LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 2 d. Nr. D1-318

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas):

1. Pakeičiu 94 punktą ir jį išdėstau taip:

„94. Paskelbus kvietimą teikti paraiškas, pareiškėjai, norintys gauti paramą informaciniams ir tiriamiesiems klimato kaitos projektams įgyvendinti, turi tiesiogiai ar naudodamiesi pašto arba kurjerio paslaugomis pateikti Aplinkos ministerijai užpildytą ir pasirašytą paraiškos formą (6 priedas).“.

2. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Tvarkos aprašo 4.1 punkte nurodytų projektų maksimalų skiriamos valstybės pagalbos dydį (subsidijos ekvivalentas) riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: valstybės pagalbos dydis (subsidijos ekvivalentas) negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento. Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal šio Tvarkos aprašo 2 priede nustatytą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką.“.

3. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Tvarkos aprašo 4.1 punkte nurodytų projektų, išskyrus mažos apimties projektus, maksimalų skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento. Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane gali būti nustatytas kitoks subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus. Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Tvarkos aprašo 2 priede nustatytą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką.“.

4. Pripažįstu 30 punktą netekusiu galios.

5. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Mažos apimties projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 12 mėnesių, vidutinės apimties projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 18 mėnesių, didelės apimties projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 36 mėnesiai. Projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęsiamas Aplinkos ministerijos sprendimu išimtiniais atvejais dėl objektyvių nuo Pareiškėjo nepriklausančių priežasčių, kurių Pareiškėjas negalėjo numatyti pateikiant ir vertinant paraišką.“.

6. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Projekto išlaidos gali būti apmokamos išlaidų kompensavimo arba sąskaitų apmokėjimo būdu. Pagal kiekvieną mokėjimo prašymą išlaidos apmokamos atsižvelgiant į projekto finansavimo šaltinių proporcingumo principą, išskyrus atvejus, kai šis Tvarkos aprašas ar sudaryta finansavimo sutartis nenustato kitaip.“.

7. Pakeičiu 341 punktą ir jį išdėstau taip:

341.Atsakinga institucija ar Aplinkos ministerija (informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų atveju) pareiškėjo prašymu gali priimti sprendimą skirti iki 30 procentų subsidijos (neįskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo ir galutinio projekto audito išlaidų) dydžio avansinį mokėjimą. Konkretus avanso dydis nurodomas finansavimo sutartyje. Avansinis mokėjimas atliekamas pareiškėjui pateikus avansinio Mokėjimo prašymą ir finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos (esant išlaidų kompensavimo būdui, reikalavimas pateikti garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos netaikomas biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė). Sumokėta avansinė lėšų suma proporcingai atskaitoma iš kitų mokėjimų, jeigu finansavimo sutartyje nenumatyta kitaip.“.

8. Pakeičiu 37.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

37.1. pareiškėjas turi patikrinti kiekvieną rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktą sąskaitą, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar pateiktas prekes (išskyrus išankstinio apmokėjimo sąskaitą) ir, pasirašęs sąskaitą kaip tinkamą apmokėti, kartu su priėmimo–perdavimo aktu pridėti prie mokėjimo prašymo ir teikti Atsakingai institucijai ar Aplinkos ministerijai (informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų atveju) sutartyje nustatytu periodiškumu. Taip pat pareiškėjas turi būti apmokėjęs mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų dalį, finansuojamą nuosavomis lėšomis, ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus;“.

9. Pakeičiu 381 punktą ir jį išdėstau taip:

„381. Pateikus tinkamai įformintą mokėjimo prašymą ir visus išlaidų pagrindimo ir (ar) apmokėjimo įrodymo dokumentus, Atsakinga institucija ar Aplinkos ministerija (informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų atveju) projekto išlaidas apmoka ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Pareiškėjo mokėjimo prašymo registravimo dienos. Pareiškėjas raštu informuojamas apie mokėjimo prašymo patvirtinimą ir pervestą subsidijos sumą.“.

10. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Tinkamos projekto išlaidos, išskyrus šio punkto 2 pastraipoje nurodytą atvejį, turi būti patirtos nuo einamųjų metų Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos.

Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, įgyvendintiems projektus, tinkamos išlaidos yra laikomos tos išlaidos, kurios yra patirtos nuo 2012 m. Klimato kaitos specialiosios programos sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos (2012 m. balandžio 15 d.) iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos ir skirtos projektų, mažinančių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ar leidžiančių prisitaikyti prie klimato kaitos pokyčių, įgyvendinimui.

Konkrečios tinkamų išlaidų kategorijos aplinkos ministro įsakymu nustatomos atskirai kiekvienai Metinėje sąmatoje numatytai lėšų panaudojimo sričiai ir (arba) Klimato kaitos specialiosios programos sąmatą detalizuojančiame plane numatytoms lėšų panaudojimo sričių finansuojamoms priemonėms. Tinkamų išlaidų kategorijos papildomos atsižvelgiant į einamųjų metų Metinėje sąmatoje ar Klimato kaitos specialiosios programos sąmatą detalizuojančiame plane nurodytas finansuojamas priemones.

11. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

„45. Įsigaliojus einamųjų metų Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiam planui, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Atsakingos institucijos interneto svetainėje paskelbiama informacija apie preliminarias kvietimų paskelbimų datas bei pagrindines sąlygas.

Ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo einamųjų metų Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos Atsakinga institucija savo interneto svetainėje paskelbia kvietimus teikti paraiškas (paraiškų pateikimo terminus, paraiškų priėmimo ir atrankos būdą bei kitą paraiškoms pateikti reikalingą informaciją) pagal Tvarkos aprašo 4.1, 4.2.2 ir 4.2.5 punktuose nurodytas priemones ir pateikia prašymą Aplinkos ministerijai paskelbti Aplinkos ministerijos interneto svetainėje šią informaciją.

