė – Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento Sanglaudos skatinimo veiksmų programos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Ieva Bacytė – viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros Rizikos ir kokybės valdymo skyriaus vidaus kokybės kontrolierė, pakaitinis narys Rimantas Palionis – viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros Rizikos ir kokybės valdymo skyriaus vidaus kokybės kontrolierius;

Andrius Grigonis – viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas, pakaitinis narys Andrius Skardžius – viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas;

Karolina Jermakovičiūtė – Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Agnė Kavaliauskienė – Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento Ekonomikos augimo veiksmų programos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Domilė Lideikytė – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus vedėja, pakaitinis narys Artūras Vaznys – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Nerijus Mocevičius – Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento Sanglaudos skatinimo veiksmų programos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Gabrielė Prūsaitytė – Transporto investicijų direkcijos Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, pakaitinė narė Neringa Sendžikienė – Transporto investicijų direkcijos Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus patarėja;

Rūta Remeikienė – uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus vadovė, pakaitinė narė Gerda Kulbienė – uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus kontrolierė;

Loreta Sadzevičiūtė – Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento Ekonomikos augimo veiksmų programos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Rimantė Stašaitienė – Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Visuotinės dotacijos skyriaus vyriausioji specialistė, pakaitinė narė Indrė Jarmalavičienė – Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Visuotinės dotacijos skyriaus vyriausioji specialistė;

Rimas Survila – uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros finansų ekspertas, pakaitinė narė Ieva Šileikaitė – uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros finansininkė;

Vaida Urbonaitė – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja, pakaitinė narė Gitana Grudzinskaitė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;

Neringa Virbickaitė – viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinės paramos sistemų valdymo departamento Pažeidimų prevencijos skyriaus vyresnioji teisininkė, pakaitinė narė Inga Macijauskienė – viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinės paramos sistemų valdymo departamento direktorė;

Žana Zimina – Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Vaida Žukauskaitė – Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento Techninės paramos administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 

2. N u s t a t a u, kad, darbo grupės pagrindiniams nariams negalint dalyvauti darbo grupės posėdžiuose, jiems atstovauja šio įsakymo 1 punkte nurodyti pakaitiniai nariai.

 

3. Į darbo grupę stebėtojų teisėmis kviečiami:

Renata Adomaitytė – Energetikos ministerijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;

Daiva Astasevičiūtė – Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Simonas Babianskas – Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento ES paramos koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Daiva Bagdžiūnaitė – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos Kriminalinės žvalgybos ir prevencijos skyriaus vyriausioji tyrėja;

Laura Baškytė – Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos valdymo skyriaus vedėja;

Rasa Dokuzlar – Švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Europos Sąjungos paramos įgyvendinimo skyriaus vedėja;

Gediminas Eirošius – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento Struktūrinės paramos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Renata Grigoravičienė – Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Rita Jankauskienė – Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Loreta Kriaučiūnaitė – Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos Struktūrinių fondų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Renata Malakauskienė – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Edita Mickutė – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos skyriaus vyriausioji specialistė;

Eglė Muraškienė – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skyriaus vyriausioji specialistė;

Justina Paulauskaitė – Konkurencijos tarybos Viešųjų subjektų priežiūros skyriaus vedėja;

Arūnas Siniauskas – Valstybės kontrolės 8-ojo audito departamento vyriausiasis valstybinis auditorius;

Aistė Smetonienė – Finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamento Europos Sąjungos struktūrinių fondų išlaidų deklaravimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Rolandas Šlepetys – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Analizės ir prevencijos valdybos Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos viršininkas;

Jelena Valentukevičienė – Viešųjų pirkimų tarnybos Kontrolės skyriaus vedėja;

Darius Vilimas – Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas.

 

4. P a v e d u:

4.1. darbo grupei:

4.1.1. patvirtinti darbo grupės reglamentą;

4.1.2. keistis patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais tiriant, nustatant ir šalinant pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimu, nagrinėti pažeidimų tyrimo, nustatymo, šalinimo bei pažeidimų ir sukčiavimo prevencijos klausimus, koordinuoti su pažeidimų tyrimu, nustatymu, šalinimu bei pažeidimų ir sukčiavimo prevencija susijusias veiklas;

4.2. Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamentui techniškai aptarnauti darbo grupę.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                    Rimantas Šadžius