LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL AUKŠTOJO MOKSLO TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMO 2017-2018 METŲ PRIORITETŲ PATVIRTINIMO

 

 

2017 m. sausio 23 d. Nr. V-32

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 3 straipsnio 4 dalį,

t v i r t i n u Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2017–2018 metų prioritetus (pridedama).

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė

 

     

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2017 m. sausio 23  d. įsakymu Nr.V-32

 

 

AUKŠTOJO MOKSLO TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMO 2017–2018 METŲ PRIORITETAI

 

1.    Šio dokumento paskirtis – nustatyti prioritetus, kuriais vadovaujamasi įgyvendinant Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-204 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, numatytas aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo priemones, siekiant didinti aukštojo mokslo kokybę, aukštųjų mokyklų tarptautinį konkurencingumą, talentų pritraukimą, lituanistikos (baltistikos) plėtrą užsienyje ir stiprinti ryšius su užsienio lietuviais.

2.    Šiame dokumente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

3.    Šis dokumentas atitinka studijų ir mokslo principus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme. Jie atspindi Europos Sąjungos dokumente – 2010 m. kovo 3 d. Europos Komisijos komunikate „2020 m. Europa Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ ir nacionaliniuose dokumentuose – 2014–2020 metų Nacionalinės pažangos programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, ir Valstybinėje studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1494 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos patvirtinimo“, – įtvirtintus siekius.

4.    Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo prioritetai:

4.1.    Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo kokybės stiprinimas:

4.1.1.   parengti, atlikus išsamią studijų tarptautiškumo situacijos ir aplinkos analizę, aukštojo mokslo tarptautiškumo ir lituanistikos (baltistikos) plėtros užsienyje kryptis, numatančias tarptautiškumo plėtotės tikslus ir priemones;

4.1.2.   vykdyti įsipareigojimus, susijusius su bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę plėtojančiu Bolonijos procesu;

4.1.3.   maksimaliai išnaudoti „Erasmus+“, „Nordplus“ bei kitų tarptautinių akademinių mainų programų teikiamas judumo galimybes;

4.1.4.   plėtoti kvalifikacijų, įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo ir pripažinimo Lietuvoje sistemą;

4.1.5.   tobulinti studijų akreditavimo tvarką, skiriant daugiau dėmesio programoms užsienio kalba;

4.1.6.   siekti efektyvaus iš užsienio atvykstančių studentų ir dėstytojų migracijos klausimų sprendimo;

4.1.7.   užtikrinti informacijos apie studijas Lietuvoje, užsienio studentų ir dėstytojų priėmimo ir gyvenimo sąlygas, su migracija susijusius klausimus prieinamumą;

4.1.8.   gerinti Lietuvos, kaip patrauklaus studijų centro, įvaizdį, atsižvelgiant į EBPO / UNESCO rekomendacijas bei kitų šalių gerąją patirtį. Parengti susitarimus su aukštosiomis mokyklomis dėl bendrų studijų tarptautiškumo plėtros tikslų ir procesų įgyvendinimo, užsienio studentams teikiamų paslaugų įvairovės ir jų atitikimo keliamiems kokybės standartams, užsienio studentams priimti keliamų minimalių reikalavimų bei užsienio dėstytojų priėmimo sąlygų;

4.1.9.   didinant Lietuvos aukštojo mokslo žinomumą, organizuoti kryptingą ir konsoliduotą Lietuvos aukštojo mokslo pristatymą Lietuvos prioritetinėse eksporto rinkose, Rytų Partnerystės, Azijos ir Europos susitikimo (toliau – ASEM) formatu bendradarbiaujančiose Azijos regiono šalyse.

4.2.    Akademinių ryšių ir atvykstamojo akademinio judumo stiprinimas, pritraukiant gabius užsienio studentus ir pažangius pokyčius studijų procese galinčius lemti dėstytojus:

4.2.1.   teikti kryptingą valstybės paramą visų pakopų užsienio studentų dalinėms studijoms ir lietuvių kalbos bei kultūros kursams, taip pat antrosios bei trečiosios pakopos studentų laipsnį suteikiančioms studijoms atsižvelgiant į:

4.2.1.1.  valstybės prioritetus studijų, mokslo, lituanistikos plėtros užsienyje srityse ir siekiant stiprinti ryšius su užsienio lietuviais, visų pirma, lietuvių kalbos, kultūros studijoms ar studijoms kitose su Lietuva susijusiose srityse;

4.2.1.2.  2015 m. patvirtintą Jungtinių tautų  Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 metų ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo bei ekonominės diplomatijos prioritetus ir intensyvėjantį švietimo srities bendradarbiavimą ASEM formatu, tradiciškai glaudų bendradarbiavimą tarp Baltijos šalių, remti gabius ir motyvuotus studentus iš šių bei šio dokumento 4.1.9  papunktyje nurodytų kitų regionų šalių;

4.2.2.   teikti paramą aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta aukštos kvalifikacijos kviestiniai dėstytojai iš užsienio valstybių vykdyti akademinę veiklą studijų programose, atitinkančiose Lietuvos studijų ir mokslo prioritetus.

4.3.   Išvykstamojo akademinio judumo stiprinimas:

4.3.1.   teikti valstybės paramą studentų akademiniam judumui atsižvelgiant į valstybės prioritetus studijų ir mokslo srityse;

4.3.2.   teikti paramą gavusiems kitų šalių valstybines stipendijas, skirtas Lietuvos Respublikai, pagal šio dokumento priede nurodytas mobilumo programas;

4.3.3.   teikti paramą judumui į tarptautinį pripažinimą pelniusius užsienio valstybių universitetus;

4.3.4.   teikti paramą jungtinėse studijų programose studijuojančių studentų judumui.

4.4. Lituanistikos (baltistikos) centrų plėtros užsienyje skatinimas:

4.4.1.   parengti lituanistikos (baltistikos) centrų situacijos analizę;

4.4.2.   skatinti ir remti lituanistikos (baltistikos) centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą;

4.4.3.   teikti valstybės paramą lituanistikos (baltistikos) centrų studentams, atvykstantiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas, mokytis lietuvių kalbos;

4.4.4.   skatinti lituanistikos (baltistikos) centrų studentus, skiriant valstybinę K. Būgos stipendiją geriausiai lietuvių kalbą studijuojantiems studentams.

4.5.    Parama užsienio lietuviams:

4.5.1.   aktyviau įtraukti užsienio lietuvius dėstytojus į studijų procesą Lietuvos aukštosiose mokyklose;

4.5.2.   skatinti emigravusių Lietuvos Respublikos piliečių vaikus grįžti studijuoti į Lietuvą, taikant lanksčią priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemą, vykdant kryptingą aukštojo mokslo pristatymą užsienio lietuvių bendruomenėse, lituanistinėse mokyklose;

4.5.3.   teikti dalykinę ir metodinę pagalbą lituanistinio švietimo užsienyje mokytojams;

4.5.4.   remti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų praktikas lituanistinėse mokyklose ir lietuvių bendruomenėse užsienyje.

_____________

 

 

Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2017–2018 metų prioritetų

priedas

 

 

UŽSIENIO VALSTYBIŲ LIETUVAI SKIRTOS MOBILUMO PROGRAMOS, KURIŲ LAIMĖTOJAI (IŠSKYRUS VASAROS KALBOS IR KULTŪROS KURSŲ DALYVIUS) GALI PRETENDUOTI Į PAPILDOMAS IŠMOKAS 20172018 METAIS

 

1. JAV „Fulbright“ programa;

2. Izraelio Valstybės stipendijų programa (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto srityse programą);

3. Kinijos stipendijų tarybos stipendijų programa; kitų vyriausybiniu lygmeniu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai siūlomų stipendijų programos;

4. Meksikos Jungtinių Valstijų Vyriausybės stipendijų programa užsienio studentams;

5. Šveicarijos Vyriausybės stipendijų programa;

6. Turkijos Respublikos Vyriausybės stipendijų programa.

 

_____________