Pasikeitus paskelbtame kvietime nurodytoms sąlygoms, jeigu keičiama informacija nėra esminė (nekeičiamos paraiškų teikimo sąlygos, ji negali turėti įtakos paraiškų vertinimo rezultatams), Atsakinga institucija apie kvietimo sąlygų keitimą raštu informuoja pareiškėjus, pateikusius paraiškas, ir, atsižvelgdama į sąlygų keitimo turinį, paprašo pareiškėjų per rašte nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų nuo rašto išsiuntimo dienos, pateikti atitinkamą informaciją ar patikslinti paraišką.

Jeigu kvietimo teikti paraiškas dokumentuose keičiama informacija yra esminė (keičiamos paraiškų teikimo sąlygos, ji gali turėti įtakos paraiškų vertinimo rezultatams), Atsakinga institucija sustabdo paraiškų priėmimą ir nustato kitą galutinį paraiškų teikimo terminą, kuris konkursiniu atrankos atveju negali būti trumpesnis kaip vienas mėnuo nuo pakeisto kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Atsakinga institucija pareiškėjams, pateikusiems paraiškas iki kvietimo teikti paraiškas sąlygų pakeitimo dienos, išsiunčia informacinius raštus apie pakeitimus ir prireikus prašo pateikti su pakeitimais susijusią papildomą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) patikslinti paraišką.“.

12. Pakeičiu 491.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

491.2. esant tęstiniam paraiškų teikimo bei atrankos būdui, paraiškos projektų vertinimui atlikti priimamos iki tol, kol pakanka lėšų, skirtų finansavimo priemonei, bet ne trumpiau nei tris darbo dienas. Iš jų sudaromas pagrindinis sąrašas.

Tais atvejais, kai pagrindiniame sąraše esančiose paraiškose prašoma subsidijos suma viršija einamųjų metų Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane finansavimo priemonei numatytą skirti lėšų sumą, Atsakinga institucija sudaro pagrindinio sąrašo paraiškų eilę, taikydama projektų pirmumo kriterijų – subsidijos aplinkosauginį efektą (CO2 ekvivalento sumažinimas, tenkantis 1 eurui subsidijos). Vertinamos ir teikiamos finansavimo sprendimui priimti tik tos sudarytoje eilėje paraiškos, kurioms pakanka Klimato kaitos specialiosios programos detalizuojančiame plane skirtos paramos lėšų.

Paraiškos, gautos pasibaigus pagrindinio sąrašo sudarymo terminui, įtraukiamos į rezervinį projektų sąrašą, bet nevertinamos. Pareiškėjai, kurių paraiškos registruotu paštu buvo išsiųstos iki paraiškų priėmimo sustabdymo, bet gautos vėliau, nei buvo paskelbtas sustabdymas, įtraukiami į pagrindinį sąrašą, iš kurio bus sudaroma paraiškų eilė, taikant pirmumo kriterijų – subsidijos aplinkosauginį efektą (CO2 ekvivalento sumažinimas, tenkantis 1 eurui subsidijos). Projektų paraiškų priėmimui į rezervinį sąrašą nustatomas 30 dienų trukmės laikotarpis nuo paraiškų priėmimo projektų vertinimui atlikti termino pabaigos arba 30 proc. nuo priimtų paraiškų projektų vertinimui atlikti bendros prašomos subsidijos vertės ribojantis dydis. Rezervinio projekto sąrašo sudarymo būdas nustatomas Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane. Paraiškos registruojamos eilės tvarka pagal registracijos datą. Rezervinių projektų sąrašas tvirtinamas Atsakingos institucijos vadovo įsakymu.

Pirmiausia vertinamos ir teikiamos finansavimo sprendimui priimti pagrindiniame sąraše sudarytoje eilėje paraiškos, kurioms pakanka Klimato kaitos specialiosios programos detalizuojančiame plane skirtų paramos lėšų. Jei pagrindiniame sąraše sudarytoje eilėje paraiškos, kurioms pakanka Klimato kaitos specialiosios programos detalizuojančiame plane nurodytos paramos lėšų, buvo atmestos, sumažėjo prašomos subsidijos dydis, pareiškėjai patys atsiėmė paraiškas ar dėl kitų priežasčių joms negali būti skiriamas finansavimas, vertinamos ir teikiamos finansavimo sprendimui priimti pagrindiniame sąraše sudarytoje eilėje esančios paraiškos, kurioms nepakako Klimato kaitos specialiosios programos detalizuojančiame plane skirtų paramos lėšų. Projektų, esančių rezerviniame sąraše, paraiškos gali būti vertinamos ir sprendimas skirti finansavimą priimamas tuo atveju, jei pateiktos pagrindiniame sąraše paraiškos projektų vertinimui atlikti buvo atmestos, sumažėjo prašomos subsidijos dydis, pareiškėjai patys atsiėmė paraiškas ar dėl kitų priežasčių joms negali būti skiriamas finansavimas. Einamaisiais metais priėmus sprendimą skirti papildomą finansavimą šiai priemonei, naujas kvietimas neskelbiamas, o vertinimui ir finansavimui projektai teikiami eilės tvarka, pirmiausia iš neįvertintų paraiškų pagrindinio sąrašo ir iš rezervinio projektų sąrašo.“.

13. Pripažįstu netekusiu galios 55 punktą.

14. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Atlikęs paraiškų administracinės atitikties ir aplinkosauginį–techninį projekto vertinimą, Atsakingos institucijos darbuotojas (-ai) turi per 5 darbo dienas raštu pateikti Atsakingos institucijos vadovui vertinimo rezultatus ir išvadas apie projekto atitiktį aplinkosauginiams–techniniams kriterijams, pareiškėjo technines, organizacines, ekonomines ir finansines galimybes įgyvendinti projektą.

Paraiškos, netenkinančios einamųjų metų Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane pareiškėjui ir (ar) paramos gavėjui keliamų ar kitokių jame nustatytų reikalavimų, atmetamos.

Atsakingai institucijai, atmetus paraišką, informacija apie atmestą projektą ir paraiškos atmetimo priežastys paviešinamos Atsakingos institucijos interneto svetainėje.“.

15. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Apie priimtą spendimą skirti arba neskirti finansavimą Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuoja pareiškėją ir Atsakingą instituciją bei paskelbia sprendimą skirti arba neskirti finansavimą Aplinkos ministerijos interneto svetainėje. Šioje informacijoje turi būti nurodyti pareiškėjai, projektų pavadinimai, planuojama veikla ir rezultatai, numatoma skirti paskola ar subsidija, taip pat priežastys, dėl kurių atsisakyta skirti finansavimą.“.

16. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

64. Nustatyta tvarka pateiktos paraiškos vertinamos eilės tvarka pagal jų registracijos datą projektų registracijos žurnale. Vienos paraiškos administracinės atitikties vertinimas negali trukti ilgiau kaip 3 darbo dienas nuo projekto registravimo dienos. Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar paraiška tinkamai užpildyta, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar pareiškėjas yra tinkamas subsidijai gauti, ar tenkinami nustatytieji specialieji reikalavimai. Paraiškos, netenkinančios einamųjų metų Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane pareiškėjui ir (ar) paramos gavėjui keliamų ar kitokių jame nustatytų reikalavimų, atmetamos.

Atsakingai institucijai atmetus paraišką, informacija apie atmestą projektą ir paraiškos atmetimo priežastys paviešinamos Atsakingos institucijos interneto svetainėje.“.

17.  Pakeičiu 651punktą ir jį išdėstau taip:

„651. Esant konkursiniam paraiškų teikimo būdui, tuo atveju, kai administracinės atitikties reikalavimus atitinkančiose paraiškose prašoma paramos suma labai viršija planuojamą paskirstyti paramos sumą, Atsakinga institucija gali sudaryti paraiškų eilę pagal projektų naudingumo kriterijus, nustatytus darbo procedūrų apraše, patvirtintame Atsakingos institucijos direktoriaus įsakymu. Paraiškoms, esančioms sudarytoje eilėje, kurioms pakanka einamųjų metų Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane nurodytos paramos, atliekamas aplinkosauginis–techninis vertinimas, o paraiškos, kurioms nepakanka paramos lėšų, toliau nevertinamos.“.

18. Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:

67. Aplinkosauginio–techninio projekto vertinimo metu vertinama, ar, atsižvelgiant į vietovės sąlygas ir aplinkos būklę, įdiegus projekte numatytą technologiją, faktiškai gali būti pasiektas paraiškoje nurodytas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo efektas ar kiti tikslai. Taip pat vertinama paraiškoje numatytų komponentų būtinybė, atliekama galimų alternatyvų analizė, nagrinėjamas išlaidų tinkamumas, išlaidų dydžio pagrįstumas, projekto tęstinumo užtikrinimas.“.

19. Pakeičiu 691 punktą ir jį išdėstau taip:

„691. Įrangos, projektavimo ir rangos darbų viešieji pirkimai turi būti baigti ir pirkimo sutartys (preliminariosios sutartys) pasirašytos iki finansavimo sutartyje nustatyto termino. Atsakingai institucijai turi būti pateikiamos pasirašytos pirkimo sutartys (preliminariosios sutartys), laimėtojų pasiūlymai, pirkimo sąlygos, viešųjų pirkimų komisijos protokolai, susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai.“.

20. Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

71. Atlikęs aplinkosauginį–techninį projekto vertinimą, Atsakingos institucijos darbuotojas (-ai) turi per 5 darbo dienas raštu pateikti Atsakingos institucijos vadovui vertinimo rezultatus ir savo išvadas apie projekto atitiktį aplinkosauginiams–techniniams kriterijams, pareiškėjo technines, organizacines, ekonomines ir finansines galimybes įgyvendinti projektą ir pasiekti paraiškoje nurodytą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo efektą.

Vertinimo metu Atsakingai institucijai nustačius, kad pateiktoje paraiškoje numatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir prašomas projektui skirti lėšų dydis yra didesni už Atsakingos institucijos kainų pagrįstumo įvertinimą pagal rinkos kainas, Atsakinga institucija raštu informuoja pareiškėją apie siūlomą skirti subsidijos dydį. Pareiškėjas Atsakingai institucijai pateikia atsakymą apie sutikimą (nesutikimą) dėl siūlomo skirti subsidijos dydžio. Suvestinė informacija apie pareiškėjų atsakymus pateikiama Atrankos komitetui.“.

21. Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:

77. Informacija apie projektus, kurių įgyvendinimui numatyta skirti arba neskirti finansavimo, turi būti paskelbta Atsakingos institucijos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie aplinkos ministro priimtą sprendimą skirti arba neskirti finansavimą gavimo. Šioje informacijoje turi būti nurodyti pareiškėjai, projektų pavadinimai, planuojama veikla ir rezultatai, numatoma skirti paskola ar subsidija, taip pat priežastys, dėl kurių atsisakyta skirti finansavimą.“.

22. Pakeičiu 80 punktą ir jį išdėstau taip:

80. Jeigu aplinkos ministro įsakymu nenumatyta kitaip, Atsakinga institucija ar Aplinkos ministerija (informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų atveju) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo parengia finansavimo sutarties projektą ir pateikia pareiškėjui derinti. Finansavimo sutartis turi būti suderinta ir pasirašyta per 2 mėnesius nuo sutarties projekto pateikimo derinti dienos. Per nustatytą terminą dėl pareiškėjo kaltės nepasirašius suderintos finansavimo sutarties, laikoma, kad pareiškėjas finansavimo atsisako.

Skyrus finansavimą aplinkos ministro įsakymu, iki pasirašant finansavimo sutartį, pareiškėjas, esant Atsakingos institucijos pritarimui, gali patikslinti paraišką, pakeisdamas tuos projektų techninius sprendimus, kurių nebuvo galima numatyti paraiškos teikimo ar vertinimo metu, jeigu juos pakeitus išlieka sąlygos pasiekti vertinimo išvadose ir ataskaitose nurodytus projekto aplinkosaugos rodiklius, planuojamus energijos sutaupymus, nedidinant mokamos subsidijos sumos.

