LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1338 2 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-139

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) valstybės kontrolierius, valstybės kontrolieriaus pavaduotojai, kiti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės darbuotojai ir jų šeimos nariai;“.

 

2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kalendorinių metų, už kuriuos deklaruojamas turimas turtas, gruodžio 31 dieną ėjusių pareigas Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo narių, Europos Parlamento narių, Ministro Pirmininko, ministrų, Vyriausybės kanclerio, Vyriausybės kanclerio pavaduotojų, Ministro Pirmininko patarėjų, viceministrų, savivaldybių tarybų narių, ministerijų kanclerių, Lietuvos Respublikos teismų pirmininkų, teismų pirmininkų pavaduotojų, teismų skyrių pirmininkų, teisėjų, Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos narių, generalinio prokuroro, generalinio prokuroro pavaduotojų, Generalinės prokuratūros struktūrinių padalinių, taip pat apygardų ir apylinkių prokuratūrų vadovų, valstybės kontrolieriaus, valstybės kontrolieriaus pavaduotojų, kitų Valstybės kontrolės darbuotojų, Seimo kontrolierių, Vyriausybės įstaigų, prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų, inspekcijų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų (generalinių direktorių, direktorių, viršininkų) ir vadovų pavaduotojų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų vadovų, jų pavaduotojų, viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų, jų pavaduotojų, valstybės ir savivaldybių įmonių, strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės ir savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų, jų pavaduotojų, akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų, jų pavaduotojų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Lietuvos banko valdybos pirmininko, valdybos pirmininko pavaduotojų ir valdybos narių, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir teritorinių muitinių valstybės tarnautojų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir teritorinių mokesčių inspekcijų valstybės tarnautojų, Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities statutinių įstaigų valstybės tarnautojų, valstybės saugumo sistemos valstybės tarnautojų ir jų šeimos narių deklaracijų duomenys, išskyrus asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, bei jų šeimos narių ir kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Kriminalinės žvalgybos įstatymas ir Žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių bei žvalgybos pareigūnų ir jų šeimos narių deklaracijų duomenis, yra skelbiami be šių gyventojų rašytinio sutikimo.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

2. Asmenims, iki šio įstatymo įsigaliojimo neturėjusiems pareigos deklaruoti turto, šio įstatymo nuostatos taikomos deklaruojant 2021 metais ir vėlesniais metais turimą turtą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda