HERBAS2

lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-1057 „DĖL PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS IR TARNYBOS REZERVE ATIDĖJIMO KARO PRIEVOLININKUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 23 d. Nr. V-758

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 5.3 papunktį išdėstau taip:

„5.3. karo prievolininkas yra šaukiamas atlikti Tarnybos jo žmonos nėštumo laikotarpiu ir nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu.“.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                    Juozas Olekas