Pareiškėjui atlikus projekto viešuosius pirkimus ir sudarius pirkimo sutartis, aplinkos ministro įsakymu pareiškėjo projektui paskirtas maksimalus subsidijos dydis tikslinamas finansavimo sutartyje, neviršijant aplinkos ministro įsakyme nurodyto maksimalaus subsidijos dydžio.

Subsidijos dydis, neviršijant aplinkos ministro įsakyme nurodyto maksimalaus subsidijos dydžio, taip pat aplinkosauginiai rodikliai, jei parengus techninį (darbo) projektą keičiasi paraiškoje numatytas kiekis arba įgyvendinus projektą, faktinis kiekis skiriasi nuo suprojektuoto ar nurodyto paraiškoje, tikslinami taip:

jeigu paraiškoje nustatytos projekto apimtys padidėja ir dėl to didėja aplinkosauginio rodiklio reikšmės, ne vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu tikslinamos paraiškoje numatytos projekto apimtys ((atnaujinimo) modernizavimo atvejais taip pat pateikiamas patikslintas energijos vartojimo auditas) ir finansavimo sutartyje įrašomas naujas patikslintas aplinkosaugos rodiklis;

jeigu paraiškoje nustatytos projekto apimtys padidėja, tačiau aplinkosauginio rodiklio reikšmės lieka nepakitusios, ne vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu pateikiami aplinkosauginio rodiklio skaičiavimai ir finansavimo sutartyje tikslinamos paraiškoje numatytos projekto apimtys;

jeigu paraiškoje nustatytos projekto apimtys didėja ar sumažėja ir dėl to keičiasi aplinkosauginio  rodiklio reikšmės ne daugiau kaip 10 proc., o aplinkosauginio rodiklio pasikeitimas neįtakoja subsidijos dydžio ir projekto vietos paraiškų eilėje pagal projektų naudingumo kriterijus, ne vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu tikslinamos paraiškoje numatytos projekto apimtys ((atnaujinimo) modernizavimo atvejais taip pat pateikiamas patikslintas energijos vartojimo auditas) ir finansavimo sutartyje įrašomas patikslintas aplinkosaugos rodiklis;

jeigu paraiškoje nustatytos projekto apimtys didėja ar sumažėja ir dėl to keičiasi aplinkosauginio rodiklio reikšmės daugiau kaip 10 proc. arba aplinkosauginio rodiklio pasikeitimas įtakoja subsidijos dydį arba įtakoja projekto vietą paraiškų eilėje pagal projektų naudingumo kriterijus, tikslinamos paraiškoje numatytos projekto apimtys ((atnaujinimo) modernizavimo atvejais taip pat pateikiamas patikslintas energijos vartojimo auditas) ir, Aplinkos ministerijai pritarus, atliekamas paraiškos pervertinimas. Atsakinga institucija vertinimo išvadas teikia Aplinkos ministerijai patikslintam sprendimui priimti. Po pervertinimo atliekami atitinkami finansavimo sutarties pakeitimai. Šiuo atveju Atsakingos institucijos mokėjimai nevykdomi iki nebus atlikti finansavimo sutarties pakeitimai;

Mokėtinos subsidijos dydis mažinamas atsižvelgiant į sumažėjusį prekių, paslaugų, darbų kiekį. Pasikeitus projekto kiekiui, išlaidos finansavimo sutartimi patvirtintoje sąmatoje gali būti perskirstytos tarp skirtingų sąmatos eilučių nekeičiant bendros subsidijos vertės, tai įforminant finansavimo sutarties pakeitimu. Atsiradus nenumatytoms papildomoms projekto išlaidoms, jeigu neviršijama aplinkos ministro įsakymu skirta maksimali subsidijos suma, pareiškėjui ir Atsakingai institucijai įforminus finansavimo sutarties pakeitimą ar papildymą, šios išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidomis.

Pareiškėjui atlikus viešuosius pirkimus, išlaidos finansavimo sutartimi patvirtintoje sąmatoje gali būti perskirstytos tarp skirtingų sąmatos eilučių nekeičiant bendros subsidijos vertės, tai įforminant finansavimo sutarties pakeitimu.“.

23. Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

84. Tvarkos aprašo 4.1 ir 4.2 punktuose nurodytų projektų, išskyrus kompensacinėmis išmokomis remiamus fizinių asmenų projektus, priežiūrą sudaro šie etapai:

84.1. parengiamasis etapas – aplinkosauginio–techninio paraiškos vertinimo metu atsitiktine tvarka pasirenkama ne mažiau kaip 30 procentų paraiškų, kurių atveju bent du Atsakingos institucijos darbuotojai ir, esant reikalui, nepriklausomas ekspertas atlieka projekto įgyvendinimo vietos ir techninių sąlygų patikrą, apsilankant projekto įgyvendinimo vietoje ir patikrinant paraiškoje ir kartu su ja pateiktuose dokumentuose esančios informacijos atitiktį esamai situacijai;

84.2. techninio įgyvendinimo etapas – projekto įgyvendinimo metu, kai taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, prireikus bent du Atsakingos institucijos darbuotojai ir, esant reikalui, nepriklausomas ekspertas gali atlikti įgyvendinamo projekto techninių parametrų patikrą projekto įgyvendinimo vietoje ir įvertinti projekto įgyvendinimo atitiktį paraiškoje pateiktai informacijai;

84.3 galutinio įgyvendinimo etapas – įgyvendinus projektą, bent du Atsakingos institucijos darbuotojai ir, esant reikalui, nepriklausomas ekspertas atlieka projekto techninio įgyvendinimo parametrų patikrą projekto įgyvendinimo vietoje (tai atliekama sumontavus ir pradėjus eksploatuoti įrangą) ir įvertina projekto įgyvendinimo atitiktį paraiškoje pateiktai informacijai. Atsakingos institucijos darbuotojai turi patikrinti išlaidų pagrindimo dokumentuose deklaruotą prekių, paslaugų ir darbų atlikimo kiekį, dydžius, įsitikina jų faktiniu buvimu ir eksploatavimu pagal paskirtį, projekto užbaigtumu pagal teisės aktų reikalavimus ir kt. Jei projektai finansuojami subsidijų forma, tai galutinė subsidijos dalis išmokama tik atlikus galutinio įgyvendinimo etapo patikrą. Jei pareiškėjas pateikia vienintelį mokėjimo prašymą per projekto įgyvendinimo laikotarpį, subsidija išmokama tik atlikus galutinio įgyvendinimo etapo patikrą.“.

24. Papildau nauju 841 punktu ir jį išdėstau taip:

„841. Pareiškėjas per 5 darbo dienas nuo galutinės ataskaitos patvirtinimo datos informuojamas apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos laikotarpio pradžią;“.

25. Papildau nauju 842 punktu ir jį išdėstau taip:

842. Pareiškėjas kartu su galutiniu mokėjimo prašymu Atsakingai institucijai turi pateikti šiuos dokumentus:

842.1. pagal finansavimo sutarties priedą parengtą ir įformintą galutinio įgyvendinimo ataskaitą;

842.2. esant avansiniam apmokėjimui, informaciją apie projekto sąskaitoje sukauptas palūkanas. Projekto sąskaitoje sukauptų palūkanų dydžiu mažinama pagal galutinį mokėjimo prašymą mokėtina suma, jei sukauptų palūkanų dalis yra didesnė už pagal galutinį mokėjimo prašymą mokėtiną projekto sumą, tokiu atveju, pareiškėjas privalo grąžinti perviršį į Atsakingos institucijos nurodytą sąskaitą;

842.3. vidutinės ir didelės apimties projektų atveju – projekto išlaidų audito išvadą;

842.4. pasiektus atitinkamoje priemonėje keliamus tikslus pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, Pastato energinio naudingumo sertifikatą ir pan.);

842.5. ilgalaikio turto įvedimo į apskaitą dokumentus. Tuo atveju, jeigu diegiama įranga, taip pat turi būti pateikti įrangos įvedimo į eksploataciją aktai;

842.6. statybos, kuri yra finansuojamo projekto dalis, užbaigimo, atlikto Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, patvirtinančius dokumentus;

842.7. faktinį atliktų darbų, įsigytų prekių ir paslaugų kiekį pagrindžiančius dokumentus;

842.8. kitus Atsakingos institucijos nurodytus dokumentus.“.

26. Pakeičiu 85.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„85.3.1. tarpinio ir galutinio mokėjimo prašymuose deklaruojamų patirtų išlaidų pagal finansavimo sutartį patikrinimą, atsižvelgiant į finansavimo sutarties sąlygas ir paramos teikimo reglamentavimą:“.

27. Pakeičiu 85.3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

85.3.5. patikrinimą, ar projekto galutinėje įgyvendinimo ataskaitoje pateikta finansinė informacija sutampa su avanso, jei jis buvo teiktas, tarpinio ir galutinio mokėjimo prašymuose pateikta informacija bei apima visas išlaidas ir finansavimo šaltinius pagal finansavimo sutartį.

28. Pakeičiu 85.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„85.4. Auditorius, atlikęs visų projekto išlaidų auditą (patikrinus tarpinio ir galutinio mokėjimo prašymus), radęs nukrypimų, turi juos nurodyti išlaidų audito išvadoje. Kiekvienas atvejis turi būti identifikuotas pagal projekto biudžeto išlaidų kategorijas, išlaidų pavadinimą, dokumentą ir sumą. Kur įmanoma, neatitikimas turi būti nurodytas pinigine išraiška. Projekto finansinių išlaidų audito išlaidų bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo išlaidų netikrina atestuoti auditoriai ir dėl jų nepasisakoma galutinio projekto audito išvadoje.“.

29. Pakeičiu 86.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

86.1. praėjus 15 mėnesių po projekto galutinio įgyvendinimo laikotarpio pabaigos – už pirmus 12 mėnesių veiklos po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. Pirmų metų ataskaitas turi patvirtinti nepriklausomi vertintojai. Nepriklausomų vertintojų patvirtinta ir Atsakingos institucijos darbuotojo patikrinta Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ataskaita per 20 darbo dienų nuo jos gavimo datos teikiama Atsakingos institucijos vadovui patvirtinti arba sprendimui pagal Tvarkos aprašo 98 punktą priimti;“.

30. Pakeičiu 971.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„971.8. patvirtintą projektų registracijos sąrašą pareiškėjas gali prašyti patikslinti ne daugiau kaip vieną kartą, siekiant pakeisti ketinamą įgyvendinti projekto komponentą ir (ar) kiekį (neviršijant Atsakingos institucijos apskaičiuotos pareiškėjui maksimalios paramos sumos) ar siekiant būti išbrauktam iš sudaryto sąrašo. Tais atvejais, kai patvirtintame projektų registracijos sąraše esantis pareiškėjas negali įgyvendinti projekto iki einamųjų metų gruodžio 1 d., jis apie tai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. turi raštu ar el. paštu informuoti Atsakingą instituciją;“.

31. Pakeičiu 971.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

„971.17. jeigu užregistruotas pareiškėjas neįgyvendina projekto iki einamųjų metų gruodžio 1 d. ir (ar) nepateikia mokėjimo prašymo kartu su Tvarkos aprašo 971.11 punkte nurodytais dokumentais  arba iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. raštu neinformuoja Atsakingos institucijos, kad negalės įgyvendinti projekto iki einamųjų metų gruodžio 1 d., jis netenka teisės kreiptis ir gauti  paramą iš Programos lėšų vienerius metus nuo einamųjų metų gruodžio 1 d. bei yra išbraukiamas iš sąrašo. Nepanaudota lėšų suma, pasikeitus bendram Projektų registracijos sąrašui, skiriama rezervinio sąrašo projektams eilės tvarka, jeigu iki einamųjų metų gruodžio 1 d. jie yra įgyvendinę projektą;“.

32. Pakeičiu 971.19 papunktį ir jį išdėstau taip:

„971.19. Už suteiktas finansavimo lėšas materialųjį ir nematerialųjį turtą pareiškėjas įsigyja savo nuosavybėn ir naudoja Projekto registracijos formoje nustatytais tikslais ne mažiau kaip penkerius metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos be Atsakingos institucijos sutikimo neperleidžiant, neparduodant, neįkeičiant ar kitokiu būdu nesuvaržant daiktinių teisių į turtą (leidimą įkeisti turtą Atsakinga institucija gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kuriems banko paskola yra vienas iš projekto finansavimo šaltinių). Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Atsakinga institucija susigrąžina kompensacinę išmoką proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui metais;“.

33. Papildau nauju 971.21 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„971.21. Jeigu pareiškėjas jau yra gavęs kompensacinę išmoką iš Programos lėšų už namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, kuriuo pasiekti priemonės tikslai, to paties namo su tuo pačiu unikaliu numeriu atnaujinimui (modernizavimui) negali būti pakartotinai rezervuojama ar išmokama kompensacinė išmoka tolimesniems gyvenamojo namo atnaujinimo darbams.“.

34. Papildau nauju 971.22 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

971.22. Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama, kai pareiškėjo pakartotinai pateiktoje projekto registracijos formoje į tą patį gyvenamąjį namą su tuo pačiu unikaliu numeriu prašoma paramos įrenginiui, gaminančiam tos pačios rūšies energiją, kuriam diegti gauta parama ankstesniais metais.“;

35. Pakeičiu 98 punktą ir jį išdėstau taip:

98. Jeigu pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo sutarties dėl paskolos per kredito įstaigą suteikimo pareiškėjui sąlygų, Aplinkos ministerija priima sprendimą dėl finansavimo sustabdymo, nutraukimo, sumažinimo, išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo ir (ar) finansavimo sutarties dėl paskolos per kredito įstaigą suteikimo pareiškėjui nutraukimo arba šių sankcijų netaikymo. Jeigu pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo sutarties dėl subsidijos suteikimo pareiškėjui sąlygų (ar Paraiškos, prie jos pridėtos Pareiškėjo deklaracijos sąlygų ir šio Aprašo nuostatų, kai finansavimo sutartis nesudaroma), Aplinkos ministerija priima sprendimą dėl finansavimo sustabdymo, nutraukimo, sumažinimo ir (ar) išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo arba šių sankcijų netaikymo. Aplinkos ministerijos sprendimo dėl finansavimo teikiant subsidiją nutraukimo ir (ar) subsidijos išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo pagrindu Atsakinga institucija turi teisę nutraukti finansavimo sutartį.

Tais atvejais, kai nepasiektos finansavimo sutartyje nustatytos projekto rodiklių reikšmės, subsidija tikslinama tokia tvarka:

98.1. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi ne mažiau kaip 95 procentais – pareiškėjui priklauso 100 procentų subsidijos;

98.2. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi mažiau kaip 95 procentais, bet ne mažiau kaip 80 procentų – pareiškėjui priklauso 90 procentų subsidijos;

98.3. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi mažiau kaip 80 procentų, bet ne mažiau kaip 65 procentais – pareiškėjui priklauso 80 procentų subsidijos;

98.4. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi mažiau kaip 65 procentais, bet ne mažiau kaip 50 procentų – pareiškėjui priklauso 70 procentų subsidijos;

98.5. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi mažiau kaip 50 procentų – pareiškėjas privalo grąžinti visą išmokėtą subsidiją.

Projekto aplinkosaugos rodiklių įvykdymas procentais apskaičiuojamas palyginant paraiškoje numatytus aplinkosaugos rodiklius su faktiškai pasiektais aplinkosaugos rodikliais per 12 mėnesių nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.“.

36. Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

99. Už suteiktas finansavimo lėšas materialųjį ir nematerialųjį turtą pareiškėjas įsigyja savo nuosavybėn ir naudoja finansavimo sutartyje (arba Paraiškoje, kai finansavimo sutartis nesudaroma) nustatytais tikslais ne mažiau kaip penkerius metus nuo finansavimo sutarties (arba sprendimo skirti finansavimą projektui, kai finansavimo sutartis nesudaroma) įsigaliojimo dienos be Atsakingos institucijos sutikimo neperleidžiant, neparduodant, neįkeičiant ar kitokiu būdu nesuvaržant daiktinių teisių į turtą.

Jei pareiškėjas, įgyvendindamas projektą ar nepraėjus penkeriems metams nuo projekto finansavimo sutarties įsigaliojimo dienos, nustojo vykdyti projektą ar naudoti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti buvo skirtos Programos lėšos, savo veikloje perleido, perdavė, įkeitė ar kitokiu būdu suvaržė daiktines teises į jį be Atsakingos institucijos sutikimo, subsidija mažinama arba susigrąžinama proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui metais.“.

37. Pripažįstu 100 punktą netekusiu galios.

38. Pakeičiu Tvarkos aprašo 2 priedo 13 punkto lentelės 2 ir 3 pastraipas ir jas išdėstau taip:

„Netiesioginis išmetamų ŠESD kiekis

Suvartojama elektros energija iš tinklo, MWh/metus

(A5)

 

Tiekiama elektros energija į tinklą, MWh/metus

(AA5)

 

Elektros energijos taršos faktorius, t/MWh

(B5)

 

Netiesioginis išmetamų ŠESD kiekis, susijęs su elektros energija, t

(C5)=((A5)-(AA5))x(B5)

 

Suvartojama šiluminė energija iš tinklo, MWh/metus

(A6)

 

Tiekiama šilumos energija į tinklą, MWh/metus

(AA6)

 

Šilumos energijos taršos faktorius, t/MWh

(B6)

 

Netiesioginis išmetamų ŠESD kiekis, susijęs su šilumos energija, t/metus

(C6)=((A6)-(AA6))x(B6)

 

Galutinės energijos sąnaudos, GJ/metus

(Db)=(A1)x(D1) + (A2)x(D2) + (A3)x(D3) + ((A5) – (AA5) + (A6) – (AA6))x3,6“

 

 

39. Pakeičiu Tvarkos aprašo 2 priedo 13 punkto lentelės 7 ir 8 pastraipas ir jas išdėstau taip:

„Netiesioginis išmetamų ŠESD kiekis

Suvartojama elektros energija iš tinklo, MWh/metus

(A5)

 

Tiekiama elektros energija į tinklą, MWh/metus

(AA5)

 

Elektros energijos taršos faktorius, t/MWh

(B5)

 

Netiesioginis išmetamų ŠESD kiekis, susijęs su elektros energija, t

(C5)=((A5)-(AA5))x(B5)

 

Suvartojama šiluminė energija iš tinklo, MWh/metus

(A6)

 

Tiekiama šilumos energija į tinklą, MWh/metus

(AA6)

 

Šilumos energijos taršos faktorius, t/MWh

(B6)

 

Netiesioginis, išmetamų ŠESD kiekis, susijęs su šilumos energija, t/metus

(C6)=((A6)-(AA6))x(B6)

 

Galutinės energijos sąnaudos, GJ/metus

(Dp)=(A1)x(D1) + (A2)x(D2) + (A3)x(D3) + ((A5) – (AA5) + (A6) – (AA6))x3,6“

 

 

40. Pakeičiu Tvarkos aprašo 2 priedo 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Jeigu pareiškėjo naudojama (ar tiekiama kitiems vartotojams) šiluma iki projekto įgyvendinimo yra gaminama iš biokuro, pagamintos šiluminės energijos sumažėjimas dauginamas naudojant tipinę centralizuoto aprūpinimo šiluma taršos faktoriaus reikšmę, kuri lygi 0.233 t C02e/MWh.“.

41. Pakeičiu Tvarkos aprašo 3 priedo 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4. Telefonai (su kodais), el. paštas“.

42. Pakeičiu Tvarkos aprašo 3 priedo 2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.7. Steigėjai, savininkai, įmonės dalyviai: akcininkas (-i) ar akcininkų grupė, dalininkas, narys ir valstybės/savivaldybės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija“.

43. Pakeičiu Tvarkos aprašo 3 priedo 2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.8. Pareiškėjo metinė apyvarta arba savivaldybės metinis biudžetas per paskutiniuosius audituotus finansinius metus (nepildoma, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo)“.

44. Pakeičiu Tvarkos aprašo 3 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. PROJEKTO TIPAS (Pažymėkite tinkantį apibūdinimą)

 

3.1. Tvarkos aprašo 4.1 punkte nurodyti projektai:

 

 

 

 

3.1.1. energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimo projektai: gyvenamiesiems namams ir visuomeninės paskirties pastatams modernizuoti, kiti projektai, kurie leidžia efektyviausiai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energetikos, pramonės, statybos, transporto, žemės ūkio, atliekų tvarkymo ir kitose srityse;

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui skatinti, aplinkai palankioms technologijoms, tarp jų efektyvios energijos gamybos kogeneracijos būdu, diegti skirti projektai.

 

 

 

 

 

3.2. Tvarkos aprašo 4.2 punkte nurodyti projektai:

 

 

 

3.2.1. nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos formavimo ir įgyvendinimo projektai (priemonės);

 

 

 

3.2.2. miškų atkūrimo ir įveisimo projektai;

 

 

 

3.2.3. visuomenės informavimo ir švietimo, mokslo tiriamųjų darbų ir jų sklaidos, veiklos vykdytojų ir kitų asmenų konsultavimo ir mokymo aktualiausiais klimato kaitos politikos valdymo ir įgyvendinimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ir aplinkai palankių technologijų diegimo klausimais projektai (priemonės);

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių ir klimato kaitos padarinių švelninimo priemonių įgyvendinimas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir trečiosiose valstybėse“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Pripažįstu Tvarkos aprašo 3 priedo 4 ir 5 punktus netekusiaisiais galios.

46. Pakeičiu Tvarkos aprašo 3 priedo 6.2.1. papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2.1. priemonės/įrenginio aprašymas (nurodomi visi projekto diegiami komponentai, jų kiekis bei apimtys, pagrindiniai parametrai ir charakteristikos)“.

47. Pakeičiu Tvarkos aprašo 3 priedo 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2. Poveikio aplinkai įvertinimo metodai, atlikimo periodiškumas

 

Išmetamieji teršalai

Poveikio aplinkai įvertinimo metodas*

Atlikimo periodiškumas**

Nurodyti, kas atliks

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tiesioginiai matavimai (pvz., skaitikliai ir kt.), netiesioginiai matavimai (pvz., mėginių paėmimas/laboratoriniai tyrimai), vertinimas pagal įrangos technines specifikacijas, teorinis skaičiavimas, naudojant patvirtintas metodikas, svėrimas, kt.

** Atlikimo periodiškumas: nuolat, kas mėnesį, 1 kartą per metus, kitas.“.

48. Pakeičiu Tvarkos aprašo 4 priedo 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. PROJEKTO IŠLAIDŲ PAGRINDIMAS IR PROJEKTO DIEGIMO ETAPAI

 

Atlikti, vykdomi ir planuojami darbai, planuojama įsigyti įranga ar medžiagos iki projekto įdiegimo pabaigos

Etapo pradžia

Etapo pabaiga

Bendras lėšų poreikis (be PVM), Eur

Tinkamos finansuoti išlaidos (be PVM), Eur

Netinkamos finansuoti išlaidos

(be PVM), Eur

Išlaidų pagrindimas:

1) nurodyti, kuo vadovaujantis ir/ar kaip apskaičiuojama kiekviena projekto sąmatos eilutė

arba

2) nurodyti įrangos, paslaugų tiekėjus (sutarties data, numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO (be PVM):

 

 

 

 

PVM:

 

 

 

 

IŠ VISO BENDRA PROJEKTO VERTĖ:“

 

 

 

 

 

49. Pakeičiu Tvarkos aprašo 4 priedo 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. PROJEKTO FINANSAVIMAS

 

Bendra projekto vertė (su PVM), Eur

 

Tarp jų:

 

1. Subsidija (parama Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis)

 

2. Banko paskola

 

3. Nuosavos lėšos

 

4. Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti)

 

 

Ši paraiška pateikiama kartu ir visais privalomai pateiktinais dokumentais (priklausomai nuo projekto tipo)

 

Priedai:

 

1. Pareiškėjo deklaracija

2. _____________

3. _____________

 

Paraišką užpildė:

______________________________

(vardas, pavardė)

 

_____________                                                                        _______________

(data)                                                                                                 (parašas)

 

_____________________________                                                  _______________

(pareiškėjo vadovo vardas, pavardė)                                                          (pareigos)

 

_____________                                                                                  _______________

(data)                                                                                                           (parašas)“.

 

 

50. Papildau Tvarkos aprašą nauju 6 priedu ir jį išdėstau taip:

 

„Klimato kaitos specialiosios programos lėšų

naudojimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAIŠKA

KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMAM

INFORMACINIAM / TIRIAMAJAM PROJEKTUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pildo Aplinkos ministerija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROJEKTAS

 

1.1. Projekto pavadinimas:

 

 

1.2. Projekto įgyvendinimo trukmė:

 

Pradžia: ____ m. ___________ __ d.

 

Pabaiga: ____ m. ___________ __ d.

 

 

2. PAREIŠKĖJAS (PROJEKTO VYKDYTOJAS)

 

2.1. Juridinio asmens pavadinimas, kodas (fiziniams asmenims – vardas, pavardė, asmens kodas):

 

2.2. Veikla, veiklos kodas pagal EVRK (nepildoma, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo arba savivaldybė):

 

2.3. Buveinės adresas:

 

2.4. Interneto svetainės adresas:

 

2.5. Telefono Nr.:

 

2.6. El. pašto adresas:

 

2.7. Projekto komanda (nepildoma, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo):

 

Projekto vadovas ir jo duomenys (pareigos, telefono Nr., el. pašto adresas):

 

Projekto finansininkas ir jo duomenys (pareigos, telefono Nr., el. pašto adresas):

 

Kontaktinis asmuo (jei kitas nei projekto vadovas) ir jo duomenys (pareigos, telefono Nr., el. pašto adresas):

 

2.8. Steigėjai, savininkai, įmonės dalyviai (akcininkai ar akcininkų grupė, dalininkai, nariai):

 

2.9. Pareiškėjo metinė apyvarta / biudžetas per paskutiniuosius audituotus finansinius metus (nepildoma, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo):

 

2.10. Darbuotojų skaičius (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo):

 

2.11. Įmonės įkūrimo data (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo):

 

2.12. Pareiškėjo patirtis panašiuose projektuose ar veiklos kryptyse:

 

 

 

3. PROJEKTO APRAŠYMAS

 

3.1. Projekto įgyvendinimo kontekstas, situacijos analizė:

 

3.2. Projekto esmė:

 

3.3. Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir numatomi projekto rezultatai (konkretūs, išmatuojami ir apibrėžti laiko požiūriu):

 

 

Projekto tikslas

 

Nurodyti, ką norima pasiekti įgyvendinus projektą.

 

Projekto uždaviniai

 

Projekto veiklos

 

Nurodyti, kokios veiklos yra būtinos siekiant kiekvieno konkretaus rezultato.

 

Numatomi projekto rezultatai

 

Nurodyti, kokie yra tikėtini rezultatai siekiant tikslo ir kiekvieno uždavinio.

 

 

 

1.

1.1.

 

1.2.

1.3.

2.

2.1.

 

2.2.

...

...

 

 

 

 

3.4. Tikslinė grupė:

 

 

3.5. Projekto veiklų įgyvendinimo planas:

 

 

Nr.

 

Veiklos

Mėnuo

20__-__

20__-__

20__-__

20__-__

20__-__

20__-__

20__-__

20__-__

20__-__

20__-__

20__-__

20__-__

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Projekto poveikis, nauda visuomenei ir aplinkai, tvarumas/tęstinumas:

 

 

3.7. Projekto viešinimas:

 

 

4. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA

 

Projekto išlaidos pagal atskiras veiklas

Vnt.

Vnt. kaina, Eur be PVM

Bendra kaina, Eur be PVM

Bendra kaina, Eur su PVM

Paramos lėšos, Eur

Nuosavos ir kt. lėšos, Eur

Išlaidų pagrindimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

5. PROJEKTO FINANSAVIMAS

 

5.1. Bendra projekto vertė, Eur:

 

 

5.1.1. prašoma parama

 

paskola

 

subsidija

 

5.1.2. nuosavos lėšos

 

5.1.3. kiti finansavimo šaltiniai

 

5.2. Paramos būtinumas (pažymėti):

 

[]  projektas nebus įgyvendintas, jei parama nebus suteikta;

[]  projektas, suteikus paramą, bus įgyvendintas platesniu mastu;

[]  suteikus paramą, pagerės projekto kokybė;

[]  suteikta parama paspartins projekto įgyvendinimą;

[]  parama neturės įtakos projekto įgyvendinimui.

 

Paaiškinkite ir pagrįskite, kokią įtaką suteikta parama darytų projektui:

 

 

6. PARAIŠKOS PRIEDAI

 

[]  Pareiškėjo juridinį statusą patvirtinantis dokumentas (arba fizinio asmens paso kopija), __ lapų

[]  Įmonės ar organizacijos įstatų/nuostatų/statuto kopija (išskyrus biudžetines įstaigas), __ lapų

[]  Projekto vadovo gyvenimo aprašymas, __ lapų

[]  Kita, __ lapų

 

7. PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS

 

Tvirtinu, kad paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija ir dokumentai (ir/ar jų kopijos) yra teisingi ir atitinkantys Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Esu susipažinęs su finansavimo teikimo sąlygomis, nustatytomis Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos apraše, ir įsipareigoju jų laikytis. Sutinku, kad mano asmens duomenys ir informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija, mano asmens duomenys būtų naudojami statistikos, vertinimo ir tyrimų tikslams.

 

_____________________________________________________________________________

(paraišką teikiančio juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, pareigos / fizinio asmens vardas, pavardė)

 

_____________                                                                                  _______________

(data)                                                                                                   (parašas)“

 

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Trečiokas